Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:289 Publicerad den 16 april 2021Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)Utfärdad den 15 april 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244. föreskrivs i fråga om häkteslagen (2010:611)dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, och närmast före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap.Vistelse med en annan person5 a §5 a §Den som är under arton år och som är häktad eller anhållen och intagen i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan minst fyra timmar varje dag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.Den upphävda 6 kap. 4 § gäller dock fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)