Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:125 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i häkteslagen (2010:611);utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs att det i häkteslagen (2010:611) ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, och närmast före 8 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.8 kap. Hjälp vid transport2 a §2 a §Om det på grund av risk för fritagning eller av någon annan särskild anledning behövs för att en transport ska kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av Polismyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONViveca Lång(Justitiedepartementet)