Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:265 Publicerad den 21 maj 2019Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)Utfärdad den 16 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden. att 2 kap. 3 § häkteslagen (2010:611) ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 §En intagen som är under arton år får inte placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till hans eller hennes bästa.Om en intagen fyller arton år under tiden för frihetsberövandet får den intagne även fortsättningsvis placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna under arton år, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes personliga förhållanden och i övrigt anses lämpligt.Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)