Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:607

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 10 och 17 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:195, bet. 2021/22:JuU43, rskr. 2021/22:318.

10 §

2) Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar ett lik eller en avliden persons aska, döms för gravfridsbrott till böter eller fängelse i högst två år. För gravfridsbrott döms även den som obehörigen öppnar en grav eller förstör, skadar eller gör ofog på en kista, urna, grav eller ett annat vilorum för de döda eller en gravvård.

2)

Senaste lydelse 1993:207.

Om brottet är grovt, döms för grovt gravfridsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen tillfogat ett lik en svår skada eller om gärningen inneburit omfattande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

17 §

3) För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra myteri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök till gravfridsbrott och försök, förberedelse eller stämpling till grovt gravfridsbrott samt för försök till sådant barnpornografibrott som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott.

3)

Senaste lydelse 2018:1140.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:607

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Martin Rhodin
(Justitiedepartementet)