Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:74

Publicerad den 6 februari 2021
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 kap. 6 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166.

26 kap.

6 a §

2) Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde under verkställigheten i kriminalvårdsanstalt

2)

Senaste lydelse 2018:1253.

  1. inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller hennes anpassning i samhället, eller

  2. annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:74
  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)