Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:829 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45. föreskrivs att 2 kap. 2 § och 36 kap. 7–10 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2018:618. För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåttsav svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här,av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, elleri utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten.De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styckena gäller inte för brott som avses i4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte stycket eller försök till sådana brott,4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § eller försök till sådant brott, eller6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6, 8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.36 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2006:283. På yrkande av allmän åklagare ska ett företag åläggas företagsbot för brott, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och brottet har begåtts i utövningen avnäringsverksamhet,sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet, ellerannan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.För att företaget ska åläggas företagsbot krävs ocksåatt företaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet, elleratt brottet har begåtts ava) en person med ledande ställning i företaget, grundad på befogenhet att företräda företaget eller att fatta beslut på dess vägnar, ellerb) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.Med företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer.Första stycket gäller inte, om brottet varit riktat mot företaget.8 §8 § Senaste lydelse 2006:283. När ett företag åläggs företagsbot för flera brott, ska rätten bestämma en gemensam företagsbot för den samlade brottsligheten.Vid fastställandet av företagsbotens storlek ska det först bestämmas ett sanktionsvärde om lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Sanktionsvärdet ska bestämmas med utgångspunkt i straffvärdet för den samlade brottsligheten. Särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens förhållande till verksamheten. Det ska också tas skälig hänsyn till om företaget tidigare har ålagts att betala företagsbot.Om inte annat följer av 9 eller 10 §, ska företagsboten fastställas till ett belopp som motsvarar sanktionsvärdet.9 §9 § Senaste lydelse 2006:283. Om sanktionsvärdet uppgår till minst 500 000 kronor, ska företagsboten för ett större företag sättas högre än vad som följer av 8 § (förhöjd företagsbot). Den förhöjda företagsboten ska fastställas till ett belopp som är befogat med hänsyn till företagets finansiella ställning. En förhöjd företagsbot får dock högst bestämmas till ett belopp som motsvarar femtio gånger sanktionsvärdet.Med större företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer som motsvarar de kriterier som anges i 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554).Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte staten, kommuner eller landsting.10 §10 § Senaste lydelse 2006:283. En företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämpning av 8 och 9 §§, ombrottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för företaget och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng,företagets ägare eller innehavare döms till påföljd för brottet och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng för honom eller henne,företaget efter förmåga har försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet,företaget frivilligt har angett brottet, ellerdet annars finns särskilda skäl för jämkning.Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i första stycket får företagsboten efterges.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 4 tillämpas inte på brott som begåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONWalo von Greyerz(Justitiedepartementet)