Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:902

Publicerad den 10 november 2020
Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.

3 §

2) Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:

2)

Senaste lydelse 2018:1312.

 1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,

 2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,

 3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,

 4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,

 5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,

 6. grovt dataintrång, 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken,

 7. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,

 8. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,

 9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,

 10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,

 11. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,

 12. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,

 13. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,

 14. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,

 15. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap. 1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

 16. brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

 17. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,

 18. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

 19. uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma lag,

 20. uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag,

 21. smuggling, grov smuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara och synnerligen grov smuggling av explosiv vara, 3, 5, 6 a och 6 b §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 15–20,

 22. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–21.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:902

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)