Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1162 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:155, bet. 2019/20:JuU8, rskr. 2019/20:43. föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 13 kap. 12 § och 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 5 c §, av följande lydelse.13 kap.5 c §5 c §Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom attanvända våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, ellervidta annan otillbörlig åtgärddöms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.12 §12 § Senaste lydelse 2016:508. För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, sabotage mot blåljusverksamhet, grovt sabotage mot blåljusverksamhet eller spridande av gift eller smitta eller till förgöring och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap.17 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:508. Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta sätt förgriper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för vad han eller hon har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen.Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningenhar innefattat våld av allvarligt slag,har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag, ellerannars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTherese Thorblad(Justitiedepartementet)