Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Strafftidslagen

Denna lag upphör enlig Lag (2018:1251) att gälla den 1 april 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2018:1251).

Utfärdad den 19 maj 1974.

Inledande bestämmelser

Dom på fängelse skall befordras till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för sådan verkställighet skall beräknas.

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket ålagts som förvandlingsstraff för böter.

SFS 1981:212

Befordran av dom till verkställighet m.m.

Har den som dömts till fängelse icke inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda påföljden, får domen verkställas i denna del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot domen.

Dom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskilt stadgat.

SFS 1981:212

Dom på fängelse får även verkställas, om den dömde före fullföljdstidens utgång i den ordning som anges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får verkställas (nöjdförklaring).

Rättsfall:

Fråga om nöjdförklaring var bindande för utlänning med bristfälliga kunskaper i svenska H 1981:433.

SFS 1981:212

Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefsöverläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av dem har förordnat.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill avge sådan förklaring.

Rättsfall:

Om domen inte har avkunnats för den dömde vid rätten, börjar betänketiden när domen i sin helhet har delgivits honom H 1985:864.

SFS 2006:666

Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om den som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårdsanstalt.

SFS 1987:764

Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring eller inför Polismyndigheten.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som ska ta emot förklaringen.

SFS 2014:617

När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på grund varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av den dömde och vittnet.

Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts till fängelse, skall denna talan anses återkallad genom nöjdförklaringen.

SFS 1981:212

Är den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall kriminalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället verksamhetschefen som skall göra det.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

Är den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förvaras.

SFS 1996:795

Är den som ska undergå fängelse inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminalvården förelägga honom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt där domen ska verkställas.

Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminalvårdsanstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndigheten förpassa honom eller henne till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

SFS 2014:617

Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller polisarrest i avvaktan på beslut om anstaltsplacering eller om det behövs med hänsyn till transportförhållandena.

Hänvisad författning:

Se Häkteslag (2010:611) 1:2, efter RB 24:.

SFS 1976:375

Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får Kriminalvården på ansökan av den som dömts till fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn får beviljas uppskov under tid som prövas skälig.

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan uppskov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde att han har gett in ansökan om uppskov sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid kriminalvårdsanstalt och har uppskov inte tidigare sökts i målet, skall verkställigheten anstå i avvaktan på Kriminalvårdens beslut.

Rättsfall:

Ang. delgivning av beslut R 19792:31.

SFS 2005:970

[Upphävd g. Lag (2013:650).]

SFS 2013:650

Regeringen får för annat fall än som avses i 12 § meddela bestämmelser om anstånd under högst sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse och inte är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt.

SFS 2013:650

Om fängelse börjat verkställas och högre rätt förlänger tiden, skall verkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna på annan grund får verkställas.

SFS 1981:212

[Upphävd g. Lag (1981:212).]

SFS 1981:212

[Upphävd g. Lag (1979:692).]

SFS 1979:692

Häktas den som undergår fängelse av annan anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas.

SFS 1981:212

Beräkning av strafftid m.m.

Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av Polismyndigheten för förpassning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål eller enligt 2 kap. 12 § eller 3 kap. 3 § lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska räknas in i verkställighetstiden. Detsamma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

SFS 2017:1003

Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ska tiden för frihetsberövandet, till den del det inte samtidigt skett verkställighet av dom i annat mål, anses som tid under vilken den utdömda påföljden verkställts i anstalt.

Om rätten har undanröjt en villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård eller ungdomstjänst och i stället dömt till fängelse på viss tid, ska första stycket tillämpas, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

  1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten,

  2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken rätten beslutat att den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten ska avse även ytterligare brott samt

  3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje stycket brottsbalken.

Rättsfall:

Vid avräkning enl. tidigare motsvarighet (BrB 33:5) till 1 st. räknades tiden från, ej fr.o.m., dagen för frihetsberövandet t.o.m. dagen för frigivningen H 1973:247 (jfr numera 22 §) – Mot domstols förordnande om avräkning fick talan föras endast i samband med talan mot domen i övrigt H 1974:356 – Då tilltalad, som på grund av tidigare ådömd internering vårdades i anstalt, fullföljt talan mot dom vari ny minsta tid för fortsatt anstaltsvård bestämts, fick han ej från denna avräkna tid, varunder verkställighet av den nya domen till följd härav uppskjutits H 1974:627 – När i samband med dom på fängelse villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, har avräkning skett på återstoden av det gamla straffet i den mån tiden för frihetsberövandet översteg fängelsestraffet H 1977:574 – Tillgodoräknande enl. tidigare motsvarighet till 1 st. skulle ske, oavsett att frihetsberövandet grundats på misstanke om andra genom domen prövade brott än de för vilka fängelse ådömts H 1978:666 I och II – Vid förordnande att tidigare ådömt fängelse skall avse ytterligare brott skall tid för frihetsberövande avräknas, även om den dömde är villkorligt frigiven H 1983:329 – Fråga, vid avräkning, när häktningstid avbrutits av verkställighet av tidigare ådömt fängelse H 1997:125 – Ang. tillämpning av tidigare motsvarighet (BrB 33:5 2 st.) till 2 st. H 1996:132 – Se även H 1979:565 anm. vid RB 51:25.

SFS 2016:493

Den som har överlämnats till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder eller enligt en nordisk arresteringsorder, ska tillgodoräknas den tid som han eller hon med anledning av begäran om överlämnande har varit frihetsberövad utomlands.

SFS 2011:1169

Den som efter en begäran enligt 2 kap. 7 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen har frihetsberövats i en annan medlemsstat och därefter påbörjar eller fortsätter verkställigheten av påföljden i Sverige ska tillgodoräknas den tid som han eller hon har varit frihetsberövad i den andra staten.

SFS 2015:99

Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård, ska livstidsstraffet träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden.

SFS 2016:493

För den som har börjat avtjäna fängelse på viss tid skall Kriminalvården så snart det kan göras fastställa dagen för strafftidens slut. Om strafftiden uppgår till mer än en månad skall myndigheten samtidigt även fastställa den tidigaste tidpunkten då villkorlig frigivning kan komma i fråga samt tidpunkten för prövotidens utgång.

När omständigheterna ger anledning till det, skall ett beslut enligt första stycket ändras.

SFS 2005:970

Förekommer till verkställighet fängelse i högst två månader, skall vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vilken tiden räknas.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas anses som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall antalet dagar läggas till slutdagen för den övriga tiden.

Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller.

SFS 1982:364

Skall enligt 19 a § eller domstols förordnande enligt 33 kap. 7 § brottsbalken fängelse anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräknas slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som tid varunder straffet verkställts.

SFS 2000:176

Om avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, ska det antal dagar som avbrottet varat läggas till slutdagen.

Som avbrott anses inte att den som avtjänar fängelse häktas med anledning av misstanke om brott.

Rättsfall:

Del av dygn som avbrottet varat räknas som hel dag R 19842:3.

SFS 2010:617

Har villkorligt medgiven frihet förklarats helt eller delvis förverkad, skall vad som förverkats anses som nytt straff vid beräkning av tiden.

SFS 1979:692

Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna sammanläggas för bestämmande av slutdagen.

Om den dömde har varit intagen för verkställighet av en dom på fängelse före den dag från vilken strafftiden enligt 19 § skall räknas, får Kriminalvården förordna att den tid under vilken han sålunda har varit berövad friheten skall inräknas i verkställighetstiden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 26 § upphävd g. Lag 1979:692.

SFS 2005:970

[Upphävd g. Lag (1981:212).]

SFS 1981:212

Övriga bestämmelser

Kriminalvården meddelar de beslut som avses i denna lag. Beslut enligt lagen gäller omedelbart om inte något annat förordnas.

SFS 2005:970

Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2005:970

Ett beslut får inte överklagas enligt 29 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den dömdes nackdel.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 30 § upphävd g. Lag 2005:970.

SFS 2005:970

En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

SFS 2005:970

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.

SFS 2005:970

Kriminalvårdens beslut enligt 29 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

SFS 2009:785

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att

  1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas, och

  2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom som behövs enligt denna lag.

SFS 2013:857

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:202

Om ikraftträdandet av denna lag förordnar Kungl. Maj:t med riksdagen.

Angående ikraftträdandet av Lag 1974:202, se Lag 1974:204.

SFS 1976:375

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1976.

SFS 1979:692

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om dom på ungdomsfängelse och förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i anstalt, som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 20 och 21 §§ i deras nya lydelse tillämpas även före d. 1 jan. 1980 i fråga om den som efter utgången av år 1979 kan friges villkorligt enligt 26 kap. 6 § brottsbalken i dess lydelse enligt lagen (1979:680) om ändring i brottsbalken.

SFS 1981:212

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som efter ikraftträdandet undergår eller skall undergå internering i anstalt.

SFS 1982:364

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982. I den utsträckning det behövs för tillämpningen av 26 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken i den lydelse paragraferna erhåller enligt lagen (1982:363) om ändring i brottsbalken, får 20 och 21 §§ tillämpas redan före ikraftträdandet.

SFS 1986:653

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1987.

SFS 1987:764

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1990:1010

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1993:202

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:439

Beslut som meddelats av Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser

SFS 1995:1698

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1996:795

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:609

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:176

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2000. Om domstol före ikraftträdandet har förordnat att fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar, tillämpas 22 § i dess äldre lydelse.

SFS 2005:970

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.

SFS 2006:666

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:785

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:617

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:1169

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2011:1169 träder enligt F 2012:576 i kraft d. 16 okt. 2012.)

SFS 2012:576

(Utkom d. 11 sept. 2012)

SFS 2013:650

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.

SFS 2013:835

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:857

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:617

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:99

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2016:493

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2017:1003

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2017.