Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:148

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;
utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige1)

1)

Senaste lydelse av

9 b § 2014:1133

9 c § 2003:1181.

dels att nuvarande 9 b och 9 c §§, ska betecknas 9 c och 9 d §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse.

Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 26 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:148

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)