Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Publicerad den 11 april 2018
Utfärdad den 5 april 2018

På försök får vid de tingsrätter som regeringen bestämmer avvikelser enligt denna lag göras från vad som annars gäller för delgivning av handlingar i brottmål.

Den tilltalade får delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med en i förväg bestämd tidpunkt (tillgänglighetsdelgivning).

Tillgänglighetsdelgivning får användas om den tilltalade har fått information om

  1. att sådan delgivning kan komma att användas i målet, och

  2. från och med vilken tidpunkt och vid vilken tingsrätt handlingarna kommer att hållas tillgängliga.

Informationen ska vid ett personligt sammanträffande ha delgetts den tilltalade av en åklagare eller av en polisman eller någon annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information om tillgänglighetsdelgivning.

Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingarna har gjorts tillgängliga vid den tidpunkt och den tingsrätt som den tilltalade har fått information om enligt 3 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:160

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2018.

2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.

SFS 2019:665

(Publicerad d. 7 nov. 2019.)