Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:409 Publicerad den 8 maj 2018Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255. föreskrivs att 4 kap. 4 b § brottsbalken ska ha följande lydelse.4 kap.4 b §4 b § Senaste lydelse 2017:1136. Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgörmisshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,ofredande enligt 4 kap. 7 §,sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, elleröverträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbuddöms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDavid Oredsson(Justitiedepartementet)