Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:16 Publicerad den 28 januari 2020Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 23 januari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145. föreskrivs att 19 kap. 12 § brottsbalken ska ha följande lydelse.19 kap.12 §12 § Senaste lydelse 1974:565. Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMikaela Bexar(Justitiedepartementet)