Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1146.pdf

3.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1146/2007

av den 2 oktober 2007

om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2008 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 av den 29 oktober 1992 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen (3) ska kommissionen anta en utdelningsplan som finansieras med medel för budgetåret 2008. I planen ska det i synnerhet fastställas, för var och en av de medlemsstater som tillämpar åtgärden, de högsta belopp som ställs till förfogande för att genomföra deras del, liksom den kvantitet av varje produkt som kan hämtas i interventionsorganens lager.

(2)

De medlemsstater som berörs av 2008 års plan har meddelat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(3)

Vid fördelningen av resurser bör hänsyn särskilt tas till de erfarenheter som gjorts och till i vilken utsträckning medlemsstaterna har utnyttjat de resurser som de tilldelats under föregående år.

(4)

I artikel 2.3 1 c i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om tilldelning för inköp på gemenskapsmarknaden av produkter som för tillfället inte finns tillgängliga i interventionsorganens lager. Eftersom interventionsorganens nuvarande lager av spannmål, skummjölkspulver och ris är små och det redan har beslutats om försäljning på marknaden, och utdelning enligt förordning (EEG) nr 3149/92, och med hänsyn till att inget inköp av dessa varor planerats under 2007, är det nödvändigt att fastställa tilldelningen för att det spannmål, skummjölkspulver och ris som krävs för 2008 års plan ska kunna köpas på marknaden.

(5)

I artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om överföring mellan medlemsstaterna av produkter som inte finns tillgängliga i interventionslagren i den medlemsstat där dessa produkter krävs för årsplanens genomförande. De överföringar inom gemenskapen som är nödvändiga för att genomföra 2008 års plan bör därför godkännas på de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(6)

För planens genomförande bör den avgörande händelsen, i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98, vara det datum då räkenskapsåret för förvaltning av de offentliga lagren börjar.

(7)

När kommissionen utarbetade denna plan inhämtade den, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 3149/92, synpunkter från de viktigaste av de organisationer som är insatta i de problem som de sämst ställda personerna i gemenskapen står inför.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För 2008 ska livsmedel för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen, enligt förordning (EEG) nr 3730/87, distribueras i enlighet med den plan som fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

I bilaga II fastställs medlemsstaternas tilldelning för inköp på marknaden av spannmål, skummjölkspulver och ris som krävs för genomförandet av den plan som avses i artikel 1.

Artikel 3

Överföringarna inom gemenskapen av produkter i bilaga III till denna förordning ska omfattas av de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

Artikel 4

För att genomföra den plan som avses i artikel 1 i denna förordning ska datumet för den avgörande händelse som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98 vara den 1 oktober 2007.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 758/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 47).


BILAGA I

ÅRLIG UTDELNINGSPLAN FÖR 2008

a)

Finansiella medel för att genomföra planen i respektive medlemsstat:

(EUR)

Medlemsstat

Tilldelning

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Ceská republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Totalt

294 500 000

b)

Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från gemenskapens interventionslager för utdelning i respektive medlemsstat inom ramen för de belopp som fastställs i a:

(ton)

Medlemsstat

Socker

Belgique/België

4 154

България

6 385

Ceská republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Totalt

65 034


BILAGA II

Medlemsstaternas tilldelning för inköp av produkter på gemenskapsmarknaden inom ramen för de maximala belopp som fastställs i bilaga I a:

(EUR)

Medlemsstat

Spannmål

Ris

Skummjölkspulver

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Ceská republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Totalt

81 678 645

14 551 214

154 744 304


BILAGA III

Överföringar av socker inom gemenskapen som är tillåtna enligt planen för budgetåret 2008

 

Kvantitet

(ton)

Innehavare

Mottagare

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal