Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:16

Publicerad den 28 januari 2020
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 12 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2) Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 1974:565.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:16

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)