Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0182.pdf

29.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 56/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 182/2008

av den 28 februari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1146/2007 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2008 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 g, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av de kraftiga prisökningarna på livsmedel under den andra hälften av 2007 var de finansiella medel som i den slutliga budgeten ställdes till medlemsstaternas förfogande för den årliga utdelningsplanen för 2008 större än de medel som hade avsatts i kommissionens förordning (EG) nr 1146/2007 (2). Dessa nya medel som blivit tillgängliga bör tilldelas medlemsstaterna på grundval av deras ansökningar och de behov som de meddelat i enlighet med artiklarna 1.1 och 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 av den 29 oktober 1992 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen (3).

(2)

Förordning (EG) nr 1146/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till förordning (EG) nr 1146/2007 ska ändras enligt bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 257, 3.10.2007, s. 3.

(3)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1127/2007 (EUT L 255, 29.9.2007, s. 18).


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 1146/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Tabellen i led a) ska ersättas med följande:

(EUR)

”Medlemsstat

Tilldelning

Belgique/België

8 461 691

България

7 007 310

Ceská republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

50 982 533

Italia

69 614 288

Latvija

153 910

Lietuva

4 456 991

Luxembourg

81 091

Magyarország

8 169 224

Malta

378 242

Polska

49 971 042

Portugal

13 182 946

România

24 258 046

Slovenija

1 499 216

Suomi/Finland

2 741 323

Totalt

305 109 562”

b)

Tabellen i led b ska ersättas med följande:

ton

”Medlemsstat

Socker

Belgique/België

4 154

България

6 385

Ceská republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 620

Malta

397

Polska

15 552

Portugal

1 707

România

15 898

Slovenija

806

Totalt

66 693”

(2)

I bilaga II ska tabellen ersättas med följande:

(EUR)

”Medlemsstat

Spannmål

Ris

Skummjölkspulver

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

2 086 200

1 789 818

 

Ceská republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

32 770 000

Italia

13 514 624

3 000 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 633 305

734 782

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 328 373

Malta

62 275

25 078

99 189

Polska

16 569 956

 

24 058 983

Portugal

1 267 856

1 493 221

8 995 335

România

16 106 356

 

 

Slovenija

181 553

107 523

782 637

Suomi/Finland

1 724 960

 

873 450

Totalt

85 744 216

14 975 604

159 693 732”

(3)

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Överföringar inom gemenskapen som är tillåtna enligt planen för budgetåret 2008

 

Kvantitet

(ton)

Innehavare

Mottagare

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

15 552

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 898

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

806

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 707

FEGA, España

INGA, Portugal”