Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1401

Publicerad den 6 september 2022
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Utfärdad den 1 september 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

dels att 2 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 9 a–9 e §§, och närmast före 2 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1) Meddelas ett beslut om att den dömde ska omhändertas enligt 28 kap. 11 § brottsbalken genom Polismyndighetens försorg, ska beslutet sändas till myndigheten med uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. Beslutet bör innehålla en uppmaning till Polismyndigheten att efterlysa den dömde om det behövs. I beslutet bör det även påminnas om att den dömde inte får hållas kvar längre än en vecka på grund av beslutet.

1)

Senaste lydelse 2019:102.

I det fall ett sådant beslut meddelas av Kriminalvården ska myndigheten även underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en sådan dag som anges i 9 a § eller nära inpå en sådan dag, ska underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas om beslutet meddelas nära inpå en dag då den aktuella övervakningsnämnden kan fatta beslut.

Polismyndigheten ska omedelbart efter det att den dömde har omhändertagits underrätta beslutsmyndigheten och Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

Om den dömde har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § brottsbalken, ska Kriminalvården skyndsamt göra den utredning om den dömde som behövs och ge beslutsmyndigheten förslag till lämpliga åtgärder.

Övervakningsnämndernas beredskap

Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska övervakningsnämnderna ha beredskap för att pröva om ett beslut om tillfälligt omhändertagande enligt 26 kap. 22 § andra stycket eller 28 kap. 11 § andra stycket brottsbalken ska fortsätta att gälla. Beredskapen ska fullgöras av nämndens ordförande.

Övervakningsnämnderna ska vara indelade i tre beredskapsområden. En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde ska ha beredskap under den tid som anges i 9 a §.

En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde ska svara för samordningen av beredskapen inom området. Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet ska fördela beredskapen mellan sig.

En övervakningsnämnd som har beredskap ska underrätta andra övervakningsnämnder om sin befattning med ärenden som normalt skulle ha handlagts av dessa nämnder.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om

  1. indelningen av övervakningsnämnderna i beredskapsområden,

  2. vilken övervakningsnämnd som ska svara för samordningen av beredskapen inom beredskapsområdet, och

  3. hur beredskapen ska fördelas mellan övervakningsnämnderna om de inte kan enas.

Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1401

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)