Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1068

Utkom från trycket den 28 november 2017
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 10 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26

10 a §

2) Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 2009:343

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1068

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)