Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01972R1703-19770801.pdf

1972R1703 — SV — 01.08.1977 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1703/72

av den 3 augusti 1972

om ändring av förordning (EEG) nr 2052/69 om gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpning av 1967 års konvention om livsmedelsstöd och om fastställande av regler för gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpningen av 1971 års konvention om livsmedelsstöd

(EGT L 180, 8.8.1972, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

Rådets förordning (EEG) nr 1300/78 av den 6 juni 1978

  L 160

12

17.6.1978


▾B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1703/72

av den 3 augusti 1972

om ändring av förordning (EEG) nr 2052/69 om gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpning av 1967 års konvention om livsmedelsstöd och om fastställande av regler för gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpningen av 1971 års konvention om livsmedelsstöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 209 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Med anledning dels av beslutet av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapens egna medel (1), dels av vissa särskilda åtgärder för livsmedelsstöd som gemenskapen har vidtagit samt administrativa förseningar av finansieringen för genomförandet av 1967 års konvention om livsmedelsstöd är det nödvändigt att justera några av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2052/69 av den 17 oktober 1969 om gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpning av konventionen om livsmedelsstöd (2).

Eftersom den förordningen är begränsad till finansiering av de åtgärder som följer av 1967 års konvention om livsmedelsstöd bör det fastställas tillämpningsföreskrifter för finansieringen av de åtgärder som följer av 1971 års konvention med hänsyn till såväl gemenskapens åtaganden som dess erfarenheter inom området för livsmedelsstöd.

I syfte att förenkla genomförandet av gemenskapens åtgärder för livsmedelsstöd, bör ett finansieringssystem med förskottering av medel motsvarande varornas värde införas liknande det finansieringssystem som har införts av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). Dessutom bör särskilda bestämmelser fastställas för de avtal som har ingåtts med organ som verkställer hjälpen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ÄNDRING AV FÖRORDNING (EEG) nr 2052/69

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i artikel 3 i förordning (EEG) nr 2052/69:

”För utgifterna för de åtgärder som har genomförts från och med den 1 januari 1971 skall emellertid bestämmelserna i artikel 4-5 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (3) tillämpas.”

Artikel 2

Artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/69 skall ersättas med följande:

”1.  De utgifter som inte omfattas av artikel 1 och som hänger samman med gemenskapsåtgärder till följd av tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd, skall finansieras av gemenskapen. Dessa utgifter, som uppstår vid tillämpningen av de beslut som fattas av gemenskapens institutioner, innefattar

a) varornas värde fob med avdrag för de utgifter som omfattas av artikel 1,

b) eventuellt och undantagsvis utgifter som helt eller delvis täcker transportutgifterna från gemenskapshamnen till destinationshamnen om gemenskapen, till följd av ett beslut som fattats enhälligt av rådet, åtar sig detta vid slutandet av leveransavtalet.

2.  Emellertid gäller följande:

a) Vad beträffar den livsmedelsstödsåtgärd till förmån för Rwanda som skall genomföras inom ramen för årsprogrammet 1970/1971 skall även transportutgifterna mellan utskeppningshamnen och bestämmelsesorten finansieras av gemenskapen. I förekommande fall skall kommissionen mot uppvisande av verifikationshandlingar ersätta det organ som har genomfört åtgärden för de utgifterna eller betala ett schablonbidrag till organet.

b) Vad beträffar den åtgärd som skall genomföras genom Världslivsmedelsprogrammet inom ramen för årsprogrammet 1970/1971 skall både transportutgifterna efter cif-stadiet och distributionsutgifterna finansieras av gemenskapen. Såväl dessa utgifter som transportutgifterna mellan fob-stadiet och cif-stadiet skall täckas av ett schablonbidrag. Kommissionen skall betala ut detta bidrag.

3.  Vad beträffar åtgärder till förmån för Internationella rödakorskommittén skall kommissionen betala transportutgifterna från gemenskapshamnen till destinationshamnen mot uppvisande av verifikationshandlingar, om det föreskrivs i det avtal som har ingåtts med gemenskapen.

4.  I den mån det är nödvändigt skall tillämpningsföreskrifter fastställas för punkt 1 enligt förfarandet i artikel 26 i förordning nr 120/67/EEG.”

Artikel 3

Följande stycke skall läggas till i artikel 5 i förordning (EEG) nr 2052/69:

”Dessa bestämmelser är tillämpliga endast för utgifterna för årsprogrammet 1968/1969.”

Artikel 4

Artikel 6 i förordning (EEG) nr 2052/69 skall ersättas med följande:

”Varje gång ett årsprogram för gemenskapsåtgärder har genomförts skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en sammanställning av sina utgifter. Av denna sammanställning skall utgifterna redovisas för varje gemenskapsåtgärd som hänför sig till

 artikel 4.1 a, varvid åtskillnad skall göras mellan de kvantiteter som avräknats mot interventionsorganens lager och de som köpts på marknaden, och

 vid behov, artikel 4.1 b.

På grundval av de sammanställningar som avses i föregående stycke skall kommissionen efter samråd med EUGFJ:s kommitté fatta beslut om stöd för samtliga gemenskapsåtgärder inom varje årsprogram.”

Artikel 5

Artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2052/69 skall ersättas med följande:

”För ersättning av de utgifter som avses i artikel 4.1 skall kommissionen för årsprogrammet 1968/1969 för varje medlemsstats räkning öppna ett konto som skall

 krediteras med de belopp som skall återbetalas till den berörda medlemsstaten vid tillämpningen av det beslut som gäller detta program och som fattas i enlighet med artikel 6.2, och

 debiteras den berörda medlemsstatens bidrag beräknat enligt bestämmelserna i artikel 5 på det totala beloppet för de utgifter som avses i artikel 4.1 för detta program.”

AVDELNING II

GEMENSKAPSFINANSIERING AV UTGIFTER AVSEENDE 1971 ÅRS KONVENTION

Avsnitt 1:

Finansiering av fob-bidrag

Artikel 6

1.  För de åtgärder som, med hjälp av produkter anskaffade inom gemenskapen, har genomförts i samband med tillämpningen av 1971 års konvention om livsmedelsstöd, skall garantisektionen vid EUGFJ finansiera den del av utgifterna som motsvarar bidrag vid export till tredje land med avdrag för omkostnader som uppstår efter lastning vid fob.

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt skall fastställas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

2.  Följande skall också tillämpas:

a) Bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 729/70.

b) De allmänna reglerna och tillämpningsföreskrifterna för exportbidrag som föreskrivs avseende spannmål och ris i artikel 16 i förordning nr 120/67/EEG respektive artikel 17 i förordning nr 359/67/EEG.

Avsnitt 2:

Bestämning av varans värde

Artikel 7

▾M1

Det pris för vilket interventionsorganet överlåter varorna för tillämpningen av 1971 års konvention om livsmedelsstöd skall i tillämpliga fall vara det enhetliga interventionspris eller det referenspris som gäller den månad då varorna avhämtas från interventionsorten.

▾B

Om de befinner sig på en annan ort än saluföringsorten skall priset justeras i enlighet med de bestämmelser som fastställts vid tillämpningen av artikel 7.4 i förordning nr 120/67/EEG eller i tillämpliga fall artikel 5.4 i förordning nr 359/67/EEG där det pris fastställs till vilket interventionsorganet bör köpa varorna.

Avsnitt 3:

Finansiering av gåvor vid gemenskapsåtgärder

Artikel 8

1.  För åtgärder till följd av 1971 års konvention om livsmedelsstöd som vidtas vid tillämpningen av beslut fattade av gemenskapens institutioner skall, med undantag av de utgifter som avses i artikel 6,

a) varuvärdet fritt ombord eller på motsvarande stadium, för obearbetad eller bearbetad spannmål eller bearbetat eller obearbetat ris, med avdrag för utgifter som täcks av artikel 6 eller, om varan uppbringas från världsmarknaden, det värde som erhålls genom inköpspriset, eventuellt förhöjt med nödvändiga utgifter som hänförs till det, finansieras av gemenskapen,

b) kostnader som täcker

 transportutgifter till bestämmelselandets gräns och, i förekommande fall, ända till bestämmelseorten,

 distributionen om varan distribueras mea hjälp av ett internationellt organ i undantagsfall helt eller delvis finansieras av gemenskapen om rådet på kommissionens förslag fattar ett enhälligt beslut om det.

2.  Tillämpningsföreskrifterna till punkt 1 skall fastställas i den mån det är nödvändigt enligt förfarandet i artikel 26 i förordningarna nr 120/67/EEG respektive 359/67/EEG.

Artikel 9

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 10 skall medlemsstaterna ange vilka myndigheter och organ som de ger tillstånd att betala de utgifter som avses i artikel 8. De skall så snart som möjligt meddela kommissionen, om den inte redan har meddelats, uppgifter särskilt om myndigheternas och organisationernas stadgar, administrativa och bokföringsmässiga villkor för att de skall fungera samt årligen alla rapporter eller delar av rapporter som har sammanställts av dem eller av de behöriga kontrollmyndigheterna och som handlar om utgifterna.

2.  Medlemsstaterna skall regelbundet överlämna till kommissionen följande dokument rörande de ovannämnda myndigheterna och organen:

a) Sammanställningar över likviditeten och sammanställningar över beräknade ekonomiska behov.

b) Bokslut för varje år, åtföljt av nödvändiga handlingar för revision.

3.  På grundval av de dokument som avses i punkt 2 skall kommissionen efter att ha rådgjort med EUGFJ:s kommitté regelbundet och efter behov besluta om förskott för att täcka de utgifter som avses i artikel 8 och före följande års slut göra revision över myndigheternas och organens bokslut.

4.  Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 10

1.  Kommissionen skall betala de utgifter som avses i artikel 8.1 b om det i ett avtal som gemenskapen har ingått föreskrivs att utgifterna skall ersättas mot uppvisande av verifikationshandlingar eller att ett schablonbidrag skall betalas till ett organ som utgör mellanhand eller, om exceptionella omständigheter gör det berättigat och om rådets beslut i enlighet med artikel 8.1 b föreskriver det, till det land som är förmånstagare. Kommissionen kan göra förskottsutbetalning för utgifterna.

2.  Om inköp görs på världsmarknaden, skall genomförandebestämmelser om nödvändigt fastställas för finansieringen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Bestämmelserna i artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 729/70 är också tillämpliga för de utgifter som avses i förordning (EEG) nr 2052/69 och i denna förordning.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
(1) EGT nr L 91, 28.4.1970, s. 19.

(2) EGT nr L 263, 21.10.1969, s. 6.

(3) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.