Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02002R2377-20081226.pdf

2002R2377 — SV — 26.12.2008 — 006.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2377/2002

av den 27 december 2002

om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

(EGT L 358, 31.12.2002, p.95)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2008 av den 5 december 2008

L 328

20

6.12.2008