Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:719

Utkom från trycket den 4 juli 2017
Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser att 6 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312.

6 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

  1. plundrar, eller

  2. utan att det är nödvändigt av militära skäl

    a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom, eller

    b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:719

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)