Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:667

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ och 35 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

3 §

2) Svensk domstol är i följande fall behörig att döma över brott som har begåtts utanför Sverige:

2)

Senaste lydelse 2021:1014.

Anknytningsfaktum

 

Behörighetens omfattning

 

1. Svenskt fartyg m.m.

 

Brott som har begåtts

a) ombord på ett svenskt fartyg,

b) ombord på ett svenskt luftfartyg,

c) i tjänsten av befälhavaren eller någon annan som tillhörde besättningen på ett svenskt fartyg eller luftfartyg, eller

d) på en inrättning som med stöd av lag har tillkommit i Sveriges ekonomiska zon eller på Sveriges kontinentalsockel.

 

2. Svensk gärningsman m.m.

 

Brott som har begåtts

a) av någon som vid gärningstillfället var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,

b) av någon som när åtal väcks för brottet är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige,

c) av någon som finns i Sverige och det på brottet enligt svensk rätt kan följa fängelse i mer än sex månader, eller

d) i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.

 

3. Svenskt enskilt intresse

 

Brott som har riktat sig mot

a) en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige, eller

b) en svensk juridisk person.

 

4. Svenskt allmänt intresse

 

Brott som har

a) riktat sig mot rikets säkerhet, allmän verksamhet eller annat av rättsordningen särskilt skyddat svenskt intresse, eller

b) begåtts i utövningen av tjänst eller uppdrag som innefattar svensk allmän ställning.

 

5. Härledd jurisdiktion

 

Brott som har begåtts av någon som befinner sig i Sverige, om

a) en annan stat har begärt att lagföringen för brottet ska överföras till Sverige,

b) en begäran från en annan stat om utlämning eller överlämnande för brottet har lämnats utan bifall, eller

c) brottet omfattas av en internationell överenskommelse eller annan förpliktelse som är bindande för Sverige och enligt vilken det finns skyldighet att utan undantag pröva frågan om åtal om den misstänkte inte utlämnas eller överlämnas.

 

6. Vissa internationella brott

 

Brott som

a) avses i lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, dock inte aggressionsbrott enligt 11 a § eller försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott,

b) avses i 13 kap. 5 a § (kapning och sjö- eller luftfartssabotage) eller försök till sådana brott,

c) avses i 13 kap. 5 b § (flygplatssabotage) eller försök till sådant brott,

d) avses i 15 kap. 4 b § (osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol),

e) avses i 16 kap. 5 § (uppvigling) och som bestått i en omedelbar och offentlig uppmaning till att begå folkmord,

f) avses i terroristbrottslagen (2022:666) eller som avses i annan lag och begås med sådant uppsåt som avses i 12 § terroristbrottslagen,

g) riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning, eller

h) omfattas av tortyrbegreppet enligt artikel 1 i Förenta nationernas konvention den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller försök till sådant brott.

 

4 §

3) Särskilda bestämmelser om svensk domstols behörighet att döma över vissa brott som har begåtts utanför Sverige finns i

3)

Senaste lydelse 2021:1014.

 1. 29 kap. 13 § miljöbalken,

 2. 14 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

 3. 10 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

 4. 5 § lagen (1982:963) om rymdverksamhet,

 5. 51 a § jaktlagen (1987:259),

 6. 17 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,

 7. 49 § fiskelagen (1993:787),

 8. 5 § lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia,

 9. 13 kap. 11 § luftfartslagen (2010:500),

 10. 17 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696),

 11. 2 § lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition, och

 12. 17 § lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

2 §

4) Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte för

4)

Senaste lydelse 2021:1103.

 1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,

 2. våldtäkt eller grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller tredje stycket, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

 3. våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 §,

 4. brott enligt 2 § första eller tredje stycket lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

 5. folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse eller aggressionsbrott enligt 1, 2, 11 eller 11 a § lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott,

 6. terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) som inte är mindre grovt, eller

 7. försök till brott som avses i 1, 5 eller 6.

Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt arton år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:667
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Bestämmelsen i 35 kap. 2 § första stycket i den nya lydelsen tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)