Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:225

Publicerad den 25 mars 2021
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 24 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221.

dels att 4 kap. 4 b § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 7 a §, av följande lydelse.

4 b §

2) Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

2)

Senaste lydelse 2018:409.

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,

 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,

 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

 9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt 4 kap. 7 a §,

 10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

 11. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

 12. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller

 13. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

7 a §

Den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord döms, om gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, för uppmaning till självmord till fängelse i högst två år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket och inte har uppsåt till men är oaktsam beträffande de omständigheter som innebär att gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för självmord, döms för oaktsam uppmaning till självmord till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om en gärning enligt första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:225

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)