Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:713) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Publicerad den 24 juni 2021
Utfärdad den 23 juni 2021

Allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar vissa delar av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, i denna förordning kallat avtalet, och lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

De delar av avtalet som kompletteras är avdelning VII om överlämnande (artiklarna 596–632) och avdelning XI om frysning och förverkande (artiklarna 656–689) i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i avtalet.

Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare

 1. som är behöriga enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, och

 2. som är behöriga att handlägga en ansökan enligt 4 kap. 5 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Detta gäller dock inte i ett sådant fall där Justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän till följd av föreskrifter i en annan författning är särskild åklagare.

I 11 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden finns en bestämmelse om att Justitiekanslern ska ges tillfälle att yttra sig i vissa fall.

All kommunikation med den utfärdande eller verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket med stöd av avdelning VII om överlämnande i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet samt 2 och 3 kap. i denna förordning ska ske genom centralmyndigheten i Förenade kungariket, om inte direkt kommunikation sker med stöd av avtalet.

All kommunikation med Förenade kungariket med stöd av avdelning XI om frysning och förverkande i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet samt 4 och 5 kap. i denna förordning ska ske genom Regeringskansliet, om inte direkt kommunikation sker enligt artikel 677 i avtalet.

Den myndighet som översänder handlingar till Förenade kungariket ansvarar för att översätta handlingarna till engelska, när ett sådant krav på översättning följer av avtalet.

Överlämnande av misstänkta eller dömda till Sverige

Arresteringsorder för lagföring

En arresteringsorder för lagföring får utfärdas av åklagaren för ett brott som den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för och som det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer för.

Arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd

En arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas av åklagaren på begäran av

 • Kriminalvården för verkställighet av fängelse,

 • Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och

 • Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.

En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har dömts ut.

Direkt översändande av en arresteringsorder

Om arresteringsordern sänds över direkt enligt artikel 607 i avtalet, ansvarar åklagaren för åtgärder enligt 7 §. En kopia av arresteringsordern ska sändas till Polismyndigheten.

Återkallelse

När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska åklagaren återkalla arresteringsordern. Åklagaren ska omedelbart underrätta den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket och Polismyndigheten om återkallelsen.

Åtgärder efter det att den eftersökte anträffas

När åklagaren får information om att den eftersökte har anträffats, ska åklagaren omedelbart vidarebefordra informationen till Polismyndigheten, om den inte redan har fått informationen.

Om en annan myndighet än åklagaren får information om att den eftersökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidarebefordra informationen till åklagaren.

Efter det att åklagaren har fått den information som anges i 5 §, ska han eller hon utfärda en arresteringsorder.

Efter det att åklagaren har utfärdat en arresteringsorder enligt 6 § ska Polismyndigheten omedelbart översätta arresteringsordern till engelska och översända den till den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket.

Försvarare eller biträde

Om åklagaren informeras om att den eftersökte vill anlita en försvarare eller ett biträde i Sverige enligt artikel 609.4 i avtalet, ska åklagaren så snart som möjligt ge den eftersökte information som underlättar för honom eller henne att anlita en försvarare eller ett biträde. Om den eftersökte har en offentlig försvarare förordnad i Sverige, ska åklagaren informera den eftersökte om det.

Garantier för överlämnande

Åklagaren prövar frågor om garantier som den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket kräver för överlämnande. Vid överlämnande för lagföring prövar dock riksåklagaren frågor om garantier om återförande av den eftersökte.

Transport

Åklagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket har beslutat om överlämnande hit. Åklagaren ska se till att den eftersökte hämtas till Sverige inom den utsatta tiden, om inte annat har överenskommits med den berörda myndigheten i Förenade kungariket. Åklagaren får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs.

Bestämmelser om transport i Sverige finns i 2 kap. 3 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd

När den eftersökte överlämnats till Sverige för lagföring på villkor att han eller hon återförs till Förenade kungariket för att där verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut med anledning av överlämnandet, ska åklagaren så snart domen har fått laga kraft mot den dömde pröva om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.

Om den som har överlämnats ska återföras till Förenade kungariket, ska åklagaren omedelbart underrätta

 • Kriminalvården, om påföljden är fängelse,

 • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, och

 • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.

Den myndighet som underrättats ska besluta om att verkställigheten av påföljden överförs till Förenade kungariket och underrätta centralmyndigheten i Förenade kungariket om detta. Myndigheten ska underrätta Polismyndigheten om när återförandet ska äga rum. Centralmyndigheten i Förenade kungariket ska i samband med återförandet informeras om när verkställigheten påbörjades i Sverige och om frihetsberövanden som har ägt rum här.

Om en begäran om överlämnande till Sverige för verkställighet av en frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden att Förenade kungariket övertar verkställigheten av påföljden, ska den myndighet som avses i 11 § andra stycket ansvara för att verkställigheten överförs till Förenade kungariket. Så snart åklagaren har informerats om avslaget ska åklagaren underrätta den berörda myndigheten.

Underrättelse vid villkorat överlämnande

När en person som har överlämnats till Sverige ska återföras till Förenade kungariket enligt 2 kap. 2 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och artikel 622.2 i avtalet, ska åklagaren underrätta Polismyndigheten om när återförandet ska äga rum.

Samtycke till utvidgat överlämnande

Den överlämnade personens samtycke till utvidgat överlämnande enligt artikel 625.3 f i avtalet ska lämnas till åklagaren.

Att den som har överlämnats har samtyckt ska antecknas på ett formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den som har överlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har överlämnats har förstått innebörden av samtycket.

Handläggningen av utvidgat överlämnande

Om överlämnande till Sverige har beviljats och det blir fråga om att begära ett samtycke från den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket enligt artikel 625.3 g i avtalet, ska 1 kap. 3 § om behörig åklagare, 2 kap. 4 § om återkallelse, 9 § om garantier och 11 § om överförande av straffverkställighet tillämpas.

Överlämnande av misstänkta eller dömda från Sverige

Utredningen i ett ärende om överlämnande

Den eftersökte ska underrättas enligt artikel 609.1 i avtalet så snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke till överlämnande som avses i 3 kap. 8 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om innebörden av ett sådant samtycke.

Den eftersökte ska vid samma tillfälle informeras om sin rätt att anlita ett juridiskt ombud i Förenade kungariket enligt artikel 609.4 i avtalet. Om den eftersökte vill utöva denna rätt, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om det.

Åklagaren ska omedelbart underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om den eftersöktes begäran om att få en kopia av domen enligt artikel 601.2 i avtalet. Domen ska överlämnas till den eftersökte så snart den kommit från den utfärdande rättsliga myndigheten.

Verkställighet i Sverige av en frihetsberövande påföljd

Om den eftersökte begärs överlämnad för verkställighet av en frihetsberövande påföljd och han eller hon uppehåller sig i eller är bosatt i Sverige, ska åklagaren fråga den eftersökte om han eller hon begär att påföljden ska verkställas i Sverige. Åklagaren kan ge en polis som biträder utredningen i uppdrag att ställa frågan till den eftersökte.

Den eftersökte ska upplysas om innebörden av att påföljden verkställs i Sverige.

En begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige ska lämnas skriftligen enligt ett formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten.

Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om den eftersöktes begäran.

Åklagaren ska underrätta Regeringskansliet om den eftersöktes begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige och om andra förhållanden som har betydelse för ett beslut om verkställighet här.

Om rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet har vägrat att verkställa arresteringsordern, ska åklagaren omedelbart underrätta Regeringskansliet.

Om den eftersökte begärs överlämnad för lagföring och han eller hon är bosatt i Sverige, ska åklagaren fråga den eftersökte om han eller hon begär att en frihetsberövande påföljd som utdömts efter överlämnandet ska verkställas i Sverige. Åklagaren kan ge en polis som biträder utredningen i uppdrag att ställa frågan till den eftersökte. Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena ska tillämpas.

Samtycke och medgivande

Ett samtycke och medgivande som avses i 3 kap. 8 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket ska lämnas till åklagaren. Den eftersöktes återkallelse av ett lämnat samtycke eller medgivande ska lämnas till åklagaren eller till en polis.

Att den eftersökte lämnat ett samtycke och medgivande samt en återkallelse av dem ska antecknas på ett formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Formuläret för samtycke och medgivande ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den eftersökte. Om ett annat språk används ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den eftersökte har förstått innebörden av samtycket och medgivandet.

Åklagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande verkställs, underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om att den som överlämnas har lämnat ett samtycke och medgivande.

Underrättelse när tidsfristerna överskrids

Åklagaren ska underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om frågan om överlämnande inte har avgjorts genom ett beslut som fått laga kraft inom de tidsfrister som föreskrivs i artikel 615.2–615.4 i avtalet.

Underrättelse när överlämnande sker med krav på återförande

Om ett överlämnande beviljas med ett villkor om återförande enligt artikel 604 b i avtalet, ska åklagaren underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om att Regeringskansliet ska kontaktas när ett återförande ska äga rum. Efter att beslutet om överlämnande fått laga kraft ska rätten sända en kopia av beslutet till Regeringskansliet.

Förklaring om att avstå från överklagande

I fråga om information om och dokumentation av en sådan förklaring om att den eftersökte avstår från överklagande som avses i 3 kap. 13 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket ska 1113 §§ strafftidsförordningen (2019:95) tillämpas.

När Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en sådan förklaring, ska myndigheten omedelbart underrätta åklagaren.

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande

När åklagaren underrättar den utfärdande rättsliga myndigheten om beslutet i fråga om överlämnande enligt artikel 620 i avtalet, ska även Polismyndigheten underrättas om beslutet. Om beslutet innebär att överlämnande beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet senast ska verkställas. Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet till den utfärdade rättsliga myndigheten.

Verkställighet av ett beslut om överlämnande

Åklagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande verkställs inom rätt tid.

Åklagaren ska samråda med den utfärdande rättsliga myndigheten om verkställigheten av överlämnandet i enlighet med artiklarna 621.1, 621.3–621.5 och 622.2 i avtalet och, vid behov, ingå de överenskommelser som följer av dessa bestämmelser.

Åklagaren och Polismyndigheten ska utbyta information i den utsträckning som behövs för att ett beslut om överlämnande ska kunna verkställas.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har verkställts.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om överlämnandet inte sker inom rätt tid.

Åklagaren ska underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om hur länge den eftersökte har varit frihetsberövad på grundval av arresteringsordern enligt artikel 624.2 i avtalet.

Underrättelse vid uppskjutet överlämnande

Om verkställigheten av ett beslut om överlämnande har skjutits upp med stöd av artikel 622.1 i avtalet, ska den myndighet som ansvarar för verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid innan myndigheten friger den eftersökte.

Underrättelse vid villkorat överlämnande

När ett överlämnande beviljas med ett sådant villkor om återförande som avses i artikel 622.2 i avtalet, ska åklagaren underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om att åklagaren ska kontaktas när återförandet kan äga rum. Åklagaren ska sända en kopia av underrättelsen till Polismyndigheten.

Utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande

Bestämmelserna i 1 kap. och detta kapitel gäller i tillämpliga delar i ärenden om tillstånd till utvidgat överlämnande eller vidareöverlämnande enligt 3 kap. 15 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbetet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

I fråga om vidareöverlämnande från Sverige av någon som har överlämnats hit tillämpas 2 kap. 15 och 16 §§.

Ansökan om interimistiska åtgärder och verkställighet av ett beslut om förverkande i Förenade kungariket

Ansökan om interimistiska åtgärder i Förenade kungariket

Underrättelse om att en ansökan om en provisorisk åtgärd sänds över

Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan en ansökan om en interimistisk åtgärd som syftar till att säkerställa verkställighet av ett svenskt beslut om förverkande sänds av åklagaren till Förenade kungariket.

I brådskande fall får åklagaren sända över en ansökan om en interimistisk åtgärd utan att underrätta Kronofogdemyndigheten. Åklagaren ska då i stället underrätta Kronofogdemyndigheten så snart möjligt efter det att ansökan har sänts över.

Ansökningar som sänds direkt till behörig rättslig myndighet i Förenade kungariket

Om åklagaren sänder en ansökan om en interimistisk åtgärd direkt till den behöriga rättsliga myndigheten i Förenade kungariket enligt artikel 677.2 i avtalet, ska åklagaren samtidigt skicka en kopia av ansökan till Regeringskansliet.

Information till Förenade kungariket

Åklagaren ansvarar för att lämna den information eller kompletterande uppgifter som följer av artiklarna 664.1 och 684.2 b i avtalet.

Fördelning av kostnader

Åklagaren ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader enligt samma artikel.

Ansökan om verkställighet av ett beslut om förverkande i Förenade kungariket

Underrättelse till Kronofogdemyndigheten om att ett beslut om förverkande har meddelats

Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett beslut om förverkande har meddelats som avser egendom som omfattas av en interimistisk åtgärd i Förenade kungariket enligt avdelning XI om frysning och förverkande i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet.

Kronofogdemyndigheten ska ansöka om verkställighet av beslutet om förverkande i Förenade kungariket så snart som möjligt efter åklagarens underrättelse.

Samråd vid samtidig verkställighet

Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av artikel 668.2 i avtalet och 4 kap. 3 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Information om omständigheter som påverkar verkställbarheten av ett beslut

Kronofogdemyndigheten ansvarar för att lämna information i enlighet med artikel 684.2 och 684.3 i avtalet.

Återkallelse av ansökan

Om beslutet om förverkande, helt eller delvis, inte längre kan verkställas i Förenade kungariket, ska Kronofogdemyndigheten återkalla ansökan i den del som beslutet inte kan verkställas.

Förfogande över förverkad egendom och fördelning av kostnader.

Kronofogdemyndigheten är behörig att ingå en överenskommelse om förfogande över förverkad egendom enligt artikel 667.4 i avtalet.

Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader enligt samma artikel.

5 kap. Ansökan om interimistiska åtgärder och om verkställighet av ett beslut om förverkande i Sverige

Åtgärder när en ansökan skickats till en obehörig myndighet

Om en myndighet i Förenade kungariket sänder över en ansökan enligt artikel 677.2 i avtalet men den svenska myndighet som tar emot ansökan inte är behörig att pröva den, ska myndigheten lämna ansökan till behörig åklagare och omedelbart informera den myndighet i Förenade kungariket som sände över ansökan om det.

Ofullständiga ansökningar

Åklagaren ansvarar för att begära kompletteringar och fastställa tidsfrister enligt artikel 681.1 och 681.2 i avtalet.

Underrättelser vid begäran om sekretess

Åklagaren ansvarar för att underrätta Förenade kungariket enligt artikel 686.1 och 686.3 i avtalet.

Ansökan om interimistiska åtgärder i Sverige

Åklagarens ansvar

Åklagaren ansvarar för att

 • sända bekräftelser enligt artikel 663.3 och 663.4 i avtalet,

 • underrätta och samråda enligt artikel 663.5 i avtalet,

 • inhämta kompletteringar enligt artikel 664.2 i avtalet,

 • samråda och begära nödvändiga uppgifter enligt artikel 671 i avtalet,

 • samråda enligt artikel 673 i avtalet, och

 • lämna information enligt artikel 684.1 i avtalet.

Samråd med svenska myndigheter

Åklagaren ska vid behov samråda med andra svenska myndigheter i frågor om att vidta interimistiska åtgärder i Sverige.

Underrättelser mellan svenska myndigheter

Om egendom har tagits i förvar enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ska åklagaren skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret.

Den myndighet i Sverige som har verkställt en interimistisk åtgärd ska skyndsamt underrätta åklagaren när verkställighet har skett.

Om den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av en interimistisk åtgärd konstaterar att det inte är möjligt att verkställa åtgärden, ska myndigheten underrätta åklagaren.

Om en åklagare eller domstol meddelar ett beslut som innebär att verkställigheten av den interimistiska åtgärden avbryts, ska den som har meddelat beslutet genast underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av åtgärden.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndighetens beslut vid verkställighet av en interimistisk åtgärd överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

Fördelning av kostnader

Åklagaren ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader enligt samma artikel.

Ansökan om verkställighet av ett beslut om förverkande i Sverige

Strafföreläggande

I fråga om strafföreläggande som utfärdas av åklagare med stöd av 4 kap. 6 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket gäller 512 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60) i tillämpliga delar.

Underrättelser till Förenade kungariket

Åklagaren ansvarar för att underrätta Förenade kungariket enligt artikel 665.7 och 665.8 i avtalet.

Åklagaren ansvarar för att lämna information om samarbetet till Förenade kungariket enligt artikel 684.1 fram till dess att ett beslut om förverkande enligt 4 kap. 6 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har fått laga kraft. Därefter ansvarar Kronofogdemyndigheten för att lämna sådan information till Förenade kungariket.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Förenade kungariket om

 1. att ett beslut om förverkande inte får verkställas genom en åtgärd enligt artikel 669 i avtalet som ersätter ett förverkande, om det av ansökan eller på annat sätt framgår att Förenade kungariket har medgett en sådan verkställighet, och

 2. myndighetens beslut enligt 4 kap. 7 § andra stycket lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Samråd med Förenade kungariket

Åklagaren ansvarar för att samråda med Förenade kungariket enligt artiklarna 665.8, 671, 673 och 682.2 i avtalet.

Innan åklagaren samråder med Förenade kungariket enligt artikel 682.2 i avtalet ska han eller hon rådgöra med Kronofogdemyndigheten i de fall den konkurrerande begäran har gjorts av en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge.

Kronofogdemyndigheten ansvarar för att samråda med Förenade kungariket enligt artikel 668.2 i avtalet.

Kronofogdemyndighetens samråd med åklagare

Innan Kronofogdemyndigheten beslutar om uppskov enligt artikel 673 i avtalet ska myndigheten, vid behov, samråda med åklagare.

Överlämnande av ärendet till Regeringskansliet

Om Förenade kungariket har begärt att förverkad egendom ska förfogas över enligt artikel 667.2 eller 667.4 i avtalet ska Kronofogdemyndigheten överlämna ärendet tillsammans med ett eget yttrande i frågan till Regeringskansliet.

Överenskommelser om omvandling och fördelning av kostnader

Kronofogdemyndigheten får ingå en överenskommelse om omvandling enligt artikel 665.4 i avtalet, om det är lämpligt i det enskilda fallet.

Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader enligt samma artikel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:713

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2021.