Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:310

Publicerad den 28 maj 2019
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 9 kap. 3 b § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:78, bet. 2018/19:JuU24, rskr. 2018/19:229.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den ursprungliga lydelsen.

3 b §

3) Den som, i strid med föreskrifter eller villkor, använder ett bidrag eller utnyttjar en förmån som finansieras över eller på annat sätt påverkar Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar för ett annat ändamål än det som bidraget eller förmånen har beviljats för, döms för subventionsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

3)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:442.

Är brottet grovt, döms för grovt subventionsmissbruk till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig art.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:310

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erland Koch
(Justitiedepartementet)