Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:805 Publicerad den 27 november 2019Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 21 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:138, bet. 2019/20:JuU4, rskr. 2019/20:34. föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:274. Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONEva Marie Hellstrand(Justitiedepartementet)