Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02000R1615-20090101.pdf

2000R1615 — SV — 01.01.2009 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1615/2000

av den 24 juli 2000

om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

(EGT L 185, 25.7.2000, p.54)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 293/2002 av den 15 februari 2002

  L 46

16

16.2.2002

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2188/2004 av den 20 december 2004

  L 373

18

21.12.2004

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1808/2006 av den 7 december 2006

  L 343

73

8.12.2006

▸M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1245/2008 av den 12 december 2008

  L 335

30

13.12.2008

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 216, 26.8.2000, s. 22  (1615/00)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1615/2000

av den 24 juli 2000

om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/1999 (2), särskilt artikel 249 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999 (4), särskilt artikel 76 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 2820/98 av den 21 december 1998 om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under perioden 1 juli 1999–31 december 2001 (5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1310/2000 (6), har gemenskapen givit sådana förmåner till Nepal.

(2)

I artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93 anges de villkor som definitionen av begreppet ursprungsvaror inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling bör uppfylla. I artikel 76 i den förordningen anges dock en möjlighet att göra undantag från dessa bestämmelser för de minst utvecklade länder som omfattas av systemet för allmän förmånsbehandling när dessa begär detta hos gemenskapen.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1539/1999 (7), har Nepal erhållit ett sådant undantag för vissa textilprodukter under perioden 15 juli 1999–14 juli 2000.

(4)

Denna begäran uppfyller bestämmelserna i artikel 76 i förordning (EEG) nr 2454/93. Införande av vissa villkor i fråga om kvantiteterna (fastställda på årlig bas), som beräknats med hänsyn till gemenskapsmarknadens förmåga att absorbera sådana produkter med ursprung i Nepal, detta lands exportkapacitet och de faktiska handelsströmmar som konstaterats, bör kunna förhindra all skada för motsvarande gemenskapsindustrier. Undantaget skall emellertid anpassas till de ekonomiska behoven.

(5)

I syfte att stimulera regionalt samarbete mellan förmånsländerna bör det föreskrivas att de material som används i Nepal inom ramen för detta undantag skall ha sitt ursprung i medlemsländerna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) (utom Myanmar) eller Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) eller partnerskapsavtalet för AVS–EG.

(6)

En öppen och effektiv administration av dessa åtgärder skall försäkras genom tillämpning av de relevanta bestämmelserna för handläggning av tullkvoter enligt förordning (EEG) nr 2454/93, ändrad genom förordning (EG) nr 1427/97 (8).

(7)

Eventuella behov att utsträcka tillämpningen av undantaget utöver de angivna kvantiteterna bör undersökas i samråd med myndigheterna i Nepal.

(8)

Ett sådant undantag skall medges för en ansenlig tidsperiod för att ge full effekt till den 31 december 2001, när förordning (EG) nr 2820/98 löper ut.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall de produkter som återfinns i bilagan till denna förordning och som är tillverkade i Nepal av vävnad (vävda produkter) eller av garn (trikå) som importerats till detta land från och har sitt ursprung i ett land som hör till Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) (utom Myanmar) eller Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) eller partnerskapsavtalet för AVS–EG, anses ha sitt ursprung i Nepal på de villkor som anges nedan.

2.  Varor enligt punkt 1 skall anses ha sitt ursprung i Asean eller SAARC när de erhållits i dessa stater i enlighet med ursprungsreglerna i artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93, eller i något av förmånsländerna i partnerskapsavtalet för AVS–EG när de erhållits i dessa länder enligt ursprungsreglerna i protokoll nr 1 till partnerskapsavtalet för AVS–EG (9).

3.  Nepals berörda myndigheter ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 2 följs.

▾M4

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska avse produkter som transporteras direkt från Nepal och som importeras till gemenskapen inom ramen för de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan från och med den 15 juli 2000 fram till den första dagen för tillämpning av en ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 när det gäller definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling; undantaget ska i alla händelser upphöra att gälla den 31 december 2010.

▾B

Artikel 3

De kvantiteter som avses i artikel 2 skall förvaltas av kommissionen enligt villkoren i artiklarna 308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

När de uttag som avses i artikel 3 uppgår till 80 % av de kvantiteter som anges i bilagan skall kommissionen i samråd med Nepals myndigheter undersöka behovet av att utsträcka tillämpningen av undantaget utöver dessa kvantiteter.

▾M1

Artikel 5

1.  De behöriga myndigheterna i Nepal skall vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

2.  De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Nepal enligt denna förordning skall innehålla följande uppgift i fält nr 4: ”Undantag – förordning (EG) nr 1615/2000”.

3.  De behöriga myndigheterna i Nepal skall varje månad sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A har utfärdats i enlighet med denna förordning samt intygens löpnummer.

▾B

Artikel 6

Då tvivel råder kan medlemsstaterna begära en kopia av handling som intygar ursprunget för de material som använts i Nepal enligt detta undantag. En sådan begäran kan ske vid det tillfälle då varorna som åtnjuter förmåner enligt bestämmelserna i denna förordning övergår till fri omsättning, eller inom ramen för det administrativa samarbete som föreskrivs i artikel 94 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA

Order nummer

Textilkategori

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet (1.1–31.12)

09.8103

6

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6203 49 19

6203 49 50

6204 61 10

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor, vävda, för män eller pojkar; långa byxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

573 674 stycken

09.8104

7

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

445 688 stycken

09.8105

8

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

97 747 stycken

09.8106

10

6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

ex611190 00

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Vantar, av trikå

1 246 351 par

09.8107

12

6115 12 00

6115 19 00

6115 20 11

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 99

6115 99 00

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbrocksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

553 615 par

09.8109

14

6201 11 00

ex620112 10

ex620112 90

ex620113 10

ex620113 90

6210 20 00

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas i kategori 21)

55 003 stycken

09.8110

15

6202 11 00

ex620212 10

ex620212 90

ex620213 10

ex620213 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00

Vävda kappor och ▸C1 regnkappor, slängkappor; kavajer ◂ , blazrar och jackor, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor (andra än parkas i kategori 21)

380 049 stycken

09.8111

16

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

32 985 stycken

09.8112

17

6203 31 00

6203 32 90

6203 33 90

6203 39 19

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

123 685 stycken

09.8113

18

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

252 ton

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 00

6208 99 00

ex621210 10

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

09.8114

21

ex620112 10

ex620112 90

ex620113 10

ex620113 90

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

ex620212 10

ex620212 90

ex620213 10

ex620213 90

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara ▸C1 än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar ◂ av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

30 083 stycken

09.8116

26

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

1 615 767 stycken

09.8117

27

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

349 416 stycken

09.8119

29

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

135 935 stycken

09.8120

31

ex621210 10

6212 10 90

Bysthållare, vävda eller av trikå

1 100 stycken

09.8121

68

6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

ex611190 00

ex620910 00

ex620920 00

ex620930 00

ex620990 00

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

19 ton

09.8123

72

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6211 11 00

6211 12 00

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

7 112 stycken

09.8127

76

6203 22 10

6203 23 10

6203 29 11

6203 32 10

6203 33 10

6203 39 11

6203 42 11

6203 42 51

6203 43 11

6203 43 31

6203 49 11

6203 49 31

6211 32 10

6211 33 10

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

6 ton

6204 22 10

6204 23 10

6204 29 11

6204 32 10

6204 33 10

6204 39 11

6204 62 11

6204 62 51

6204 63 11

6204 63 31

6204 69 11

6204 69 31

6211 42 10

6211 43 10

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

09.8128

78

6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77

95 ton

09.8130

84

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

75 ton

09.8131

86

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Korsetter, strumpebandshållare, ▸C1 hängslen, strumphållare, strumpeband och ◂ liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

1 100 stycken

09.8134

159

6204 49 10

6206 10 00

Klänningar, blusar, skjortor och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller av avfall av natursilke

5 ton

6214 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller av avfall av natursilke

6215 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller av avfall av natursilke

09.8135

161

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 99 00

6203 19 90

6203 29 90

6203 39 90

6203 49 90

6204 19 90

6204 29 90

6204 39 90

6204 49 90

6204 59 90

6204 69 90

6205 90 10

6205 90 90

6206 90 10

6206 90 90

ex621120 00

6211 39 00

6211 49 00

Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de i kategorierna 1–123 samt kategori 159

62 ton

09.8136

20

6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

3 ton

09.8137

40

ex630391 00

ex630392 90

ex630399 90

6304 19 10

ex630419 90

6304 92 00

ex630493 00

ex630499 00

Vävda gardiner (inbegripet rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

80 ton

09.8138

91

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

Tält

1,1 ton

09.8139

109

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 31 00

6306 39 00

Presenningar, segel och markiser

11 ton

09.8140

110

6306 41 00

6306 49 00

Vävda luftmadrasser

1,1 ton

09.8141

111

6306 91 00

6306 99 00

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

1,1 ton


(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EGT L 119, 7.5.1999, s. 1.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EGT L 197, 29.7.1999, s. 25.

(5) EGT L 357, 30.12.1998, s. 1.

(6) EGT L 148, 22.6.2000, s. 28.

(7) EGT L 178, 14.7.1999, s. 42.

(8) EGT L 196, 24.7.1997, s. 31.

(9) Ännu ej offenliggjort i EGT.