Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01998R1143-20040501.pdf

1998R1143 — SV — 01.05.2004 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1143/98

av den 2 juni 1998

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kor och kvigor av vissa bergraser som inte är slaktboskap med ursprung i vissa tredje länder och om ändring av förordning (EG) nr 1012/98

(EGT L 159, 3.6.1998, p.14)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1081/1999 av den 26 maj 1999

  L 131

15

27.5.1999

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1174/2000 av den 31 maj 2000

  L 131

30

1.6.2000

▸M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1096/2001 av den 5 juni 2001

  L 150

33

6.6.2001

▸M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 673/2003 av den 14 april 2003

  L 97

18

15.4.2003


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1143/98

av den 2 juni 1998

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kor och kvigor av vissa bergraser som inte är slaktboskap med ursprung i vissa tredje länder och om ändring av förordning (EG) nr 1012/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1595/97 (2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks under Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar (3), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs öppnandet av en tullkvot med en årlig volym på 7 000 kor och kvigor av vissa bergraser med ursprung i Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland och Estland till en värdetull på 6 %. Denna kvot bör öppnas på flerårsbasis för perioder på tolv månader som inleds den 1 juli, nedan kallade ”importår”, och tillämpningsföreskrifter bör fastställas.

Erfarenheten visar att den begränsning av importen kan ge upphov till ansökningar om importlicens i spekulativt syfte. För att de planerade åtgärderna skall fungera som avsett bör huvuddelen av de tillgängliga kvantiteterna reserveras för s.k. traditionella importörer av kor och kvigor av vissa bergraser. I vissa fall finns det en risk för att administrativa felaktigheter som begåtts av den nationella behöriga myndigheten begränsar importörernas tillträde till denna del av kvoten. Bestämmelser bör fastställas för att korrigera eventuella felaktigheter.

För att inte orsaka stelhet i handelsförbindelserna inom sektorn bör dock ytterligare en kvantitet ställas till förfogande för sådana aktörer som kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och handlar med betydande kvantiteter med tredje land. För detta ändamål och för att säkerställa en effektiv förvaltning är det lämpligt att kräva att de berörda aktörerna skall ha importerat minst 15 djur under de tolv månader som föregått importåret i fråga. Ett parti på 15 djur utgör i princip en normal last, och erfarenheten visar att försäljning eller inköp av ett enstaka parti utgör ett minimikrav för att en transaktion skall kunna betraktas som reell och ekonomisk lönsam.

Kontrollen av dessa kriterier kräver att ansökan lämnas in till den medlemsstat där importören är mervärdesregistrerad.

För att undvika spekulationer bör aktörer som inte längre var verksamma inom nötköttssektorn den 1 juli importåret i fråga inte vara berättigade till kvoten.

Det bör föreskrivas att systemet skall administreras med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i synnerhet om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licenserna, i förekommande fall med undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1998 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/98 (5), och i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 759/98 (7). Dessutom bör det föreskrivas att licenserna skall utfärdas efter en betänketid och eventuellt med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

För att kontrollera bestämmelseorten bör de importerade djuren identifieras i enlighet med vad som föreskrivs i förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter (8).

I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 82/97 (10), fastställs i artikel 82 att varor som övergår till fri omsättning till en nedsatt tullsats på grund av deras särskilda slutanvändning skall stå under tullens övervakning. En kontroll skall utföras för att säkerställa att de importerade djuren inte slaktas under en viss period. En säkerhet bör ställas för att garantera att ingen slakt sker, som täcker skillnaden mellan tullarna i gemensamma tulltaxan och de sänkta tullarna som tillämpas den dag då djuren i fråga övergår till fri omsättning.

I artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1012/98 av den 14 maj 1998 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap (11), föreskrivs, för att garantera efterlevnad av bestämmelsen om att slakt inte är tillåten av de importerade djuren under en viss period, att en säkerhet skall ställas som motsvarar det särskilda tullbeloppet i den gemensamma tulltaxan. Detta belopp täcker inte hela tullskulden om de skyldigheter som hör samman med denna kvot inte iakttas. Följaktligen bör säkerhetsbeloppet anpassas till skillnaden mellan tullarna i den gemensamma tulltaxan och de sänkta tullarna.

I vissa fall finns det en risk för att administrativa felaktigheter som begåtts av den nationella behöriga myndigheten begränsar de traditionella importörernas tillträde till en del av den kvot som avses i ovan nämnda förordning. Bestämmelser bör fastställas för att korrigera eventuella felaktigheter.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  På flerårig basis för perioden från och med den 1 juli ett år till och med den 30 juni följande år, nedan kallade importår, skall följande tullkvot öppnas för djur med ursprung i de tredje länder som anges i bilaga I.

▾M4

Löpnummer

KN-nummer (1)

Varuslag

Kvotvolym (antal djur)

Tullsats

09.4563

ex010290 05

ex010290 29

ex010290 49

ex010290 59

ex010290 69

Kor och kvigor, utom slaktboskap, av följande raser: grå, brun, gul och brokig Simmenthal och Pinzgau

7 000

6 % värdetull  (2) ◂

(1)   TARIC-nummer: se bilaga II.

(2)   Tullfrihet för djur med ursprung i Polen.

▾B

2.  Vid tillämpningen av denna förordning skall de djur som avses i punkt 1 inte anses vara slaktdjur, om de inte slaktas inom fyra månader från det att deklarationen om övergång till fri omsättning har godkänts.

Undantag kan emellertid beviljas i vederbörligen styrkta fall av force majeure.

Artikel 2

▾M3

1.  Den kvot som avses i artikel 1.1 skall delas upp i två delar om 70 %, dvs. 4 900 djur, respektive 30 %, dvs. 2 100 djur:

a) Första delen om 70 % skall fördelas mellan importörer från gemenskapen, som kan bevisa att de har importerat djur enligt kvoten med löpnummer 09.4563 under de 36 månader som föregått importåret i fråga.

Medlemsstaterna får emellertid som referenskvantiteter godkänna importrättigheter inom ramen för föregående importår som importören har rätt till, men som inte har delats ut på grund av ett administrativt fel som begåtts av den nationella behöriga myndigheten.

b) Den andra delen om 30 % skall förbehållas importörer som kan styrka att de under de tolv månader som föregått importåret i fråga har importerat minst 75 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 från tredje land.

För det importår som sträcker sig mellan den 1 juli 2001 och den 30 juni 2002 skall den referensperiod som avses i punkt a första stycket emellertid utgöras av perioden mellan den 1 juli 1997 och den 30 juni 2000 och den period som avses i punkt b skall utgöras av perioden mellan den 1 juli 1999 och den 30 juni 2000.

▾B

2.  På grundval av ansökningarna om importtillstånd skall fördelningen av den första delen mellan de olika importörerna ske i proportion till storleken på deras import av djur enligt punkt 1 a under den period som avses i samma punkt.

3.  På grundval av ansökningarna om importtillstånd skall fördelningen av den andra delen ske i proportion till de kvantiteter som de i punkt 1 b nämnda importberättigade importörerna har ansökt om.

Ansökan om importtillstånd skall avse.

 minst 15 djur,

 och

 högst 50 djur.

Om en licensansökan överskrider 50 djur skall den endast beaktas inom ramen för denna kvantitet.

4.  Import får uteslutande bevisas med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna.

Medlemsstaterna får godta kopior av dessa dokument, som vederbörligen bestyrkts av den utfärdande myndigheten, om den sökande tillfredsställande för den behöriga myndigheten kan visa att det varit omöjligt för honom att skaffa fram originaldokument.

Artikel 3

1.  De importörer som den 1 juli importåret i fråga inte längre utövade nåvon verksamhet inom nötköttssektorn skal inte beaktas vid fördelningen i enlighet med artikel 2.1 a.

2.  Ett företag som uppstått genom en sammanslaging av företag som vart och ett enligt artikel 2.2 var berättigat att delta, skall ha samma rättigheter som de ursprungliga företagen.

Artikel 4

1.  Ansökan som importtillstånd får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.  Endast en ansökan för lämnas in av en och samma berörd part och den kan endast avse en av kvotdelarna.

Om en sökande lämnar in mer än en ansökan skall inga ansöknignar från denne godtas.

3.  För tillämningen av artikel 2.1 a skall importörer senast den 10 juli varje importår lämna in ansökningar om importtillstånd till de behöriga myndigheterna, tillsammans med det bevis som avses i artikel 2.4.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall medlemsstaterna senast den sjunde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar gått till ända till kommissionen vidarebefordra förteckningen över de importörer som uppfyller villkoren för godkännande, med särskilt angivande av deras namn och adresser samt det antal djur som importerats under den period som avses i artikel 2.2.

4.  För tillämpningen av artikel 2.1 b får importörer lämna in ansökan om importtillstånd till och med den 10 juli varje importår, tillsammans med det bevis som avses i artikel 2.4.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall medlemsstaterna senast den sjunde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar gått till ända till kommissionen vidarebefordra en förteckning över de sökande och vilka kvantiteter de ansökt om.

5.  Alla anmälningar, även anmälningar om att inga ansökningar har lämnats in, skall sändas via telex eller telefax, med utformning enligt förlagorna i bilagorna III och IV i de fall då ansökningar har lämnats in.

Artikel 5

1.  Kommissionen skall besluta om i vilken utsträckning ansökningar får godkännas.

2.  Om de kvantiteter för vilka ansökningar enligt artikel 4.4 har lämnats in överstiger de disponibla kvantiteterna, skall kommissionen minska kvantiteterna i ansökningarna med en enhetlig procentsats.

Om denna minskning resulterar i en kvantitet på mindre än 15 djur per ansökan, skall partier på 15 djur fördelas genom lottdragning av de berörda medlemsstaterna. Om den återstående kvantiteten är mindre än 15 djur skall den kvantiteten utgöra ett enda parti.

▾M3

Artikel 5a

1.  Det skall fastställas en säkerhet på 3 euro per djur för importrättigheterna. Säkerheten skall lämnas till den behöriga myndigheten tillsammans med ansökan om importrättigheter.

2.  Importlicenser skall sökas för den kvantitet som tilldelats. Denna förpliktelse är ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

3.  Om kommissionens beslut om tilldelning i enlighet med artikel 5 leder till att det fastställs en procentuell nedsättning, skall säkerheten frisläppas för de ansökta importrättigheter som överskrider tilldelningen.

▾B

Artikel 6

1.  För att de tilldelade kvantiteterna skall kunna importeras krävs det att en importlicens uppvisas.

▾M2

2.  Licensansökningarna får endast lämnas in

 i den medlemsstat där ansökan om importrättigheter har lämnats in, och

 av marknadsaktörer som har tilldelats importrättigheter. Importrättigheter som tilldelas marknadsaktörer ger dem rätt till importlicenser för de kvantiteter som motsvarar av de tilldelade rättigheterna.

▾B

4.  Importlicenserna skall vara giltliga i 90 dagar från och med den faktiska utfärdandedagen. De skall dock upphöra att gälla senast den 30 juni efter det att de utfärdats.

5.  De utfärdade licenserna skall vara giltliga i hela gemenskapen.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av den här förordningen skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall emellertid inte tillämpas.

▾M3

7.  Genom undantag från artikel 9.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (12) får importlicenser, som utfärdats i enlighet med den här förordningen, inte överlåtas och de kan ge tillgång till tullkvoter endast om de är utfärdade i samma namn som de deklarationer om övergång till fri omsättning som åtföljer dem.

▾B

Artikel 7

1.  I Kontrollen av att de importerade djuren inte slaktas under en period på fyra månader från dagen för övergången till fri omsättning skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 82 i förordning (EEG) nr 2913/92.

▾M1 —————

▾B

4.  För att garantera att skyldigheten enligt punkt 1 att inte låta slakta djuren efterlevs, och för att säkerställa uppbörden av obetalda tullar, skall en säkerhet ställas hos de behöriga tullmyndigheterna. Denna säkerhet skall motsvara skillnaden mellan de tullar som fastställs i den gemensamme tulltaxan och de tullar som avses i artikel 1.1, som är tillämpliga den dag då djuren i fråga övergår till fri omsättning.

Säkerheten skall frisläppas omedelbart då bevis har framlagts för de berörda tullmyndigheterna att djuren

a) inte har slaktats före utgången av perioden på fyra månader från dagen för deras övergång till fri omsättning,

eller

b) har slaktats före utgången av denna period på grund av force majeure eller på grund av veterinärsmedicinska skäl eller att de dött till följd av sjukdom eller olyckshändelse.

Artikel 8

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8, uppgifter om land angivna i bilaga I. Licenserna innebär skyldighet att importera från ett eller flera av de angivna länderna.

b) I fält 16, de KN-nummer som anges i bilaga II.

c) I fält 20, en av följande uppgifter:

 Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …

 Horská plemena (narízení (ES) c. 1143/98), rok dovozu: …

 Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …

 Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …

 Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …

 Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …

 Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …

 Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …

 Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …

 Kalnu sķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievesanas gads: …

 Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …

 Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …

 Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …

 Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …

 Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …

 Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …

 Horské plemená (Nariadenie (ES) c. 1143/98), Rok dovozu: …

 Gorske pasme (Uredba (ES) st. 1143/98), leto uvoza: …

 Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …

 Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …

▾B

Artikel 9

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid framläggandet av antingen ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavatalen och protokoll nr 3 i frihandelsavtalen, eller en förklaring som upprättats av exportören enligt bestämmelserna i dessa protokoll.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 1012/98 ändras på följande sätt:

1) Följande stycke skall läggas till artikel 2.1 a:

”Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i första stycket får medlemsstaterna som referenskvantitet godkänna importtullar för föregående importår om dessa inte delats ut till följd av ett fel som begåtts av den nationella behöriga myndigheten.”

2) Artikel 7.2 skall ersättas med följande:

”För att garantera att skyldigheten enligt punkt 1 om att inte slakta djuren efterlevs, och för att säkerställa uppbörden av obetalda tullar, skall en säkerhet ställas hos de behöriga tullmyndigheterna. Denna säkerhet skall motsvara skillnaden mellan de tullar som fastställs i den gemensamma tulltaxan och de tullar som avses i artikel 1.1, som är tillämpliga den dag då djuren i fråga overgår till fri omsättning.”

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer

 Rumänien

 Bulgarien.

▾B


BILAGA II

Taric-nummer

KN-nummer

Taric-nummer

ex010290 05

01029005*20

*40

ex010290 29

01029029*20

*40

ex010290 49

01029049*20

*40

ex010290 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex010290 69

01029069*10

*30


BILAGA III


BILAGA IV


(1) EGT L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT L 216, 8.8.1997, s. 1.

(3) EGT L 254, 8.10.1996, s. 1.

(4) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT L 149, 20.5.1998, s. 11.

(6) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.

(7) EGT L 105, 4.4.1998, s. 7.

(8) EGT L 117, 7.5.1997, s. 1.

(9) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10) EGT L 17, 21.1.1997, s. 1.

(11) EGT L 145, 15.5.1998, s. 13.

(12) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.