Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977R0249.pdf

31977R0249

Kommissionens förordning (EEG) nr 249/77 av den 2 februari 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2681/74 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbiståndEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 034 , 05/02/1977 s. 0021 - 0030

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0053

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 17 s. 0112

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0053

Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 6 s. 0221

Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 6 s. 0221KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 249/77 av den 2 februari 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2681/74 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd(1), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

De kvantiteter jordbruksprodukter som levereras som livsmedelsbistånd och som finansieras av gemenskapen bör närmare anges.

Värdet av de jordbruksprodukter som tas ur offentliga lager bör fastställas.

För att säkerställa att systemet med förskott fungerar på rätt sätt bör det grundas på månatliga deklarationer från medlemsstaterna av deras finansiella behov och utgifter, på uppgifter som överlämnas om deras likviditet och på införandet av bokföring som uteslutande är avsedd för dessa förskott.

För revision av årsredovisningarna bör medlemsstaterna överlämna detaljerade redovisningar av utgifterna åtföljda av en sammanfattande redovisning och de övriga dokument som kan bidra till att fastställa utgifterna.

De stödjande dokumenten för utgifterna skall förvaras av medlemsstaterna under minst det räkenskapsår som följer på det år under vilket beslut fattades om att godkänna revisionen av räkenskaperna.

Beslutet om att godkänna revisionen av räkenskaperna bör omfatta utgifterna under ett budgetår.

I kommissionens förordning (EEG) nr 522/73 av den 14 februari 1973 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1703/72 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med genomförandet av 1971 års konvention om livsmedelsbistånd(2). Bestämmelserna i sistnämnda förordning gäller endast för leverans av spannmål som livsmedelsbistånd och de har medtagits i denna förordning, varför förordning (EEG) nr 522/73 bör upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från EUGFJ-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De nettokvantiteter som stödmottagaren övertar på den leveransplats som föreskrivs i gemenskapsreglerna skall finansieras enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2681/74.

2. Värdet av jordbruksprodukterna från interventionslagren skall fastställas genom att interventionspriset multipliceras med den kvantitet som tas ur interventionslagren, med hänsyn tagen till månatliga höjningar i de fall det är tillämpligt.

Artikel 2

1. För tillämpningen av artikel 3.2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2681/74 gäller att medlemsstaterna senast den tjugonde i varje månad till kommissionen skall överlämna en ansökan i tre exemplar som avser de utbetalande myndigheternas eller organens finansiella behov.

2. Den ansökan som anges i punkt 1 skall åtföljas av stödjande redovisningar som skall utarbetas enligt bilagorna till denna förordning och innehålla följande:

a) En beräkning av de finansiella behoven fram till utgången av den sista månad som anges i c (bilaga 1).

b) En detaljerad redovisning av utgifterna för varje stödåtgärd under den månad som föregick den ansökan som anges i punkt 1 (bilaga 2). Denna redovisning skall delas upp per expedierat varuparti och innehålla uppgifter om de olika utgiftsposterna.

c) Uppskattning av utgifterna för innevarande månad och de följande två månaderna (bilaga 3).

Artikel 3

1. För produkter uppköpta på gemenskapens marknad skall ansökningar om förskott inlämnas av den medlemsstat inom vilkens territorium den vars anbud antagits eller leverantören har sitt säte.

2. För produkter från interventionslager skall ansökningar om förskott inlämnas av den medlemsstat som köpte upp varan.

3. Den medlemsstat som har ansökt om förskott skall betala för tjänster från den vars anbud antagits eller leverantören.

4. Ansökningar om förskott skall delas upp efter budgetrubrik och får inte innehålla belopp som motsvarar exportrestitutioner för vilka särskilda ansökningar om förskott skall inlämnas till garantisektionen inom EUGFJ av den medlemsstat som anges i punkt 1 och 2.

Artikel 4

1. Beslut om beviljande av förskott skall vid behov fattas på grundval av de ansökningar som anges i artikel 2 och uppgifter om genomförandet av livsmedelshjälpstransaktionerna.

Beslut om förskott skall fattas inom en månad efter att de nämnda ansökningarna mottagits.

2. Storleken på dessa förskott skall beräknas så att de ansvariga myndigheterna eller organen kan täcka utgifterna fram till utgången av det kvartal som anges i artikel 2.2 c.

Artikel 5

1. Om de medel som ställts till en medlemsstats förfogande riskerar att förbrukas före det datum som är fastställt för nästa förskott skall medlemsstaten underrätta kommissionen om detta och vid behov ansöka om ett särskilt förskott och då ange orsakerna till detta.

2. Kommissionen får på grundval av meddelandet i punkt 1 utbetala ett särskilt förskott som skall beaktas när beslut om nästa förskott skall fattas.

Artikel 6

1. Inom tre arbetsdagar efter att beslut har fattats skall de förskott som beviljas enligt denna förordning inbetalas av kommissionen på ett konto som öppnats enligt artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2697/70(3). Punkt 3 och 4 i nämnda artikel skall tillämpas analogt.

2. Varje utbetalande myndighet eller organ skall föra räkenskaper som uteslutande rör de medel som ställts till deras förfogande enligt punkt 1 och användningen av dessa medel.

Artikel 7

1. Beslutet om att godkänna revisionen av räkenskaperna för utgifter för ett givet år som anges i artikel 3.2 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2681/74, skall fattas på grundval av

- de detaljerade redovisningar av utgifterna för varje stödåtgärd som anmälts med användning av den till denna förordning bilagda blanketten (bilaga 4),

- en sammanfattande redovisning av utgifterna under det aktuella året, uppställd enligt den till denna förordning bilagda tabellen (bilaga 5),

- de ytterligare dokument eller uppgifter som medlemsstaten önskar åberopa för granskningen av räkenskaperna, tillsammans med andra uppgifter, dokument och rapporter som i samma syfte begärts in av kommissionens enheter.

2. De i punkt 1 angivna dokumenten skall överlämnas i fem exemplar och vara kommissionen tillhanda senast den 31 mars året efter det år som utgiftsdeklarationen avser.

3. De stödjande dokumenten för de utgifter som de utbetalande myndigheterna eller organen har haft och som skall täckas av de förskott som beviljats medlemsstaterna skall förvaras för gemenskapsändamål minst fram till den 31 december året efter det år då kommissionen reviderade räkenskaperna för det år som utgifterna avser.

Artikel 8

1. Revisionen av räkenskaperna för utgifterna under ett givet räkenskapsår skall i princip godkännas före utgången av påföljande år.

2. Revisionen skall omfatta följande:

a) Fastställande av varje medlemsstats utgifter under det aktuella året som kan debiteras de Europeiska gemenskapernas budget under avdelningen "livsmedelsbistånd".

b) Fastställande av de medel som kvarstår till varje medlemsstats förfogande vid utgången av det aktuella året, beräknade som skillnaden mellan summan av de gemenskapsmedel som fanns tillgängliga vid årets början och som utbetalades som förskott under året, och det belopp som anges i a.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 522/73 skall upphöra att gälla.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 1977.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 288, 25.10.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 50, 23.2.1973, s. 33.

(3) EGT nr L 285, 31.12.1970, s. 63.

BILAGA 1

GEMENSKAPENS LIVSMEDELSBISTÅND

>Start Grafik>

Medlemsstat . . . . . .

BERÄKNING AV DE FINANSIELLA BEHOVEN FÖR . . . . . . . . . . . MÅNAD

Nationell valuta

A. Tillgängliga medel

1. Den 31 december 19 . .

. ..........

2. Förskott beslutade sedan januari 19 . .

. ..........

3. Andra medel

. ..........

Totalt A

. ..........

B. Utgifter

Deklarerade utgifter för perioden 1 januari 19 . . till . . . . . . . . . . som kan debiteras avdelning "livsmedelsbistånd"

Totalt B

. ..........

C. Kvartalsuppskattning

Totalt C

. ..........

D. Finansiella behov

Totalt B + C - A

. ..........

Myndighetens eller organets stämpel, datum och underskrift

..........

Förklaringar till bilaga 1

A.2. Ange de totala förskott som kommissionen beviljat för innevarande år (inklusive eventuellt förskott som beviljats i december föregående år men som gäller för januari innevarande år).

A.3. Andra intäkter för gemenskapens räkning.

B. Detta belopp skall överensstämma med de totala utgifter som deklarerats i kolumn b i bilaga 3.

C. Totalt för kolumnerna c + d + e i bilaga 3.>Slut Grafik>

BILAGA 2

GEMENSKAPENS LIVSMEDELSBISTÅND

>Start Grafik>

Myndighet eller organ ..........

..........

..........

Medlemsstat: ..........

Utgifter för (månad): ..........

Mottagare: ..........

Program: ..........

Förordningar: ..........

Produkt: ..........

Fartyg: ..........

Leveransplats 1): ..........

2) Kvantitet föreskriven i förordning:

..........

7) Datum för framskaffande eller uttag ur lager:

..........

3) Framskaffad kvantitet basprodukt:

..........

8) Datum för lastning och/eller ankomst till bestämmelseorten:

..........

4) Kvantitet som anlänt till bestämmelseorten:

..........

9) Datum för tullklarering:

..........

5) Lastningshamn:

..........

10) Produkter uppköpta på marknaden/från interventionslager:

..........

6) De i förordningen fastställda datumen för lastning och lossning:

Varuparti Anbudsbelopp eller belopp i privat avtal Nationell valuta ton a För varupartiet b Interventionsvärde c Extrautgifter d Kostnader debiterade mottagarlandet e Intäkter f Exportbidrag Nationell valuta/ton För varupartiet g Utgifter under

månaden (b + c + d + e)

- (f+ g)

Kommentarer:

Myndighetens eller organets stämpel, datum och underskrift

..........

Viktigt: Ange endast utgifterna för den aktuella månaden.

Förklaring till bilaga 2

1) Leveranssteg

Ange det leveranssteg som föreskrivs i den förordning som gäller för anbudet och/eller meddelandet om anbudsinfordran eller i underhandskontraktet, d.v.s. det steg till vilket gemenskapsfinansieringen utsträcker sig.

3) Framskaffad kvantitet basprodukt

Endast om produkter har tagits ur interventionslager: ange nettokvantiteter av ordbruksprodukterna i det tillstånd de erhölls från interventionsorganet.

4) Kvantitet som anlänt till bestämmelseorten

Ange de nettokvantiteter som oskadade har anlänt i leveranssteget.

9) Datum för tullklarering

Det datum då tullformaliteterna avslutades och som gäller vid tillämpningen av bestämmelserna för exportbidrag.

10) Produkter uppköpta på marknaden/från interventionslagerAnge "M" för produkter uppköpta på marknaden eller "I" för produkter från interventionslager.

Kolumner

a Det belopp per ton som fastställts i anbudet eller i underhandskontraktet.

b Det belopp som erhålls genom att kolumn a multipliceras med den kvantitet som anlänt till bestämmelseorten, uppdelat per varuparti.

c Interventionsvärde

Med undantag för smörolja, för vilken värdet ingår i beloppet b, ange värdet av de produkter som erhållits från interventionsorganet, på grundval av kvantiteterna insamlade basprodukter.

Detta värde skall motsvara det belopp som skall krediteras garantisektionen inom EUGFJ:s konto "nettoförluster".

d Extrautgifter

Om finansieringen av extrautgifterna föreskrivs i gemenskapsförordningarna, ange i denna kolumn de kostnader som leverantören har haft till följd av force majeure där risken inte kunde täckas med försäkring, samt en hänvisning till det tidigare erhållna bemyndigandet. Ge om nödvändigt förklaringar i en bilaga eller bifoga stödjande dokument.

e Kostnader debiterade mottagarlandet

Ange dessa kostnaders storlek och typ och andra uppgifter som är nödvändiga för att återbetalningsförfarandet skall kunna inledas.

f Intäkter

Ange eventuella intäkter i samband med åtgärden samt värdet av eventuella brister i leveranssteget för produkter som kommer från interventionslager, såvida förlusten inte kan debiteras gemenskapen.

g Exportbidrag

Exportbidrag beräknas enligt gällande gemenskapsregler. Ange beräkningen i detalj i en bilaga om flera enhetssatser har använts som avser olika tullklareringsdatum.>Slut Grafik>

BILAGA 3

GEMENSKAPENS LIVSMEDELSBISTÅND

>Start Grafik>

Medlemsstat: ..........

Produkt: ..........

Myndighet eller organ:

..........

..........

..........

REDOVISNING AV SAMTLIGA UTGIFTER OCH UPPSKATTNING AV FINANSIELLA BEHOV

(i nationell valuta)

Utgiftspost (1)

Program

Budgetrubrik

Förordning

Mottagarland

Kvantiteter

Utgifter för

(månad)

.............. (2)

Utgifter från den

1 januari 19..

till ........................... (3)

Utgiftsberäkning

........................ (4)

........................ (5)

........................ (6)

Totalt

a

b

c

d

e

c+d+e

Myndighetens eller organets

stämpel, datum och underskrift

.......... >Slut Grafik>

(1) Utgifterna skall delas upp per stödåtgärd

(2) Ange i denna kolumn för varje stödåtgärd de totalbelopp som anges i sista kolumnen i utgiftsredovisningarna (bilaga 2).

(3) Beräkning för den första månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(4) Beräkning för den andra månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(5) Beräkning för den tredje månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(6) Ange i denna kolumn för varje stödåtgärd de totalbelopp som anges i sista kolumnen i utgiftsredovisningarna (bilaga 2).

(7) Beräkning för den första månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(8) Beräkning för den andra månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(9) Beräkning för den tredje månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(10) Beräkning för den första månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(11) Beräkning för den andra månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(12) Beräkning för den tredje månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(13) Beräkning för den andra månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(14) Beräkning för den tredje månaden efter den som omfattas av kolumn a.

(15) Beräkning för den tredje månaden efter den som omfattas av kolumn a.

BILAGA 4

GEMENSKAPENS LIVSMEDELSBISTÅND

>Start Grafik>

TOTALA UTGIFTER FÖR ÅTGÄRDEN

(i nationell valuta)

Myndighet eller organ: ..........

..........

..........

Medlemsstat: ..........

Mottagare: ..........

Produkt: ..........

Program: ..........

Fartyg: ..........

Förordningar: ..........

Leveransplats 1): ..........

2) Kvantitet föreskriven i förordning:

3) Framskaffad kvantitet basprodukt:

4) Kvantitet som anlänt till bestämmelseorten:

5) Lastningshamn:

6) De i förordningen fastställda datumen för lastning och lossning:

..........

..........

..........

..........

..........

7) Datum för framskaffande eller uttag ur lager:

8) Datum för lastning och/eller ankomst till bestämmelseorten:

9) Datum för tullklarering:

10) Produkter uppköpta på marknaden/från interventionslager:

..........

..........

..........

..........

Varuparti Anbudsbelopp eller belopp i privat avtal Nationell valuta/ton a För varupartiet b Interventionsvärde c Extrautgifter d Kostnader debiterade mottagarlandet e Intäkter f Exportbidrag Nationell valuta/ton För varupartiet g Utgifter totalt för åtgärden (b + c + d + e)

-(f + g)

A. Totalt ..........

B. Utgifter deklarerade den 31 december föregående år

Totalt ..........

C. Utgifter för 19 . .

(A-B) ..........

D. Utgiftsberäkning för 19..

..........

- Ange orsakerna till eventuella skillnader mellan "C" och det totala belopp i kolumn b i bilaga 3 som deklarerades för den aktuella åtgärden under innevarande år.

- I rad "D" skall anges beräknade utgifter för året efter det i rad "C".

Myndighetens eller organets

stämpel, datum och underskrift

.......... >Slut Grafik>

BILAGA 5

GEMENSKAPENS LIVSMEDELSBISTÅND

>Start Grafik>

Medlemsstat: ..........

Myndighet eller organ: ..........

..........

..........

SAMMANFATTANDE REDOVISNING AV UTGIFTERNA 19 . .

Förordning

Mottagare

Produkt

Kvantitet

Värde i nationell valuta

Exportbidrag

Utgifter för livsmedelsbistånd

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4) Ange den kvantitet som angivits i bilaga 4 punkt 2.

6) Det totala beloppet i denna kolumn skall överensstämma med det belopp som angivits i rad "C" i bilaga 4.

Myndighetens eller organets

stämpel, datum och underskrift

..........

>Slut Grafik>