Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1021

Publicerad den 8 november 2021
Lag om ändring i lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 och 13 §§ lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

Framställningen får inte bifallas

  1. om det finns hinder mot lagföring här i landet enligt 2 kap. 9 § brottsbalken,

  2. om åtalspreskription har inträtt i den andra staten enligt dess lag innan framställningen lämnades,

  3. om åtalspreskription har inträtt enligt svensk lag innan framställningen mottogs,

  4. om lagföringen skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden, eller

  5. om lagföringen skulle strida mot grunderna för rättsordningen här i landet.

Har framställning från en annan stat om överförande av lagföring bifallits, får åtal väckas här i landet, även om sådant förordnande som avses i 2 kap. 7 eller 10 § brottsbalken inte har meddelats.

För gärning som avses med framställningen döms såsom för brott som enligt svensk lag motsvarar gärningen efter vad som sägs i 6 § andra stycket. Kan lagföringen ske här i landet endast med stöd av denna lag, får det inte dömas till påföljd som är att anse som strängare än det svåraste straff som är stadgat för brottet enligt lagen i den andra staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1021

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)