Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:251

Publicerad den 7 april 2021
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder1)

1)

Senaste lydelse av

5 kap. 7 § 2020:290

5 kap. 10 § 2020:290.

dels att 5 kap. 7 och 10 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 7 och 10 §§ ska utgå,

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 och 5 a §§, och närmast före 2 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Senare beslut om övervakning

5 §

2) När det har gått ett år av prövotiden ska Kriminalvården, om det inte är obehövligt, pröva om behovet av övervakning kvarstår och fatta beslut i frågan.

2)

Tidigare 2 kap. 5 § upphävd genom 2005:1018.

5 a §

Om Kriminalvården eller en övervakningsnämnd beslutar att en dömd person åter ska ställas under övervakning med stöd av 28 kap. 6 eller 7 § brottsbalken, tillämpas 4 §.

13 §

3) Bestämmelser om befogenhet för övervakaren att meddela anvisningar, medge lättnader och vidta jämkningar när det gäller föreskrifter finns i 26 kap. 18 § andra stycket och 28 kap. 6 § brottsbalken. Innan övervakaren vidtar en sådan åtgärd bör övervakaren samråda med den dömde, om det lämpligen kan ske.

3)

Senaste lydelse 2020:290.

Övervakaren ska till Kriminalvården anmäla den åtgärd som övervakaren vidtagit, om den inte är av ringa betydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:251

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)