Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:409

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 4 b § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255.

2) Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

2)

Senaste lydelse 2017:1136.

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,

 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,

 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller

 12. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

  döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:409

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
David Oredsson
(Justitiedepartementet)