Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:660

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:660

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
David Oredsson
(Justitiedepartementet)