Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:116

Publicerad den 15 februari 2022
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 10 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 13 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147.

2) Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, döms för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 1972:629.

Om brottet är grovt döms för grovt djurplågeri till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

  1. har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren,

  2. har omfattat ett större antal djur, eller

  3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:116

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)