Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Bötesverkställighetslag (1979:189)

Bötesverkställighetslagen

Utfärdad den 20 april 1979.

Allmänna bestämmelser

Bötesstraff verkställs genom uppbörd eller indrivning. Regeringen bestämmer, i vad mån uppbörd skall ske.

Lagens bestämmelser om böter gäller också vite. Bestämmelserna i 1–13 §§ gäller dessutom sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Vad som sägs i lagen om dom gäller även beslut.

SFS 1983:352

Uppbörd av böter sker så snart dom, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har meddelats. Indrivning får däremot ej ske förrän domen har vunnit laga kraft eller föreläggandet har godkänts.

Utan hinder av att dom eller föreläggande ej har meddelats får den misstänkte betala förskott på böter som kan komma att åläggas honom. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådan förskottsbetalning.

Om verkställighet utomlands av här i landet ålagt bötesstraff finns särskilda bestämmelser.

Hänvisad författning:

Se Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.m. och Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, båda inf. här nedan.

Uppbörd

Uppbörd sker genom att den bötfällde frivilligt erlägger betalning till myndighet som regeringen bestämmer. Influtet belopp avräknas på de böter som får antas vara avsedda med betalningen.

Som uppbörd anses även att medel, som har betalats som förskott på böter, tas i anspråk för betalning av dessa.

Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter som den bötfällde är skyldig att betala. I den mån avräkning ej sker, skall överskott återbetalas.

Endast överskott som uppgår till minst femtio kronor skall återbetalas. Beloppet skall avrundas till närmaste lägre hela krontal.

SFS 2001:356

Indrivning

Om uppbörd inte skall ske eller om uppbörd inte har lett till full betalning, skall böterna lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

SFS 1993:902

[har upphävts genom lag (1993:902).]

SFS 1993:902

[har upphävts genom lag (1985:148).]

SFS 1985:148

[har upphävts genom lag (1993:902).]

SFS 1993:902

[har upphävts genom lag (1993:902).]

SFS 1993:902

Indrivningshinder

[har upphävts genom lag (1993:902).]

SFS 1993:902

Skulle indrivning av böter vara till synnerligt men för den bötfällde eller någon som är beroende av honom för sin försörjning, kan kronofogdemyndigheten förordna att vidare verkställighet ej skall äga rum. Sådant förordnande får ej meddelas, om det är påkallat från allmän synpunkt att indrivningen fortgår.

Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett förordnande av Kronofogdemyndigheten enligt 12 § till tingsrätten i samma ort. Överklagandet skall ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från den dag då åklagaren fick del av beslutet. Vid överklagande gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Kronofogdemyndighetens beslut att inte meddela förordnande enligt 12 § får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i samband med klagan över utmätning.

SFS 2006:695

Har beslut om förvandlingsstraff för obetalda böter meddelats, får dessa böter ej indrivas. Intill dess förvandlingsstraffet har till fullo verkställts eller bortfallit får dock betalning för böterna tas emot, om den avser hela det bötesbelopp som är obetalt.

SFS 1983:352

Förvandling av böter

Denna rubrik och 15–23 §§ införda g. SFS1983-0352

Om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde, ska böterna på talan av åklagare förvandlas till fängelse. Bötesförvandling ska också ske om det av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Om den bötfällde, när förvandlingsstraffet ska beslutas, är skyldig att betala även andra böter än sådana som avses i första stycket, ska också dessa böter förvandlas.

Förvandlingsstraffet ska bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader.

SFS 2020:1074

Mål om förvandling av böter tas upp av tingsrätten i den ort där den bötfällde finns eller av den tingsrätt som har handlagt det mål, i vilket bötesstraffet eller, om det är fråga om flera sådana straff, något av dem har ådömts. Har bötesstraffet eller vid flera straff något av dem bestämts genom strafföreläggande eller genom föreläggande av ordningsbot, kan målet tas upp även av den tingsrätt hos vilken åtal skulle ha kunnat väckas.

SFS 1983:352

I mål om bötesförvandling skall tingsrätten vid avgörande av saken bestå av en lagfaren domare och nämndemän. Åklagaren och den bötfällde skall kallas till förhandling inför rätten. Om den bötfällde inte inställer sig, får målet ändå avgöras, såvida tillfredsställande utredning finns i saken.

Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

Ett beslut varigenom rätten har lämnat en ansökan om förvandling utan bifall utgör inte hinder för att en sådan ansökan tas upp på nytt beträffande samma böter, om nya förhållanden ger anledning till det.

I övrigt skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande mål om allmänt åtal.

SFS 1983:380

Om den bötfällde sedan förvandling av böterna har beslutats betalar hela bötesbeloppet, bortfaller förvandlingsstraffet till den del det inte har verkställts. Beslut om detta meddelas av Kriminalvården.

SFS 2005:976

Har någon ålagts förvandlingsstraff för böter och uppkommer därefter fråga om förvandling av andra böter, som har ålagts innan det förstnämnda straffet har blivit till fullo verkställt, skall vid det nya straffets bestämmande i möjlig mån iakttas att straffen tillsammans inte överstiger vad som skulle ha ålagts om böterna hade förvandlats samtidigt. Rätten får i ett sådant fall förordna att det tidigare ådömda förvandlingsstraffet skall avse även de andra böterna eller bestämma det nya straffet till kortare tid än som anges i 15 § tredje stycket.

Avser ett beslut om förvandling böter som har ålagts innan ett tidigare förvandlingsstraff har börjat verkställas och framgår det inte av beslutet att det tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, skall rätten, sedan besluten har vunnit laga kraft, efter anmälan av åklagare ompröva det beslut som har meddelats senast. Därvid tillämpas första stycket.

SFS 1983:352

Om verkställighet av förvandlingsstraff föreskrivs särskilt.

Ålagt förvandlingsstraff bortfaller, om beslutet inte har börjat verkställas inom tre år från det beslutet vann laga kraft.

SFS 1983:352

Förvandling får ej ske av

  1. böter, som har ådömts för brott som enligt domen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning,

  2. vite, som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut rörande saken i mål som har handlagts enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskilda bestämmelser.

SFS 1991:1140

Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte överklagas av enskild part. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Rättsfall:

Jfr H 1964:490.

SFS 1993:518

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:189

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1983:352

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983.

2. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om böter som har ålagts före ikraftträdandet. Sådana böter får dock inte förvandlas, om hinder häremot skulle ha mött enligt 9 § lagen (1964:168) om förvandling av böter eller om förhållande som avses i 11 § nämnda lag har inträtt före ikraftträdandet. Inte heller får förvandlingsstraff som endast avser böter som har ålagts före ikraftträdandet bestämmas till fängelse på längre tid än som skulle ha kunnat ske enligt äldre bestämmelser.

3. I lagen (1983:353) om upphävande av lagen (1964:168) om förvandling av böter finns bestämmelser om beslut i mål om bötesförvandling som har meddelats före utgången av juni 1983.

SFS 1983:380

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983.

SFS 1985:148

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1985.

SFS 1991:1140

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

2. I fråga om böter som har ådömts för brott som begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.

SFS 1993:518

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:902

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1996:258

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2001:356

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2005:976

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:695

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2020:1074
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bötesstraff som har dömts ut före ikraftträdandet.