Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:511

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

11 §

2) För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

2)

Senaste lydelse 2011:513.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:511

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)