Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:251

Publicerad den 7 april 2021
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder1)

1)

Senaste lydelse av

5 kap. 7 § 2020:290

5 kap. 10 § 2020:290.

dels att 5 kap. 7 och 10 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 7 och 10 §§ ska utgå,

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 och 5 a §§, och närmast före 2 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Senare beslut om övervakning

2) När det har gått ett år av prövotiden ska Kriminalvården, om det inte är obehövligt, pröva om behovet av övervakning kvarstår och fatta beslut i frågan.

2)

Tidigare 2 kap. 5 § upphävd genom 2005:1018.

Om Kriminalvården eller en övervakningsnämnd beslutar att en dömd person åter ska ställas under övervakning med stöd av 28 kap. 6 eller 7 § brottsbalken, tillämpas 4 §.

3) Bestämmelser om befogenhet för övervakaren att meddela anvisningar, medge lättnader och vidta jämkningar när det gäller föreskrifter finns i 26 kap. 18 § andra stycket och 28 kap. 6 § brottsbalken. Innan övervakaren vidtar en sådan åtgärd bör övervakaren samråda med den dömde, om det lämpligen kan ske.

3)

Senaste lydelse 2020:290.

Övervakaren ska till Kriminalvården anmäla den åtgärd som övervakaren vidtagit, om den inte är av ringa betydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:251

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)