Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1136

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

dels att 4 kap. 4 b, 7 och 11 §§ och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 c och 6 d §§, av följande lydelse.

2) Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

2)

Senaste lydelse 2017:442.

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,

 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,

 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller

 12. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

  döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,

 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,

 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,

 4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller

 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

  döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

3) Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

3)

Senaste lydelse 1993:207.

4) Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång, ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.

4)

Senaste lydelse 2016:485.

Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1136

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)