Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1016

Publicerad den 28 juni 2022
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 kap. 5 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387.

5 §

2) Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta

2)

Senaste lydelse 2022:792.

  1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,

  2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

  3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks,

  4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet,

  5. om den tilltalade frivilligt angett sig,

  6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning,

  7. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som oproportionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet, eller

  8. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Finns det någon sådan omständighet som avses i första stycket, får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, om det finns särskilda skäl för det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1016

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)