Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Utkom från trycket den 30 juni 2016
utfärdad den 22 juni 2016.

1 §

Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

  1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och

  2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

2 §

Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan.

En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

3 §

Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:774

Denna lag träder i kraft d. 15 aug. 2016.