Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:149

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen ska underrätta Kriminalvården när en dom om överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska verkställas utomlands eller när en motsvarande påföljd som har meddelats utomlands ska verkställas i Sverige.

1)

Senaste lydelse 2014:1126. Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:149

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)