Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Publicerad den 28 juni 2018
Utfärdad den 20 juni 2018

Inledande bestämmelse

Denna lag innehåller bestämmelser om när tid för frihetsberövande i Sverige och utomlands ska eller får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd.

Tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i Sverige och utomlands

Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård och den dömde med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad i Sverige eller utomlands under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, ska tiden för frihetsberövandet tillgodoräknas den dömde som verkställighet av påföljden.

Tillgodoräknande ska dock inte ske om

  1. tiden för frihetsberövandet redan tillgodoräknats den dömde, eller

  2. den dömde samtidigt avtjänat sådan frihetsberövande påföljd i annat mål.

Villkor som uppställts vid överförande av verkställighet från en annan stat till Sverige ska gälla vid tillämpning av denna paragraf.

Rättsfall:

Äldre rätt: Mot domstols förordnande om avräkning fick talan föras endast i samband med talan mot domen i övrigt H 1974:356 – Då tilltalad, som på grund av tidigare ådömd internering vårdades i anstalt, fullföljt talan mot dom vari ny minsta tid för fortsatt anstaltsvård bestämts, fick han ej från denna avräkna tid, varunder verkställighet av den nya domen till följd härav uppskjutits H 1974:627 – När i samband med dom på fängelse villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, har avräkning skett på återstoden av det gamla straffet i den mån tiden för frihetsberövandet översteg fängelsestraffet H 1977:574 – Tillgodoräknande skulle ske, oavsett att frihetsberövandet grundats på misstanke om andra genom domen prövade brott än de för vilka fängelse ådömts H 1978:666 I och II – Vid förordnande att tidigare ådömt fängelse skall avse ytterligare brott skall tid för frihetsberövande avräknas, även om den dömde är villkorligt frigiven H 1983:329 – Fråga, vid avräkning, när häktningstid avbrutits av verkställighet av tidigare ådömt fängelse H 1997:125 – Ang. tillämpning av tidigare motsvarighet till denna § H 1996:132 – Se även H 1979:565 anm. vid RB 51:25.

Beslut om att påföljd ska anses helt eller delvis verkställd

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant beslut är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är ringa.

Om någon döms till böter, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1989:12 (avräkning från dagsböter) – Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder medgavs vid strafftidsberäkningen avräkning för sådant frihetsberövande utomlands som skett med anledning av arresteringsordern R 2010:45.

SFS 2020:621

Övriga bestämmelser

Vid prövning i högre rätt av ett överklagande av utdömd påföljd får beslut i en fråga som avses i 3 § ändras även om det beslutet inte överklagats.

Rättsfall:

Äldre rätt: Jfr H 1974:356 anm. vid 2 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1250

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2020:621

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.