Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01996R2505-20090701.pdf

1996R2505 — SV — 01.07.2009 — 026.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

▾M2  RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2505/96

av den 20 december 1996

om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

(EGT L 345, 31.12.1996, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1085/97 av den 13 juni 1997

  L 157

13

14.6.1997

▸M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1291/97 av den 27 juni 1997

  L 176

17

4.7.1997

 M3

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2631/97 av den 18 december 1997

  L 356

1

31.12.1997

 M4

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1421/98 av den 29 juni 1998

  L 190

9

4.7.1998

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2151/98 av den 7 oktober 1998

  L 271

8

8.10.1998

 M6

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2780/98 av den 17 december 1998

  L 347

5

23.12.1998

 M7

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1350/1999 av den 21 juni 1999

  L 162

5

26.6.1999

 M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1644/1999 av den 27 juli 1999

  L 195

6

28.7.1999

 M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1969/1999 av den 15 september 1999

  L 244

38

16.9.1999

 M10

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2407/1999 av den 8 november 1999

  L 291

1

13.11.1999

 M11

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2745/1999 av den 17 december 1999

  L 331

17

23.12.1999

 M12

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 775/2000 av den 13 april 2000

  L 95

1

15.4.2000

 M13

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1263/2000 av den 8 juni 2000

  L 144

4

17.6.2000

 M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1501/2000 av den 11 juli 2000

  L 172

11

12.7.2000

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2255/2000 av den 11 oktober 2000

  L 258

14

12.10.2000

 M16

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2802/2000 av den 14 december2000

  L 331

55

27.12.2000

 M17

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1142/2001 av den 7 juni 2001

  L 155

1

12.6.2001

 M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1963/2001 av den 8 oktober 2001

  L 268

21

9.10.2001

 M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2001 av den 9 november 2001

  L 293

10

10.11.2001

 M20

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2559/2001 av den 17 december 2001

  L 344

5

28.12.2001

 M21

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1148/2002 av den 26 juni 2002

  L 170

11

29.6.2002

 M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1578/2002 av den 12 augusti 2002

  L 236

3

4.9.2002

 M23

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1824/2002 av den 8 oktober 2002

  L 277

1

15.10.2002

▸M24

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2287/2002 av den 16 december 2002

  L 348

42

21.12.2002

 M25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 608/2003 av den 2 april 2003

  L 86

20

3.4.2003

 M26

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1078/2003 av den 16 juni 2003

  L 156

1

25.6.2003

 M27

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004

  L 39

1

11.2.2004

 M28

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1329/2004 av den 19 juli 2004

  L 247

1

21.7.2004

 M29

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2243/2004 av den 22 december 2004

  L 381

1

28.12.2004

 M30

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1151/2005 av den 15 juli 2005

  L 185

27

16.7.2005

 M31

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 151/2006 av den 24 januari 2006

  L 25

1

28.1.2006

 M32

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 962/2006 av den 27 juni 2006

  L 176

1

30.6.2006

 M33

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2014/2006 av den 19 december 2006

  L 384

20

29.12.2006

 M34

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 728/2007 av den 25 juni 2007

  L 166

1

28.6.2007

 M35

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1526/2007 av den 17 december 2007

  L 349

1

31.12.2007

 M36

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 556/2008 av den 16 juni 2008

  L 160

1

19.6.2008

▸M37

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1362/2008 av den 18 december 2008

  L 352

18

31.12.2008

▸M38

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 563/2009 av den 25 juni 2009

  L 168

1

30.6.2009

Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 065, 5.3.1998, s. 35  (2631/97)

 C2

Rättelse, EGT L 196, 2.8.2000, s. 12  (2745/99)

 C3

Rättelse, EGT L 088, 28.3.2001, s. 24  (2802/00)

 C4

Rättelse, EGT L 233, 31.8.2001, s. 58  (1142/01)

 C5

Rättelse, EGT L 137, 25.5.2002, s. 27  (2559/01)

 C6

Rättelse, EGT L 375, 23.12.2004, s. 35  (226/04)


▾B

▾M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2505/96

av den 20 december 1996

om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

▾B

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Produktionen av vissa jordbruks- och industriprodukter inom gemenskapen kommer att vara otillräcklig för att tillgodose behoven hos gemenskapens förädlingsindustri. Följaktligen kommer gemenskapens försörjning med dessa produkter att till stor del vara beroende av import från tredje land. Gemenskapens försörjningsbehov av produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast möjliga villkor. Med beaktande av nödvändigheten att jämvikten på marknaden för dessa produkter inte rubbas och att igångsättande och utveckling av gemenskapens produktion inte störs bör gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer.

Det bör säkerställas att alla importörer i gemenskapen har lika och obehindrad tillgång till dessa kvoter och att de tullsatser som anges för dessa kvoter vad gäller all import av de berörda produkterna kontinuerligt tillämpas i alla medlemsstater tills kvoterna har utnyttjats full ut.

Det åligger gemenskapen att besluta om öppnade av autonoma tullkvoter. För att säkerställa en effektiv gemensam förvaltning av dessa kvoter finns det emellertid inget som hindrar att medlemsstaterna tillåts göra uttag ur kvoterna som motsvarar deras faktiska import. Detta förutsätter emellertid ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen som särskilt skall göra det möjligt att följa utnyttjandet av kvoterna och hålla medlemsstaterna underrättade härom.

Produktionen av vissa industriprodukter inom gemenskapen kommer under 1996 att vara otillräcklig för att tillgodose behovet hos gemenskapens förädlingsindustrier. Därför kommer tillgången till sådana produkter att till stor del vara beroende av import från tredje land. Gemenskapens mest angelägna behov av dessa produkter bör tillgodoses omedelbart på gynnsammast möjliga villkor.

Rådet öppnade genom förordning (EG) nr 3059/95 (1) gemenskapstullkvoter för 1996 för vissa industri- och jordbruksprodukter. Kvotmängderna för ferrokrom (löpnummer 09.2711), Isopropyliden bis (löpnummer 09.2859) och oscillatorer (löpnummer 09.2939) bör ökas.

Genom hittillsvarande förordningar om öppnande av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter har åtgärderna i stor utsträckning förlängts. För att göra ett genomförande av åtgärderna i fråga så rationellt som möjligt synes det lämpligt att inte begränsa giltighetstiden för denna förordning. Ändring av deras räckvidd och i synnerhet tillägg eller avlägsnande av vissa produkter kan vid behov ske med hjälp av rådsförordningar, eftersom det inte är tillåtet att överföra icke utnyttjade volymer från en kvotperiod till en annan.

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen (KN) och av Taric-nummer medför inga förändringar i sak. För att åstadkomma största möjliga förenkling bör det föreskrivas att kommissionen sedan den inhämtat Tullkodexkommitténs yttrande får göra de tekniska ändringar och anpassningar i bilagan, inklusive offentliggörande av en konsoliderad version, som krävs för denna förordning.

Detta förfarande bör även användas om det under ett kalenderår visar sig nödvändigt att höja en kvot eller förlänga en kvotperiod och det är nödvändigt att dessa tillfälliga åtgärder gäller till det berörda kalenderårets slut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

▾M24

1.  Importtullarna för de produkter som anges i bilagorna I och III skall upphävas under de perioder som anges och upp till de nivåer som anges för var och en av dem.

▾B

2.  I förordning (EG) nr 3059/95 skall tabellen i bilagan såvitt avser löpnummer 09.2711, 09.2859 och löpnummer 09.2939 ersättas med den tabell som återfinns i bilaga II till denna förordning.

▾M38

Artikel 1a

Om det uppvisas en deklaration för övergång till fri omsättning för produkter som anges i denna förordning, för vilka kvotmängden anges i en annan måttenhet än vikten i ton eller kilogram eller värdet och för vilka det inte har fastställts någon extra måttenhet i den kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, ska den exakta mängden importerade produkter anges i ”Fält 41: Extra mängdenheter” i deklarationen, med användning av den måttenhet för kvotmängden som fastställts för dessa produkter i bilaga I till den här förordningen.

▾B

Artikel 2

De tullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen som kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en effektiv förvaltning.

Artikel 3

Om en importör i en medlemsstat uppvisar en deklaration för övergång till fri omsättning som innehåller en begäran om förmånsbehandling i tullhänseende för en produkt som avses i denna förordning och tullmyndigheterna godtar denna deklaration, skall medlemsstaten genom anmälan till kommissionen ta ut den mängd som motsvarar behovet ur kvoten.

Begäran om uttag med angivande av dagen för godtagande av de ifrågavarande deklarationerna skall utan dröjsmål överlämnas till kommissionen.

Kommissionen skall bevilja uttag på grundval av dagen då tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten godtar deklarationen för övergång till fri omsättning i den utsträckning som de befintliga kvotmängderna medger.

Om en medlemsstat inte utnyttjar de uttagna mängderna skall den så snart som möjligt återföra dessa till motsvarande kvot.

Om de begärda mängderna överstiger den tillgängliga mängden i en kvot skall tilldelningen ske proportionellt i förhållande till de mängder som begärs. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om beviljade uttag.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall säkerställa att importörerna av de berörda produkterna har lika och obehindrad tillgång till kvoterna i den utsträckning som de befintliga kvotmängderna medger.

Artikel 5

Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete säkerställa att bestämmelserna i denna förordning iakttas.

Artikel 6

Beslut om de tekniska ändringar och anpassningar som följer av ändringar i KN eller av Taric-nummer, liksom offentliggörandet av en konsoliderad version, skall fattas av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7.

Om det under ett kalenderår visar sig

 att en kvotvolym inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaciteten inom gemenskapen beaktas, eller

 att det är nödvändigt att förlänga giltighetstiden för en tullkvot med begränsad giltighetstid för att tillgodose gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaciteten inom gemenskapen beaktas,

kan den ifrågavarande kvoten enligt förfarandet i artikel 7 höjas med högst 50 % eller förlängas med en längsta period av sex månader som inte får pågå längre än till kalenderårets slut.

Artikel 7

1.  Kommissionen skall biträdas av den genom artikel 247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2) inrättade Tullkodexkommittén.

2.  Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett förslag till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tidsperiod som ordföranden kan bestämma beroende på hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut om rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen fastställer åtgärder som är omedelbart tillämpliga. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen genast underrätta rådet om detta. I sådana fall skall kommissionen under tre månader uppskjuta tillämpningen av de åtgärder som den har beslutat om, räknat från dagen för underrättelsen.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående stycke.

3.  Kommittén får behandla varje fråga om tillämpningen av denna förordning som tas upp av dess ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 såvitt avser bilaga I och från och med den 1 januari 1996 såvitt avser bilaga II.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾M37


BILAGA I

Löpnr

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats

09.2849

ex071080 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1) (2)

1.1-31.12

700 ton

0 %

09.2913

ex240110 35

91

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 ton

0 %

ex240110 70

10

ex240110 95

11

ex240110 95

21

ex240110 95

91

ex240120 35

91

ex240120 70

10

ex240120 95

11

ex240120 95

21

ex240120 95

91

09.2841

ex271290 99

10

Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

1.1-31.12

10 000 ton

0 %

09.2703

ex282530 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

1.1-31.12.

13 000 ton

0 %

▾M38

09.2806

ex282590 40

30

Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid

1.1-31.12

12 000 ton

0 %

▾M37

09.2611

ex282619 90

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

1.1-31.12

55 ton

0 %

09.2837

ex290349 80

10

Bromklormetan

1.1-31.12

600 ton

0 %

09.2933

ex290369 90

30

1,3-Diklorbensen

1.1-31.12

2 600 ton

0 %

09.2950

ex290559 98

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (1)

1.1-31.12

15 000 ton

0 %

09.2851

ex290712 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

1.1-31.12

20 000 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

1.1-31.12

600 ton

0 %

▾M38

09.2767

ex291090 00

80

Allylglycidyleter

1.1-31.12

2 500 ton

0 %

▾M37

09.2972

2915 24 00

 

Ättiksyraanhydrid

1.1-31.12

20 000 ton

0 %

09.2769

ex291713 90

10

Dimetylsebacat

1.1-31.12

1 300 ton

0 %

09.2808

ex291822 00

10

o-Acetylsalicylsyra

1.1-31.12

120 ton

0 %

09.2975

ex291830 00

10

Bensofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxylsyradianhydrid

1.1-31.12

1 000 ton

0 %

09.2602

ex292151 19

10

o-Fenylendiamin

1.1-31.12

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril

1.1-31.12

30 000 ton

0 %

09.2030

ex292690 95

74

Klorotalonil

1.1-31.12

1 500 ton

0 %

09.2002

ex292800 90

30

Fenylhydrazin

1.1-31.12

1 000 ton

0 %

09.2917

ex293090 13

90

Cystin

1.1-31.12

600 ton

0 %

09.2603

ex293090 85

79

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid

1.1-31.12

9 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahydrofuran

1.1-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2955

ex293219 00

60

Flurtamon (ISO)

1.1-31.12

300 ton

0 %

09.2812

ex293229 85

77

Hexan-6-olid

1.1-31.12

4 000 ton

0 %

09.2615

ex293499 90

70

Ribonukleinsyra

1.1-31.12

110 ton

0 %

09.2619

ex293499 90

71

2-Tienylacetonitril

1.1-31.12

80 ton

0 %

09.2945

ex294000 00

20

D-Xylos

1.1-31.12

400 ton

0 %

09.2908

ex380400 90

10

Natriumlignosulfonat

1.1-31.12

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

1.1-31.12

20 000 ton

0 %

09.2935

3806 10 10

 

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

1.1-31.12

280 000 ton

0 %

09.2814

ex381590 90

76

Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid

1.1-31.12

1 600 ton

0 %

09.2829

ex382490 97

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

— en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

— ett syratal av högst 110

— och

— en smältpunkt av minst 100 °C

1.1-31.12

1 600 ton

0 %

09.2914

ex382490 97

26

Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

1.1-31.12

5 000 ton

0 %

09.2986

ex382490 97

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande

— minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

— minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin,

— minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

1.1-31.12.

14 315 ton

0 %

09.2907

ex382490 97

86

Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande

— minst 75 viktprocent steroler,

— högst 25 viktprocent stanoler,

som används för framställning av stanol- och sterolestrar (1)

1.1-31.12

2 500 ton

0 %

09.2140

ex382490 97

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande

— 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin,

— minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin,

— högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin

1.1-31.12

4 500 ton

0 %

09.2992

ex390230 00

93

Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (1)

1.1-31.12

1 000 ton

0 %

09.2947

ex390469 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (1)

1.1-31.12

1 300 ton

0 %

09.2604

ex390530 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

1.1-31.12

100 ton

0 %

09.2616

ex391000 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1.1-31.12

1 300 ton

0 %

09.2816

ex391211 00

20

Cellulosaacetatflingor som används vid tillverkning av fiberkabel av cellulosaacetatfilament (1)

1.1-31.12

45 500 ton

0 %

▾M38

09.2807

ex391390 00

86

Icke sterilt natriumhyaluronat

1.7-31.12

55 000 g

0 %

09.2813

ex392091 00

94

Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, utan graderat färgband, innehållande 29–31 viktprocent av mjukgöraren 2,2’-etylendioxidietyl-bis(2-etylhexanoat)

1.7-31.12

500 000 m2

0 %

▾M37

09.2818

ex690290 00

10

Eldfasta murstenar

— som är längre än 300 mm,

— som innehåller högst 1 viktprocent TiO2,

— som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3,

— vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1 700 °C

1.1-31.12

75 ton

0 %

▾M38

09.2815

ex690919 00

70

Stöd för katalysatorer eller filter, av porös keramik, i huvudsak framställt av aluminium- eller titanoxid, med en volym av högst 65 liter och med minst en por (öppen på en sida eller på båda sidorna) per cm2 tvärsnitt

1.7-31.12

190 000 st

0 %

▾M37

09.2628

ex701952 00

10

Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2, av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

1.1-31.12

350 000 m2

0 %

09.2799

ex720249 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

1.1-31.12

50 000 ton

0 %

09.2629

ex761699 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

1.1-31.12

240 000 st

0 %

09.2763

ex850140 80

30

Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1 600 W men högst 2 700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30 000 r/min men högst 50 000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare (1)

1.1-31.12

2 000 000 st

0 %

09.2620

ex852691 20

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

1.1-31.12

2 000 000 st

0 %

09.2003

ex854370 90

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 st

0 %

09.2631

ex900190 00

80

Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 9005, 9013 och 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 st

0 %

(1)   För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 – (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1)).

(2)   Åtgärden är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

▾B


BILAGA II

Löpnummer

KN-nummer

TARIC

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats (%)

Kvotperiod

09.2711

7202 41 10

Ferrokrom

— innehållande mer än 4 viktprocent kol

770 000 t

0

1.1.—31.12.1996

7202 41 91

7202 41 99

09.2859

ex290949 90

10

2,2′-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)] dietanol i fast form

1 300 t

0

1.1.—31.12.1996

09.2939

8543 89 90

59

Spänningsstyrda ostillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserande ostillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje med

— ett identifikationsmärke som består av eller innehåller (en av) följande kombinationer(er):

1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07

— eller andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan

6 870 000 st.

0

1.7.—31.12.1996

▾M24


BILAGA III

Löpnummer

KN-nummer

TARIC

Varuslag

Kvotmängd

(ton)

Tullsats

( %)

Kvotperiod

09.2921

  

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

360

0

1.1–31.12.2003

ex720916 90

10

Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm

ex720917 90

10

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm (1)

09.2922

  

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:

900

0

1.1–31.12.2003

ex721932 10

11

12

Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

ex721933 10

11

12

Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

ex721934 10

11

12

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel (1)

09.2923

ex722790 95

15

Valstråd av specialstål för tillverkning av oljeanlöpt ventilfjädertråd med en diameter av minst 5 mm men högst 15 mm, av annat legerat stål innehållande:

Minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent kol

Min 0,1 men högst 1,7 viktprocent kisel

Minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent mangan

Högst 0,03 viktprocent svavel

Högst 0,03 viktprocent fosfor

Minst 0,4 men högst 0,8 viktprocent krom

Minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent vanadin

5 000

0

1.1–31.12.2003

09.2927

  

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:

1 200

0

1.1–31.12.2003

ex721933 10

13

14

15

16

17

18

Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

ex721934 10

13

14

15

16

17

18

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5viktprocent nickel (1)

(1)   De produkter som nämns ovan måste dessutom uppfylla följande fysikaliska krav:

Anmärkning: Sammansättningen av produkterna under a, b och c i–vi kan variera inom de gränser som sätts av gällande analysnormer.


(1) EGT nr L 326, 30.12.1995, s. 19. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1535/96 (EGT nr L 191, 1.8.1996, s. 16).

(2) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.