Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1097

Publicerad den 29 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 8 och 9 §§ lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:196, bet. 2021/22:JuU42, rskr. 2021/22:434.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3) I fall som avses i 1 § får det beslutas att fängelsestraffet ska verkställas utanför anstalt. Ett sådant beslut får inte fattas, om den dömde vid tidpunkten för prövningen är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff som prövningen avser eller om särskilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

3)

Senaste lydelse 2005:981.

Om den dömde tidigare har avtjänat ett straff utanför anstalt i form av intensivövervakning, får ett nytt beslut om sådan verkställighet fattas först efter att det förflutit en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott som har lett till strängare påföljd än böter.

För verkställigheten utanför anstalt gäller denna lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av Kriminalvården.

4) Vid verkställighet utanför anstalt ska Kriminalvården besluta om särskilda föreskrifter som ska avse

4)

Senaste lydelse 2005:981.

  1. vilken bostad den dömde ska ha under verkställighetstiden,

  2. vad som ska gälla i fråga om arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet, utbildning eller annan sådan sysselsättning,

  3. under vilka tider och för vilka ändamål den dömde får vistas utanför bostaden,

  4. på vilket sätt och i vilken omfattning den dömde ska hålla kontakt med Kriminalvården och den som enligt 7 § förordnats att biträda vid tillsynen, och

  5. det belopp som enligt 5 § den dömde ska betala och när betalning ska ske.

Särskilda föreskrifter får också avse

  1. en skyldighet för den dömde att delta i läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling eller i särskilt anordnade program eller verksamheter som med hänsyn till den dömdes förhållanden framstår som lämpliga, och

  2. förbud för den dömde att vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område.

Elektroniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att en föreskrift enligt andra stycket följs.

5) Kriminalvården prövar, på skriftlig ansökan av den dömde eller på eget initiativ, om ett fängelsestraff ska verkställas utanför anstalt.

5)

Senaste lydelse 2005:981.

Kriminalvårdens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1097

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)