Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:74Publicerad den 6 februari 2021Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 4 februari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166. föreskrivs att 26 kap. 6 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.26 kap.26 kap.6 a §6 a §Senaste lydelse 2018:1253. Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde under verkställigheten i kriminalvårdsanstaltinte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller hennes anpassning i samhället, ellerannars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)