Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02000R0032-20130701.pdf

2000R0032 — SV — 01.07.2013 — 011.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 32/2000

av den 17 december 1999

om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95

(EGT L 005, 8.1.2000, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2511/2001 av den 20 december 2001

  L 339

17

21.12.2001

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 811/2002 av den 16 maj 2002

  L 132

13

17.5.2002

▸M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 384/2003 av den 26 februari 2003

  L 55

15

1.3.2003

▸M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 545/2004 av den 24 mars 2004

  L 87

12

25.3.2004

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2005 av den 7 januari 2005

  L 6

4

8.1.2005

▸M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2005 av den 13 juli 2005

  L 183

65

14.7.2005

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2158/2005 av den 23 december 2005

  L 342

61

24.12.2005

▸M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 928/2006 av den 22 juni 2006

  L 170

14

23.6.2006

▸M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/2006 av den 11 oktober 2006

  L 280

7

12.10.2006

▸M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 630/2007 av den 4 juni 2007

  L 145

12

7.6.2007

▸M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 82/2008 av den 28 januari 2008

  L 25

8

30.1.2008

▸M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 204/2009 av den 16 mars 2009

  L 71

13

17.3.2009

▸M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 17/2012 av den 11 januari 2012

  L 8

31

12.1.2012

▸M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 624/2013 av den 27 juni 2013

  L 177

21

28.6.2013

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 244, 29.9.2000, s. 84  (32/2000)


▾B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 32/2000

av den 17 december 1999

om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1.

Inom ramen för Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) har gemenskapen åtagit sig att på vissa villkor öppna årliga tullkvoter med sänkta tullar eller tullfrihet för ett visst antal produkter.

2.

Rådets förordning (EG) nr 1808/95 av den 24 juli 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter för vissa jordbruks-, industri- och fiskeprodukter samt om närmare bestämmelser för hur dessa kvoter ändras eller anpassas (1), har genomgått flera omfattande ändringar. I samband med vissa nya ändringar är det därför lämpligt att för tydlighetens skull omarbeta och förenkla förordningen i enlighet med rådets resolution av den 25 oktober 1996 (2).

3.

De inom GATT konsoliderade tullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (3) berörs inte av denna förordning.

4.

Till följd av de tullsänkningar som överenskommits inom GATT kan vissa produkter som tidigare omfattades av förordning (EG) nr 1808/95 nu importeras tullfritt. Dessa produkter bör därför inte omfattas av denna förordning.

5.

För tidningspapper (löpnummer 09.0015) har gemenskapen ingått ett avtal genom skriftväxling med Kanada, i vilket föreskrivs öppnandet av en tullkvot på 650 000 ton, varav 600 000 ton i enlighet med artikel XIII i GATT till och med den 30 november varje år förbehålls produkter med ursprung i Kanada. I detta avtal föreskrivs även en skyldighet att - för det fall att den ifrågavarande delen uttöms före utgången av ett visst år - höja den del av kvoten, som förbehålls import av produkter med ursprung i Kanada, med 5 %.

6.

I enlighet med det erbjudande som gemenskapen lämnade inom ramen för Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD), och parallellt med Allmänna preferenssystemet, har gemenskapen sedan 1971 tillämpat tullförmåner för produkter tillverkade av jute och kokosfiber med ursprung i vissa utvecklingsländer. Tullförmånerna har bestått i en progressiv minskning av tullsatserna enligt Gemensamma tulltaxan och, från 1978 till och med den 31 december 1994, i ett totalt upphävande av dessa tullsatser.

7.

Sedan det nya allmänna preferenssystemet trädde i kraft den 1 januari 1995 har gemenskapen, vid sidan av GATT, autonomt öppnat gemenskapstullkvoter för produkter tillverkade av jute och kokosfibrer med tullfrihet för vissa fastställda kvantiteter till och med den 31 december 1999 genom förordningarna (EG) nr 764/96 (4) och (EG) nr 1401/98 (5). Allmänna preferenssystemet har förlängts till att gälla till och med den 31 december 2001 genom förordning (EG) nr 2820/98 (6), varför också bestämmelserna för produkter av jute och kokosfibrer bör förlängas till och med den 31 december 2001.

8.

Inom ramen för sina förbindelser med tredje land har gemenskapen i förhållande till Schweiz förbundit sig att årligen, i perioder från 1 september till 31 augusti efterföljande år, öppna en gemenskapstullkvot och medge tullbefrielse för olika former av bearbetning av vissa textilprodukter som genomgår förfaranden för passiv förädling. I enlighet med mest-gynnad-nation-klausulen kan Schweiz och andra tredje länder utnyttja denna tullkvot.

9.

Gemenskapen har förklarat sig beredd att öppna årliga tullfria gemenskapskvoter för vissa handgjorda produkter och för vävnader vävda på handvävstolar. Möjligheten att utnyttja dessa tullkvoter beviljas endast under förutsättning att ett av den behöriga myndigheten i förmånstagarlandet utfärdat äkthetsintyg, i vilket intygas att varorna är handgjorda eller vävda på handvävstolar, överlämnas till gemenskapens tullmyndigheter.

10.

För att detta system skall kunna fungera måste begreppet ”handgjorda produkter” definieras.

11.

Det behövs ett system för att kunna uppdatera uppgifterna om vilka statliga myndigheter som är behöriga att utfärda äkthetsintyg.

12.

För att ordningarna för handgjorda produkter och vävnader vävda på handvävstolar skall kunna tillämpas på ett riktigt sätt bör det vara möjligt att helt eller delvis upphäva kvotförmånen för en viss tid om det förekommer oegentligheter eller vid bristande administrativt samarbete. Det bör också finnas metoder för administrativt samarbete för att kontrollera utfärdandet av äkthetsintyg.

13.

Förmånen av tullkvoterna för handgjorda produkter och för vävnader vävda på handvävstolar kan beviljas utvecklingsländer inom ramen för Allmänna preferenssystemet. Det bör därför finnas en möjlighet för kommissionen att, om ett land officiellt anhåller om det och efter att Tullkodexkommitténs yttrande har inhämtats, till förteckningen över förmånstagare lägga till nya länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet och vilka erbjuder tillräckliga garantier vad gäller kontrollen av dessa produkters äkthet.

14.

För att fullgöra sina internationella åtaganden måste gemenskapen besluta om att öppna gemenskapskvoter. Det bör även säkerställas att varje importör i gemenskapen kontinuerligt och på lika villkor är berättigad till dessa kvoter och att de tullsatser som gäller för dessa kvoter utan avbrott tillämpas på all införsel av de aktuella produkterna till samtliga medlemsstater tills kvoterna är helt utnyttjade.

15.

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7), fastställs bestämmelser för förvaltningen av de tullkvoter som skall användas i kronologisk ordning i enlighet med datumen när deklarationerna om övergång till fri omsättning inkommit.

16.

Av tids- och effektivitetsskäl bör förbindelserna mellan medlemsstaterna och kommissionen i största möjliga utsträckning ske med digitala medier.

17.

De ändringar av Kombinerade nomenklaturen och av TARIC-numren och de justeringar av volymer och kvottullsatser som är en följd av beslut av rådet eller kommissionen medför ingen ändring i sak. I förenklingssyfte bör kommissionen ges möjlighet att företa ändringar och tekniska justeringar i denna förordning efter att ha inhämtat tullkodexkommitténs yttrande.

18.

Denna förordning bör anpassas om de nuvarande avtalen ändras inom ramen för GATT, inbegripet tullminskningar och, vad gäller produkter tillverkade av jute eller kokosfibrer, vid en förlängning av Allmänna preferenssystemet. Det är därför lämpligt att ge kommissionen möjlighet att, efter att inhämtat tullkodexkommitténs yttrande, företa de ändringar som behövs i denna förordning och dess bilagor, i den mån de överenskomna ändringarna rör de produkter som omfattas av tullkvoterna, volymer, tullar och kvotperioder för dessa samt, om så behövs, villkoren för att kunna komma i åtnjutande av dessa tullkvoter.

19.

En harmonisering av definitionerna för handgjorda produkter och för vävnader vävda på handvävstol liksom av äkthetsintygen kan komma i fråga. Kommissionen bör ges möjlighet att, efter att ha inhämtat tullkodexkommitténs yttrande, anpassa de nämnda definitionerna och ersätta förlagorna i bilagorna VI och VII.

20.

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1.  Inom ramen för gemenskapens tullkvoter skall sänkta tullsatser beviljas för de varor som anges i bilagorna I-V till denna förordning under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning och i de nämnda bilagorna.

2.  Artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9) skall tillämpas vid beräkning av motvärdet i nationella valutor för de belopp som anges i euro för andra medlemsstater än de som anges i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (10).

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA TULLKVOTER

Avsnitt 1

Tullkvot för tidningspapper

Artikel 2

1.  Med början den 30 november varje år får de resterande kvotvolymer för tidningspapper enligt bilaga I som inte har utnyttjats per den 29 november eller inte kommer att utnyttjas före den 31 december användas för att täcka införsel av varorna i fråga från Kanada eller annat tredje land.

2.  I sådana fall då den konsoliderade kvoten på 600 000 ton från Kanada har uttömts och det inte har öppnats någon autonom kvot på mer än 30 000 ton för den återstående delen av kalenderåret, skall kommissionen höja den konsoliderade kvoten med en ytterligare mängd på 5 %. Kommissionen skall offentliggöra höjningen av kvoten i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Avsnitt 2

Tullkvoter för handgjorda produkter eller produkter som är vävda på handvävstolar

Artikel 3

Möjligheten att utnyttja tullkvoterna för handgjorda varor skall förbehållas i bilaga IV angivna produkter som är försedda med ett äkthetsintyg, vilket utfärdats av den behöriga statliga myndigheten i förmånstagarlandet och motsvarar förlagan i bilaga VI.

Artikel 4

Möjligheten att utnyttja tullkvoterna för varor vävda på handvävstolar skall förbehållas de produkter som anges i bilaga V och som är försedda med ett äkthetsintyg, vilket utfärdats av den behöriga statliga myndigheten i förmånstagarlandet och motsvarar förlagan i bilaga VII. Vad gäller dessa varor skall varje artikel i båda ändar vara försedd med en av de nämnda myndigheterna godkänd stämpel eller, i undantagsfall, med en av myndigheterna i tillverkningslandet godkänd plomb.

Artikel 5

De produkter som avses i artiklarna 3 och 4 skall transporteras direkt från tillverkningslandet till gemenskapen.

Som direkt transporterade skall anses

a) varor som inte transporteras genom en icke-medlemsstats område; tilläggningar i hamnar i icke-medlemsstater innebär inte att den direkta transporten avbryts, förutsatt att varorna inte lastas om under dessa tilläggningar, och

b) varor som transporteras genom en eller flera icke-medlemsstaters område eller som lastas om i en sådan stat, i den mån som denna transport eller omlastning omfattas av ett enda transportdokument utfärdat i tillverkningslandet.

Avsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete avseende handgjorda varor och varor som är vävda på handvävstol

Artikel 6

1.  Möjligheten att utnyttja de tullkvoter som avses i artiklarna 3 och 4 kan när som helst tillfälligt upphävas, helt eller delvis, vid oegentligheter eller bristande administrativt samarbete vid kontrollen av äkthetsintyg.

2.  Beslut om att helt eller delvis tillfälligt upphäva möjligheten att utnyttja de tullkvoter som avses i punkt 1 skall fattas enligt det förfarande som avses i artikel 10.2 efter det att lämpliga inledande samråd mellan kommissionen och det berörda förmånstagarlandet har genomförts.

3.  

a) Om förfarandet för att helt eller delvis tillfälligt upphäva möjligheten att utnyttja tullkvoterna tillämpas skall kommissionen i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra ett tillkännagivande om att det föreligger välgrundade tvivel med avseende på rätten att komma i åtnjutande av tillämpningen av denna förordning, med uppgift om vilka varor, tillverkare och exportörer som berörs.

b) En tullskuld skall, upp till det belopp som motsvarar de förmåner som beviljats enligt denna förordning, betraktas som ej uppkommen såvida den inte har uppkommit efter offentliggörandet av det tillkännagivande som anges under a och inte gäller varor, tillverkare och exportörer som uttryckligen nämns i meddelandet, eller såvida det inte föreligger förhållanden som motiverar tillämpning av artikel 221.3 andra meningen i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 7

1.  Förmånstagarländerna skall till kommissionen uppge namnen på och adresserna till de statliga myndigheter på deras territorium som är behöriga att utfärda äkthetsintyg, prov på de stämplar som dessa myndigheter använder samt namn på och adress till de statliga myndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa intyg. Stämplarna skall vara giltiga från och med den dag då kommissionen mottog proven. Kommissionen skall lämna dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna, om möjligt med användning av digitala medier. Om dessa uppgifter lämnas inom ramen för en uppdatering av tidigare uppgifter skall kommissionen ange den dag då de nya stämplarna börjar gälla i enlighet med uppgifterna från förmånstagarländernas behöriga myndigheter. Dessa uppgifter skall vara konfidentiella; i samband med övergång till fri omsättning får tullmyndigheterna i fråga dock låta importörerna eller deras företrädare ta del av proven på de stämplar som avses i denna punkt.

2.  Kommissionen skall i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra namnen på de myndigheter i tillverkningsländerna som kan utfärda äkthetsintyg samt, i förekommande fall, den dag då nya förmånstagarländer har uppfyllt de krav som anges i punkt 1.

3.  Efterhandskontroll av äkthetsintyg skall utföras i form av stickprovskontroller eller i de fall då tullmyndigheterna i gemenskapen har rimlig anledning att betvivla att ett dokument är äkta eller att uppgifterna om de ifrågavarande produkterna är riktiga.

4.  Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i gemenskapen skicka tillbaka en kopia av äkthetsintyget till den behöriga statliga myndigheten i det exporterande förmånstagarlandet och i förekommande fall uppge skälen, vad gäller intygets form och innehåll, för undersökningen. Fakturan eller en kopia av denna skall bifogas kopian av äkthetsintyget, tillsammans med eventuellt övrigt skriftligt underlag. Tullmyndigheterna skall även vidarebefordra alla upplysningar som de har tillgång till och som tyder på att uppgifterna i äkthetsintyget inte är riktiga.

Om tullmyndigheterna i gemenskapen, i avvaktan på resultaten av kontrollen, beslutar att tills vidare uppskjuta beviljandet av tullkvoten skall de föreslå importören att produkterna frigörs, med förbehåll för eventuella säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

5.  När en begäran om efterhandskontroll har lämnats i enlighet med punkt 1 skall denna kontroll genomföras och resultaten därav meddelas tullmyndigheterna i gemenskapen inom sex månader. Med hjälp av de erhållna resultaten skall det vara möjligt att avgöra om det ifrågasatta äkthetsintyget avser de produkter som verkligen exporterats och om dessa produkter kan omfattas av tullkvoten.

6.  Om det i de fall då rimliga tvivel föreligger inte lämnas något svar inom de sex månader som anges i punkt 5 eller om svaret inte innehåller tillräckliga upplysningar för att göra det möjligt att avgöra om det ifrågavarande dokumentet är äkta eller om uppgifterna om produkterna i fråga är riktiga, skall en andra begäran göras hos de behöriga myndigheterna. Om det inom fyra månader efter den andra begäran inte har lämnats några resultat av kontrollen till den myndighet som begärt den eller om dessa resultat inte gör det möjligt att avgöra om det ifrågavarande dokumentet är äkta eller om uppgifterna avseende produkterna i fråga är riktiga, skall den myndighet som begärt kontrollen inte bevilja rätten att omfattas av tullbestämmelsen, utom i undantagsfall.

7.  Om det av kontrollförfarandet eller andra tillgängliga upplysningar tycks framgå att bestämmelserna i denna artikel överträds, skall det exporterande förmånstagarlandet på eget initiativ eller på begäran av gemenskapen göra nödvändiga undersökningar eller sörja för att dessa undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet för att avslöja och förhindra sådana överträdelser. Gemenskapen kan delta i dessa undersökningar.

8.  För att möjliggöra efterhandskontroll av äkthetsintygen skall kopior av dessa intyg och av alla eventuellt förekommande exportdokument som hänvisar till dem bevaras i minst tre år av den behöriga statliga myndigheten i det exporterande förmånstagarlandet.

AVDELNING III

FÖRVALTNING AV TULLKVOTERNA

Artikel 8

De tullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 308a-308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Förbindelserna mellan medlemsstaterna och kommissionen i detta syfte skall så långt möjligt ske med användning av digitala medier.

Medlemsstaterna och kommissionen skall genom ett nära samarbete verka för att bestämmelserna i denna förordning iakttas.

Varje medlemsstat skall garantera importörerna av produkterna i fråga en lika stor och kontinuerlig tillgång till tullkvoterna så länge kvotvolymernas saldo medger det.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

1.  De bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10.2, särskilt

a) ändringar och tekniska justeringar som behövs till följd av ändringar av Kombinerade nomenklaturen eller TARIC-numren, eller

b) nödvändiga justeringar

 till följd av att rådet ingått överenskommelser eller avtal genom skriftväxling inom ramen för GATT eller till följd av gemenskapens åtaganden gentemot vissa länder inom ramen för GATT, eller

 till följd av en förlängning av Allmänna preferenssystemet vad gäller produkter av jute eller kokosfibrer,

c) i form av tillägg av utvecklingsländer till förteckningarna i bilagorna IV och V till följd av en officiell begäran från ett ansökande land som erbjuder de garantier som krävs beträffande kontrollen av dessa produkters äkthet, och

d) i form av ändringar eller anpassningar av definitionerna på handgjorda produkter och på vävnader vävda på handvävstolar, samt ändringar eller anpassningar av förlagorna till äkthetsintygen.

2.  De bestämmelser som antas i enlighet med punkt 1 innebär inte att kommissionen kan

 överföra icke utnyttjade förmånsvolymer från en kvotperiod till en annan,

 ändra de tidtabeller som anges i överenskommelserna eller avtalen genom skriftväxling, eller

 göra tillgången till dessa kvoter beroende av importlicenser.

Artikel 10

1.  Kommissionen skall biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3.  Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 11

Förordning (EG) nr 1808/95 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till förordning (EG) nr 1808/95 skall anses avse denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾M3


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPENS INOM GATT KONSOLIDERADE TULLKVOTER

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, skall uppgiften om varuslag endast anses vara vägledande, eftersom det för förmånssystemets tillämpning vad gäller denna bilaga är KN-numrens omfattning som är avgörande. Där ”ex” anges före KN-numret skall tillämpningen av förmånssystemet bestämmas såväl av KN-numret som av den motsvarande varubeskrivningen.

Löpnummer

KN-nr

Underavdelning Taric

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

Tullsats

(%)

09.0006

0302 40

 

Sill och strömming, under förutsättning av överensstämmelse med referenspriserna

1 januari 2003–14 februari 2003 och 16 juni–14 februari

 (1)

0

▸M10 0303 51 ◂

 

▸M10 0304 19 97 ◂

 

▸M10 ex030419 99 ◂

▸M10 10 ◂

34 000 ton

▸M10 0304 99 23 ◂

 

09.0007

ex030551 10

10

Torsk av arterna Gadus morhua och Gadus ogac och fisk av arten Boreogadus saida:

— torkad, även saltad, men inte rökt

— saltad, inte torkad eller rökt och i saltlake

1 januari–31 december

25 000 ton

0

ex030551 10

20

ex030551 90

10

ex030551 90

20

0305 59 11

 

0305 59 19

 

ex030562 00

20

ex030562 00

25

ex030562 00

50

ex030562 00

60

0305 69 10

 

09.0009

ex030269 68

10

Silverkummel (Merluccius bilinearis), färsk, kyld eller fryst

1 januari–31 december

2 000 ton

8

ex030378 19

10

09.0013

▸M10 ex441239 00 ◂

10

Kryssfanér (plywood) av barrträ utan tillsats av andra material:

— med ytor som bearbetats endast genom fanérskärningen, med en tjocklek av mer än 8,5 mm, eller

— putsat, med en tjocklek överstigande 18,5 mm

1 januari–31 december

650 000 kubikmeter

0

▸M10 ex441299 70 ◂

10

▸M10 ex441299 70 ◂

▸M10 10 ◂

09.0019

7202 21

 

Ferrokisel

1 januari–31 december

12 600 ton

0

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrokiselmangan

1 januari–31 december

18 550 ton

0

09.0023

ex720249 10

11

Ferrokrom innehållande högst 0,10 viktprocent kol och mer än 30 men högst 90 viktprocent krom (högraffinerat ferrokrom)

1 januari–31 december

2 950 ton

0

ex720249 50

11

09.0045

ex030329 00

20

Fisk av arten Coregonus, fryst

1 januari–31 december

1 000 ton

5,5

09.0046

ex160540 00

30

Kräftor, dillkokta, frysta

1 januari–31 december

3 000 ton

0

09.0047

ex160520 10

40

Räkor av arten Pandalus borealis, kokta, utan skal, frysta, men inte på annat sätt beredda

1 januari–31 december

500 ton

 

ex160520 91

40

 

ex160520 99

40

 

09.0048

▸M10 ex030429 99 ◂

20

Fiskfiléer av artern Allocyttus spp. och av arten Pseudocyttus maculatus, frysta

1 januari–31 december

200 ton

0

09.0050

ex530610 10

10

Oblekt garn av lin (annat än blånor), inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av minst 333,3 decitex (högst nr 30 metrisk numrering), avsett för tillverkning av tvinnat (flertrådigt) garn för skoindustrin och för omlindning av kablar (2)

1 januari–31 december

400 ton

1,8

ex530610 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Liknande smärre artiklar av glas, andra än glaspärlor, imitationer av naturpärlor och imitationer av ädel- och halvädelstenar

1 januari–31 december

52 ton

0

▾M8

09.0084

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

Under tiden 1 januari–31 december

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Under tiden 1 januari–31 december

107 ton

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda eller på annat sätt beredda, utom fylld pasta enligt KN-nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

Under tiden 1 januari–31 december

532 ton

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Livsmedelsberedningar av spannmål

Under tiden 1 januari–31 december

191 ton

33

09.0088

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

Under tiden 1 januari–31 december

921 ton

18

▾M3

09.0091

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

1 januari 2003–30 juni 2003

 (3)

 (4)

 

och 1 juli–30 juni

4 504 ton

 

▾M14

09.0096

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna

Från och med den 1 juli till och med den 30 juni

1 550 ton

EA (5) (6)

(1)   Volym som återstår för kvotperioden 2002/2003 enligt förordning (EG) nr 32/2000.

(2)   Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

(3)   Volym som återstår för kvotperioden 2002/2003 enligt förordning (EG) nr 32/2000.

(4)   Den särskilda tullen är tillfälligt upphävd sedan den 1 juli 1995. Den värdetull som skall beaktas är den som gäller enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987), med ändringar.

(5)   Beteckningen EA innebär att varorna ska beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 2658/87.

(6)   Tillträde till tullkvoten ska endast ges mot uppvisande, i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93, av ett ursprungsintyg som utfärdats av Förenta staternas behöriga myndigheter.

▾M3


BILAGA II

GEMENSKAPENS TULLKVOT FÖR BEHANDLINGAR AV VISSA TEXTILPRODUKTER INOM RAMEN FÖR PASSIV FÖRÄDLING (1)

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

(euro)

Tull-sats

(%)

09.2501

 

Varor som framställs vid den förädling som fastställs i avtalet med Schweiz (2) om förädling av textilier enligt följande:

a)  Förädling av vävnader som omfattas av kapitel 50–55 och KN-nummer 5809 00 00

b)  Snoddning eller tvinning, kabeltvinning och texturering (även i förening med annan förädling) av garner som omfattas av kapitel 50–55 och KN-nummer 5605 00 00

c)  Förädling av produkter som omfattas av följande KN-nummer:

1 januari 2003–31 augusti 2003 och 1 september–31 augusti

 (3)

1 870 000 i mervärde

0

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn:

– Annat garn:

5606 00 91

– – Överspunnet garn

5606 00 99

– – Annat

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 och 5806:

5801 10 00

– Av ull eller fina djurhår

– Av bomull:

5801 22 00

– – Skuren manchester

5801 23 00

– – Annan väftsammet o.d.

5801 24 00

– – Oskuren varpsammet o.d.

5801 25 00

– – Skuren varpsammet o.d.

5801 26 00

– – Sniljvävnader

– Av konstfibrer:

5801 32 00

– – Skuren manchester

5801 33 00

– – Annan väftsammet o.d.

5801 34 00

– – Oskuren varpsammet o.d.

5801 35 00

– – Skuren varpsammet o.d.

5801 36 00

– – Sniljvävnader

5801 90

– Av annat textilmaterial

5802

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor enligt nr 5703

5804

Tyll, trädgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader; spetsar som längdvara eller i form av motiv, andra än varor enligt nr 6002

5806

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer

5808

Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pomponger och liknande artiklar

6001

Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå

6002–6006

Andra dukvaror av trikå

(1)   Vid tillämpningen av denna tullkvot avses med

a)  förädling

— i den mening som avses i tredje kolumnen leden a och c, blekning, färgning, tryckning, flockning, impregnering, appretering eller annan bearbetning som ändrar varans utseende eller kvalitet, utan att därför ändra dess art,

— i den mening som avses i tredje kolumnen led b, snoddgivning eller tvinning (även två- eller flerstegstvinning), moulinering, och texturering, även i kombination med spolning, färgning eller annan bearbetning, som ändrar varans utseende eller kvalitet, utan att därför ändra dess art, och med

b)  mervärde:

skillnaden mellan tullvärdet vid återimport så som det definieras i gemenskapens bestämmelser på området och det tullvärde som skulle ha fastställts vid tidpunkten för återimport om produkterna skulle importeras i det skick som de exporterades.

(2)   Rådets beslut 69/304/EEG av den 28 juni 1969 (EGT L 240, 24.9.1969, s. 5).

(3)   Volym som återstår för kvotperioden 2002/2003 enligt förordning (EG) nr 32/2000.


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPENS TULLKVOTER FÖR PRODUKTER TILLVERKADE AV JUTE OCH KOKOSFIBRER

Löpnummer

KN-nr

Underavdelning TARIC

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

Tullsats

(%)

09.0107

5310

 

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

▸M13 1 januari 2012–31 december 2012 ◂

68 000 ton

0

 

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade, och impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast:

▸M10 ex560790 20 ◂

 

– av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter:

▸M6 ex570239 00 ◂

10

– Golvbeläggning med lugg, inte konfektionerade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

▸M6 ex570249 00 ◂

▸M6 20 ◂

– Golvbeläggning med lugg, konfektionerade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

▸M10 ex570250 90 ◂

10

– Golvbeläggning utan lugg, inte konfektionerade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

ex570299 00

10

– Golvbeläggning utan lugg, konfektionerade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade:

▸M11 ex570390 20 ◂

▸M11 ex570390 80 ◂

10

– av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistarde parallella trådar eller fibrer:

ex580639 00

10

– andra vävda band, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

ex580640 00

10

– Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

Textiltapeter:

 

– andra:

5905 00 50

 

– – av jute

ex590500 90

10

– – av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

09.0109

5702 20 00

 

Golvbeläggning av kokosfibrer

▸M13 1 januari 2012–31 december 2012 ◂

9 000 ton

0

09.0111

6305 10 90

 

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303, andra än begagnade

▸M13 1 januari 2013–31 december 2013 ◂

98 000 ton

0


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPENS TULLKVOTER FÖR VISSA HANDGJORDA PRODUKTER (1)

Löpnummer

KN-nr (3)

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

(euro)

Tullsats

(%)

09.0104

ex420100 00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material:

1 januari–31 december

1 800 000

0

– Sadlar av läder

– Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och liknande artiklar:

4202 11

– – med utsida av läder, konstläder eller lackläder

– – med utsida av plast eller textilvara:

4202 12 914202 12 99

– – – av annat material än plast i form av plattor, duk eller folier eller gjuten plast, inbegripet vulkanfiber

4202 19 90

– – av annat material än aluminium

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan handtag:

4202 21 00

– – med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 22 90

– – med utsida av textilvara

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202 31 00

– – med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 32 90

– – med utsida av textilvara

4202 39 00

– – andra

– Andra:

4202 91

– – med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 92 91

– – med utsida av textilvara

4202 92 98

 

ex420299 00

– – fodral till musikinstrument

4203 30 00

Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder

4203 40 00

Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier i trä, inte inbegripna i kapitel 94:

4420 10 11

– Statyetter och andra prydnadsföremål av tropiska träslag

4420 90 91

– Andra, andra än trä med inläggningar, av tropiska träslag

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar av luffa:

– Av vegetabiliska material:

– – andra än halmhylsor för flaskor:

▸M10 

4602 11 00

4602 12 00

 ◂

– – – Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial

▸M10 

4602 19 91

4602 19 99

 ◂

– – – andra

Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar och hushållspapper, borddukar och bordsservetter, blöjor till spädbarn, sanitetsbindor och sanitetstamponger, lakan och liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

▾M4 —————

▾M3

  

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder:

   
 

▸M10 

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◂

– Skodon med botten av trä, utan innersula och utan tåhätteförstärkning av metall

   
  

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar:

   
 

6406 10

– Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader

   
 

6406 20

– Yttersulor och klackar av gummi eller plast

   
  

– Andra:

   
 

6406 91 00

– – Av trä

   
  

– – Av annat material än trä:

   
 

6406 99 30

– – – Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan, yttersulor undantagna

   
 

6406 99 50

– – – Lösa iläggsulor och andra lösa tillbehör

   
 

6406 99 60

– – – Yttersulor av läder eller konstläder

   
 

▸M12 6406 99 85 ◂

– – – Andra

   
 

ex650590 10

Baskermössor, av ull

   
 

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

   
 

ex680291 90

Marmor, travertin och alabaster, med bildhuggararbete

   
 

ex680292 90

Andra kalkstenar, med bildhuggararbete

   
 

ex680293 90

Granit, med bildhuggararbete

   
 

ex680299 00

Annan sten, med bildhuggararbete

   
  

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin:

   
 

6912 00 10

– av vanligt lergods

   
 

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material

   
 

6914 90 10

Andra varor av keramiskt material, av vanligt lergods

   
  

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018):

   
 

▸M10 

7013 22 10

7013 33 11

7013 33 19

 ◂

– Dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristallglas

   
 

▸M10 

7013 28 10

7013 37 51

7013 37 59

 ◂

– Dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material eller av blykristallglas eller av härdat glas

   
  

– Andra varor av sådana slag som används som bordsartiklar eller köksartiklar:

   
 

▸M10 7013 41 10 ◂

– – av blykristallglas

   
 

▸M10 7013 49 91 ◂

– – av annat glas än härdat glas

   
 

7013 91 10

– – Andra glasvaror, av blykristallglas

   
 

ex701399 00

– – andra glasvaror än glasvaror av blykristallglas

   
 

7018 10 19

Glaspärlor, andra än slipade och mekaniskt polerade

   
  

Oäkta smycken av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade:

   
 

7117 19 917117 19 99

– Andra än manschettknappar och bröstknappar, utan beståndsdelar av glas

   
 

7418

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar

   
 

7419

Andra varor av koppar

   
  

Andra varor av aluminium:

   
 

7616 99 90

– Andra

   
 

ex830890 00

Pärlor och paljetter, av oädel metall

   
 

9113 90 10

Urarmband och delar till urarmband, av läder eller konstläder

   
 

▸M4 ex911390 80 ◂

Urarmband och delar till urarmband, av vävnad

   
 

9403 40

Köksmöbler av trä

   
 

▸M10 

9403 81 00

9403 89 00

 ◂

Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material

   
 

9403 90

Delar till möbler

   
  

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

   
  

– Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder:

   
 

9405 10 91▸M9 ex940510 98 ◂

– – Av annat material än plast, keramiskt material eller glas

   
  

– Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor:

   
  

– – Av annat material än plast, keramiskt material eller glas:

   
 

9405 20 99

– – – Andra än de typer som används för glödlampor

   
  

– Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar:

   
  

– – Andra än strålkastare:

   
  

– – – Av annat material än plast:

   
 

9405 40 99

– – – – andra än de typer som används för glödlampor och lysrör

   
 

9405 50 00

– Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

   
  

– Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d:

   
  

– – Andra:

   
 

▸M9 ex940560 80 ◂

– – – Av annat material än plast

   
 

▸M9 ex940599 00 ◂

– – Andra delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, av annat material än av glas eller av plast

   
 

▸M10 ex950300 21 ◂

Dekorativa dockor klädda på ett sätt som är kännetecknande för ursprungslandets folklore

   
 

▸M10 ex950300 39 ◂

Andra byggsatser och byggleksaker, av trä

   
 

▸M10 ex950300 49 ◂

Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser, andra än stoppade, av trä

   
 

▸M10 ex950300 55 ◂

Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär, av trä

   
 

▸M10 9503 00 61 ◂

Pussel, av trä

   
 

▸M10 ex950300 81 ◂

Leksaksvapen, av trä

   
 

▸M10 ex950300 99 ◂

Leksaker av andra slag, av trä

   
 

9601 10 00

Bearbetat elfenben och varor av elfenben

   
 

9602 00 00

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin

   

09.0106

 

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande högst 200 g/m2:

1 januari–31 december

11 067 000

0

 

ex520851 00 till ▸M10 ex520859 90 ◂

– Tryckta för hand med batikteknik

   
  

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 g/m2:

   
 

ex520951 00 till ex520959 00

– Tryckta för hand med batikteknik

   
  

Andra vävnader av bomull:

   
  

– Vägande högst 200 g/m2:

   
 

ex521215 10ex521215 90

– – Tryckta för hand med batikteknik

   
  

– Vägande mer än 200 g/m2:

   
 

ex521225 10ex521225 90

– – Tryckta för hand med batikteknik

   
 

ex560890 00

Hängmattor, av bomull

   
  

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade:

   
  

– Av ull eller fina djurhår:

   
 

5701 10 10

– – Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke

   
 

5701 90

– Av annat textilmaterial

   
  

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade:

   
 

5704 90 00

– Andra än plattor med en yta av högst 0,3 m2

   
 

5705 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade

   
 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

   
 

▸M10 ex610190 20 ◂

Ponchos av fina djurhår, för män eller pojkar

   
 

ex610210 10

Ponchos av fina djurhår, för kvinnor eller flickor

   
 

ex611012 10

Tröjor och pullovrar (med eller utan ärmar) av fina djurhår av kashmirget, för män eller pojkar

   
 

ex611019 10

Andra tröjor och pullovrar (med eller utan ärmar), av andra fina djurhår, för män eller pojkar

   
 

ex611012 90

Tröjor och pullovrar (med eller utan ärmar) av fina djurhår av kashmirget, för kvinnor eller flickor

   
 

ex611019 90

Andra tröjor och pullovrar (med eller utan ärmar), av andra fina djurhår, för kvinnor eller flickor

   

Artiklar, tryckta för hand med batikteknik:

  

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6203:

   
 

6201 92 00

– Andra än överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor o.d., av bomull

   
 

6201 99 00

– Andra än överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor o.d., av annat textilmaterial

   
  

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6204:

   
 

6202 92 00

– Andra än kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar o.d., av bomull

   
 

6202 99 00

– Andra än kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar o.d., av annat textilmaterial

   
  

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor:

   
 

6204 12 00

– Dräkter, av bomull

   
 

6204 22 80

– Ensembler, av bomull, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 29 90

– Ensembler av annat textilmaterial, andra än av regenatfibrer

   
 

6204 32 90

– Kavajer, blazrar eller jackor av bomull, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 39 90

– Kavajer, blazrar eller jackor av annat textilmaterial, andra än av regenatfibrer

   
 

6204 42 00

– Klänningar, av bomull

   
 

6204 44 00

– Klänningar, av regenatfibrer

   
 

▸M11 6204 49 90 ◂

– Klänningar av andra textilmaterial, andra än av natursilke eller avfall av natursilke

   
  

– Kjolar och byxkjolar:

   
 

6204 52 00

– – Av bomull

   
 

6204 53 00

– – Av syntetfibrer

   
 

6204 59

– – Av annat textilmaterial

   
 

6204 62 316204 62 336204 62 39

– Långbyxor och knäbyxor av bomull, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 62 59

– Byxor med bröstlapp, av bomull, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 62 90

– Shorts av bomull

   
 

6204 63 18

– Långbyxor och knäbyxor av syntetfibrer, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 63 39

– Byxor med bröstlapp, av syntetfibrer, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 63 90

– Shorts av syntetfibrer

   
 

6204 69 18

– Långbyxor och knäbyxor, av regenatfibrer, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 69 39

– Byxor med bröstlapp, av regenatfibrer, andra än arbets- och skyddskläder

   
 

6204 69 50

– Shorts av regenatfibrer

   
 

6204 69 90

– Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och shorts av annat textilmaterial än regenatfibrer

   
  

Skjortor för män eller pojkar:

   
 

6205 20 00

– Av bomull

   
 

6205 90 10

– Av lin eller rami

   
  

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor:

   
 

6206 30 00

– Av bomull

   
 

6206 90 10

– Av lin eller rami

   
 

▸M6 ex620791 00 ◂

Undertröjor, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, andra än badrockar och morgonrockar och liknande artiklar av frottévävnader och liknande vävnader, av bomull, för män och pojkar

   
 

▸M10 6207 99 90 ◂

Undertröjor, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar av annat textilmaterial än bomull eller konstfibrer, för män och pojkar

   
 

▸M6 ex620891 00 ◂

Negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av bomull, andra än av frottévävnader och liknande vävnader, för kvinnor och flickor

   
 

6208 99 00

Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annat textilmaterial än bomull eller konstfibrer, för kvinnor och flickor.

   
  

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar:

   
 

▸M6 6302 51 00 ◂

– Annat sänglinne än av trikå, av bomull

   
 

▸M6 6302 91 00 ◂

– Annat bordslinne än av trikå, av bomull

   
 

6302 91

– Annat, av bomull

   
  

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen:

   
 

6303 91 00

– Andra än av trikå, av bomull

   
  

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404:

   
 

6304 19 10

– Sängöverkast av bomull, andra än av trikå, av bomull

   
 

6304 92 00

– Andra än sängöverkast, andra än av trikå, av bomull

   

Andra kläder

 

ex620111 00

Ponchos av ull eller fina djurhår, för män och pojkar

   
 

ex620211 00

Ponchos av ull eller fina djurhår, slängkappor av ull, för kvinnor och flickor

   
 

ex620451 00

Kjolar och byxkjolar av ull, för kvinnor och flickor

   
 

6213 20 00

Näsdukar av bomull

   
 

6214

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

   
 

6215

Slipsar och liknande artiklar

   
 

▸M4 6217 10 00 ◂

Konfektionerade tillbehör till kläder

   
  

Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning) av ull eller fina djurhår:

   
  

– Andra än av trikå:

   
 

▸M6 6301 20 90 ◂

– – Helt av ull eller fina djurhår

   
 

▸M6  ◂

– – Andra

   
  

Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning) av bomull:

   
 

6301 30 90

– Andra än av trikå

   
 

6301 40 90

– Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning) av syntetfibrer, andra än av trikå

   
 

6301 90 90

– Andra res- och sängfiltar, andra än av trikå

   
 

ex630399 90

Dubbla gardiner, andra än av trikå, av ull

   
 

ex630691 00

Hängmattor av bomull

   
  

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster:

   
  

Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar:

   
 

6307 10 90

– Andra än av trikå och bondad duk

   
  

– Andra än skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar, flytvästar och livbälten:

   
 

6307 90 99

– – Andra än av trikå och bondad duk

   

(1)   Som handgjorda produkter skall anses

a)  hantverksprodukter som helt har tillverkats för hand,

b)  hantverksprodukter som företer kännetecken som är typiska för handgjorda produkter, och

c)  kläder eller andra textilvaror som framställts för hand av vävnad som framställts på vävstolar som drivs uteslutande med hand- eller fotrörelser, och som sytts i huvudsak för hand eller med symaskiner som drivs uteslutande med hand- eller fotrörelser.

(2)   Förteckningen över behöriga myndigheter i förmånstagarländerna offentliggjordes i EGT C 122, 4.5.1999, s. 3.

(3)   För TARIC-numren, se bifogad förteckning.

Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Aύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Kωδικός ΣO

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Kωδικός Taric

Taric-code

Code TARIC

Codice TARIC

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

TARIC-nr

09.0104

4201 00 00

10

4202 11 10

10

4202 11 90

10

4202 12 91

10

4202 12 99

10

4202 19 90

10

4202 21 00

10

4202 22 90

10

4202 31 00

10

4202 32 90

10

4202 39 00

10

4202 91 10

10

4202 91 80

10

4202 92 91

10

4202 92 98

10

4202 99 00

10

4203 30 00

10

4203 40 00

10

4420 10 11

10

4420 90 91

10

▸M10 4602 19 91 ◂

10

▸M10 4602 19 99 ◂

10

▾M4 —————

▾M3

▸M10 

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◂

▸M10 19 ◂

▸M12 6406 10 10 ◂

10

▸M12 10 ◂

6406 10 90

10

6406 20 10

10

6406 20 90

10

6406 91 00

10

6406 99 30

10

6406 99 50

10

6406 99 60

10

▸M12 6406 99 85 ◂

10

6505 90 10

10

6602 00 00

10

6802 91 90

10

6802 92 90

10

6802 93 90

10

6802 99 90

10

6912 00 10

10

6913 10 00

10

6913 90 10

10

6913 90 91

10

6913 90 93

10

6913 90 99

10

6914 90 10

10

7013 99 00

10

7018 10 19

10

7117 19 91

10

7117 19 99

▸M4 10 ◂

7418 11 00

10

▸M10 

7418 19 10

7418 19 90

 ◂

10

7418 20 00

10

7419 10 00

10

7419 91 00

10

▸M10 

7419 99 10

7419 99 30

7419 99 90

 ◂

10

7616 99 90

05

8308 90 00

10

9113 90 10

10

▾M4

9113 90 80

11

▾M3

9403 40 10

10

9403 40 90

10

▸M10 

9403 81 00

9403 89 00

 ◂

10

9403 90 10

10

9403 90 30

10

9403 90 90

10

9405 10 91

10

▸M9 9405 10 98 ◂

▸M9 20 ◂

9405 20 99

10

9405 40 99

10

9405 50 00

10

▸M9 9405 60 80 ◂

▸M9 20 ◂

▸M9 9405 99 00 ◂

▸M9 20 ◂

▸M10 9503 00 21 ◂

10

▸M10 9503 00 21 ◂

▸M10 10 ◂

▸M10 9503 00 39 ◂

10

▸M10 9503 00 49 ◂

10

▸M10 9503 00 55 ◂

▸M10 10 ◂

▸M10 9503 00 61 ◂

10

▸M10 9503 00 81 ◂

10

▸M10 9503 00 99 ◂

10

9601 10 00

10

9602 00 00

10

09.0106

5208 51 00

11

91

▸M9 5208 52 00 ◂

▸M9 11 ◂

▸M9 91 ◂

▸M10 5208 59 10 ◂

11

91

▸M10 5208 59 90 ◂

11

91

5209 51 00

11

91

5209 52 00

11

91

5209 59 00

11

91

5212 15 10

11

91

5212 15 90

11

91

5212 25 10

11

91

5212 25 90

11

91

5608 90 00

10

5701 10 10

10

5701 90 10

10

5701 90 90

10

5704 90 00

10

5705 00 10

10

5705 00 30

10

5705 00 90

11

31

91

5810 10 10

10

5810 10 90

10

5810 91 10

10

5810 91 90

10

5810 92 10

10

5810 92 90

10

5810 99 10

10

5810 99 90

10

▸M10 6101 90 20 ◂

▸M10 11 ◂

6102 10 10

10

6110 12 10

10

6110 19 10

10

6110 12 90

10

6110 19 90

10

6201 11 00

10

6201 92 00

10

6201 99 00

10

6202 11 00

10

20

6202 92 00

10

6202 99 00

10

6204 12 00

10

6204 22 80

10

6204 29 90

10

6204 32 90

10

6204 39 90

10

6204 42 00

10

6204 44 00

10

▸M11 6204 49 90 ◂

▸M11 10 ◂

6204 51 00

10

6204 52 00

10

6204 53 00

10

6204 59 10

10

6204 59 90

10

6204 62 31

10

6204 62 33

10

6204 62 39

10

6204 62 59

10

6204 62 90

10

6204 63 18

10

6204 63 39

10

6204 63 90

10

6204 69 18

10

6204 69 39

10

6204 69 50

10

6204 69 90

10

6205 20 00

10

6205 90 10

10

6206 30 00

10

6206 90 10

10

▸M6 6207 91 00 ◂

▸M6 91 ◂

▸M10 6207 99 90 ◂

91

▸M6 6208 91 00 ◂

▸M6 18 ◂

6208 99 00

91

6213 20 00

10

6214 10 00

10

6214 20 00

10

6214 30 00

10

6214 40 00

10

▸M9 6214 90 00 ◂

▸M9 11 ◂

▸M9 91 ◂

6215 10 00

10

6215 20 00

10

6215 90 00

10

6217 10 00

10

▸M6 6301 20 90 ◂

10

▸M6  ◂

10

6301 30 90

10

6301 40 90

91

6301 90 90

21

29

6302 21 00

21

81

▸M6 6302 51 00 ◂

10

▸M6  ◂

10

▸M6 6302 91 00 ◂

10

▸M6  ◂

10

6303 91 00

91

6303 99 90

31

6304 19 10

10

6304 92 00

10

6306 91 00

10

6307 10 90

10

6307 90 99

91

▾B


BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPENS TULLKVOTER FÖR VISSA VÄVNADER VÄVDA PÅ HANDVÄVSTOL▸C1  (11) ◂

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, skall uppgiften om varuslag endast anses vara vägledande, eftersom det för förmånssystemets tillämpning vad gäller denna bilaga är KN-numrens omfattning som är avgörande. Där ”ex” anges före KN-numret skall tillämpningen av förmånssystemet bestämmas såväl av KN-numret som av den motsvarande varubeskrivningen.

Möjligheten att utnyttja dessa tullkvoter är förbehållen följande länder:

Argentina, Bangladesh, Brasilien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indien, Indonesien, Laos, Pakistan, Sri Lanka och Thailand▸C1  (12) ◂ .

Löpnummer

KN-nr▸C1  (1) ◂

Varubeskrivning

Kvotperiod

Kvotvolym

(i €)

Tullsats

(i %)

09.0101

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

1 januari-31 december

2 432 000

0

▸M10 5803 00 30 ◂

Slingervävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

09.0103

5208 51 00 till▸M10 5208 59 90 ◂

Vävnader av bomull, tryckta, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande högst 200 g/m2

1 januari-31 december

2 172 000

0

5209 51 00 till 5209 59 00

Vävnader av bomull, tryckta, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 g/m2

5210

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande högst 200 g/m2

5211

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2

5212

Andra vävnader av bomull

5801 21 00 till 5801 26 00

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av bomull, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806

▸M10 5803 00 10 ◂

Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806, av bomull

(1)   För TARIC-numren, se förteckningen i bilaga.

▾B

Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Αύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Κωδικός Taric

Taric-Code

Code Taric

Codice Taric

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

Taric-nr

09.0101

5007 10 00

10

5007 20 11

10

5007 20 19

10

5007 20 21

10

5007 20 31

10

5007 20 39

10

5007 20 41

10

5007 20 51

10

5007 20 59

10

5007 20 61

10

5007 20 69

10

5007 20 71

10

5007 90 10

10

5007 90 30

10

5007 90 50

10

5007 90 90

10

▸M10 5803 00 30 ◂

10

09.0103

5208 51 00

11

19

▸M9 5208 52 00 ◂

▸M9 11 ◂

▸M9 19 ◂

▸M10 5208 59 10 ◂

11

19

▸M10 5208 59 90 ◂

11

19

5209 51 00

11

19

5209 52 00

11

19

5209 59 00

11

19

▸M6 5210 11 00 ◂

10

▸M6  ◂

10

▸M10  ◂

▸M10 10 ◂

5210 19 00

10

▸M6 5210 21 00 ◂

10

▸M6  ◂

10

▸M10  ◂

▸M10 10 ◂

5210 29 00

10

▸M6 5210 31 00 ◂

10

▸M6  ◂

10

5210 32 00

10

5210 39 00

10

5210 41 00

10

▸M10  ◂

▸M10 10 ◂

5210 49 00

10

5210 51 00

10

▸M10  ◂

▸M10 10 ◂

5210 59 00

10

5211 11 00

10

5211 12 00

10

5211 19 00

10

▸M10 5211 20 00 ◂

▸M10 10 ◂

▸M10 5211 20 00 ◂

▸M10 10 ◂

▸M10 5211 20 00 ◂

10

5211 31 00

10

5211 32 00

10

5211 39 00

10

5211 41 00

10

5211 42 00

10

5211 43 00

10

5211 49 10

10

5211 49 90

10

5211 51 00

10

5211 52 00

10

5211 59 00

10

5212 11 10

10

5212 11 90

10

5212 12 10

10

5212 12 90

10

5212 13 10

10

5212 13 90

10

5212 14 10

10

5212 14 90

10

5212 15 10

11

19

5212 15 90

11

19

5212 21 10

10

5212 21 90

10

5212 22 10

10

5212 22 90

10

5212 23 10

10

5212 23 90

10

5212 24 10

10

5212 24 90

10

5212 25 10

11

19

5212 25 90

11

19

5801 21 00

10

5801 22 00

10

5801 23 00

10

5801 24 00

10

5801 25 00

10

5801 26 00

10

▸M10 5803 00 10 ◂

10


BILAGA VI


BILAGA VII


BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELL

Upphävda artiklar i förordning (EG) nr 1808/95

Motsvarande artiklar i denna förordning

1

1

2

2

4

3

5

4

5

5

5a

6

5b

7

6, 7, 8

8

9

9

10

10

11

12

12

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

Bilaga V

Bilaga III

Bilaga IV A + d

Bilaga IV

Bilaga IV B + f

Bilaga V

Bilaga IV c

Bilaga VI

Bilaga IV e

Bilaga VII

Bilaga VIII


(1) EGT L 176, 27.7.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1401/98 (EGT L 188, 2.7.1998, s. 1).

(2) EGT C 332, 7.11.1996, s. 1.

(3) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105.

(4) EGT L 104, 27.4.1996, s. 1.

(5) EGT L 188, 2.7.1998, s. 1.

(6) EGT L 357, 30.12.1998, s. 1.

(7) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 25).

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).

(10) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(11) Här avses med handvävstol: sådan vävstol som, för tillverkning av tyg, drivs endast med hand- eller fotrörelser.

(12) Förteckningen över behöriga myndigheter i förmånstagarländerna offentliggjordes senast i EGT C 122, 4.5.1999, s. 3.