Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:322 Publicerad den 1 maj 2021Lag om ändring i brottsbalkenUtfärdad den 29 april 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:73, bet. 2020/21:JuU14, rskr. 2020/21:262. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om brottsbalkendels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 3 c §, av följande lydelse.9 kap.3 c §3 c §Den somolovligen införskaffar ett betalningsverktyg,för bedräglig användning förvanskar ett betalningsverktyg eller framställer ett falskt betalningsverktyg, elleranvänder ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller falskt betalningsverktyg eller på annat sätt tar befattning med ett sådant betalningsverktygdöms för olovlig befattning med betalningsverktyg till böter eller fängelse i högst två år.Med betalningsverktyg avses skyddade verktyg, handlingar eller uppgifter som ger möjlighet att överföra pengar eller ett penningvärde.Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov olovlig befattning med betalningsverktyg till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningenhar avsett betydande värde eller kunnat medföra synnerligen kännbar skada,har ingått i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt, ellerannars har varit av särskilt farlig art.Det ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf om gärningen är belagd med samma eller strängare straff enligt någon annan bestämmelse i denna balk.11 §11 §Senaste lydelse 2021:35. För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, olovlig befattning med betalningsverktyg, grov olovlig befattning med betalningsverktyg, utpressning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt ocker, häleri eller grovt häleri och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning, häleri eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap.Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med uppsåt att begå bedrägeri skadar sig eller någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.Denna lag träder i kraft den 31 maj 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikaela Bexar(Justitiedepartementet)