Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02001R2535-20080701.pdf

2001R2535 — SV — 01.07.2008 — 021.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2535/2001

av den 14 december 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

(EGT L 341, 22.12.2001, p.29)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 886/2002 av den 27 maj 2002

  L 139

30

29.5.2002

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1165/2002 av den 28 juni 2002

  L 170

49

29.6.2002

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1667/2002 av den 19 september 2002

  L 252

8

20.9.2002

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2302/2002 av den 20 december 2002

  L 348

78

21.12.2002

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2332/2002 av den 23 december 2002

  L 349

20

24.12.2002

▸M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 787/2003 av den 8 maj 2003

  L 115

18

9.5.2003

▸M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1157/2003 av den 30 juni 2003

  L 162

19

1.7.2003

 M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2012/2003 av den 14 november 2003

  L 297

19

15.11.2003

▸M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 50/2004 av den 9 januari 2004

  L 7

9

13.1.2004

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 748/2004 av den 22 april 2004

  L 118

3

23.4.2004

▸M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 810/2004 av den 29 april 2004

  L 215

104

16.6.2004

▸M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1036/2005 av den 1 juli 2005

  L 171

19

2.7.2005

▸M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 316/2006 av den 22 februari 2006

  L 52

22

23.2.2006

 M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 591/2006 av den 12 april 2006

  L 104

11

13.4.2006

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 926/2006 av den 22 juni 2006

  L 170

8

23.6.2006

▸M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1919/2006 av den 11 december 2006

  L 380

1

28.12.2006

▸M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1984/2006 av den 20 december 2006

  L 387

1

29.12.2006

▸M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2020/2006 av den 22 december 2006

  L 384

54

29.12.2006

▸M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 487/2007 av den 30 april 2007

  L 114

8

1.5.2007

▸M20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 731/2007 av den 27 juni 2007

  L 166

12

28.6.2007

▸M21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 980/2007 av den 21 augusti 2007

  L 217

18

22.8.2007

▸M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1324/2007 av den 12 november 2007

  L 294

14

13.11.2007

▸M23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1565/2007 av den 21 december 2007

  L 340

37

22.12.2007

▸M24

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 467/2008 av den 28 maj 2008

  L 139

12

29.5.2008

▸M25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008

  L 150

7

10.6.2008

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 017, 19.1.2002, s. 58  (2535/01)

 C2

Rättelse, EGT L 021, 24.1.2002, s. 48  (2535/01)

 C3

Rättelse, EGT L 194, 23.7.2002, s. 48  (2535/01)

 C4

Rättelse, EGT L 272, 10.10.2002, s. 35  (2535/01)

 C5

Rättelse, EGT L 026, 31.1.2003, s. 86  (2535/01)

▸C6

Rättelse, EGT L 034, 7.2.2007, s. 3  (1984/06)

▸C7

Rättelse, EGT L 207, 5.8.2008, s. 44  (467/08)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2535/2001

av den 14 december 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artiklarna 26.3 och 29.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1374/98 av den 29 juni 1998 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 594/2001 (4), har vid ett flertal tillfällen genomgått genomgripande ändringar. I samband med nya ändringar är det [för att göra lagstiftningen enklare och tydligare] lämpligt att omarbeta förordningen och att, med förordningen, införliva bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/79 av den 18 december 1979 om fastställande av villkoren för förädling av vissa ostar som är föremål för förmånsbehandling vid import (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1599/95 (6), och bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2508/97 av den 15 december 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser mjölk och mjölkprodukter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien och för ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2856/2000 (8), samt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2414/98 av den 9 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för den ordning som skall gälla för produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och om upphävande av förordning (EEG) nr 1150/90 (9).

(2)

I enlighet med artiklarna 26 och 29 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall kommissionen se till att importlicenser utfärdas till alla sökande oavsett var i gemenskapen de är etablerade och kommissionen skall med beaktande av alla relevanta bestämmelser undvika diskriminering av importörer.

(3)

Med tanke på de särskilda förhållanden som präglar importen av mjölkprodukter bör kompletterande bestämmelser antas och, i tillämpliga fall, undantag föreskrivas från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (10), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2299/2001 (11).

(4)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser för import av mjölkprodukter till gemenskapen med nedsatt tull inom ramen för de tullmedgivanden som föreskrivs i följande rättsakter:

a) Lista CXL över tullmedgivanden, som upprättades till följd av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan och förhandlingar på grundval av artikel XXIV:6 i GATT_avtalet följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen (nedan kallad medgivandelista CXL).

b) Tullavtalet med Schweiz avseende vissa ostar enligt KN-nummer ex04 04, som ingicks å gemenskapens vägnar genom rådets beslut 69/352/EEG (12), senast ändrat genom avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om vissa jordbruksprodukter, som godkändes genom rådets beslut 95/582/EG (13) (nedan kallat avtalet med Schweiz).

c) Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om vissa jordbruksprodukter, som godkändes genom rådets beslut 95/582/EG (nedan kallat avtalet med Norge).

d) Beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter (14).

e) Rådets förordning (EG) nr 1706/98 av den 20 juli 1998 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och om ändring av förordning (EEG) nr 715/90 (15).

f) Avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, vilket tillämpas provisoriskt genom avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Sydafrika, å andra sidan och vilket godkändes genom rådets beslut 1999/753/EG (16) (nedan kallat avtalet med Sydafrika).

g) Rådets förordningar (EG) nr 1349/2000 (17), ändrad genom förordning (EG) nr 2677/2000 (18), nr 1727/2000 (19), nr 2290/2000 (20); nr 2341/2000 (21); nr 2433/2000 (22); nr 2434/2000 (23); nr 2435/2000 (24); nr 2475/2000 (25); nr 2766/2000 (26) och nr 2851/2000 (27), fastställande av vissa koncessioner genom gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalet med Estland respektive Ungern, Bulgarien, Lettland, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Slovenien, Litauen och Polen.

h) Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Cypern, som undertecknades den 19 december 1972 och som ingicks å gemenskapens vägnar genom rådets förordning (EEG) nr 1246/73 (28), särskilt protokollet om villkor och förfaranden för genomförandet av andra etappen i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Cypern, som undertecknades den 19 december 1987 och som ingicks genom rådets beslut 87/607/EEG (29), (nedan kallat avtalet med Cypern).

(5)

I lista CXL över tullmedgivanden fastställs vissa tullkvoter inom ramen för ordningen för ”fortlöpande tillträde” och ordningen för ”minsta tillträde”. Tullkvoterna måste öppnas och förvaltningsbestämmelser måste antas.

(6)

För en korrekt och rättvis förvaltning av de tullkvoter i lista CXL för vilka det inte specificeras ursprungsland och av de tullkvoter med nedsatt tullsats som avser import från Öst- och centraleuropa, AVS-staterna, Turkiet och Sydafrika bör det dels i samband med ansökan om importlicens krävas att det ställs en större säkerhet än vad som krävs för annan import och dels fastställas vissa villkor för ansökan om importlicens. Det finns likaså anledning att besluta att kvoterna skall fördelas över året och att fastställa ett förfarande för hur licenserna skall tilldelas och att fastställa hur länge de skall vara giltiga.

(7)

För att säkra att ansökningarna om importlicens är seriösa, för att förhindra spekulation och för att säkra att de öppnade kvoterna utnyttjas maximalt bör man begränsa den kvantitet som varje ansökan omfattar till 10 % av kvoten, stryka möjligheten att avstå från en kvot om tilldelningen skulle vara mindre än 0,8 %, inte göra kvoter tillgängliga för andra aktörer än de som redan har importerat eller exporterat de produkter som en kvot omfattar och fastställa kriterier för vem som får ansöka om del av en kvot genom att man begär in handlingar som styrker att den sökande verkligen är handelsidkare och bedriver regelbunden verksamhet, samt begränsa antalet ansökningar per aktör till en ansökan per kvot. För att förenkla urvals- och tilldelningsförfarandet för de nationella förvaltningarna bör det fastställas ett förfarande enligt vilket de sökande förhandsgodkänns och förs in i en förteckning över godkända sökande som är giltig i ett år. För att säkra att bestämmelserna om högsta antal ansökningar iakttas bör det föreskrivas att en påföljd bör utmätas om bestämmelserna inte iakttas.

(8)

Produkter som genomgår passiv eller aktiv förädling anses varken som importerade produkter, och övergår följaktligen inte till fri omsättning, eller som exporterade produkter och därför har det inte tidigare ansetts möjligt att ansöka om licens enligt förordning (EG) nr 1374/98 för produkter av det slaget. Av tydlighetsskäl bör det förtydligas att sådana transaktioner inte får tas med vid beräkningen av den referenskvantitet som föreskrivs i den här förordningen.

(9)

När det gäller förvaltningen av de tullkvoter med specificerat ursprungsland som fastställs i lista CXL och de kvoter som fastställt inom ramen för avtalet med Norge, särskilt när det gäller kontrollen av att importerade produkter uppfyller kraven, och varubeskrivningen och kontrollen av att kvoterna inte överskrids, bör det system tillämpas som innebär att importlicenser utfärdas enligt en förlaga mot uppvisande av IMA 1-intyg och det bör vara exportlandet som ansvarar för detta. Genom detta system, som innebär att exportlandet garanterar att de exporterade produkterna överensstämmer med varubeskrivningen, förenklas importförfarandet avsevärt. Ordningen används också av tredjeland för kontroll av att kvoterna inte överskrids.

(10)

För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör det när det gäller ordningen med IMA 1-intyg införas kontroller på gemenskapsnivå genom stickprover och internationellt erkända provmetoder och statistiska metoder.

(11)

Det behövs närmare föreskrifter för hur systemet med IMA 1-intyget skall genomföras, särskilt om hur den utfärdande myndigheten skall fylla i, utfärda, dra in, ändra eller ersätta IMA 1-intyg, om intygens giltighetsperiod och om villkoren för hur de skall användas tillsammans med en motsvarande importlicens. Det bör även fastställas bestämmelser som skall tillämpas i samband med årsskifte, särskilt med beaktande av vilka transporttider som vanligtvis krävs, för hur en produkt som omfattas av ett IMA 1-intyg och som är avsedd för import under följande år får övergå till fri omsättning.

(12)

Det bör identifieras vilka kvantiteter smör från Nya Zeeland som importerats inom ramen för kvoten för fortlöpande tillträde så att det kan förhindras att fullt exportbidrag och vissa stödbelopp betalas ut. Det bör därför fastställas vissa definitioner och anges hur IMA 1-intyget skall fyllas i, hur kontrollerna av vikt och fetthalt skall göras och vilket förfarande som skall tillämpas vid en eventuell tvist om smörets sammansättning.

(13)

Genom undantag från förordning (EG) nr 1291/2000 bör det införas ytterligare villkor för import av smör från Nya Zeeland inom ramen för kvoten för fortlöpande tillträde, genom att den kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg kopplas till den kvantitet som omfattas av motsvarande importlicens och genom att det föreskrivs att dessa endast får användas en gång tillsammans med en deklaration om övergång till fri omsättning.

(14)

Kanadensisk cheddar är för närvarande den enda produkt som omfattas av systemet med IMA 1-intyg inom vilket ett minsta värde fritt gränsen måste följas. För det ändamålet måste köparen och bestämmelsemedlemsstat anges i IMA 1-intyget.

(15)

Till följd av att de organ som utfärdar IMA 1-intyg i Norge har missskött sin uppgift, vilket har resulterat i att kvoterna överskridits, har Norge begärt att de båda organ som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 1374/98 skall ersättas av ett enda organ som lyder direkt under jordbruksministeriet. De ändringar som krävs för att uppfylla Norges önskemål bör därför göras.

(16)

Aktörer som avser att importera vissa ostar med ursprung i Schweiz är skyldiga att följa ett minsta värde fritt gränsen för att beviljas förmånsbehandling för ostarna. Tidigare gjordes detta åtagande i fält 17 i det obligatoriska IMA 1-intyget, men så sker inte längre. För tydlighetens skull bör begreppet värde fritt gränsen definieras och det bör förtydligas vilka villkor som säkerställer att det följs.

(17)

Inom ramen för de särskilda bestämmelser för import med förmånsbehandling utanför de kvoter som avses i förordning (EG) nr 1706/98, i bilaga I till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet, i bilaga IV i avtalet med Sydafrika och inom ramen för avtalet med Schweiz, bör det preciseras att nedsatt tull endast tas ut mot uppvisande av det ursprungsbevis som föreskrivs i avtalsprotokollen.

(18)

Erfarenheten har visat att det behövs närmare föreskrifter för importkontrollerna för att förbättra skyddet av egna medel. Det bör definieras vilket förfarande som skall tillämpas i de fall då ett parti som omfattas av en deklaration om övergång till fri omsättning inte stämmer med deklarationen, så att de blir möjligt att på ett adekvat sätt kontrollera vilka kvantiteter som verkligen har övergått till fri omsättning i förhållande till kvoterna.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Bestämmelserna i denna avdelning skall, om inget annat anges, tillämpas på all import till gemenskapen av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, (nedan kallade mjölkprodukter), även produkter som inte omfattas av kvantitativa begränsningar eller liknande och som importeras tull- och avgiftsfritt inom ramen för särskilda handelsåtgärder som gemenskapen beviljar vissa länder och territorier.

▾M25

Artikel 2

De produkter för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (30). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen, om inte annat följer av artikel 24.3 och 24.4 i den här förordningen.

Förordning (EG) nr 376/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (31) ska gälla, om inte annat följer av den här förordningen.

▾B

Artikel 3

▾M25 —————

▾B

2.  På ansökan och licensen skall i fält 16 anges produktens åttasiffriga produktkod i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallat KN-nummer), eventuellt föregånget av uppgiften ”ex”. Licensen skall endast gälla för den produkt som numret avser.

▾M19

Om licensen utfärdas inom de importtullkvoter som avses i kapitel I och avdelning 2 kapitel III avsnitt 2 skall de vara giltiga för alla KN-nummer som omfattas av samma kvotnummer, under förutsättning att de omfattas av samma importtull.

▾M25 —————

▾B

4.  Licensen skall utfärdas senast den första arbetsdagen efter det att ansökan har inlämnats.

Artikel 4

1.  KN-nummer 0406 90 01 som omfattar ost avsedd för beredning skall tillämpas endast för import.

▾M2

2.  KN-nummer 0406 20 10 och 0406 90 19 skall tillämpas endast för importerade produkter med ursprung i och importerade från Schweiz enligt bestämmelserna i artikel 20.

▾M19 —————

▾B

AVDELNING 2

Särskilda regler för import med nedsatt tull

KAPITEL I

Import inom kvoter som öppnats av gemenskapen och för vilka det endast krävs importlicens

Avsnitt 1

Artikel 5

Detta kapitel gäller import av mjölkprodukter inom ramen för följande tullkvoter:

a) Kvoter för vilka det inte specificeras ursprungsland och som finns upptagna i lista CXL över tullmedgivanden.

▾M16 —————

▾M24 —————

▾B

d) Kvoter enligt protokoll nr 1 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet, bilaga 1.

▾M24 —————

▾M19

f) Den tullkvot som anges i bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, godkänt genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (32).

▾M13 —————

▾M7

h) kvoter enligt rådets beslut 2003/465/EG (33).

▾M19

i) De kvoter som föreskrivs i bilaga II till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, godkänt genom rådets beslut 2007/138/EG (34).

▾M24

j) Kvot nummer 09.4210 enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 55/2008 (35).

▾B

Artikel 6

▸M17 ▸C6  I bilaga I anges vilka de aktuella tullkvoterna är och vilka tullar som skall tas ut, samt maximala importkvantiteter för varje år, importtullkvotperioderna och deras fördelning över två sexmånadersperioder. ◂  ◂

▾M1

De kvantiteter som avses i bilaga I.B, I.D och I.F skall för varje importår delas i två lika stora delar och fördelas över två sexmånadersperioder som skall inledas den 1 juli respektive den 1 januari varje år.

▾B

Avsnitt 2

Artikel 7

För att kunna ansöka om importlicens skall sökanden först ha godkänts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där sökandens verksamhet har sitt säte.

Myndigheterna skall ge varje godkänd aktör ett godkännandenummer.

▾C6

Artikel 8

Genom undantag från artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall godkännande beviljas sökande som före den 1 april varje år lämnar in en ansökan till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt, tillsammans med intyg på att den sökande under de två senaste kalenderåren till eller från gemenskapen importerat eller exporterat minst 25 ton mjölkprodukter som omfattas av avdelning 04 i Kombinerade nomenklaturen.

▾M18

Artikel 9

Den behöriga myndigheten skall före den ▸M22 1 maj ◂ informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet och om eventuellt godkännandenummer. Godkännandet skall vara giltigt i ett år.

▾M1

Artikel 10

▾M22

1.  Medlemsstaterna ska före den 20 maj varje år, i enlighet med punkt 3, översända en förteckning över godkända importörer till kommissionen, och kommissionen ska sedan vidarebefordra denna förteckning till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Endast importörer som finns upptagna i en förteckning får från och med den 1 juni samma år ansöka om licenser som gäller import från och med den 1 juli det året till och med den 30 juni följande år, i enlighet med artiklarna 11–14.

▾M1

2.  Kommissionen får, på begäran av de kandidatländer för vilka det öppnats en importkvot, vidarebefordra förteckningen över de aktörer som godkänts, förutsatt att de aktörer som finns upptagna på förteckningen har gett sitt samtycke till detta. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att be om aktörernas samtycke.

3.  Medlemsstaterna skall vidarebefordra förteckningen över godkända aktörer enligt förlagan i bilaga XIV genom att i del A i den bilagan föra in de godkända aktörer som gett sitt samtycke enligt punkt 2 och övriga godkända aktörer i del B i den bilagan.

▾B

Avsnitt 3

Artikel 11

Ansökan om licens får endast lämnas in i den medlemsstat som godkänt aktören. Aktörens godkännandenummer skall anges på ansökan.

▾M17 —————

▾B

Artikel 13

1.  I licensansökan får det för en och samma kvot anges ett eller flera av de KN-nummer som anges i bilaga I och det skall för varje nummer anges vilken kvantitet som avses.

Det skall emellertid utfärdas en licens för varje KN-nummer.

▾M24

2.  Licensansökningarna ska avse minst 10 ton och högst den kvantitet som finns tillgänglig enligt kvoten för den sexmånadersperiod som avses i artikel 6.

När det gäller de kvoter som avses i artikel 5 a ska dock licensansökningarna avse högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig.

▾M17 —————

▾B

Artikel 14

▾M22

1.  Licensansökningar får lämnas in endast

a) 20–30 november, för import under perioden 1 januari till och med den 30 juni följande år,

b) 1–10 juni, för import under perioden 1 juli till och med den 31 december.

▾B

2.  Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 35 euro per 100 kg netto av produkten.

Avsnitt 4

▾M17

Artikel 15

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om alla ansökningar som har inlämnats för samtliga kvoter den femte arbetsdagen efter utgången av den tidsperiod som gäller för inlämnande av ansökningar. Meddelandena skall innehålla de kvantiteter ansökningarna gäller för varje kvotnummer och KN-nummer. Meddelande skall ske på separata formulär för varje kvot.

▾B

Artikel 16

▾M17

1.  Licensen skall utfärdas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten inom fem arbetsdagar efter den femte arbetsdagen efter det meddelande som avses i artikel 15.

▾M17 —————

▾M22

3.  Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska importlicenserna endast vara giltiga under den kvotdelperiod för vilken de har utfärdats. I fält 24 i licensen ska någon av uppgifterna i bilaga XX anges.

▾B

4.  De importlicenser som utfärdas enligt detta kapitel får överlåtas endast till fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren enligt avsnitt 2. Vid överlåtelse av en licens skall den aktör som överlåter licensen underrätta det utfärdande organet om godkännandenummer för den aktör som övertar licensen.

Artikel 17

Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 1291/2000 får en kvantitet som importeras enligt detta kapitel inte vara större än den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i importlicensen. Därför skall siffran 0 skrivas in i fält 19 i licensen.

Artikel 18

1.  Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8 skall ursprungslandet anges.

▾M1

b) I fält 15 skall produktbeskrivningen i bilaga I anges, eller om sådan inte finns, beskrivningen i Kombinerade nomenklaturen av det KN-nummer som anges för kvoten i fråga.

▾B

c) I fält 16 skall KN-nummer för kvoten anges, eventuellt föregånget av uppgiften ”ex”.

▾M17

d) En av de uppgifter som anges i bilaga XV skall vara införd i fält 20.

▾B

2.  Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera från det land som anges i fält 8, med undantag för import inom de kvoter som avses i bilaga I.A.

▾M17 —————

▾B

Artikel 19

▾M11

1.  Nedsatt tull skall beviljas endast mot uppvisande av en deklaration för övergång till fri omsättning som åtföljs av importlicensen och när det gäller import enligt nedan, ett ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med det eller de av följande instrument som är relevant(a):

▾M16 —————

▾M24 —————

▾M11

c) Protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet (36).

▾M24 —————

▾M11

e) Protokoll nr 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972 (37)

f) Protokoll nr 3 till avtalet med Jordanien.

g) Regler enligt punkt 10 i avtalet med Norge.

▾M19

h) Protokoll nr 3 till avtalet med Island.

▾M24

i) Bestämmelserna i artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 55/2008.

▾B

2.  Produkter som importerats i enlighet med de avtal som avses i punkt 1 a och b får övergå till fri omsättning mot uppvisande av antingen ett EUR 1-certifikat eller en deklaration från exportören i enlighet med bestämmelserna i protokollen.

▾M1

3.  Vid fullgörandet av tullformaliteterna skall importören, för import av sådan ost som avses i bilaga XIII och som omfattas av de kvoter som avses i artikel 5, i fält 31 i importdeklarationen ange torrsubstansen (%), torrsubstansens fetthalt (%) och i förekommande fall fetthalten (%). Om de angivna halterna överskrider de halter som anges i bilaga XIII skall de behöriga myndigheterna snarast möjligt underrätta kommissionen om detta genom att skicka en kopia av importdeklarationen och av importlicensen i fråga.

▾M6

KAPITEL I a

IMPORT INOM RAMEN FÖR TULLKVOTER SOM FÖRVALTAS I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 308 a, 308 b OCH 308 c I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93

Artikel 19 a

▾M24

 

Artiklarna 308a–308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på de kvoter som anges i bilaga VIIa och som fastställs i

 ◂

a) rådets förordning (EG) nr 312/2003 (38),

b) rådets förordning (EG) nr 747/2001 (39),

c) bilaga IV förteckning 4 till avtalet om handel, utveckling och samarbete med Sydafrika (40).

▾M23

2.  För import enligt de kvoter som avses i punkt 1 krävs inte uppvisande av exportlicens.

▾M23 —————

▾M24

4.  En förutsättning för att sänkt tull ska kunna tillämpas är uppvisande av ett ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med

a) bilaga III till avtalet med Chile,

b) protokoll 4 till avtalet med Israel,

c) protokoll 1 till avtalet med Sydafrika (41).

▾B

KAPITEL II

IMPORT UTANFÖR KVOTERNA PÅ GRUNDVAL AV IMPORTLICENS

Artikel 20

1.  Detta kapitel gäller import med förmånsbehandling utanför kvoterna i enlighet med följande avtal och rättsakter:

▾M24 —————

▾B

b) Bilaga I till protokoll nr 1 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet.

c) Bilaga IV till avtalet med Sydafrika.

▾M23

d) Bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

▾B

2.  De produkter som avses och de tullsatser som skall tillämpas återfinns i bilaga II.

▾M23 —————

▾B

Artikel 21

1.  Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8 skall ursprungslandet anges.

b) I fält 15 skall följande anges:

i) för import med ursprung i Turkiet och Schweiz: en detaljerad produktbeskrivning i enlighet med bilaga II.B och II.D.

ii) för annan import: en detaljerad produktbeskrivning och uppgift om vilken råvara som använts och om fetthalten ( %). När det gäller produkter enligt KN.nummer 0406 skall det även finnas uppgift om torrsubstansens fetthalt ( %) och vattenhalten beräknad på den icke-fetthaltiga substansen (viktprocent).

c) I fält 16 skall KN-nummer i enlighet med bilagan anges, eventuellt föregånget av uppgiften ”ex”.

▾M16

d) I fält 20 skall en av de uppgifter som anges i bilaga XVI anges.

▾B

2.  Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera från det land som anges i fält 8.

▾M17 —————

▾B

Artikel 22

Nedsatt tull får endast tillämpas mot uppvisande av en deklaration för övergång till fri omsättning åtföljd av en importlicens och ett ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med relevanta bestämmelser i följande protokoll:

▾M24 —————

▾B

b) Protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet.

c) Protokoll nr 1 till avtalet med Sydafrika.

d) Protokoll nr 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, som undertecknades den 22 juli 1972 (42), ändrat genom beslut nr 1/2001 av gemensamma kommittén EG-Schweiz av den 24 januari 2001 (43).

▾M1 —————

▾M23

KAPITEL IIA

IMPORT UTANFÖR TULLKVOTERNA UTAN UPPVISANDE AV IMPORTLICENS

Artikel 22a

1.  Den här artikeln ska gälla import med förmånsbehandling enligt artikel 3 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

2.  Alla produkter som omfattas av KN-nummer 0406 med ursprung i Schweiz är undantagna från importtull och från kravet på uppvisande av importlicens.

3.  Tullbefrielsen ska bara gälla vid uppvisande av deklarationen för övergång till fri omsättning tillsammans med det ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med protokoll nr 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, som undertecknades den 22 juli 1972.

▾B

KAPITEL III

Import på grundval av en importlicens som omfattas av ett ima 1-intyg (inward monitoring arrangement)

Avsnitt 1

▾M18

Artikel 24

1.  Detta avsnitt skall gälla för import inom ramen för de tullkvoter för specificerade ursprungsländer som finns upptagna i lista CXL och som återges i bilaga III.B.

2.  I bilaga III.B till denna förordning anges vilka tullsatser som skall tas ut och vilka maximala kvantiteter som får importeras per tullkvotsperiod.

▾M25

3.  Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en säkerhet på 10 euro per 100 kg netto per produkt har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

4.  Licenserna ska vara giltiga från och med den faktiska utfärdandedagen enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 till och med utgången av den tredje därpå följande månaden.

▾M18

Artikel 25

1.  Importlicenser för de produkter som förtecknas i bilaga III.B skall endast utfärdas till den angivna tullsatsen om ett motsvarande IMA 1-intyg visas upp och endast för den totala nettokvantitet som anges i intyget.

IMA 1-intyget skall uppfylla de krav som anges i artiklarna 29–33. Importlicensen skall ha samma nummer och utfärdandedatum som motsvarande IMA 1-intyg.

2.  Importlicenserna får utfärdas först efter det att den behöriga myndigheten har kontrollerat att artikel 33.1 e har iakttagits.

Den myndighet som utfärdar licenserna skall till kommissionen översända en kopia av samtliga IMA 1-intyg som lämnats in tillsammans med motsvarande ansökningar om importlicenser, senast kl. 18.00 (lokal tid i Bryssel) samma dag som ansökningarna kom in.

Senast fyra arbetsdagar därefter skall myndigheten utfärda importlicenserna, förutsatt att kommissionen inte har vidtagit några särskilda åtgärder före detta datum.

▾M17

Den behöriga myndighet som utfärdar importlicenser skall behålla originalet av varje IMA 1-intyg som lämnas in.

▾B

Artikel 26

1.  IMA 1-intygets giltighetsperiod skall löpa från utfärdandedatumet till slutet av den åttonde påföljande månaden, men får inte gälla längre än motsvarande importlicens och inte heller efter den 31 december det importår för vilket det utfärdas.

2.  Från och med den 1 november varje år får IMA 1-intyg som gäller från och med den 1 januari följande år utfärdas för kvantiteter som omfattas av kvoten för importåret. Ansökningar om importlicenser får dock tidigast lämnas in från och med importårets första arbetsdag.

▾M18 —————

▾B

3.  I bilaga VIII anges under vilka omständigheter ett IMA 1-intyg får dras in, ändras, ersättas eller rättas.

Artikel 27

Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den importerade kvantiteten inte överstiga den som anges i fält 17 och 18 i importlicensen. För detta ändamål skall siffran 0 införas i licensens fält 19.

Artikel 28

1.  Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 7 och 8 skall anges avsändarland och ursprungsland.

b) I fält 15 skall finnas en beskrivning av produkterna i enlighet med specifikationen i bilaga III.

c) I fält 16 skall KN-nummer i enlighet med specifikationen i bilaga III anges, eventuellt föregånget av uppgiften ex.

▾M16

d) I fält 20 skall i tillämpliga fall kvotnummer, IMA 1-intygets löpnummer och utfärdandedatum anges i en av de uppgifter som anges i bilaga XVII.

▾B

2.  Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera från det ursprungsland som anges i fält 8.

▾M17 —————

▾B

Artikel 29

1.  IMA 1-intyget skall följa förlagan i bilaga IX, med undantag för smör från Nya Zeeland, och skall upprättas i enlighet med de villkor som fastställs i detta kapitel.

2.  IMA 1-intygets fält 3 om köparen och fält 6 om bestämmelselandet skall inte fyllas i utom när det gäller cheddarost enligt kvot nr 09.4513 i bilaga III.

Artikel 30

1.  Formatet på den blankett som avses i artikel 29 skall vara 210 × 297 mm. Den skall vara tryckt på vitt papper och vikten skall vara minst 40 g/m2.

2.  Blanketterna skall vara tryckta och ifyllda på ett av gemenskapens officiella språk. Utöver detta officiella gemenskapsspråk får de även vara tryckta och ifyllda på ett av exportlandets officiella språk.

3.  Blanketten skall fyllas i på skrivmaskin eller för hand. I det senare fallet skall tryckbokstäver användas.

4.  Varje intyg skall vara försett med ett löpnummer som tilldelats av den utfärdande myndigheten.

Artikel 31

1.  Ett IMA 1-intyg skall upprättas för varje produkttyp och presentationsform enligt bilaga III.

2.  IMA 1-intyget skall för varje produkttyp och presentationsform innehålla de uppgifter som anges i bilaga XI, utom när det gäller smör från Nya Zeeland.

Artikel 32

▾M17

1.  En kopia av IMA 1-intyget, vederbörligen bestyrkt, skall, tillsammans med motsvarande importlicens och de produkter som avses, lämnas in till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten samtidigt som en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas in. Denna skall, utan att det påverkar artikel 26.1, lämnas in under intygets giltighetstid, utom vid force majeure.

▾B

2.  Ett IMA-1 intyg skall vara giltigt endast om det är korrekt ifyllt och viserat av en av de utfärdande myndigheter som anges i bilaga XII.

3.  IMA 1-intyget skall betraktas som vederbörligen viserat om dag och ort för utfärdandet anges och det har försetts med den utfärdande myndighetens stämpel och har undertecknats av den eller de personer som är behöriga att underteckna det.

Artikel 33

1.  En utfärdande myndighet får tas upp i bilaga XII endast om följande villkor är uppfyllda:

a) Myndigheten skall ha erkänts som utfärdande myndighet av det exporterande landet.

b) Myndigheten skall åta sig att kontrollera de uppgifter som anges i intygen.

c) Myndigheten skall åta sig att på begäran tillställa kommissionen och medlemsstaterna alla uppgifter som krävs för bedömning av de uppgifter som anges i intygen.

d) Myndigheten skall åta sig att för de produkter som förtecknas i bilaga III.A utfärda IMA 1-intyget för den totala kvantitet som omfattas av intyget innan produkten i fråga lämnar det land som utfärdar intyget.

e) Myndigheten skall åta sig att till kommissionen per fax skicka en kopia av samtliga viserade IMA 1-intyg för den totala kvantitet som dessa intyg omfattar, på dagen för utfärdandet, eller senast inom sju dagar efter detta datum, samt att vid behov underrätta kommissionen om eventuella indragna, rättade eller ändrade intyg.

f) Myndigheten skall åta sig, när det gäller produkter enligt KN-nummer 0406, att senast den 15 januari meddela kommissionen följande uppgifter, separat för varje löpnummer:

i) Antal IMA 1-intyg som utfärdats för föregående kvotår med angivande av identifieringsnummer och de kvantiteter som de omfattar, samt totalt antal intyg som utfärdats och den totala kvantitet som de omfattar för det aktuella kvotåret.

ii) Antal IMA 1-intyg som dragits in, rättats eller ändrats samt antal kopior av IMA 1-intyg som utfärdats, enligt punkterna 1–5 i bilaga VIII och artikel 32, samt eventuella övriga uppgifter som bedöms som viktiga.

2.  Bilaga XII skall revideras om det villkor som avses i punkt 1 a inte längre uppfylls eller om en utfärdande myndighet inte skulle fullgöra en av de förpliktelser som det har åtagit sig.

Avsnitt 2

▾M18

Artikel 34

1.  Detta avsnitt skall gälla för import av smör från Nya Zeeland inom kvoterna med löpnummer 09.4195 och 09.4182 i enlighet med bilaga III.A till denna förordning.

2.  Bestämmelserna i artikel 27, 30, 31.1, 32.2 och 32.3 samt artikel 33.1 a–d skall gälla.

3.  I uppgiften om varuslag för kvoten för smör från Nya Zeeland skall med uttrycket minst sex veckor avses minst sex veckor från den dag då en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas till tullen.

4.  I bilaga III.A anges vilka de aktuella tullkvoterna är, vilka tullsatser som skall tas ut och vilka maximala kvantiteter som får importeras under de olika kvotperioderna eller delkvotperioderna.

Artikel 34a

1.  Kvoterna skall delas upp i två delar i enlighet med bilaga III.A:

a) Kvoten med löpnummer 09.4195 (nedan kallad del A) skall fördelas på importörer i gemenskapen som har godkänts i enlighet med artikel 7 och som kan styrka följande:

i) För kvotåret 2007: att de importerat inom kvoten med löpnummer 09.4589 under 2006.

ii) För kvotåret 2008: att de importerat inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under perioden 1 januari 2006–31 december 2007.

iii) För efterföljande kvotår: att de importerat inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månader som föregår november månad året före kvotåret.

b) Kvoten med löpnummer 09.4182 (nedan kallad del B) skall reserveras för följande sökande:

i) Sökande som har godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, eller,

ii) för perioden januari–juni 2007: sökande som är etablerade i Bulgarien eller Rumänien och som uppfyller villkoren i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2018/2006 (44),

och

iii) som kan styrka att de under tolvmånadersperioden fram till november månad före det aktuella kvotåret, importerade till gemenskapen eller exporterade från gemenskapen minst 100 ton mjölk eller mjölkprodukter enligt kapitel 4 i Kombinerade nomenklaturen, inom minst fyra olika transaktioner.

För kvotåren 2007 och 2008 skall emellertid tolvmånadersperioden utgöras av kalenderåren 2006 respektive 2007.

2.  De bevis på handelsverksamhet som avses i led a och leden b.ii och b.iii i punkt 1 skall gälla under kvotårets båda halvårsperioder.

3.  Licensansökningar kan endast lämnas in under de första tio dagarna av följande månader:

a) Januari 2007 och januari 2008, om ansökningarna avser delkvotperioden januari–juni, dock får ansökningar som lämnas in under januari 2007 lämnas in under de första 15 dagarna.

b) November, om ansökningarna avser delkvotperioden januari–juni.

c) Juni, om ansökningarna avser delkvotperioden juli–december.

4.  För att kunna godtas får en ansökan om importlicens högst omfatta följande kvantiteter per sökande:

a) För del A:

i) och för kvotåret 2007: högst 125 % av den kvantitet som de importerade inom kvoten med löpnummer 09.4589 under 2006,

ii) och för kvotåret 2008: högst 125 % av den sammanlagda kvantitet som de importerade inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 och 09.4182 under 2006 och 2007,

iii) och för efterföljande kvotår: högst 125 % av de kvantiteter som de importerade inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månader som föregår november månad året före kvotåret.

b) För del B: minst 20 ton och högst 10 % av den kvantitet som finns tillgänglig under den aktuella delkvotperioden, på villkor att importören kan styrka för den behöriga myndigheten i medlemsstaten att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda.

De bevis som avses ovan skall lämnas in samtidigt som licensansökan lämnas in.

De sökande kan ansöka om tilldelning från båda delkvoterna samtidigt, på villkor att de uppfyller villkoren.

Det skall lämnas in en ansökan för del A och en ansökan för del B.

Det skall lämnas i bevis för att import eller export ägt rum i enlighet med vad som anges i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006.

5.  Ansökan om licens får endast lämnas in i den medlemsstat som godkänt importören och dennes godkännandenummer skall anges på ansökan.

Artikel 35

Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 35 euro per 100 kg netto av produkten.

Artikel 35a

1.  Medlemsstaterna skall senast den tredje arbetsdagen efter utgången av ansökningsperioden underrätta kommissionen om alla ansökningar som har lämnats in för samtliga kvoter.

2.  Underrättelserna skall innehålla uppgifter om vilka kvantiteter ansökningarna gäller, fördelat på kvotnummer och KN-nummer.

▾M21

Före den 15:e i ansökningsmånaden skall medlemsstaterna också meddela kommissionen namnen på och adresserna till de sökande, fördelade per kvotnummer. Meddelandet skall göras på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

▾M18

3.  Kommissionen skall inom fem arbetsdagar efter utgången av den underrättelseperiod som avses i punkt 1 fatta beslut om i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas. I de fall då de kvantiteter som ansökningarna avser inte överskrider de tillgängliga kvantiteterna inom en kvot skall kommissionen inte fatta något beslut och licenser skall utfärdas för de kvantiteter som begärts.

I de fall då de kvantiteter som licenserna avser överskrider de tillgängliga kvantiteterna under en kvotperiod skall kommissionen tillämpa en enhetlig tilldelningskoefficient på kvantiteter som ansökningarna avser. Den del av säkerheterna som avser icke tilldelade kvantiteter skall frisläppas.

I de fall då tillämpningen av tilldelningskoefficienten på en delkvot leder till att licenser måste utfärdas för kvantiteter på mindre än 20 ton per ansökan skall den berörda medlemsstaten istället fördela de återstående kvantiteterna i form av partier på 20 ton vardera genom att dessa lottas ut bland de ansökande som annars skulle ha fått partier på mindre än 20 ton på grund av tillämpningen av tilldelningskoefficienten.

Om uppdelningen på partier på 20 ton leder till att den kvantitet som återstår till slut är på mindre än 20 ton skall den kvantiteten anses utgöra ett parti.

Säkerheten för ansökningar som inte tilldelats några kvantiteter vid lottdragningen skall omedelbart frisläppas.

4.  Licenserna skall utfärdas senast fem arbetsdagar efter det att det beslut som avses i punkt 3 har fattats.

5.  De importlicenser som utfärdas i enlighet med denna förordning skall vara giltiga till och med den sista dagen av den halvårsperiod som avses i bilaga III.A.

6.  De importlicenser som utfärdas enligt detta avsnitt får överlåtas endast till fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i artikel 7. Vid överlåtelse av en licens skall den aktör som överlåter licensen underrätta det utfärdande organet om godkännandenummer för den aktör som övertar licensen.

Artikel 35b

De uppgifter som avses i artikel 28 skall anges i licensansökningarna och i licenserna, utom uppgifterna om IMA 1-intyget.

I fält 16 på licensansökan kan anges ett eller flera av de KN-nummer som förtecknas i bilaga III.A.

I fält 20 på licensen skall anges vilken delkvotperiod som licensen avser.

Om mer än ett KN-nummer anges i licensansökan skall det anges vilken kvantitet som begärs för varje nummer och separata licenser skall utfärdas för varje nummer.

Artikel 36

Om smöret från Nya Zeeland inte uppfyller sammansättningskraven skall det inte beviljas kvottull för hela den kvantitet som tulldeklarationen omfattar.

När det fastställts att produkterna inte uppfyller kraven skall tullmyndigheten, om en deklaration om övergång till fri omsättning har tagits emot, ta ut den importtull som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. En importlicens till full tull skall utfärdas för den kvantitet som inte uppfyller kraven.

Kvantiteten skall inte anges på licensen.

Artikel 37

1.  Den tullsats som anges i bilaga III.A skall tillämpas för import av smör från Nya Zeeland enligt detta avsnitt på villkor att det visas upp en deklaration om övergång till fri omsättning tillsamman med en importlicens, som har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i artikel 35a, samt ett IMA 1-intyg i enlighet med bilaga X, som har utfärdats av ett utfärdande organ enligt bilaga XII, som visar att kraven har uppfyllts och att den produkt som intyget avser uppfyller ursprungskriterierna. Tullmyndigheten skall ange IMA 1-intygets löpnummer på importlicensen.

2.  Den kvantitet som anges på IMA 1-intyget skall vara samma som anges i tulldeklarationen för import.

3.  IMA 1-intyget skall vara giltigt från den dag då det utfärdas fram till den årliga importkvotens sista dag.

4.  Importlicensen kan användas för en eller flera importdeklarationer.

▾M23 —————

▾M18

Artikel 39

Medlemsstaterna skall senast den 31 januari efter utgången av ett visst kvotår meddela kommissionen de slutliga månatliga kvantiteterna och den totala kvantiteten smör för det kvotåret för vilken deklarationer om övergång till fri omsättning godkändes under föregående kvotår inom ramen för den tullkvot som avses i punkt 1.

Det månatliga meddelandet skall skickas senast den tionde i den månad som följer efter den månad då deklarationerna om övergång till fri omsättning godkändes.

▾B

Artikel 40

1.  I bilaga IV fastställs bestämmelser för ifyllande av IMA 1-intyg, kontroll av smörets vikt och fetthalt samt följderna av kontrollen.

▾M23 —————

▾B

2.  Medlemsstaterna skall för varje kvartal meddela kommissionen resultaten av den övervakning som skett enligt bilaga IV genom den förlaga som fastställs i bilaga V, senast den tionde i följande månad.

Artikel 41

1.  I hela handelsledet skall förpackningar med smör från Nya Zeeland som importeras till gemenskapen enligt detta kapitel samt tillhörande fakturor märkas med uppgift om att smöret har sitt ursprung i Nya Zeeland.

2.  Genom undantag från punkt 1, skall det när det gäller smör från Nya Zeeland som blandats med smör från gemenskapen och som i sin blandade form är avsedd för direkt konsumtion och förpackad i paket om högst 500 gram, endast vara nödvändigt att ange att smöret har sitt ursprung i Nya Zeeland på fakturan.

3.  I de fall som avses i punkt 1 och 2 skall det på fakturan också anges följande:

”Smör som har importerats med tillämpning av kapitel III.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001: ej berättigat till stöd för smör enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 429/90, eller stöd till smör enligt artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 2571/97, eller exportbidrag enligt artikel 31.10 och 31.11 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 utom i de fall som omfattas av artikel 31.12 i den förordningen samt artikel 7a i kommissionens förordning (EG) nr 1222/94.”

Artikel 42

IMA 1-intyget skall upprättas i enlighet med förlagan i bilaga X och i enlighet med de villkor som fastställs i detta avsnitt och i artikel 40.1.

KAPITEL IV

Bestämmelser om kontroll av import med nedsatt tull

Artikel 43

1.  De tullkontor i gemenskapen, till vilka deklarationerna om övergång till fri omsättning lämnas in, skall granska de handlingar som lämnas in till stöd för de deklarationer om övergång till fri omsättning som ligger till grund för nedsatt tull.

Tullkontoren skall vidare göra fysiska kontroller av produkterna på grundval av samma handlingar.

2.  Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för upprättandet av ett system som innebär att de fysiska kontrollerna enligt punkt 1 andra stycket utförs utan förvarning och i enlighet med en riskanalys.

Fram till slutet av 2003 skall systemet garantera att minst 3 % av medlemsstaternas deklarationer om övergång till fri omsättning för varje kalenderår genomgår fysisk kontroll.

När medlemsstaterna räknar ut det minsta antal fysiska kontroller som skall genomföras kan de välja att bortse från importdeklarationer för kvantiteter på högst 500 kg.

Artikel 44

1.  Kommissionens förordning (EG) nr 213/2001 (45) skall tillämpas när det gäller de referensmetoder som skall användas för analys av de produkter som avses i denna förordning för att avgöra om deras sammansättning motsvarar uppgifterna i deklarationen om övergång till fri omsättning.

2.  Varje tullkontor skall sammanställa en detaljerad undersökningsrapport för varje fysisk kontroll. I rapporten skall anges datum för kontrollen och rapporten skall förvaras i minst tre kalenderår.

3.  ▸M16 När en fysisk kontroll har utförts skall en av de uppgifter som anges i bilaga XIX anges i fält 32 i importlicensen eller i meddelandefältet om det är fråga om en elektronisk licens ◂

Inom 20 arbetsdagar efter dagen för den fysiska kontrollen skall resultaten av den första analysen fastställas av tullmyndigheterna. Inom 10 arbetsdagar från och med den dag då de slutliga resultaten om bristande överensstämmelse med uppgifterna i deklarationen har fastställts, skall dessa och vid behov licensen skickas till den utfärdande myndigheten.

Utan att det påverkar artikel 248 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (46) skall säkerheten frisläppas i de fall en fysisk kontroll av sammansättningen har utförts innan den viserade importlicensen lämnats in enligt artikel 33.1 a i förordning (EEG) nr 1291/2000.

4.  Om sammansättningen inte motsvarar deklarationen om övergång till fri omsättning skall detta anmälas till kommissionen inom tio arbetsdagar efter det att det har fastställts av tullmyndigheterna och det skall anges vilken typ av bristande överensstämmelse det är fråga om och vilken tullsats som har tillämpats till följd av den bristande överensntämmelsen.

Artikel 45

1.  För kontrollen av vilka kvantiteter som importeras inom kvoterna skall hänsyn tas till alla kvantiteter för vilka deklarationer om övergång till fri omsättning har godkänts under kvotperioden i fråga.

2.  Varje medlemsstat skall senast den 15 mars efter varje kvotår som löper ut den 31 december och senast den 15 september för varje kvotår som löper ut den 30 juni meddela kommissionen den slutliga totala kvantiteten för det kvotår för vilka deklarationer om övergång till fri omsättning har godkänts, vilket skall göras separat för varje kvot och ursprungsland, utom för smör från Nya Zeeland.

AVDELNING 3

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att det licenssystem som införs genom denna förordning fungerar korrekt.

Artikel 47

Det godkännande som avses i artikel 7 skall inte krävas för perioden 1 januari 2002–30 juni 2002.

Under denna period får ansökningar om licens för de kvoter som avses i avdelning 2 kapitel I endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har sin huvudsakliga verksamhet och ansökningar får endast tas emot om sökanden i samband med ansökan kan visa upp de handlingar och liknande som avses i artikel 8.1 a på ett sätt som de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten kan godta.

Importlicenser enligt avdelning 2 kapitel 1 som utfärdats under perioden 1 januari 2002–30 juni 2002 får överlåtas utan tillämpning av de begränsningar som anges i artikel 16.4.

För perioderna 1 januari 2002–30 juni 2002 och 1 juli 2002–31 december 2002 skall referensåret enligt artikel 8.1 a vara 2001 eller 2000 om aktören kan bevisa att han under 2001 på grund av exceptionella omständigheter inte kunde importera eller exportera de angivna kvantiteterna mjölkprodukter.

Artikel 48

Förordningarna (EEG) nr 2967/79, (EG) nr 2508/97, (EG) nr 1374/98 och (EG) nr 2414/98 skall upphöra att gälla.

De skall fortsätta att tillämpas på de licenser för vilka ansökningar lämnas in före den 1 januari 2002.

Hänvisningarna till de upphävda förordningarna skall förstås som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 49

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas på de licenser för vilka ansökningar lämnas in från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


▾C1

BILAGA I

▾M17

I. A

TULLKVOTER SOM EJ ANGES PER URSPRUNGSLAND

Kvotnummer

KN-nummer

Varubeteckning (2)

Ursprungsland

Årlig kvot

(ton)

Halvårs-kvot

(ton)

Tullsats vid import

(euro per 100 kg nettovikt)

09.4590

0402 10 19

Skummjölkspulver

Alla tredjeländer

68 537

34 268,5

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

Alla tredjeländer

11 360

5 680

94,80

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

i smör-ekvivalenter

 

09.4591

ex040610 20

ex040610 80

Pizzaost, fryst, i bitar om vardera högst 1 g i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 5 kg, med en vattenhalt av lägst 52 % och med en torrsubstans vars fetthalt inte understiger 38 %

Alla tredjeländer

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex040630 10

Smältost av Emmentaler

Alla tredjeländer

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex040630 10

Smältost av Gruyère

Alla tredjeländer

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Ost för beredning (3)

Alla tredjeländer

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alla tredjeländer

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex040610 20

Färsk (inte mognad) ost inbegripet mesost och ostmassa annan än pizzaost enligt kvot nr 09.4591

Alla tredjeländer

19 525

9 762,5

92,60

ex040610 80

106.40

0406 20 90

Annan riven eller pulvriserad ost

94,10

0406 30 31

Annan smältost

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse och Appenzeller

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

   

75,50

0406 90 23

Edamer

0406 90 25

Tilsiter

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 32

Feta

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ost av fårmjölk eller buffelmjölk

ex040690 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Annan

0406 90 73

Provolone

75,50

ex040690 75

Caciocavallo

ex040690 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex040690 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

ex040690 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Mer än 47 viktprocent, men högst 52 viktprocent

0406 90 87

Mer än 52 viktprocent, men högst 62 viktprocent

0406 90 88

Mer än 62 viktprocent, men högst 72 viktprocent

0406 90 93

Mer än 72 viktprocent

92,60

0406 90 99

Annan

106,40

(1)   1 kg av produkten = 1,22 kg smör.

(2)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(3)   Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 till 300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.

▾M16 —————

▾M24 —————

▾M17

I. D

TULLKVOTER INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL nr 1 I BESLUT nr 1/98 FATTAT AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–TURKIET

Kvot- nummer

KN-nummer

Varubeteckning ()

Ursprungsland

Årlig kvot från och med den 1 januari till 31 december

(ton)

Tullsats vid import

(euro per 100 kg nettovikt)

09.4101

0406 90 29

Kashkaval-ost

Turkiet

2 300

0

ex040690 32

Fetaost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

0406 90 50

Annan ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

ex040690 86

ex040690 87

ex040690 88

Tulum Peyniri, framställd av fårmjölk eller buffelmjölk, i separat plastförpackning eller annat slag av förpackning om mindre än 10 kg

(1)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

▾M24 —————

▾M20

I. F

TULLKVOT ENLIGT BILAGA II TILL AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag

Tullsats

Kvot från 1 juli till 30 juni

(ton)

09.4155

ex04 01 30

Grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent

tullbefrielse

2 000

0403 10

Yoghurt

▾M13 —————

▾M17

I. H

TULLKVOTER ENLIGT BILAGA I TILL AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH NORGE

Tullkvot Antal

KN-nummer

Varuslag (1)

Tullar

Kvoter från och med den 1 juli till 30 juni

(mängd i ton)

årskvot

halvårskvot

09.4179

0406 10

Färsk ost

tullbefrielse

4 000

2 000

ex040690 23

Norsk Edamer

0406 90 39

Jarlsberg

ex040690 78

Norsk Gouda

0406 90 86

Annan ost

0406 90 87

 

0406 90 88

 

(1)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning.

▾M19

I. I

TULLKVOTER ENLIGT BILAGA II TILL AVTALET MED ISLAND SOM GODKÄNDES GENOM BESLUT 2007/138/EG

Årlig kvot 1 juli–30 juni

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats

(% av tullsatsen för MGN)

Kvantiteter (i ton)

Årlig kvantitet

Från 1.7.2007 till 31.12.2007

Halvårskvot från 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Naturligt smör

Undantag

350

262

175

09.4206

ex040610 20 (2)

”Skyr”

Undantag

380

285

190

(1)   Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna (i kolumnen ”Varuslag”) anses vara endast vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(2)   KN-numret är föremål för ändring, i väntan på en bekräftelse om att produkten klassificerats.

▾M24

I. J

TULLKVOT ENLIGT BILAGA I TILL FÖRORDNING (EG) nr 55/2008

Kvotnummer

KN-nummer

Varubeskrivning (1)

Ursprungsland

Importår

Årlig kvot från 1 januari till 31 december

(i ton)

(i produktvikt)

Importtull

(EUR/100 kg nettovikt)

Årlig

Sexmånaders-period

09.4210

0401 – 0406

 

Moldavien

   

0

Mejeriprodukter

1 juli–31 december 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

2010–2012

1 500

750

(1)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av varubeskrivningen endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

▾B


BILAGA II

▾M24 —————

▾M17

II. B

SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – TURKIET

Löpnummer

KN-nummer

Varubeteckning

Ursprungsland

Tullsats vid import

(euro per 100 kg nettovikt utan annan uppgift)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turkiet

67,19

2

ex040690 32

Fetaost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

Turkiet

67,19

 

ex040690 50

Annan ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

  

3

ex040690 86

ex040690 87

ex040690 88

Tulum Peyniri, framställd av fårmjölk eller buffelmjölk, i separat plastförpackning eller annat slag av förpackning om mindre än 10 kg

Turkiet

67,19

▾B

II. C

SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – SYDAFRIKA

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

Tullsats vid import i % av bastullsatsen

År

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14

0401

 

Republiken Sydafrika

91

82

73

64

55

45

36

27

18

9

0

0403 10 11

 

0403 10 13

 

0403 10 19

 

0403 10 31

 

0403 10 33

 

0403 10 39

 

040291

 

Republiken Sydafrika

100

100

100

100

100

83

67

50

33

17

0

0402 99

 

0403 90 51

 

0403 90 53

 

0403 90 59

 

0403 90 61

 

0403 90 63

 

0403 90 69

 

0404 10 48

 

0404 10 52

 

0404 10 54

 

0404 10 56

 

0404 10 58

 

0404 10 62

 

0404 10 72

 

0404 10 74

 

0404 10 76

 

0404 10 78

 

0404 10 82

 

0404 10 84

 

0406 10 20

För kvantiter som importeras utöver de kvoter som anges i bilaga I. E

0406 10 80

0406 20 90

0406 30

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 21

0406 90 50

0406 90 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

1702 11 00

 

1702 19 00

 

2106 90 51

 

2309 10 15

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

 

(1)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

▾M23

II. D

NEDSATT TULL ENLIGT BILAGA II TILL AVTALET MELLAN GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

KN-nr

Varuslag

Tullsats

(euro/100 kg nettovikt)

fr.o.m. 1.6.2007

0402 29 11

ex040490 83

Specialmjölk för barn (1), i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

43,80

(1)   Som ”specialmjölk för barn” betraktas produkter fria från patogena bakterier och som innehåller mindre än 10 000 revivifierande aeroba bakterier och färre än två kolibakterier per gram.

▾B


BILAGA ΙII

▾M23

IΙI. A

TULLKVOT I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN FÖRDELAD EFTER URSPRUNGSLAND: SMÖR FRÅN NYA ZEELAND

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Årlig kvot 1 januari – 31 december

(i ton)

Maximal halvårskvot

(mängd i ton)

Kvot

Del A

Kvotnummer

09,4195

Kvot

Del B

Kvotnummer

09,4182

Tullsats vid import

(euro/100 kg nettovikt)

Föreskrifter för utfärdande av IMA 1-intyg

ex040510 11

ex040510 19

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Nya Zeeland

74 693 ton

Halvårskvot från och med januari 2008

37 346,5 ton

20 540,5 ton

16 806 ton

70,00

Se bilaga IV

ex040510 30

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktionerats (bearbetning som kallas ”Ammix” och ”Spreadable”)

▾M7 —————

▾M18

III. B

TULLKVOT I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN FÖRDELAD EFTER URSPRUNGSLAND: ÖVRIGA

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Årlig kvot från och med 1 januari till 31 december

(i ton)

Tullsats vid import

(i euro per 100 kg nettovikt)

Föreskrifter för utfärdande av IMA 1-intyg

09.4522

0406 90 01

Ost för bearbetning (1)

Australien

500

17,06

Se bilaga XI.B och XI.C

09.4521

ex040690 21

Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader

Australien

3 711

17,06

Se bilaga XI.B

09.4513

ex040690 21

Cheddar framställd av opastöriserad mjölk med en fetthalt av minst 50 viktprocent av torrsubstansens med en mognad av minst nio månader, med ett värde fritt gränsen (2) per 100 kg netto av lägst:

334,20 euro för hela ostar

354,83 euro för ostar med en nettovikt av lägst 500 g

368,58 euro för ostar med en nettovikt av högst 500 g

Kanada

4 000

13,75

Se bilaga XI.A

Uttrycket ”hela ostar” skall tillämpas på ostar av den:

konventionella platta cylindriska formen med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg,

konventionella bitar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av lägst 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Ost för bearbetning (3)

Nya Zeeland

4 000

17,06

Se bilaga XI.C och XI.D

09.4514

ex040690 21

Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader

Nya Zeeland

7 000

17,06

Se bilaga XI.B

(1)   Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.

(2)   Med värdet fritt gränsen avses priset fritt det exporterande landets gräns eller priset f.o.b. det exporterande landet, och till dessa priser läggs ett belopp motsvarande transport- och försäkringskostnader fram till gemenskapens tullområde.

(3)   Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.

▾M11 —————

▾B


BILAGA IV

▸(5) M18 

▸(5) M18 

▸(5) M23 

▸(5) M23 

▸(5) M23 

▸(2) M23 

▸(2) M23 

▸(2) M23 

▸(2) M23 

▸(4) M23 

▸(4) M23 

▸(4) M23 

▸(4) M23 

▾M23


BILAGA V

▾M17 —————

▾M12


BILAGA VIIa

1.  Tullkvot enligt bilaga I till associeringsavtalet med Republiken Chile

 

Årliga kvantiteter (i ton)

(bas = kalenderår)

 

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats (% av tullsatsen för MGN)

Under perioden

1.2.2003–31.12.2003

2004

Årlig ökning från 2005

09.1924

0406

Ost och ostmassa

Undantag

1 375

1 500

75

2.  Tullkvot enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 med avseende på vissa jordbruksprodukter med ursprung i Israel

 

Årliga kvantiteter (i ton)

(bas = kalenderår)

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats

2004

2005

2006

Från 2007 och framåt

09.1302

0404 10

Vassle och modifierad vassle

Undantag

824

848

872

896

(1)   Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna (i kolumnen ”Varuslag”) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

▾M24

3.  Tullkvoter inom ramen för bilaga IV till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika

Kvotnummer

KN-nummer

Varubeskrivning (1)

Ursprungsland

Importår

Årlig kvot från 1 januari till 31 december

(i ton)

Importtull

(EUR/100 kg nettovikt)

  

09.1810

(från och med den 1 juli 2008)

0406 10

0406 20 90

0406 30

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 21

0406 90 50

0406 90 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

Ostar

Sydafrika

   

0

 

2008

7 000

 
 

2009

7 250

 
 

2010

obegränsad

 

(1)   Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av varubeskrivningen endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

▾B


BILAGA VIII

OMSTÄNDIGHETER SOM MEDFÖR ATT ETT IMA 1-INTYG ELLER DELAR AV ETT SÅDANT FÅR ANNULLERAS, ÄNDRAS, ERSÄTTAS ELLER RÄTTAS

1. Annullering av ett IMA 1-intyg om full tull skall och har betalats på grund av att kraven på sammansättning inte är uppfyllda.

Om full tull erlagts för ett parti på grund av att den maximala fetthalten överskrids får motsvarande IMA 1-intyg annulleras, och det utfärdande organet får lägga till dessa kvantiteter till dem för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för samma kvotår. Tullmyndigheten skall ta hand om den motsvarande importlicensen och sända den till den myndighet som utfärdar importlicenser. Denna skall i enlighet med artikel 36 ändra licensen till en importlicens för full tull för berörd kvantitet.

2. Produkt som förstörts eller gjorts olämplig för försäljning.

Det organ som utfärdar IMA 1-intyg får annullera sådant intyg eller en del av det för en kvantitet som intyget omfattar som förstörts eller gjorts olämplig för försäljning under omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll. Om en del av en kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg förstörs eller görs olämplig för försäljning får ett ersättnings-IMA 1-intyg utfärdas för den återstående kvantiteten. När det gäller smör från Nya Zeeland enligt bilaga III.A, ska den ursprungliga produktidentifieringsförteckningen användas för detta syfte. Ersättningsintyget ska ha samma sista giltighetsdatum som originalet. I detta fall ska fält nr 17 i ersättningsintyget innehålla frasen ”giltigt till och med den 00.00.0000”.

Om hela den kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg eller en del av ett sådant förstörs eller görs olämplig för försäljning på grund av omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll får det organ som utfärdar IMA 1-intyg lägga till dessa kvantiteter till dem för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för samma kvotår.

3. Ändring av destinationsmedlemsstat

Om exportören, innan motsvarande importlicens utfärdas, måste ändra den destinationsmedlemsstat som anges på ett IMA 1-intyg får det ursprungliga IMA 1-intyget ändras av det utfärdande organet. Ett sådant ändrat original-IMA 1-intyg, korrekt attesterat och med lämplig beteckning från det utfärdande organet, får lämnas till den myndighet som utfärdar licenser och till tullmyndigheten.

4. Om ett materiellt eller tekniskt fel upptäcks i ett IMA 1-intyg innan en motsvarande importlicens utfärdas får det ursprungliga IMA 1-intyget rättas av det utfärdande organet. Ett sådant rättat IMA 1-original får lämnas till den myndighet som utfärdar licenser och till tullmyndigheten.

5. Om det i enstaka fall och på grund av omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll inträffar att tillgången på en produkt avsedd att importeras under ett visst år upphör, och det enda sättet att med normal transporttid från ursprungslandet fylla kvoten är att ersätta produkten med en produkt som ursprungligen är avsedd för import under det följande året, får det utfärdande organet, den sjätte arbetsdagen efter det att kommissionen i vederbörlig ordning underrättats om vilka uppgifter i det IMA 1-intyg eller del av intyg som utfärdats för följande år som skall annulleras, utfärda ett nytt IMA 1-intyg för ersättningskvantiteten.

Om kommissionen anser att denna bestämmelse inte omfattar omständigheterna i det berörda fallet får den göra invändningar inom 5 arbetsdagar, med angivande av skälet till dessa. Om den kvantitet som skall ersättas är större än den som omfattas av det första IMA 1-intyg som utfärdats för följande år kan den kvantitet som krävs erhållas genom att ytterligare ett IMA 1-intyg annulleras, efter löpnummer, eller del av intyg, efter behov.

Alla kvantiteter för vilka IMA 1-intyg eller delar av intyg har annullerats för året i fråga skall läggas till de kvantiteter för vilka ett IMA 1-intyg får utfärdas för det kvotåret.

Alla kvantiteter som har flyttats från påföljande kvotår och för vilka IMA 1-intyg eller delar av intyg har annullerats skall åter läggas till de kvantiteter för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för det kvotåret.


BILAGA IX


BILAGA X

▸(3) M18 

▸(3) M23 

▸(3) M23 


BILAGA XI

FÖRESKRIFTER FÖR UTFÄRDANDE AV INTYG

Förutom fälten 1, 2, 4, 5, 9, 17 och 18 i IMA 1-intyget skall följande uppgifter fyllas i:

A) När det gäller Cheddarost i bilaga IIIA under löpnummer 09.4513 och som hänförs till KN-nummer ex040690 21:

1. I fält nr 3 uppgift om köparen.

2. I fält nr 6 uppgift om destinationslandet.

3. I fält nr 7 en av följande uppgifter:

 ”Cheddarost, hela ostar”,

 ”Cheddarost, andra än hela ostar, med en nettovikt som är lägst g”,

 ”Cheddarost, andra än hela ostar, med en nettovikt som är högst 500 g”.

4. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.

5. I fält nr 11 ”lägst 50 %”.

6. I fält nr 14 ”minst nio månader”.

7. I fält nr 15 och 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.

B) När det gäller Cheddarost som återfinns i bilaga III.A under löpnummer 09.4514 och 09.4521 in och som hänförs till KN-nummer ex040690 21:

1. I fält nr 7 ”Cheddarost, hela ostar”.

2. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.

3. I fält nr 11 ”lägst 50 %”.

4. I fält nr 14 ”minst tre månader”.

5. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.

C) När det gäller Cheddarost för bearbetning som återfinns i bilaga III.A under löpnummer 09.4515 och 09.4522 och som hänförs till KN-nummer ex040690 01:

1. I fält nr 7 ”Cheddarost hela ostar”.

2. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.

3. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.

D) När det gäller andra ostar än Cheddar, avsedda för bearbetning, och som återfinns i bilaga III.A under löpnummer 09.4515 och 09.4522 och som hänförs till KN-nummer ex040690 01:

1. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.

2. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.

▾M11 —————

▾M7 —————

▾B


BILAGA XII

UTFÄRDANDE MYNDIGHETER

Tredjeland

KN-nummer och varuslag

Utfärdande organ

Namn

Plats

Australien

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar och andra ostar för bearbetning

Australian Quarantine Inspection Service

PO Box 60 World Trade CentreMelbourne VIC 3005AustraliaTelefon: (61 3) 92 46 67 10Fax: (61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry

Kanada

0406 90 21

Cheddar

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du lait

▸M7 Building 55, NCC DrivewayCentral Experimental Farm960 Carling AvenueOttawa, Ontario K1A 0Z2Telefon (1 -613) 792-2000Fax (1 -613) 792-2009 ◂

▾M12 —————

▾M7 —————

▾M23

NyaZeeland

ex040510 11

ex040510 19

ex040510 30

ex040690 01

ex040690 21

Smör

Smör

Smör

Ost för bearbetning

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86Jervois Quay,PO Box 2835WellingtonNya ZeelandTfn. (64-4) 894 2500Fax (64-4) 894 2501

▾M9


BILAGA XIII

KN-nummer

Varuslag (1)

Viktprocent i torrsubstansen

Fetthalt i viktprocent av torrsubstansen

Fetthalt viktprocent

0406 10 20

Färskost

58

71

 

0406 30

Smältost

56

0406 90 01

Ost för bearbetning

65

52

 

0406 90 13

Emmentaler

65

48

 

0406 90 21

Cheddar

65

52

 

0406 90 23

Edamer

58

44

 

0406 90 69

Hårda ostar

65

40

 

0406 90 78

Gouda

59

50

 

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, etc.

64

52

 

0406 90 99

Annan ost

  

42

(1)   Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas skall varuslaget endast anses som vägledande.

▾M1


BILAGA XIV

▾M16


BILAGA XV

Uppgifter enligt artikel 18.1 d

 på bulgariska: Регламент (EО) No 2535/2001, член 5,

 på spanska: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

 på tjeckiska: Clánek 5 narízení (ES) c. 2535/2001,

 på danska: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

 på tyska: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

 på estniska: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

 på grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

 på engelska: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

 på franska: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

 på italienska: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

 på lettiska: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

 på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

 på ungerska: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

 på maltesiska: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

 på nederländska: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

 på polska: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

 på portugisiska: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

 på rumänska: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

 på slovakiska: Clánok 5 nariadenia (ES) c. 2535/2001,

 på slovenska: Clen 5 Uredbe (ES) st. 2535/2001,

 på finska: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

 på svenska: Artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001.


BILAGA XVI

Uppgifter enligt artikel 21.1 d

 på bulgariska: Регламент (EO) no 2535/2001, член 20,

 på spanska: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

 på tjeckiska: Clánek 20 narízení (ES) c. 2535/2001,

 på danska: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

 på tyska: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

 på estniska: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

 på grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

 på engelska: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

 på franska: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

 på italienska: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

 på lettiska: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

 på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

 på ungerska: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

 på maltesiska: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

 på nederländska: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

 på polska: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

 på portugisiska: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

 på rumänska: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

 på slovakiska: Clánok 20 nariadenia (ES) c. 2535/2001,

 på slovenska: Clen 20 Uredbe (ES) st. 2535/2001,

 på finska: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

 på svenska: Artikel 20 i förordning (EG) nr 2535/2001.


BILAGA XVII

Uppgifter enligt artikel 28.1 d

 på bulgariska: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

 på spanska: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

 på tjeckiska: Platné pouze pri soucasném predlození osvedcení IMA 1 c. …. Vydaného dne ….,

 på danska: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

 på tyska: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

 på estniska: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

 på grekiska: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

 på engelska: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

 på franska: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

 på italienska: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

 på lettiska: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

 på litauiska: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, isduotu …,

 på ungerska: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

 på maltesiska: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

 på nederländska: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

 på polska: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

 på portugisiska: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

 på rumänska: Valabil doar însoțit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

 på slovakiska: Platné v prípade, ze je pripojené osvedcenie IMA 1 c. … vydané dna…,

 på slovenska: Veljavno, ce ga spremlja potrdilo IMA 1 st. …., izdano dne….,

 på finska: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

 på svenska: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …


BILAGA XVIII

Uppgifter enligt artikel 37

 på bulgariska: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

 på spanska: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

 på tjeckiska: Zmeneno z dovozní licence se snízeným clem pro produkt pod poradovým c. … na dovozní licenci s plným clem, na základe které bylo vymereno a uhrazeno clo v hodnote …/100 kg; licence jiz byla zapoctena

 på danska: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

 på tyska: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

 på estniska: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

 på grekiska: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

 på engelska: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

 på franska: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

 på italienska: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

 på lettiska: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

 på litauiska: Licencija, pagal kurią taikomas sumazintas importo muitas, isduota produktui, kurio uzsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

 på ungerska: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

 på maltesiska: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

 på nederländska: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

 på polska: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane

 på portugisiska: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

 på rumänska: Licența de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformata în licența de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamala aplicabila de …./100 kg a fost achitata; licența atribuita deja,

 på slovakiska: Osvedcenie na znízené dovozné clo na tovar c. …zmenené na osvedcenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedcenie udelené,

 på slovenska: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znizanimi dajatvami za proizvod iz narocila st. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v visini …/100 kg zapadla in bila placana; dovoljenje ze podeljeno,

 på finska: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

 på svenska: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.


BILAGA XIX

Uppgifter enligt artikel 44.3

 på bulgariska: Извършена физическа проверка [Регламент (EО) No 2535/2001],

 på spanska: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

 på tjeckiska: Fyzická kontrola provedena [narízení (ES) c. 2535/2001],

 på danska: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

 på tyska: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

 på estniska: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

 på grekiska: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

 på engelska: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

 på franska: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

 på italienska: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

 på lettiska: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

 på litauiska: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

 på ungerska: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

 på maltesiska: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

 på nederländska: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

 på polska: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

 på portugisiska: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

 på rumänska: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

 på slovakiska: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) c. 2535/2001],

 på slovenska: Fizicni pregled opravljen [Uredba (ES) st. 2535/2001],

 på finska: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

 på svenska: Fysisk kontroll utförd (förordning (EG) nr 2535/2001).

▾M22


BILAGA XX

Uppgifter enligt artikel 16.3

på bulgariska

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

på spanska

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

på tjeckiska

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

på danska

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

på tyska

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

på estniska

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

på grekiska

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

på engelska

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

på franska

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

på italienska

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

på lettiska

:

spēkā no [apaksperioda pirmās dienas datums] līdz [apaksperioda pēdējās dienas datums]

på litauiska

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

på ungerska

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

på maltesiska

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

på nederländska

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

på polska

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

på portugisiska

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

på rumänska

:

valabila de la [data primei zile a subperioadei] pâna la [data ultimei zile a subperioadei]

på slovakiska

:

platná od [dátum prvého dna ciastkového obdobia] do [dátum posledného dna ciastkového obdobia]

på slovenska

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

på finska

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

på svenska

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag].


(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EGT L 185, 30.6.1998, s. 21.

(4) EGT L 88, 28.3.2001, s. 7.

(5) EGT L 336, 29.12.1979, s. 23.

(6) EGT L 151, 1.7.1995, s. 10.

(7) EGT L 345, 16.12.1997, s. 31.

(8) EGT L 332, 28.12.2000, s. 49.

(9) EGT L 299, 10.11.1998, s. 7.

(10) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(11) EGT L 308, 27.11.2001, s. 19.

(12) EGT L 257, 13.10.1969, s. 3.

(13) EGT L 327, 30.12.1995, s. 17.

(14) EGT L 86, 20.3.1998, s. 1.

(15) EGT L 215, 1.8.1998, s. 12.

(16) EGT L 311, 4.12.1999, s. 1.

(17) EGT L 155, 28.6.2000, s. 1.

(18) EGT L 308, 8.12.2000, s. 7.

(19) EGT L 198, 4.8.2000, s. 6.

(20) EGT L 262, 17.10.2000, s. 1.

(21) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.

(22) EGT L 280, 4.11.2000, s. 1.

(23) EGT L 280, 4.11.2000, s. 9.

(24) EGT L 280, 4.11.2000, s. 17.

(25) EGT L 286, 11.11.2000, s. 15.

(26) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.

(27) EGT L 332, 28.12.2000, s. 7.

(28) EGT L 133, 21.5.1973, s. 1.

(29) EGT L 393, 31.12.1987, s. 1.

(30) EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(31) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(32) EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(33) EUT L 156, 25.6.2003, s. 48.

(34) EUT L 61, 28.2.2007, s. 28.

(35) EUT L 20, 24.1.2008, s. 1.

(36) EGT L 86, 20.3.1998, s. 1.

(37) EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(38) EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.

(39) EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.

(40) EGT L 311, 4.12.1999, s. 1.

(41) EGT L 311, 4.12.1999, s. 298.

(42) EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(43) EGT L 51, 21.2.2001, s. 40.

(44) Se sidan 46 i detta nummer av EUT.

(45) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(46) EGT L 37, 7.2.2001, s. 1.

(47) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna (i kolumnen ”Varuslag”) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.