Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02003R2286-20060101.pdf

2003R2286 — SV — 01.01.2006 — 001.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2286/2003

av den 18 december 2003

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 343, 31.12.2003, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 215/2006 av den 8 februari 2006

  L 38

11

9.2.2006

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 360, 7.12.2004, s. 33  (2286/03)

▸C2

Rättelse, EGT L 070, 9.3.2007, s. 439  (2286/03)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2286/2003

av den 18 december 2003

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Bindande klassificeringsbesked, som medlemsstaterna utfärdar för ekonomiska aktörer och som innehåller både konfidentiella och icke-konfidentiella uppgifter, överförs till kommissionen i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2), och lagras i en central databas som sköts av kommissionen och som är tillgänglig för samtliga nationella förvaltningar. Kommissionen har tidigare gett ut en cd-romskiva med utdrag ur databasen, som dock inte innehöll konfidentiella uppgifter. För närvarande ges denna cd-romskiva inte ut av tekniska och ekonomiska skäl.

(2)

Eftersom både allmänheten och kandidatländerna har ett trängande behov av att få tillgång till uppgifterna i databasen, bör kommissionen kunna bevilja detta genom att offentliggöra ett utdrag ur databasen för bindande klassificeringsbesked (EBTI) på sin webbplats, utan att lämna ut konfidentiella uppgifter om bland annat innehavaren eller konfidentiell information om varornas sammansättning. I motsats till cd-romskivan bör uppgifterna på webbplatsen även innehålla bilder, när sådana finns.

(3)

De ekonomiska aktörer som ansöker om bindande klassificeringsbesked bör informeras om användningen av uppgifterna i databasen och således är det nödvändigt att ändra fältet med den viktiga anmärkningen på formuläret för ansökan om bindande klassificeringsbesked och formuläret för bindande klassificeringsbesked.

(4)

Artikel 8.1 och 8.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 bör vidare formuleras om för att öka klarheten. Samtidigt bör systemet för överföring av uppgifter om ursprung förenklas. I det syftet bör överföringen av sådana uppgifter begränsas till det som är strängt nödvändigt.

(5)

Sedan införandet av det administrativa enhetsdokumentet den 1 januari 1988 har tullagstiftningen genomgått grundläggande förändringar, särskilt till följd av inrättandet av den inre marknaden den 1 januari 1993 och tillämpningen av förordning (EEG) nr 2913/92 från och med den 1 januari 1994. Dessutom har den tekniska utvecklingen och i synnerhet den ökande användningen av datoriserade tullklareringsmetoder gjort det nödvändigt att ändra bestämmelserna om användning av det administrativa enhetsdokumentet.

(6)

Vidare bör dessa bestämmelser sammanföras och formulären för det administrativa enhetsdokumentet bör offentliggöras på nytt, eftersom de ändrats sedan första införandet. Denna uppdatering innebär att bilagorna 31–34, 37 och 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 bör ersättas.

(7)

I syfte att göra dokumenthanteringen så harmoniserad och enkel som möjligt för de ekonomiska aktörerna och tullförvaltningarna i gemenskapen framstår det som nödvändigt att införa en periodisk översyn som skall göras i samråd med företrädarna för berörda näringsidkare, av de regler som rör användningen av formuläret mot bakgrund av handelsbrukets utveckling och arbetet på detta område i berörda internationella organ.

(8)

För att ge medlemsstaterna möjlighet att förbereda sig för genomförandet av de nya bestämmelserna om det administrativa enhetsdokumentet, bör dessa bestämmelser börja tillämpas från och med den 1 januari 2006. Vissa medlemsstater önskar emellertid införa de nya åtgärderna så snart som möjligt och en tidigare tillämpning bör därför medges.

(9)

Medlemsstaternas program för att genomföra de föreskrivna åtgärderna bör utvärderas och på den grunden bör en möjlighet föreskrivas att på vissa villkor besluta om en senareläggning av dagen för tillämpning.

(10)

I artikel 292.5 och artikel 500.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs vilka som är de behöriga myndigheterna när det gäller inlämning av ansökningar om enhetstillstånd. Utom när det gäller temporär import skall ansökan lämnas till de tullmyndigheter som är behöriga på den plats där sökandens huvudräkenskaper hålls och där åtminstone en del av de transaktioner utförs som tillståndet gäller. Den praktiska erfarenheten har visat att de gällande kriterierna för att fastställa vilka som är de behöriga myndigheterna inte täcker alla de fall som kan uppstå i praktiken. Det bör därför föreskrivas att i de fall de behöriga myndigheterna inte kan fastställas enligt gällande regler skall ansökan lämnas till de tullmyndigheter som är behöriga på den plats där sökandens huvudräkenskaper hålls.

(11)

Ett system för övervakning av import infördes år 1997 genom förordning (EEG) nr 2454/93. Den betydande och snabba ökningen av exporten av vissa produkter för vilka exportbidrag beviljas å ena sidan och omfattningen av förmånsimporten i fråga om dessa produkter å andra sidan, förefaller tidvis synnerligen konstlad. För att bekämpa missbruk som är förenat med sådana varuflöden bör systemet för övervakning, som för tillfället är begränsat till varor som övergår till fri omsättning, även omfatta exporterade produkter.

(12)

Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller bestämmelser om användning av transportmedel inom ramen för förfarandet för temporär import. Transport av personer utan ersättning inom ramen för ett företags näringsverksamhet definieras som ”kommersiellt bruk” av transportmedel. Enligt Istanbulkonventionen avses emellertid med ”kommersiellt bruk” endast transport av personer mot ersättning. Dessa olika definitioner av beteckningen ”kommersiellt bruk” är inte berättigade. Beteckningen bör därför ändras.

(13)

I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs särskilda bestämmelser för användningen av likvärdiga varor inom sektorn för mejeriprodukter. Tillämpningen av dessa bestämmelser har i praktiken lett till vissa problem. Systemet med tillämpning av likvärdiga varor inom sektorn för mejeriprodukter bör därför förenklas.

(14)

När en tullskuld uppstår inom ramen för förfarandet för aktiv förädling föreskrivs i vissa fall att förädlingsprodukterna vid fastställandet av tullskulden skall beläggas med för dem gällande importtullar. Dessa fall nämns i artikel 548.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 jämförd med bilaga 75 till förordningen. Enligt en allmän anmärkning som föregår förteckningen i bilaga 75 får övervakningskontoret tillåta att artikel 548.1 tillämpas på avfall, skrot, återstoder, spill och kasserade ämnen även av annat slag än som anges i förteckningen. Medlemsstaterna behöver inte längre informera kommissionen om dessa ytterligare fall. Förteckningen bör därför förenklas.

(15)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ändras på enligt följande:

1. I artikel 6.3 A skall punkt k skall ersättas med följande:

”k) Ett godkännande av att de uppgifter som lämnas får lagras i en databas hos kommissionen och av att uppgifterna i det bindande klassificeringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, skisser, broschyrer osv., får offentliggöras på Internet, med undantag av de uppgifter som sökanden angett som konfidentiella. Gällande sekretessbestämmelser skall tillämpas.”

2. Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

1.  När det gäller bindande klassificeringsbesked skall medlemsstaternas tullmyndigheter utan dröjsmål överföra följande till kommissionen:

a) Ett exemplar av ansökan om bindande klassificeringsbesked (bilaga 1B).

b) Ett exemplar av det meddelade bindande klassificeringsbeskedet (exemplar nr 2 i bilaga 1).

c) De uppgifter som anges på exemplar nr 4 i bilaga 1.

När det gäller bindande ursprungsbesked skall tullmyndigheterna, utan dröjsmål, överföra de relevanta uppgifterna i det meddelade bindande ursprungsbeskedet.

Överföringarna skall göras på elektronisk väg.

2.  Om en medlemsstat så begär skall kommissionen utan dröjsmål sända den de uppgifter som erhållits enligt punkt 1. Sådana överföringar skall göras på elektronisk väg.

3.  De överförda uppgifterna i ansökan om bindande klassificeringsbesked och i det meddelade bindande klassificeringsbeskedet samt de uppgifter som angivits på exemplar nr 4 i bilaga 1 skall lagras i en central databas hos kommissionen. Uppgifterna i det bindande klassificeringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, skisser, broschyrer osv., får offentliggöras på Internet, med undantag för de konfidentiella uppgifter som angivits i fälten 3 och 8 i det meddelade bindande klassificeringsbeskedet.”

3. I artikel 212 skall följande punkt 4 läggas till:

”4.  Medlemsstaterna skall till kommissionen skicka enförteckning över de uppgifter som de behöver för vart ochett av de förfaranden som avses i bilaga 37. Kommissionenskall offentliggöra förteckningen över dessa uppgifter.”

4. I artikel 213 skall följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna skall till kommissionen skicka en förteckning över de nationella koder som används för fält 37 (andra delfältet), 44 och 47 (första delfältet). Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över dessa koder.”

5. Artikel 216 skall ersättas med följande:

”Artikel 216

En förteckning över de fält som kan fyllas vid en deklaration om hänförande till ett visst tullförfarande, om det administrativa enhetsdokumentet används, finns i bilaga 37.”

6. I artikel 254 skall den inledande frasen ersättas med följande:

”De deklarationer för övergång till fri omsättning som tullmyndigheterna, på deklarantens begäran, får godta utan att de innehåller vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37 skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i fält 1 (första och andra delfälten), 14, 21 (nationalitet), 31, 37, 40 och 54 i det administrativa enhetsdokumentet och”

7. I artikel 269 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.  Det förfarande som avses i punkt 1 andra strecksatsenskall tillämpas på tullager av typ B, dock utan attdet skall vara möjligt att använda ett kommersiellt dokument.Om det administrativa dokumentet inte innehålleralla de uppgifter som anges i bilaga 37 avdelning I B skalldessa lämnas på den ansökan om hänförande till tullagerförfarandetsom följer med dokumentet.”

8. I artikel 275 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.  Deklarationer för hänförande till ett annat tullförfarandemed ekonomisk verkan än passiv förädling ochlagring i tullager, som anmälningskontoret kan godta pådeklarantens begäran, utan att de innehåller vissa av deuppgifter som anges i bilaga 37 eller utan att de åtföljs avvissa handlingar som avses i artikel 220, skall innehållaåtminstone de uppgifter som anges i fält 1 (första ochandra delfälten), 14, 21 (nationalitet), 31, 37, 40 och 54 idet administrativa enhetsdokumentet samt, i fält 44, enhänvisning till tillståndet eller en hänvisning till ansökan ide fall artikel 508.1 är tillämplig.”

9. I artikel 280 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.  Exportdeklarationer som tullkontoret, på deklarantensbegäran, får godta utan att de innehåller vissa av deuppgifter som anges i bilaga 37 skall innehålla åtminstonede uppgifter som anges i fälten 1 (första och andradelfälten), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 och 54 i det administrativaenhetsdokumentet samt alla ytterligare upplysningarsom anses nödvändiga för att identifiera varornaoch för tillämpningen av de bestämmelser som gäller förderas export samt för att fastställa beloppet av den säkerhetsom eventuellt krävs för att varorna skall kunna exporteras.

Om varorna dessutom omfattas av exporttullar eller andraåtgärder enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, skallalla uppgifter som krävs för en riktig tillämpning av dessatullar eller åtgärder anges.

2.  Tullmyndigheterna får befria deklaranten från att fyllai fälten 17a och 33 på villkor att denne förklarar attexporten av varorna i fråga inte omfattas av några restriktionereller förbud och tullmyndigheterna inte tvivlar pådenna förklaring samt att beskrivningen av varorna gör detmöjligt att genast och entydigt klassificera varorna enligttulltaxan.”

10. I artikel 292.5 andra stycket skall andra strecksatsen ersättas med följande:

”— i annat fall, där den sökande har sina huvudräkenskaper, för att underlätta kontroller av förfarandet baserade på bokföringsmaterial.”

11. Rubriken till avsnitt 2 i del II, avdelning I, kapitel 3, skall ersättas med följande:

”Gemenskapsövervakning”

12. I artikel 308d skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.  När gemenskapsövervakning är tillämplig skallmedlemsstaterna minst en gång i månaden lämna övervakningsrapportertill kommissionen med närmare uppgifterom hur stora produktkvantiteter som övergått till friomsättning eller exporterats, alltefter omständigheterna.Beträffande import skall medlemsstaterna på begäran avkommissionen begränsa dessa uppgifter till import somomfattas av en förmånsordning.

2.  I övervakningsrapporterna skall medlemsstaternauppge hur stora produktkvantiteter som övergått till friomsättning eller exporterats, alltefter omständigheterna,sedan den första dagen i den tidsperiod som avses.”

13. I artikel 500.2 skall följande tredje stycke läggas till:

”Om de behöriga tullmyndigheterna inte kan fastställas enligt första eller andra stycket, skall ansökan lämnas till de tullmyndigheter som är behöriga på den plats där den sökande har sina huvudräkenskaper, för att underlätta kontroller av förfarandet baserade på bokföringsmaterial.”

14. I artikel 555.1 skall punkt a ersättas med följande:

”a) kommersiellt bruk: användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte, mot ersättning eller utan,”

15. Bilaga 1 skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

16. Bilaga 1B skall ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

17. Bilagorna 31–34 skall ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

18. Bilagorna 37 och 38 skall ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

19. Bilaga 74 skall ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

20. Bilaga 75 skall ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 2

Före den 1 januari 2005 skall kommissionen göra en utvärdering av medlemsstaternas program för att genomföra de åtgärder som föreskrivs i punkterna 3 till 9, 17 och 18 i artikel 1. Denna utvärdering skall baseras på en rapport som upprättas på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 3

1.  Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Punkterna 11 och 12 i artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

3.  Punkterna 1, 2, 15 och 16 i artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 februari 2004.

▾M1

4.  Punkterna 3 till 9, 17 och 18 i artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2006. Medlemsstaterna får dock börja tillämpa dem före den dagen.

De medlemsstater som har svårigheter att anpassa sina informationssystem för tullklarering får skjuta upp anpassningen av dessa system fram till den 1 januari 2007. Medlemsstaterna skall i så fall meddela kommissionen vilka åtgärder de vidtar och den dag de genomför punkterna 3 till 9, 17 och 18 i artikel 1. Kommissionen skall offentliggöra information om detta.

▾B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I


BILAGA 1

MALLAR FÖR FORMULÄREN OM MEDDELANDE AV BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED (BKB)


BILAGA II


BILAGA 1 B

MALLAR FÖR FORMULÄREN OM ANSÖKAN AV BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED (BKB)


BILAGA III


BILAGA 31 (3)

MALLAR FÖR DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET

(set om åtta exemplar)


BILAGA 32 (4)

MALLAR FÖR DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET FÖR TRYCKNING GENOM DATORSYSTEM FÖR BEHANDLING AV DEKLARATIONER, UTGÅENDE FRÅN TVÅ SET I FÖLJD OM FYRA EXEMPLAR


BILAGA 33 (5)

MALL FÖR KOMPLETTERANDE FORMULÄR TILL DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET

(set om åtta exemplar)


BILAGA 34 (6)

MALL FÖR KOMPLETTERANDE FORMULÄR FÖR DET ADMINISTRIVA ENHETSDOKUMENTET FÖR TRYCKNING GENOM DATORSYSTEM FÖR BEHANDLING AV DEKLARATIONER, UTGÅENDE FRÅN TVÅ SET I FÖLJD OM FYRA EXEMPLAR


BILAGA IV


BILAGA 37

Det administrativa enhetsdokumentet – förklarande anmärkningar (7)

AVDELNING I

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

A.   ALLMÄN BESKRIVNING

Formulären och de kompletterande formulären skall användas

a) om det i gemenskapslagstiftning hänvisas till en deklaration för hänförande till ett tullförfarande eller återexport,

b) om det är nödvändigt under en övergångsperiod som föreskrivs i en akt om anslutning till gemenskapen vad beträffar handeln mellan gemenskapen i dess sammansättning före anslutningen och de nya medlemsstaterna samt mellan de nya medlemsstaterna i fråga om varor för vilka tullar och avgifter med motsvarande verkan ännu inte till fullo har avskaffats eller som fortfarande omfattas av andra åtgärder som föreskrivs i anslutningsakten,

c) om gemenskapsregler särskilt föreskriver att de skall användas.

De formulär och kompletterande formulär som används för detta ändamål omfattar de exemplar som behövs för att genomföra formaliteterna för ett eller flera tullförfaranden, vilka väljs från ett blankettset med åtta exemplar enligt följande:

 Exemplar 1 som skall behållas av myndigheterna i den medlemsstat där formaliteterna för export (eventuellt avsändning) eller gemenskapstransitering genomförs.

 Exemplar 2 som skall användas för statistiska ändamål av den exporterande medlemsstaten. Detta exemplar kan också användas för statistiska ändamål av den avsändande medlemsstaten vid handel med de delar av gemenskapens tullområde som har ett annat skattesystem.

 Exemplar 3 som skall återlämnas till exportören efter det att det har stämplats av tullmyndigheten.

 Exemplar 4 som skall behållas av bestämmelsekontoret efter det att gemenskapstransiteringen slutförts, eller användas som ett dokument för att styrka varornas gemenskapsstatus.

 Exemplar 5 som är returexemplar vid förfarandet för gemenskapstransitering.

 Exemplar 6 som skall behållas av myndigheterna i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

 Exemplar 7 som skall användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten. Detta exemplar kan också användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten vid handel med de delar av gemenskapens tullområde som har ett annat skattesystem.

 Exemplar 8 som skall återlämnas till mottagaren.

Olika kombinationer av exemplar är därför möjliga, t.ex. för

 export, passiv förädling eller återexport: exemplar 1, 2 och 3,

 gemenskapstransitering: exemplar 1, 4 och 5,

 tullförfaranden vid import: exemplar 6, 7 och 8.

Dessutom finns det situationer då de berörda varornas gemenskapsstatus skall styrkas på bestämmelseorten. I dessa fall skall exemplar 4 användas som T2L-dokument.

Användarna får således använda privat tryckta blankettset som innehåller de tillämpliga exemplaren, förutsatt att de överensstämmer med den officiella förlagan.

Varje sådant blankettset skall vara utformat på sådant sätt att, om fälten skall innehålla identiska uppgifter i de två berörda medlemsstaterna, dessa uppgifter kan föras in direkt av exportören eller den huvudansvarige på exemplar 1 och kopieras till samtliga exemplar till följd av att papperet behandlats kemiskt. Om emellertid av någon orsak uppgifter inte skall översändas från en medlemsstat till en annan (särskilt om informationsinnehållet skiljer sig beroende på stadiet av transaktionen i fråga), skall överföringen till de berörda exemplaren begränsas genom desensibilisering av det självkopierande papperet.

Om deklarationerna skall datorbehandlas kan man använda blankettset i vilka varje exemplar får ha en dubbel funktion: exemplar 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5.

I detta fall skall i varje blankettset numren på de använda exemplaren framgå genom strykning i blankettens marginal av numren på de exemplar som inte används.

Varje blankettset som används på detta sätt skall vara utformat på sådant sätt att de uppgifter som skall föras över till andra exemplar kopieras genom att papperet behandlats kemiskt.

Om, i enlighet med artikel 205.3 i denna förordning, deklarationer för hänförande till ett tullförfarande eller för återexport eller dokument som styrker gemenskapsstatus för varor som inte flyttas enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering upprättas på blankt papper med hjälp av datorsystem från den offentliga eller den privata sektorn, skall dessa deklarationer eller dokument till formatet uppfylla alla de villkor som fastställs i kodexen eller denna förordning, inbegripet de som avser blankettens baksida (när det gäller exemplar som används vid förfarandet för gemenskapstransitering) utom i fråga om

 tryckfärgen,

 användningen av kursiv stil,

 tryckning av bakgrund till fälten för gemenskapstransitering.

Om avgångskontoret behandlar transiteringsdeklarationen med hjälp av datasystem behöver den bara lämnas i ett enda exemplar.

B.   Begärda uppgifter

Blanketterna innehåller ett antal fält, av vilka endast några måste användas, beroende på det eller de tullförfaranden som används.

Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade förfaranden anges i nedanstående tabell de fält som kan fyllas i för varje förfarande. De särskilda bestämmelser för varje fält som anges i avdelning II påverkar inte fältens status enligt nedanstående tabell.

Det bör noteras att nedannämnda situationer inte påverkar det faktum att vissa uppgifter på grund av sin karaktär kommer att inhämtas endast när omständigheterna motiverar det. Uppgifter om extra mängdenheter i fält 41 (situation ”A”) inhämtas exempelvis bara när det föreskrivs i Taric.

Fält

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

A

  

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

  

A

A

A

A

1(3)

     

A

A

    

2

B [1]

A

B

B

B

B

▸C1 B ◂

B

B

  

2 (Nr)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

  

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

  

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

  

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

B

8 (Nr)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

A

12

       

B

B

  

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

B

14 (Nr)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

15

     

A [2]

     

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

B

17

     

A [2]

     

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

B

17b

       

B

B

B

B

18 (Identitet)

B [1][7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7]

 

B [7]

B [7]

  

18 (Nationalitet)

     

A [8]

     

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

  

B [10]

B [10]

 

B [10]

21 (Identitet)

A [1]

    

B [8]

     

21 (Nationalitet)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

  

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

  

A

A

 

B

22 (Belopp)

B

 

B

 

B

  

C

C

 

C

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

  

B [11]

B [11]

  

24

B

 

B

 

B

  

B

B

  

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

B

26

A [12]

B 12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

B [13]

27

     

B

     

29

B

B

B

B

B

  

B

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33(1)

A

A

A

A [15]

A

A[16]

A[17]

A

A

B

A

33(2)

       

A

A

B

A

33(3)

A

A

     

A

A

B

A

33(4)

A

A

     

A

A

B

A

33(5)

B

B

B

B

B

  

B

B

B

B

34a

C [1]

A

C

C

C

  

A

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

      

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

A

36

       

A

A [17]

  

37(1)

A

A

A

A

A

  

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

  

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A[17]

A [18]

A

A

A

39

       

B [19]

B

  

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

  

A

A

A

A

42

       

A

A

 

A

43

       

B

B

 

B

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

A

45

       

B

B

 

B

46

A

B

A

B

A

  

A

A

B

B

47 (Slag)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

  

A [18][21] [22]

A [18] [21][22]

 

A [18] [21] [22]

47 (Beskattningsgrund)

B

B

B

 

B

  

A [18][21][22]

A [18] [21][22]

B

A [18] [21] [22]

47 (Avgiftssats)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

  

BC [18][20][22]

BC [20]

  

47 (Belopp)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

  

BC [18][20][22]

BC [20]

  

47 (Totalt)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

  

BC [18][20][22]

BC [20]

  

47 (B.S.)

B

 

B

 

B

  

B [18][22]

B

  

48

B

 

B

 

B

  

B

B

  

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

  

B [23]

B [23]

A

A

50

C

 

C

 

C

A

     

51

     

A [4]

     

52

     

A

     

53

     

A

     

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

55

     

A

     

56

     

A

     

C.   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV FORMULÄRET

Närhelst ett särskilt blankettset innehåller ett eller flera exemplar som får användas i en annan medlemsstat än den stat där det först fylldes i, skall blanketterna fyllas i med skrivmaskin eller genom en mekanisk eller liknande process. För att förenkla ifyllandet med skrivmaskin bör blanketten föras in i maskinen på ett sådant sätt att den första bokstaven av de uppgifter som skall skrivas i fält 2 kommer i positionsrutan i övre vänstra hörnet.

Om alla exemplar av blankettsetet skall användas i samma medlemsstat, får de fyllas i med läslig handstil med bläck och stora tryckbokstäver, förutsatt att detta är tillåtet i den medlemsstaten. Detsamma gäller för de uppgifter som skall anges på de exemplar som används för förfarandet för gemenskapstransitering.

Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivna ord. Eventuella ändringar skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och andra uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna skall signeras av den som har gjort dem och skall särskilt påtecknas av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov begära att en ny deklaration inges.

Formulären får även ifyllas medelst ett tekniskt reproduktionsförfarande i stället för med hjälp av något av de ovan nämnda förfarandena. De får också framställas och fyllas i på detta sätt på villkor att bestämmelserna avseende blankettförlagan, format, språk, läslighet, frånvaro av raderingar och överskrivningar och tillägg noggrant iakttas.

Endast numrerade fält skall fyllas i av användarna. De andra fälten, som är markerade med stor bokstav, är avsedda för myndigheternas anteckningar.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 205 skall de exemplar som skall behållas av exportkontoret (eller avsändningskontoret) eller avgångskontoret vara försedda med de berörda personernas originalunderskrift.

En deklaration som har ingivits hos ett tullkontor och som har undertecknats av deklaranten eller hans ombud innebär att den berörda personen deklarerar varorna i fråga för det sökta förfarandet och, utan att det påverkar eventuell tillämpning av påföljder, skall i enlighet med de gällande bestämmelserna i medlemsstaterna hållas ansvarig för att

 de i deklarationen angivna uppgifterna är riktiga,

 de dokument som bifogas är äkta, och

 alla skyldigheter som följer av hänförandet av varorna i fråga till det berörda förfarandet fullgörs.

Den huvudansvariges eller, i förekommande fall, hans bemyndigade ombuds underskrift gör honom ansvarig för alla uppgifter avseende gemenskapstransiteringen enligt de bestämmelser om gemenskapstransitering som fastställs i kodexen och i denna förordning, och som anges i avsnitt B ovan.

När det gäller formaliteterna vid gemenskapstransitering och vid mottagandet bör det noteras att varje person som deltar i transaktionen har intresse av att kontrollera innehållet i sin deklaration innan han undertecknar och lämnar in den till tullkontoret. Särskilt skall den berörda personen omedelbart till tullmyndigheterna anmäla varje avvikelse som han upptäcker i fråga om de varor som han skall deklarera och de uppgifter som redan har angivits på de använda blanketterna. I dylika fall bör deklarationen därefter upprättas på nya blanketter.

Om inte annat anges i avdelning III skall fält som inte behöver fyllas i lämnas tomma.

AVDELNING II

UPPGIFTER SOM SKALL ANGES I DE OLIKA FÄLTEN

A.   FORMALITETER VID EXPORT (ELLER AVSÄNDNING), LAGRING I TULLAGER AV FÖRFINANSIERADE VAROR SOM ÄR AVSEDDA ATT EXPORTERAS, ÅTEREXPORT, PASSIV FÖRÄDLING, GEMENSKAPSTRANSITERING OCH STYRKANDE AV VARORS GEMENSKAPSSTATUS

Fält 1:   Deklaration

I det första delfältet, ange den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

I det andra delfältet, ange typen av deklaration enligt den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

I det tredje delfältet, ange den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 2:   Avsändare/Exportör

Ange det identitetsnummer som de behöriga myndigheterna tilldelat den berörda personen för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål. Detta nummers uppbyggnad skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38. Om den berörda personen inte har ett sådant nummer, kan tullförvaltningen tilldela honom ett sådant för deklarationen i fråga.

Begreppet ”exportör” i denna bilaga skall ha den betydelse som avses i gemenskapens tullagstiftning. ▸C2 Med begreppet ”avsändare” i denna bilaga avses den operatör som agerar ◂ som exportör i de fall som avses i artikel 206 tredje stycket.

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den berörda personen.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över avsändare/exportörer bifogas deklarationen.

Fält 3:   Blanketter

Ange blankettsetets löpnummer i förhållande till det sammanlagda antalet använda blankettset (inklusive kompletterande formulär). Om exempelvis ett formulär EX och två formulär EX/c uppvisas, ange på formuläret EX: 1/3, på det första formuläret EX/c: 2/3 och på det andra formuläret EX/c: 3/3.

Om två blankettset med fyra exemplar används i stället för ett set med åtta exemplar, skall de två seten anses utgöra ett set vid fastställandet av antalet blanketter.

Fält 4:   Lastspecifikationer

Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns, eller antalet andra kommersiella varuförteckningar som är godkända av den behöriga myndigheten.

Fält 5:   Varuposter

Ange med siffror det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den berörda personen på samtliga använda blankettset och kompletterande formulär (eller lastspecifikationer eller varuförteckningar). Antalet varuposter skall motsvara det antal fält 31 som skall fyllas i.

Fält 6:   Antal kollin

Ange med siffror det sammanlagda antal kollin som ingår i den aktuella sändningen.

Fält 7:   Referensnummer

Denna uppgift avser det kommersiella referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i fråga. Numret kan vara utformat som ett Unique Consignment Reference Number (UCR) (8).

Fält 8:   Mottagare

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den eller de personer till vilka varorna skall levereras. För förfinansierade varor som placerats i tullager i syfte att exporteras är mottagaren den som ansvarar för förfinansieringen eller för det tullager där produkterna lagras.

Uppbyggnaden av det eventuellt angivna identitetsnumret skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över mottagare bifogas deklarationen.

Fält 14:   Deklarant/Ombud

Ange det identitetsnummer som de behöriga myndigheterna tilldelat den berörda personen för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål. Detta nummers uppbyggnad skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38. Om den berörda personen inte har ett sådant nummer, kan tullförvaltningen tilldela honom ett sådant för deklarationen i fråga.

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den berörda personen.

Om deklaranten och exportören (eller avsändaren) är samma person, ange ”Exportör” (eller ”Avsändare”).

Deklarant eller status som ombud anges med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 15:   Avsändnings-/Exportland

Beträffande exportformaliteter är den ”faktiska exportmedlemsstaten” den medlemsstat från vilken varorna ursprungligen avsänts i exportsyfte, när exportören inte är etablerad i den exporterande medlemsstaten. Den exporterande medlemsstaten är identisk med den faktiska exportmedlemsstaten när ingen annan medlemsstat berörs av transaktionen.

Ange i fält 15a den medlemsstat från vilken varorna exporteras (eller avsänds) med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38. När det gäller transitering, ange i fält 15 den medlemsstat från vilken varorna avsänds.

Fält 17:   Bestämmelseland

Ange i fält 17a, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det sista bestämmelseland som vid exporttillfället är känt och till vilket varorna skall exporteras.

Fält 18:   Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Ange identitet hos det transportmedel på vilket (vilka) varorna lastas direkt i samband med export- eller transiteringsformaliteterna, och ange därefter nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller, om det finns flera transportmedel, nationalitetsbeteckning för det fordon som driver de andra) med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38. Om ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer används skall dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer anges tillsammans med dragfordonets nationalitetsbeteckning.

Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 19:   Container (Ctr)

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det förmodade förhållandet vid passerandet av gemenskapens yttre gräns, såsom det är känt vid genomförandet av export- eller transiteringsformaliteterna.

Fält 20:   Leveransvillkor

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder och den gemenskapsuppdelning som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, uppgifter om berörda klausuler i handelsavtalet.

Fält 21:   Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gemenskapens yttre gräns, såsom den är känd vid genomförandet av formaliteterna.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 22:   Valuta och fakturerat totalbelopp

Ange i det första delfältet, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, den valuta i vilken fakturan har upprättats.

Ange i det andra delfältet det fakturerade totalbeloppet för alla deklarerade varor.

Fält 23:   Växelkurs

I detta fält anges den fakturerade valutans gällande kurs i den berörda medlemsstatens valuta.

Fält 24:   Transaktionens art

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder och den gemenskapsuppdelning som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, arten av den transaktion som genomförts.

Fält 25:   Transportsätt vid gränsen

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, transportsättet för det aktiva transportmedel som antas användas när varorna lämnar gemenskapens tullområde.

Fält 26:   Transportsätt inrikes

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, transportsättet vid avgången.

Fält 27:   Lastningsplats

Ange, med tillämplig kod om en sådan fastställts, den plats där varorna lastas på det aktiva transportmedel på vilket de skall passera gemenskapens gräns enligt de uppgifter som är kända när formaliteterna genomförs.

Fält 29:   Utfartstullkontor

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna gemenskapens tullområde.

Fält 30:   Godsets förvaringsplats

Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.

Fält 31:   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, antalet sådana varor som omfattas av deklarationen, samt de nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning avses den normala handelsbeteckningen. Om fält 33 (Varukod) skall fyllas i skall beteckningen vara tillräckligt exakt för att varorna skall kunna klassificeras. Detta fält skall också innehålla de uppgifter som eventuellt krävs enligt gällande särskild lagstiftning. Kollinas slag skall anges med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Om containrar används skall deras identifieringsmärken också anges i detta fält.

Fält 32:   Varupost nr

Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på de använda blanketterna och kompletterande formulären enligt anvisningen till fält 5.

Fält 33:   Varukod

Ange varupostens nomenklaturnummer enligt anvisningen i bilaga 38.

Fält 34:   Ursprungslandets kod

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, ursprungslandet enligt definitionen i avdelning II i kodexen.

Ange området för avsändning eller tillverkning av de berörda varorna i fält 34b.

Fält 35:   Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av varorna och deras emballage utom transportutrustning, särskilt containrar.

När en transiteringsdeklaration omfattar flera slag av varor behöver bruttovikten endast anges i det första fältet 35, medan de övriga fälten 35 lämnas tomma. Medlemsstaterna får utvidga denna regel till att omfatta samtliga förfaranden i kolumnerna A–E och G i tabellen i avdelning I B.

Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande avrundning ske:

 Mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg).

 Mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).

Om bruttovikten underskrider 1 kg, bör den anges i formen ”0,xyz” (ange t.ex. ”0,654” för ett kolli som väger 654 gram).

Fält 37:   Förfarande

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det förfarande för vilket varorna deklareras.

Fält 38:   Nettovikt (kg)

Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av emballage.

Fält 40:   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, referensuppgifterna för de handlingar som föregår export till tredjeland eller avsändning till en medlemsstat.

Om deklarationen avser varor som återexporteras efter avslutning av ett förfarande för lagring i tullager av typ B, ange referensuppgifterna för deklarationen om hänförande av varorna till det förfarandet.

Om deklarationen avser hänförande till förfarandet för gemenskapstransitering, ange referensuppgifterna för den föregående tullbehandlingen eller motsvarande tulldokument. Om flera hänvisningar måste anges inom ramen för icke-datoriserade transiteringsförfaranden, får medlemsstaterna föreskriva att uppgiften ”Flera” skall anges i detta fält och att en förteckning över de hänvisningar det gäller skall bifogas transiteringsdeklarationen.

Fält 41:   Extra mängdenheter

Ange vid behov kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som föreskrivs i varunomenklaturen.

Fält 44:   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange dels, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, de uppgifter som krävs enligt eventuellt gällande särskild lagstiftning, dels referensuppgifter för de handlingar som uppvisas till stöd för deklarationen, inbegripet i förekommande fall kontrollexemplar T5.

Delfältet ”SU kod” får inte användas.

Om den deklaration för återexport som avslutar tullagerförfarandet lämnas in till ett annat tullkontor än övervakningskontoret, anges övervakningskontorets fullständiga namn och adress.

Deklarationer som upprättas i de medlemsstater som under övergångsperioden för införande av euron ger användarna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av sina tulldeklarationer skall i detta fält förses, företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet, med en uppgift om den använda valutan – nationell valuta eller euro.

Medlemsstaterna kan föreskriva att denna uppgift endast skall anges i det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall skall uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.

Uppgiften skall utgöras av valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).

Fält 46:   Statistiskt värde

Ange, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser, beloppet av det statistiska värdet, uttryckt i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Fält 47:   Avgiftsberäkningar

Ange beskattningsgrunden (värde, vikt eller annan). Uppgifter om följande bör i tillämpliga fall anges på varje rad, vid behov med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38:

 Slaget av avgift (t.ex. punktskatter).

 Beskattningsgrunden.

 Den tillämpliga avgiftssatsen.

 Det avgiftsbelopp som skall betalas.

 Det valda betalningssättet (B.S.).

De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Fält 48:   Uppskjuten betalning

Ange i förekommande fall referensuppgifter för tillståndet i fråga, varvid den uppskjutna betalningen avser både uppskjuten betalning av tullar och avgiftskredit.

Fält 49:   Identifiering av lager

Ange uppgift om tullager med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 50:   Huvudansvarig

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den huvudansvarige, tillsammans med eventuellt identitetsnummer som tilldelats honom av de behöriga myndigheterna. Om så är tillämpligt, ange för- och efternamn eller firma för det ombud som undertecknar dokumentet på den huvudansvariges vägnar.

Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som skall antas rörande användning av datorsystem, skall den berörda personens originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av avgångskontoret. Om den berörda personen är en juridisk person skall undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn och sin ställning i företaget.

Vid export får deklaranten eller hans ombud ange namn och adress på en person som är etablerad i utfartskontorets distrikt och till vilken exemplar 3 av deklarationen, påtecknat av det kontoret, får lämnas.

Fält 51:   Planerade transittullkontor (och länder)

Ange koden för det planerade införselkontoret i varje Eftaland genom vilket varorna skall transporteras, och det kontor där varorna skall återinföras till gemenskapens tullområde efter att ha transporterats genom ett Eftalands territorium, eller, om transporten skall gå genom ett annat territorium än gemenskapens eller ett Eftalands, det utfartskontor där transporten lämnar gemenskapen och det införselkontor där transporten återinförs till gemenskapen.

Ange berörda tullkontor med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 52:   Säkerhet

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, vilken typ av säkerhet eller av befrielse från ställande av säkerhet som används för den transitering det gäller, samt i tillämpliga fall nummer på intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet eller på garantikupong för individuell säkerhet samt garantikontor.

Om en samlad säkerhet, en befrielse från ställande av säkerhet eller en individuell säkerhet inte är giltig för alla Eftaländer, skall det eller de länder det gäller anges efter ”gäller inte för”, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 53:   Bestämmelsetullkontor (och land)

Ange, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det kontor där varorna måste uppvisas för att slutföra gemenskapstransiteringen.

Fält 54:   Ort och datum; Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Ange ort och datum för upprättande av deklarationen.

Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som skall antas rörande användning av datorsystem, skall den berörda personens originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av exportkontoret (eller kontoret för avsändning), följt av denna persons för- och efternamn. Om den berörda personen är en juridisk person skall undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn och sin ställning i företaget.

B.   FORMALITETER UNDER TRANSPORTEN

Under tiden från det att varorna lämnar export- eller avgångskontoret till dess att de ankommer till bestämmelsekontoret kan särskilda uppgifter behöva anges på de exemplar av det administrativa enhetsdokument som medföljer varorna. Dessa uppgifter berör transporten och skall under transportens gång anges på dokumentet av den ansvarige fraktföraren för det transportmedel på vilket varorna är direkt lastade. Uppgifterna får anges för hand. I det fallet bör blanketten fyllas i läsligt med bläck och stora tryckbokstäver.

Dessa uppgifter, vilka endast anges på exemplar 4 och 5, berör följande fält:

 Omlastning: Använd fält 55.

Fält 55:   Omlastningar

De första tre raderna i detta fält skall fyllas i av fraktföraren, om varorna under transporten omlastas från ett transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.

Fraktföraren får företa omlastning endast efter att ha fått tillstånd från tullmyndigheterna i den medlemsstat där omlastningen skall äga rum.

Om tullmyndigheterna anser att transiteringen kan fortsätta som vanligt skall de, efter att de vid behov vidtagit nödvändiga åtgärder, påteckna exemplar 4 och 5 i transiteringsdeklarationen.

 Övriga händelser: Använd fält 56.

Fält 56:   Övriga händelser under transporten

Fältet skall fyllas i enligt de villkor som gäller för förfarandet för gemenskapstransitering.

Om varorna lastats på en påhängsvagn och endast dragfordonet byts ut under transporten (utan att varorna hanteras eller omlastas) anges i detta fält registreringsnumret på det nya dragfordonet. I dessa fall behövs ingen påteckning av de behöriga myndigheterna.

C.   FORMALITETER VID ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING, HÄNFÖRANDE TILL FÖRFARANDET FÖR AKTIV FÖRÄDLING, TEMPORÄR IMPORT, BEARBETNING UNDER TULLKONTROLL OCH TULLAGERFÖRFARANDET OCH INFÖRSEL AV VAROR TILL FRIZONER SOM OMFATTAS AV KONTROLLTYP II

Fält 1:   Deklaration

I det första delfältet, ange den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

I det andra delfältet, ange typen av deklaration enligt den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 2:   Avsändare/Exportör

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den siste säljaren av varorna innan de importerades till gemenskapen.

När det krävs ett identitetsnummer behöver medlemsstaterna inte begära uppgift om för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den berörda personen.

Uppbyggnaden av det eventuellt angivna identitetsnumret skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över avsändare/exportörer bifogas deklarationen.

Fält 3:   Blanketter

Ange blankettsetets löpnummer i förhållande till det sammanlagda antalet använda blankettset (inklusive kompletterande formulär). Om exempelvis ett formulär IM och två formulär IM/c uppvisas, ange på formuläret IM: 1/3, på det första formuläret IM/c: 2/3 och på det andra formuläret IM/c: 3/3.

Fält 4:   Lastspecifikationer

Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns, eller antalet andra kommersiella varuförteckningar som är godkända av den behöriga myndigheten.

Fält 5:   Varuposter

Ange med siffror det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den berörda personen på samtliga använda blankettset och kompletterande formulär (eller lastspecifikationer eller varuförteckningar). Antalet varuposter skall motsvara det antal fält 31 som skall fyllas i.

Fält 6:   Antal kollin

Ange med siffror det sammanlagda antal kollin som ingår i den aktuella sändningen.

Fält 7:   Referensnummer

Denna uppgift avser det kommersiella referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i fråga. Numret kan vara utformat som ett Unique Consignment Reference Number (UCR) (9).

Fält 8:   Mottagare

Ange det identitetsnummer som de behöriga myndigheterna tilldelat den berörda personen för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål. Detta nummers uppbyggnad skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38. Om den berörda personen inte har ett sådant nummer, kan tullförvaltningen tilldela honom ett sådant för deklarationen i fråga.

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den berörda personen.

Vid hänförande av varorna till ett tullagerförfarande i ett privat tullager (typ C, D eller E) uppges uppläggarens fullständiga namn och adress om denne inte är deklaranten.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över mottagare bifogas deklarationen.

Fält 12:   Värdeuppgifter

I detta fält anges uppgifter om värdet, t.ex. en hänvisning till det tillstånd genom vilket tullmyndigheterna medger att ett D.V.1-formulär inte uppvisas till stöd för varje deklaration eller uppgifter om justeringar.

Fält 14:   Deklarant/Ombud

Ange det identitetsnummer som de behöriga myndigheterna tilldelat den berörda personen för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål. Detta nummers uppbyggnad skall motsvara de kriterier som anges i bilaga 38. Om den berörda personen inte har ett sådant nummer, kan tullförvaltningen tilldela honom ett sådant för deklarationen i fråga.

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den berörda personen.

Om deklarant och mottagare är samma person, ange ”Mottagare”.

Deklarant eller status som ombud anges med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Fält 15:   Avsändnings-/Exportland

Ange i fält 15a, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det land från vilket varorna ursprungligen avsänts till importmedlemsstaten, om inte ett uppehåll eller en rättslig åtgärd utan samband med transporten har ägt rum i ett mellanliggande land. Om ett sådant uppehåll eller en sådan åtgärd har ägt rum, anses det sista mellanliggande landet vara avsändnings-eller exportland.

Fält 17:   Bestämmelseland

Ange i fält 17a, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, den medlemsstat som veterligen vid importtillfället är varornas slutdestination.

Ange i fält 17b varornas bestämmelseregion.

Fält 18:   Transportmedlets identitet och nationalitet vid ankomsten

Ange identitet hos det eller de transportmedel på vilket (vilka) varorna är direkt lastade vid deras uppvisande för det tullkontor där formaliteterna vid ankomst genomförs. Om ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer används skall dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer anges.

Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 19:   Container (Ctr)

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, förhållandet vid passerandet av gemenskapens yttre gräns.

Fält 20:   Leveransvillkor

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder och den gemenskapsuppdelning som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, uppgifter om berörda klausuler i handelsavtalet.

Fält 21:   Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gemenskapens yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Fält 22:   Valuta och fakturerat totalbelopp

Ange i det första delfältet, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, den valuta i vilken fakturan har upprättats.

Ange i det andra delfältet det fakturerade totalbeloppet för alla deklarerade varor.

Fält 23:   Växelkurs

I detta fält anges den fakturerade valutans gällande kurs i den berörda medlemsstatens valuta.

Fält 24:   Transaktionens art

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder och den gemenskapsuppdelning som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, arten av den transaktion som genomförts.

Fält 25:   Transportsätt vid gränsen

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, transportsättet för det aktiva transportmedel som användes när varorna infördes till gemenskapens tullområde.

Fält 26:   Transportsätt inrikes

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, transportsättet vid ankomsten.

Fält 29:   Införseltullkontor

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det tullkontor genom vilket varorna infördes till gemenskapens tullområde.

Fält 30:   Godsets förvaringsplats

Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.

Fält 31:   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, antalet sådana varor som omfattas av deklarationen, samt de nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning avses den normala handelsbeteckningen. Utom för icke-gemenskapsvaror som hänförts till ett förfarande för lagring i tullager av typ A, B, C, E eller F skall denna beteckning vara tillräckligt exakt för att möjliggöra en omedelbar och otvetydig identifiering och klassificering av varorna. Detta fält skall också innehålla de uppgifter som eventuellt krävs enligt gällande särskild lagstiftning (mervärdesskatt, punktskatter osv.). Kollinas slag skall anges med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Om containrar används skall deras identifieringsmärken också anges i detta fält.

Fält 32:   Varupost nr

Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på de använda blanketterna och kompletterande formulären enligt anvisningen till fält 5.

Fält 33:   Varukod

Ange varupostens nomenklaturnummer enligt anvisningen i bilaga 38. Medlemsstaterna får föreskriva att uppgifter enligt en särskild nomenklatur avseende punktskatter skall anges i delfältet till höger.

Fält 34:   Ursprungslandets kod

Ange i fält 34a, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, ursprungslandet enligt definitionen i avdelning II i kodexen.

Fält 35:   Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av varorna och deras emballage utom transportutrustning, särskilt containrar.

▸C2 När en deklaration omfattar ◂ flera slag av varor får medlemsstaterna, i fråga om de förfaranden som avses i kolumnerna H–K i tabellen i avdelning I B, besluta att bruttovikten endast skall anges i det första fältet 35, medan de övriga fälten 35 skall lämnas tomma.

Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande avrundning ske:

 Mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg).

 Mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).

 Om bruttovikten underskrider 1 kg, bör den anges i formen ”0,xyz” (ange t.ex. ”0,654” för ett kolli som väger 654 gram).

Fält 36:   Förmåner

I detta fält anges uppgifter om varornas tullbehandling. Om det i tabellen i avdelning I avsnitt B anges att fältet skall användas, skall det fyllas i även om ingen tullförmån begärs. Fältet skall emellertid lämnas tomt i samband med handel mellan de delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och de delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan de delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas. Ange den gemenskapskod som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38.

Kommissionen offentliggör regelbundet i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning en förteckning över de kombinationer av koder som kan användas samt exempel och nödvändiga förklaringar.

Fält 37:   Förfarande

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, det förfarande för vilket varorna deklareras.

Fält 38:   Nettovikt (kg)

Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av emballage.

Fält 39:   Kvot

Ange löpnumret för den tullkvot vars tillämpning begärs.

Fält 40:   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, referensuppgifterna för den summariska deklaration som eventuellt använts i importmedlemsstaten eller för eventuella tidigare handlingar.

Fält 41:   Extra mängdenheter

Ange vid behov kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som föreskrivs i varunomenklaturen.

Fält 42:   Varans pris

Ange varans pris.

Fält 43:   VM kod

Ange, med hjälp av de gemenskapskoder som föreskrivs i bilaga 38, den värderingsmetod som använts.

Fält 44:   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange dels, med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38, de uppgifter som krävs enligt eventuellt gällande särskild lagstiftning, dels referensuppgifter för de handlingar som uppvisas till stöd för deklarationen, inbegripet i förekommande fall kontrollexemplar T5.

Delfältet ”SU kod” (särskilda upplysningar) får inte användas.

Om en deklaration för hänförande till tullagerförfarandet lämnas in till ett annat tullkontor än övervakningskontoret, anges övervakningskontorets fullständiga namn och adress.

Deklarationer som upprättas i de medlemsstater som under övergångsperioden för införande av euron ger användarna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av sina tulldeklarationer skall i detta fält förses, företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet, med en uppgift om den använda valutan – nationell valuta eller euro.

Medlemsstaterna kan föreskriva att denna uppgift endast skall anges i det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall skall uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.

Uppgiften skall utgöras av valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).

Fält 45:   Justering

I detta fält anges uppgifter om eventuella justeringar när ett D.V.1-dokument inte uppvisas till stöd för deklarationen. De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

Fält 46:   Statistiskt värde

Ange beloppet av det statistiska värdet, uttryckt i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser.

Fält 47:   Avgiftsberäkningar

Ange beskattningsgrunden (värde, vikt eller annan). Uppgifter om följande bör i tillämpliga fall anges på varje rad, vid behov med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs i bilaga 38:

 Slaget av avgift (t.ex. importtull, mervärdesskatt).

 Beskattningsgrunden.

 Den tillämpliga avgiftssatsen.

 Det avgiftsbelopp som skall betalas.

 Det valda betalningssättet (B.S.).

De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

Fält 48:   Uppskjuten betalning

Ange i förekommande fall referensuppgifter för tillståndet i fråga, varvid den uppskjutna betalningen avser både uppskjuten betalning av tullar och avgiftskredit.

Fält 49:   Identifiering av lager

Ange uppgift om tullager med hjälp av de gemenskapskoder som för detta ändamål föreskrivs och i detalj beskrivs i bilaga 38.

Fält 54:   Ort och datum; Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Ange ort och datum för upprättande av deklarationen.

Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som skall antas rörande användning av datorsystem, skall den berörda personens originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av importkontoret, följt av denna persons för- och efternamn. Om den berörda personen är en juridisk person skall undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn och sin ställning i företaget.

AVDELNING III

ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DE KOMPLETTERANDE FORMULÄREN

A.

Kompletterande formulär skall användas endast om deklarationen omfattar mer än en varupost (se fält 5). De måste uppvisas tillsammans med ett IM-, EX- eller EU-formulär (eller eventuellt ett CO-formulär).

B.

Anmärkningarna i avdelning I och II är också tillämpliga på kompletterande formulär.

Dock gäller följande:

 Första delfältet i fält 1 skall innehålla koden ”IM/c”, ”EX/c” eller ”EU/c” (eller eventuellt ”CO/c”). Detta delfält skall dock inte innehålla någon kod om

 formuläret används enbart för gemenskapstransitering, i vilket fall – beroende på vilket förfarande för gemenskapstransitering som gäller för de berörda varorna – koden ”T1bis”, ”T2bis”, ”T2Fbis” eller ”T2SMbis” skall anges i tredje delfältet, eller

 formuläret används enbart för att styrka varors gemenskapsstatus, i vilket fall – beroende på vilken status de berörda varorna har – koden ”T2Lbis”, ”T2LFbis” eller ”T2LSMbis” skall anges i tredje delfältet.

 Fält 2/8 är för frivillig användning av medlemsstaterna och bör endast innehålla för- och efternamn eller firma och identitetsnummer, om ett sådant finns, för den berörda personen.

 Delfältet för ”Totalt” i fält 47 avser den slutliga summeringen av alla varuposter som omfattas av de använda formulären IM och IM/c, EX och EX/c, EU och EU/c eller CO och CO/c. Det bör därför endast fyllas i på det sista av de använda formulären IM/c, EX/c, EU/c eller CO/c, vilka bifogas ett IM-, EX-, EU- eller CO-dokument, för att visa totalsumman för varje slag av avgift.

C.

Vid användning av kompletterande formulär gäller följande:

 De fält 31 (Kolli och varubeskrivning) i ett kompletterande formulär vilka inte används skall strykas över, för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

 När det tredje delfältet i fält 1 innehåller koden ”T”, skall fälten 32 (Varupost nr), 33 (Varukod), 35 (Bruttovikt (kg)), 38 (Nettovikt (kg)), 40 (Summarisk deklaration/Tidigare handlingar) och 44 (Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd) för den första varuposten i transiteringsdeklarationen strykas över, och det första fält 31 (Kolli och varubeskrivning) i detta dokument får inte ifyllas med uppgifterna om kollinas märken, nummer, antal och slag samt varubeskrivning. I det första fält 31 i detta dokument skall antalet kompletterande formulär med koden T1bis, T2bis, T2Fbis eller T2SMbis anges.


BILAGA 38

KODER SOM SKALL ANVÄNDAS PÅ FORMULÄREN FÖR DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET (10) (11)

AVDELNING I

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

I denna bilaga anges endast de särskilda grundkrav som gäller när pappersformulär används. Om transiteringsformaliteterna genomförs via utbyte av EDI-meddelanden, gäller anvisningarna i denna bilaga såvida annat inte anges i bilaga 37a eller 37c.

I vissa fall ges anvisningar om uppgiftstyp och uppgiftslängd. Följande koder för uppgiftstyper används:

a

:

bokstavskod

n

:

numerisk kod

an

:

alfanumerisk kod

Siffran efter en kod anger tillåten uppgiftslängd. De två punkter som eventuellt står före en längdangivelse innebär att uppgiften inte har en viss fastställd längd, utan kan bestå av det antal tecken som anges.

AVDELNING II

KODER

Fält 1:   Deklaration

Första delfältet

Följande koder är tillämpliga (a2):

EX▸C1 ————— ◂

Vid handel med länder och territorier som är belägna utanför gemenskapens tullområde, med undantag av Eftaländerna:

För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna A och E i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

För hänförande av varor till en av de tullbehandlingar som avses i kolumnerna C och D i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

För avsändning av icke-gemenskapsvaror vid handel mellan medlemsstater.

IM▸C1 ————— ◂

Vid handel med länder och territorier som är belägna utanför gemenskapens tullområde, med undantag av Eftaländerna:

För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna H–K i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

För hänförande av icke-gemenskapsvaror till ett tullförfarande vid handel mellan medlemsstater.

EU▸C1 ————— ◂

Vid handel med Eftaländer:

För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna A, E och H–K i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

För hänförande av varor till en av de tullbehandlingar som avses i kolumnerna C och D i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

CO▸C1 ————— ◂

För gemenskapsvaror som omfattas av särskilda åtgärder under övergångsperioden efter anslutningen av nya medlemsstater.

För hänförande av förfinansierade varor till ett tullager eller en frizon.

För gemenskapsvaror i samband med handel mellan de delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och de delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan de delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.

Andra delfältet

Följande koder är tillämpliga (a1):

A

:

För en normal deklaration (normalförfarande, artikel 62 i kodexen).

B

:

För en ofullständig deklaration (förenklat förfarande, artikel 76.1 a i kodexen).

C

:

För en förenklad deklaration (förenklat förfarande, artikel 76.1 b i kodexen).

D

:

För ingivande av en normal deklaration (enligt kod A) innan deklaranten kan uppvisa varorna.

E

:

För ingivande av en ofullständig deklaration (enligt kod B) innan deklaranten kan uppvisa varorna.

F

:

För ingivande av en förenklad deklaration (enligt kod C) innan deklaranten kan uppvisa varorna.

X

:

För en kompletterande deklaration inom ramen för ett förenklat förfarande enligt B.

Y

:

För en kompletterande deklaration inom ramen för ett förenklat förfarande enligt C.

Z

:

För en kompletterande deklaration inom ramen för ett förenklat förfarande enligt artikel 76.1 c i kodexen (registrering av varor i bokföringen).

Koderna D, E och F får bara användas inom ramen för förfarandet enligt artikel 201.2 när tullmyndigheterna tillåter att deklarationen inges innan deklaranten kan uppvisa varorna.

Tredje delfältet

Följande koder är tillämpliga (an..5):

T1▸C1 ————— ◂

Varor som skall befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

T2▸C1 ————— ◂

Varor som i enlighet med artikel 163 eller 165 i kodexen skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering; denna kod skall dock inte anges i fall enligt artikel 340c.2.

T2F▸C1 ————— ◂

Varor som i enlighet med artikel 340c.1 skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering.

T2SM▸C1 ————— ◂

Varor som i enlighet med artikel 2 i beslut nr 4/92 av Samarbetskommittén EEG–San Marino av den 22 december 1992 skall hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering.

T▸C1 ————— ◂

Blandad sändning enligt artikel 351. I detta fall skall ett streck dras genom fritt delfältsutrymme efter koden T.

T2L▸C1 ————— ◂

Ett dokument som styrker varornas gemenskapsstatus.

T2LF▸C1 ————— ◂

Ett dokument som styrker gemenskapsstatus för de varor som sänds till eller från en sådan del av gemenskapens tullområde där direktiv 77/388/EEG inte tillämpas.

T2LSM▸C1 ————— ◂

Ett dokument som i enlighet med artikel 2 i beslut nr 4/92 av Samarbetskommittén EEG–San Marino av den 22 december 1992 styrker status för de varor som sänds till San Marino.

Fält 2:   Avsändare/Exportör

Om identitetsnummer används skall koden sättas samman på följande sätt:

Vid import: landkod (a2); FN/EDIFACT-kod 3055 (an..3); kod för identifiering av exportör (an..13)

Vid export: landkod (a2); kod för identifiering av exportör (an..16)

Landkoder: gemenskapens bokstavskoder för länder och territorier baseras på den gällande ISO alfa-2-normen (a2) i den utsträckning som den är förenlig med gemenskapslagstiftningen. Den rättsliga grunden för dessa koder är rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater (EGT L 118, 25.5.1995). Genom en förordning av kommissionen offentliggörs regelbundet en aktuell förteckning över landkoder.

FN/EDIFACT 3055: När det gäller koder för aktörer i tredjeländer som anges i fälten 2 och 8 använder medlemsstaterna en förteckning som utges och uppdateras av ett organ eller en institution som har i uppdrag att fastställa koder för berörda parter. Organet eller institutionen kommer att anges i den förteckning över organ som offentliggörs av Förenta nationerna under rubriken UN/EDIFACT 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) och i vilken anges de organ som ansvarar för att utarbeta sådana förteckningar över ekonomiska aktörer.

Exempel:”JP1511234567890” för en japansk exportör (landkod: JP) vars identitetsnummer hos den japanska tullen (myndighetskod 151 enligt uppgiftskodförteckningen FN/EDIFACT 3055) är 1234567890.

Fält 8:   Mottagare

Om identitetsnummer används skall koden sättas samman på följande sätt:

Vid import: landkod (a2); kod för identifiering av mottagare (an..16)

Vid export: landkod (a2); FN/EDIFACT-kod 3055 (an..3); kod för identifiering av importör (an..13)

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Exempel:”JP1511234567890” för en japansk importör (landkod: JP) vars identitetsnummer hos den japanska tullen (myndighetskod 151 enligt uppgiftskodförteckningen FN/EDIFACT 3055) är 1234567890.

Fält 14:   Deklarant/Ombud

a) För att ange deklarant eller typ av ombudskap, ange en av följande koder (n1) före namn och fullständig adress:

1▸C1 ————— ◂  Deklarant.

2▸C1 ————— ◂  Ombud (direkt ombudskap enligt artikel 5.2 första strecksatsen i kodexen).

3▸C1 ————— ◂  Ombud (indirekt ombudskap enligt artikel 5.2 andra strecksatsen i kodexen).

När denna kod trycks på papper skall den anges mellan hakparenteser ([1], [2] eller [3]).

b) Om identitetsnummer används skall koden sättas samman på följande sätt:

Landkod (a2); kod för identifiering av deklarant/ombud (an..16). De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 15a:   Avs-/Expl Kod

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 17a:   Bestämmelselandets kod

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 17b:   Bestämmelseregionens kod

De koder som skall antas av medlemsstaterna bör användas.

Fält 18:   Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 19:   Container (Ctr)

Följande koder är tillämpliga (n1):

0

:

Varor som inte transporteras i containrar.

1

:

Varor som transporteras i containrar.

Fält 20:   Leveransvillkor

Följande koder och uppgifter skall i tillämpliga fall anges i de två första delfälten:

Första delfältet

Betydelse

Andra delfältet

Incoterm-kod

Incotermer — ICC/ECE

Plats att specificera

EXW

Fritt fabrik

angiven ort

FCA

Fritt fraktföraren

angiven ort

FAS

Fritt fartygets sida

angiven avsändningshamn

FOB

Fritt ombord

angiven avsändningshamn

CFR

Kostnad och frakt

angiven bestämmelsehamn

CIF

Kostnad, försäkring och frakt

angiven bestämmelsehamn

CPT

Fraktfritt

angiven bestämmelseort

CIP

Fraktfritt inklusive försäkring

angiven bestämmelseort

DAF

Levererat gränsen

angiven ort

DES

Levererat ombord på fartyg

angiven bestämmelsehamn

DEQ

Levererat på kaj (förtullat)

angiven bestämmelsehamn

DDU

Levererat oförtullat

angiven bestämmelseort

DDP

Levererat förtullat

angiven bestämmelseort

XXX

Andra leveransvillkor än de som anges ovan

utförlig beskrivning av leveransvillkoren ges i avtalet

Medlemsstaterna får begära att följande uppgiftskoder (n1) anges i tredje delfältet:

1▸C1 ————— ◂

:

Ort belägen på den berörda medlemsstatens territorium.

2▸C1 ————— ◂

:

Ort belägen på en annan medlemsstats territorium.

3▸C1 ————— ◂

:

Annat (ort belägen utanför gemenskapen).

Fält 21:   Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 22:   Valuta och fakturerat totalbelopp

Faktureringsvalutan skall anges med valutakoden enligt ISO alfa-3 (kod ISO 4217 för beskrivning av valutor och medel).

Fält 24:   Transaktionens art

Tillämpliga koder anges nedan.

De medlemsstater som begär denna information skall använda de ensiffriga koder som anges i kolumn A, utom kod 9 i förekommande fall, och siffran skall anges i fältets vänstra sida. Medlemsstaterna får också föreskriva att en andra siffra från kolumn B skall anges i fältets högra sida.

Kolumn A

Kolumn B

1▸C1 . ◂   Transaktioner som innefattar faktisk eller avsedd överföring av äganderätt mot ersättning (finansiell eller annan) (utom transaktioner enligt kod 2, 7 eller 8) (1) (2) (3).

1▸C1 . ◂   Fast köp/försäljning (2).

2▸C1 . ◂   Leverans för försäljning efter besiktning eller provning, i konsignation eller genom en kommissionär.

3▸C1 . ◂   Byteshandel (ersättning in natura).

4▸C1 . ◂   Personliga inköp som görs av resenärer.

5▸C1 . ◂   Finansiell leasing (2).

2▸C1 . ◂   Returnering av varor efter registrering av den ursprungliga transaktionen enligt kod 1 (4). Kostnadsfritt byte av varor (4).

1▸C1 . ◂   Returnering av varor.

2▸C1 . ◂   Byte av returnerade varor.

3▸C1 . ◂   Byte (t.ex. enligt garanti) av varor som inte returneras.

3▸C1 . ◂   Transaktioner (inte temporära) som innefattar överföring av äganderätt, men utan ersättning (finansiell eller annan).

1▸C1 . ◂   Varor som levereras enligt biståndsprogram, delvis eller helt genomförda eller finansierade av Europeiska gemenskapen.

2▸C1 . ◂   Andra statliga hjälpsändningar.

3▸C1 . ◂   Andra hjälpsändningar (privatpersoner, icke-statliga organisationer).

4▸C1 . ◂   Övriga.

4▸C1 . ◂   Verksamhet avseende bearbetning enligt avtal (5) eller reparationer (6) (utom transaktioner enligt kod 7).

1▸C1 . ◂   Bearbetning enligt avtal.

2▸C1 . ◂   Reparationer och underhåll mot betalning.

3▸C1 . ◂   Reparationer och underhåll, kostnadsfritt.

5▸C1 . ◂   Verksamhet efter bearbetning enligt avtal (5) eller reparationer (6) (utom transaktioner enligt kod 7).

1▸C1 . ◂   Bearbetning enligt avtal.

2▸C1 . ◂   Reparationer och underhåll mot betalning.

3▸C1 . ◂   Reparationer och underhåll, kostnadsfritt.

6▸C1 . ◂   Transaktioner som inte innefattar överföring av äganderätt, t.ex. uthyrning, lån, operationell leasing (7) eller annan tillfällig användning (8), utom bearbetning enligt avtal eller reparationer (leverans och returnering).

1▸C1 . ◂   Uthyrning, lån, operationell leasing.

2▸C1 . ◂   Annan tillfällig användning.

7▸C1 . ◂   Verksamhet enligt gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram (t.ex. Airbus).

 

8▸C1 . ◂   Leverans av byggmateriel och utrustning för arbeten som är en del av ett allmänt byggnads- eller anläggningsavtal (9).

 

9▸C1 . ◂   Andra transaktioner.

 

(1)   Denna kod omfattar de flesta export- och importtransaktioner, dvs. transaktioner vid vilka

— äganderätt överförs från en i landet bosatt person till en icke-bosatt person eller vice versa, och

— betalning eller annan ersättning (in natura) har gjorts eller skall ske.

(2)   Inbegripet reservdelar och andra utbytesvaror mot betalning.

(3)   Inbegripet finansiell leasing: Hyran beräknas på ett sådant sätt att den täcker hela eller så gott som hela värdet på varorna. Risken och förmånen av äganderätten överförs till leasingtagaren. Vid utgången av avtalet blir leasingtagaren den rättsliga ägaren till varorna.

(4)   Returnering eller byte av varor som ursprungligen registrerats enligt koderna 3–9 i kolumn A skall anges under de motsvarande koderna.

(5)   Bearbetningsverksamhet (under tullkontroll eller ej) skall registreras enligt koderna 4 och 5 i kolumn A. Bearbetningsverksamhet på förädlarens egen bekostnad omfattas inte av dessa koder och skall registreras enligt kod 1 i kolumn A.

(6)   Reparationer medför ett återställande av varorna till deras ursprungliga funktion. Detta får innefatta viss ombyggnad eller förbättringar.

(7)   Operationell leasing: Andra leasingavtal än finansiell leasing enligt not 3.

(8)   Denna kod omfattar varor som exporteras/importeras i avsikt att senare återimporteras/återexporteras utan att en överföring av äganderätten sker.

(9)   De transaktioner som registreras enligt kod 8 i kolumn A avser inte varor som faktureras särskilt, utan endast transaktioner för vilka en enda faktura omfattande det sammanlagda värdet av arbetena utfärdas. I andra fall skall transaktionerna registreras enligt kod 1.

Fält 25:   Transportsätt vid gränsen

Tillämpliga koder (n1) anges nedan:

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Postförsändelser

7

Transport genom fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

Fält 26:   Transportsätt inrikes

De för fält 25 angivna koderna är tillämpliga.

Fält 29:   Utfarts-/Införseltullkontor

Använd koder (an8) med följande struktur:

 De två första tecknen (a2) anger landet med hjälp av de landkoder som anges i anmärkningen till fält 2.

 De följande sex tecknen (an6) anger det berörda kontoret i detta land. I detta sammanhang föreslås följande struktur:

 

De tre första tecknen (a3) anger FN/LOCODE-koden och de tre sista tecknen används för en nationell alfanumerisk uppdelning (an3). Om de tre sista tecknen inte används, ange ”000”.

Exempel: BEBRU000: BE = ISO 3166 för Belgien, BRU = FN/LOCODE för staden Bryssel, 000 eftersom de tre sista tecknen inte används.

Fält 31:   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer — Containernummer — Antal och slag

Slag av kollin

Följande koder skall användas:

(FN/ECE-rekommendation nr 21, rev. 1, augusti 1994)

FÖRPACKNINGSKODER

Aerosol (aerosol)

AE

Ampull, oskyddad (ampoule, non-protected)

AM

Ampull, skyddad (ampoule, protected)

AP

Ask (box)

BX

Bägare (cup)

CU

Bal, icke-komprimerad (bale, non-compressed)

BN

Bal, komprimerad (bale, compressed)

BL

Balja (tub)

TB

Balk (girder)

GI

Balkar, i bunt (girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Behållare (bin)

BI

Behållare (canister)

CI

Bobin (bobbin)

BB

Bricka – Brickförpackning (tray – tray pack)

PU

Bulkvara, fasta, granulära partiklar (korn)

VR

Bulkvara, fasta, små partiklar (pulver)

VY

Bulkvara, fasta, stora partiklar (noduler)

VO

Bulkvara, flytande

VL

Bulkvara, gas (vid 1 031 millibar och 15 °C)

VG

Bulkvara, till vätska förtätad gas (v. on. temp./tryck)

VQ

Bunt (bunch)

BH

Bunt (bundle)

BE

Bunt (truss)

TS

Bur (cage)

CG

Burk (jar)

JR

Burk (pot)

PT

Burk, cylindrisk (can, cylindrical)

CX

Burk, rektangulär (can, rectangular)

CA

Damejeanne, oskyddad (carboy, non-protected)

CO

Damejeanne, oskyddad (demijohn, non-protected)

DJ

Damejeanne, skyddad (carboy, protected)

CP

Damejeanne, skyddad (demijohn, protected)

DP

Dunk, cylindrisk (jerrican, cylindrical)

JY

Dunk, rektangulär (jerrican, rectangular)

JC

Fat (butt)

BU

Fat (cask)

CK

Fat (firkin)

FI

Fat (hogshead)

HG

Fat (vat)

VA

Filmförpackning (filmpack)

FP

Flaska (flask)

FL

Flaska, liten (vial)

VI

Flaska, oskyddad, cylindrisk (bottle,…)

BO

Flaska, oskyddad, kupig (bottle,…)

BS

Flaska, skyddad, cylindrisk (bottle,…)

BQ

Flaska, skyddad, kupig (bottle,…)

BV

Flaskback, flaskställ (bottlecrate, bottlerack)

BC

Flätkorg (creel)

CE

Flerlagspåse (multiply bag)

MB

Flerlagssäck (multiwall sack)

MS

Förvaringsbox (footlocker)

FO

Fruktlåda (fruit crate)

FC

Gasbehållare (gas bottle)

GB

Glasbehållare, oskyddad (balloon, non-protected)

BF

Glasbehållare, skyddad (balloon, protected)

BP

Glidlastskiva (slipsheet)

SL

Häck (crate)

CR

Häck (framed crate)

FD

Häck (shallow crate)

SC

Hink (bucket)

BJ

Hink (pail)

PL

Hölje (envelope)

EN

Jutesäck (jutebag)

JT

Kagge (keg)

KG

Kartong (carton)

CT

Kista (chest)

CH

Kista (coffer)

CF

Kista (coffin)

CJ

Koffert (trunk)

TR

Konservburk (tin)

TN

Korg (basket)

BK

Korg (hamper)

HR

Korgflätad flaska (wickerbottle)

WB

Krus (jug)

JG

Krus (pitcher)

PH

Krympfilmförpackning (shrinkwrapped)

SW

Låda (case)

CS

Matta (mat)

MT

Mjölkback (milk crate)

MC

Mjölkkanna (churn)

CC

Nät (net)

NT

Nät (rednet)

RT

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NE

Ölback (beer crate)

CB

Överdrag (cover)

CV

Packe (package)

PK

Paket (packet)

PA

Paket (parcel)

PC

Påse (bag)

BG

Påse (pouch)

PO

Påse, liten (sachet)

SH

Planka (plank)

PN

Plankor, i bunt (planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Plåt (sheetmetal)

SM

Platta (plate)

PG

Plattor, i bunt (plates, in bundle/bunch/truss)

PY

Ram (frame)

FR

Ring (ring)

RG

Rör (pipe)

PI

Rör, i bunt (pipes, in bundle/bunch/truss)

PZ

Rulle (coil)

CL

Rulle (reel)

RL

Rulle (roll)

RO

Säck (sack)

SA

Sats (nest)

NS

Segelduk (canvas)

CZ

Sjökista (sea-chest)

SE

Skiva (board)

BD

Skiva (sheet)

ST

Skivor, i bunt (board, in bundle/bunch/truss)

BY

Skivor, i bunt (sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Spindel (spindle)

SD

Spjällåda (skeleton case)

SK

Sprejförpackning (atomizer)

AT

Stång (bar)

BR

Stång (rod)

RD

Stänger, i bunt (bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Stänger, i bunt (rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

Stock (log)

LG

Stockar, i bunt (logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

Tacka (ingot)

IN

Tackor, i bunt (ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

Tändsticksask (match box)

MX

Tank, cylindrisk (tank, cylindrical)

TY

Tank, rektangulär (tank, rectangular)

TK

Telåda (tea-chest)

TC

Trumma (drum)

DR

Tub (tube)

TU

Tub, komprimerbar (tube, collapsible)

TD

Tuber, i bunt (tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Tunna (barrel)

BA

Tunna (tun)

TO

Tygrulle, tygbunt (bolt)

BT

Vakuumförpackning (vacuum-packed)

VP

Vals (cylinder)

CY

Väska (suitcase)

SU

Fält 33:   Varukod

Första delfältet (åtta siffror)

Ifylls i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

I de fall då formuläret används för förfarandet för gemenskapstransitering, skall åtminstone det sexsiffriga undernummer enligt Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som svarar mot berörda varor anges i detta delfält. När så föreskrivs i gemenskapsbestämmelser skall delfältet dock ifyllas i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

Andra delfältet (två tecken)

Ifylls i enlighet med Taric (två tecken för tillämpning av särskilda gemenskapsåtgärder för formaliteter som skall genomföras vid bestämmelseorten).

Tredje delfältet (fyra tecken)

Ifylls i enlighet med Taric (första tilläggsnumret).

Fjärde delfältet (fyra tecken)

Ifylls i enlighet med Taric (andra tilläggsnumret).

Femte delfältet (fyra tecken)

Koder som skall antas av de berörda medlemsstaterna.

Fält 34a:   Ursprungslandets kod

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 34b:   Ursprungs-/produktionsregionens kod

Koder som skall antas av medlemsstaterna.

Fält 36:   Förmåner

I detta fält skall anges en kod bestående av tre siffror, varvid först skall anges en siffra enligt punkt 1 nedan och därefter två siffror enligt punkt 2 nedan.

Följande koder är tillämpliga:

1.

 

Den första siffran i koden

1

:

Tullförfarande ”erga omnes”.

2

:

Allmänna preferenssystemet (GSP).

3

:

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2.

4

:

Inget uttag av tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av gemenskapen.

2.

 

De följande två siffrorna i koden

00

:

Inget av de följande fallen.

10

:

Tullbefrielse.

15

:

Tullbefrielse med användning för särskilda ändamål.

18

:

Tullbefrielse med intyg om produktens särskilda karaktär.

19

:

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis.

20

:

Tullkvot. (12)

23

:

Tullkvot med användning för särskilda ändamål. (13)

25

:

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär. (14)

28

:

Tullkvot efter passiv förädling. (15)

40

:

Användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

50

:

Intyg om produktens särskilda karaktär.

Fält 37:   Förfarande

A.   Första delfältet

I detta delfält skall fyrsiffriga koder anges, där de två första siffrorna står för det förfarande som begärs och de två sista siffrorna för det föregående förfarandet. En förteckning över tvåsiffriga koder anges nedan.

Med föregående förfarande avses det förfarande som varorna varit hänförda till innan de hänförs till det förfarande som begärs.

Om det föregående förfarandet är ett lagerförfarande eller ett förfarande för temporär import eller om varorna kommer från en frizon får den kod som hänför sig därtill dock användas enbart om varorna tidigare inte har hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan (aktiv förädling, passiv förädling, bearbetning under tullkontroll).

Exempel Återexport av varor som importerats inom ramen för tullförfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) och därefter hänförts till tullagerförfarandet = 3151 (inte 3171) (första transaktionen = 5100, andra transaktionen = 7151: återexport = 3151).

På samma sätt skall hänförande till något av de ovan nämnda suspensiva förfarandena vid återimport av varor som tidigare exporterats temporärt anses som vanlig import inom ramen för det berörda förfarandet. Återimporten skall registreras först när de berörda varorna övergår till fri omsättning.

Exempel: Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av produkter som exporterats inom ramen för tullförfarandet för passiv förädling och vid återimporten hänförts till tullagerförfarandet = 6121 (inte 6171) (första transaktionen = temporär export för passiv förädling = 2100, andra transaktionen = hänförande till tullagerförfarandet = 7121, tredje transaktionen = övergång till fri konsumtion och övergång till fri omsättning = 6121).

De koder i förteckningen nedan där ”(a)” anges får inte användas som de två första siffrorna i förfarandekoden, utan används för att ange föregående förfarande.

Exempel: 4054 = övergång till fri omsättning och till fri konsumtion av varor som tidigare varit hänförda till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) i en annan medlemsstat.

Förteckning över förfaranden för kodningsändamål

Två tvåsiffriga grundelement skall kombineras så att de bildar en fyrsiffrig kod.

00

:

Denna kod används för att ange att föregående förfarande saknas. (a)

01

:

Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.

Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan gemenskapen och länder/områden med vilka denna har en tullunion.

Exempel: Varor kommer från ett tredjeland, övergår till fri omsättning i Frankrike och sänds vidare till Kanalöarna.

02

:

Övergång till fri omsättning av varor som är avsedda att hänföras till ett förfarande för aktiv förädling (restitutionssystemet).

Förklaring: Aktiv förädling (restitutionssystemet) enligt artikel 114.1 b i kodexen.

07

:

Övergång till fri omsättning och samtidigt hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.

Förklaring:

Denna kod används när varorna övergår till fri omsättning utan att eventuell mervärdesskatt och eventuella punktskatter har betalats.

Exempel:

Importerade maskiner övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt betalats. Uppskov med mervärdesskatt när varor befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

▾C1

Importerade cigaretter övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt och punktskatter har betalats. Uppskov med mervärdesskatt och punktskatter när varor befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

▾B

10

:

Slutgiltig export.

Exempel: Normal export av gemenskapsvaror till ett tredjeland, men även export av gemenskapsvaror till delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG inte tillämpas.

11

:

Export av förädlingsprodukter framställda med användning av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) innan importvaror hänförs till förfarandet.

Förklaring: Export i förväg (EX-IM) i enlighet med artikel 115.1 b i kodexen.

Exempel: Export av cigaretter tillverkade med användning av tobaksblad från gemenskapen innan tobaksblad från tredjeland hänförs till förfarandet för aktiv förädling.

21

:

Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling.

Förklaring: Förfarandet för passiv förädling inom ramen för artiklarna 145–160 i kodexen. Se även kod 22.

22

:

Annan temporär export än enligt kod 21.

Exempel: Samtidig tillämpning av förfarandet för passiv förädling och förfarandet för ekonomisk passiv förädling med avseende på textilprodukter (rådets förordning (EG) nr 3036/94).

23

:

Temporär export för returnering i oförändrat skick.

Exempel: Temporär export av artiklar för utställningar, t.ex. varuprover och yrkesutrustning.

31

:

Återexport.

Förklaring: Återexport av icke-gemenskapsvaror efter ett suspensivt tullförfarande med ekonomisk verkan.

Exempel: Varor som deklarerats för införsel i tullager deklareras därpå för ▸C1 återexport. ◂

40

:

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.

Exempel: Varor kommer från tredjeland, med betalning av tullar och mervärdesskatt.

41

:

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet).

Exempel: Förfarandet för aktiv förädling, med betalning av tullarna och de nationella skatterna i samband med importen.

42

:

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning med befrielse från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat.

Exempel: Import med befrielse från mervärdesskatt, med ianspråktagande av ett skatteombuds tjänster.

43

:

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor inom ramen för tillämpning, under en övergångsperiod efter anslutningen av nya medlemsstater, av särskilda åtgärder i samband med uttag av belopp.

Exempel: Övergång till fri omsättning av jordbruksprodukter inom ramen för tillämpning, under en viss övergångsperiod efter anslutningen av nya medlemsstater, av särskilda tullförfaranden eller åtgärder mellan de nya medlemsstaterna och resten av gemenskapen, av samma typ som de som på sin tid gällde för Spanien och Portugal.

45

:

Övergång till fri omsättning och övergång till fri konsumtion med befrielse från mervärdesskatt eller punktskatter samt hänförande av varorna till ett skatteupplagsförfarande.

Förklaring:

Befrielse från mervärdesskatt eller punktskatt genom att varor hänförs till ett skatteupplagsförfarande.

Exempel:

Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och mervärdesskatt betalas. Uppskov med punktskatt när varorna befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

▾C1

Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och punktskatt betalas. Uppskov med mervärdesskatt när varorna befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

▾B

48

:

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de varor som temporärt exporteras.

Förklaring: Standardutbytessystemet (IM-EX), import i förväg i enlighet med artikel 154.4 i kodexen.

49

:

Övergång till fri konsumtion av gemenskapsvaror i samband med handel mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.

Övergång till fri konsumtion av varor i samband med handel mellan gemenskapen och länder/områden med vilka denna har en tullunion.

Förklaring:

Import med övergång till fri konsumtion, från delar av EU i vilka direktiv 77/388/EEG inte tillämpas. Användning av det administrativa enhetsdokumentet föreskrivs i artikel 206 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Exempel:

Varor kommer från Martinique och övergår till fri konsumtion i Belgien.

▾C1

Varor kommer från Turkiet och övergår till fri konsumtion i Tyskland.

▾B

51

:

Hänförande till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet).

Förklaring: Aktiv förädling (suspensionssystemet) i enlighet med artikel 114.1 a och 114.2 a i kodexen.

53

:

Import av varor för hänförande av dessa till förfarandet för temporär import.

Exempel: Temporär import t.ex. för en utställning.

54

:

Aktiv förädling (suspensionssystemet) i en annan medlemsstat (utan att varorna övergått till fri omsättning där).(a)

Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över handeln inom gemenskapen.

Exempel: Varor från ett tredjeland blir föremål för en deklaration för aktiv förädling i Belgien (5100). De sänds efter denna förädling till Tyskland, för att där övergå till fri omsättning (4054) eller för att där genomgå ytterligare förädling (5154).

61

:

Återimport med övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.

63

:

Återimport med övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning med befrielse från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat.

Exempel: Återimport efter passiv förädling eller temporär export, varvid en eventuell mervärdesskatteskuld påförs ett skatteombud.

68

:

Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.

Exempel: Alkoholdrycker som genomgått bearbetning återimporteras och placeras i ett punktskatteupplag.

71

:

Hänförande till tullagerförfarandet.

Förklaring: Hänförande till tullagerförfarandet. Detta utgör inget hinder för samtidig placering i t.ex. punktskatte- eller mervärdesskatteupplag.

76

:

Placering i tullager eller frizon, med förskottsbetalning av exportbidrag, av produkter och varor som är avsedda att exporteras i oförändrat skick.

Exempel: Lagring, med förskottsbetalning av exportbidrag, av varor som är avsedda att exporteras. (Artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter (EGT L 62, 7.3.1980, s. 5)).

77

:

Placering i tullager, frizon eller frilager, med förskottsbetalning av exportbidrag, av bearbetade produkter eller varor som är avsedda att exporteras efter bearbetning.

Exempel: Lagring, med förskottsbetalning av exportbidrag, av bearbetade produkter och varor som framställts med användning av basprodukter och som är avsedda att exporteras. (Artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 565/80).

78

:

Placering av varor i en frizon av kontrolltyp II.

91

:

Hänförande till förfarandet för bearbetning under tullkontroll.

92

:

Bearbetning under tullkontroll i en annan medlemsstat (utan att varorna övergått till fri omsättning där).(a)

Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över handeln inom gemenskapen.

Exempel: Varor från ett tredjeland blir föremål för bearbetning under tullkontroll i Belgien (9100). De sänds efter bearbetning till Tyskland, för att där övergå till fri omsättning (4092) eller för att där genomgå ytterligare bearbetning (9192).

B.   Andra delfältet

1. När detta fält används för att ange ett gemenskapsförfarande skall en kod bestående av en bokstav följd av två alfanumeriska tecken användas, där den första bokstaven anger en åtgärdskategori enligt följande:

Aktiv förädling

Axx

Passiv förädling

Bxx

Befrielse

Cxx

Temporär import

Dxx

Jordbruksprodukter

Exx

Andra

Fxx

Aktiv förädling

(Artikel 114 i kodexen)

Förfarande

Kod

Import

Varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) efter export i förväg av förädlingsprodukter framställda med användning av mjölk och likvärdiga mjölkprodukter

A01

Varor avsedda för militär användning utomlands hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet)

A02

Varor avsedda att återexporteras till kontinentalhyllan hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet)

A03

Varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) (enbart mervärdesskatt)

A04

Varor avsedda att återexporteras till kontinentalhyllan hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) (enbart mervärdesskatt)

A05

Varor avsedda för militär användning utomlands hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet)

A06

Varor avsedda att återexporteras till kontinentalhyllan hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet)

A07

Varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) utan punktskatteuppskov

A08

Export

Förädlingsprodukter, framställda med användning av mjölk och mjölkprodukter

A51

Förädlingsprodukter hänförda till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) (enbart mervärdesskatt)

A52

Förädlingsprodukter hänförda till förfarandet för aktiv förädling och avsedda för militär användning utomlands

A53

Passiv förädling

(Artikel 145 i kodexen)

Förfarande

Kod

Import

▸C2 Förädlingsprodukter som kommer i retur till den medlemstat där tull och annan skatt betalats ◂

B01

▸C2 Förädlingsprodukter som kommer i retur efter garantireparation ◂

B02

▸C2 Förädlingsprodukter som kommer i retur efter garantiutbyte ◂

B03

▸C2 Förädlingsprodukter som kommer i retur efter passiv förädling ◂ och uppskov med mervärdesskatt på grund av användning för särskilda ändamål

B04

▸C2 Förädlingsprodukter som kommer i retur med partiell befrielse ◂ från importtullar genom att värdet vid beräkning av tullen grundas på kostnaden för förädlingsprocessen (artikel 591)

B05

Export

Varor som importerats för aktiv förädling exporteras för reparation inom ramen för passiv förädling

B51

▸C2 Varor som importerats för aktiv förädling för garantiutbyte ◂

B52

Passiv förädling inom ramen för avtal med tredjeländer, eventuellt kombinerad med passiv förädling med mervärdesskattelättnader

B53

Passiv förädling med mervärdesskattelättnader enbart

B54

Befrielse

(Förordning (EEG) nr 918/83)

 

Artikel

Kod

Befrielse från importtullar

Personlig egendom som importeras av fysiska personer som flyttar sin normala bostad till gemenskapen

2

C01

Varor som importeras med anledning av giftermål (brudutstyrsel och bohag)

11.1

C02

Varor som importeras med anledning av giftermål (gåvor som normalt ges som bröllopsgåvor)

11.2

C03

Personlig egendom som förvärvats genom arv

16

C04

Bohag för möblering av en andra bostad

20

C05

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

25

C06

Försändelser av ringa värde

27

C07

Försändelser som skickas från en privatperson till en annan

29

C08

Kapitalvaror och annan utrustning som tillhör företag och importeras i samband med överflyttning av verksamhet från ett tredjeland till gemenskapen

32

C09

Kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet

38

C10

Undervisningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel, vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga 1

50

C11

Undervisningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel, vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga 2

51

C12

Undervisningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel, vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter eller tillbehör)

53

C13

Utrustning som importeras för icke-kommersiella ändamål av eller på uppdrag av en inrättning eller ett organ för vetenskaplig forskning med säte utanför gemenskapen

59a

C14

Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning

60

C15

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning

61

C16

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling

63a

C17

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

63c

C18

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang

64

C19

Varor till välgörande och filantropiska organisationer

65

C20

I bilaga 3 förtecknade artiklar avsedda för blinda

70

C21

I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk

71 första strecksatsen

C22

I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer

71 andra strecksatsen

C23

Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk

72; 74

C24

Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer

72;74

C25

Varor som importeras till förmån för katastrofoffer

79

C26

Hederstecken och belöningar

86

C27

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser

87

C28

Varor som skall användas av monarker eller statsöverhuvuden

90

C29

Varuprover som importeras för handelsfrämjande ändamål

91

C30

Trycksaker och reklammaterial som importeras för handelsfrämjande ändamål

92

C31

Produkter som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknande

95

C32

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

100

C33

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter

107

C34

Litteratur avsedd som turistinformation

108

C35

Diverse dokument och artiklar

109

C36

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport

110

C37

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport

111

C38

Bränsle och smörjmedel i motorfordon på land

112

C39

Material för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer

117

C40

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

118

C41

Befrielse från exporttullar

Husdjur som exporteras i samband med överflyttning av en jordbruksverksamhet från gemenskapen till ett tredjeland

120

C51

Torrfoder och annat foder som medföljer djur vid export

126

C52

Temporär import

(kodexen och denna förordning)

Förfarande

Artikel i denna förordning

Kod

Lastpallar

556

D01

Containrar

557

D02

Transportmedel

558

D03

Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande

563

D04

Välfärdsmateriel för sjöfolk

564

D05

Utrustning för katastrofhjälp

565

D06

Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning

566

D07

Djur

567

D08

Varor som är avsedda för verksamheter I samband med de särskilda omständigheter som gäller för gränsområden

567

D09

Ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring

568

D10

Reklammaterial

568

D11

Yrkesutrustning

569

D12

Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

570

D13

Emballage, fyllda

571

D14

Emballage, tomma

571

D15

Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar

572

D16

Specialverktyg och specialinstrument

572

D17

Varor som skall genomgå tester

573 a

D18

Varor som omfattas av provningsförbehåll och importeras I samband med ett försäljningskontrakt innehållande bestämmelserna om provningsförbehållet

573 b

D19

Varor som skall användas för att utföra tester

573 c

D20

Varuprov

574

D21

Ersättningsproduktionsmedel

575

D22

Varor som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang

576.1

D23

Varor till påseende (två månader)

576.2

D24

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

576.3 a

D25

Icke nytillverkade varor som importeras I syfte att säljas på auktion

576.3 b

D26

Reservdelar, tillbehör och utrustning

577

D27

Varor som importeras I särskilda situationer som inte har någon ekonomisk betydelse

578 b

D28

Varor som importeras vid enstaka tillfällen, för en period på högst tre månader

578 a

D29

 

Artikel i kodexen

Kod

Temporär import med partiell befrielse från importtullar

142

D51

Jordbruksprodukter

Förfarande

Kod

Import

Användning av enhetsvärden för fastställande av tullvärde för vissa lättförstörbara varor (artiklarna 173–177)

E01

Schablonvärden vid import (t.ex. förordning (EG) nr 3223/94)

E02

Export

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som kräver exportlicens (varor som omfattas av bilaga I till fördraget)

E51

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver exportlicens (varor som omfattas av bilaga I till fördraget)

E52

Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver exportlicens (varor som omfattas av bilaga I till fördraget)

E53

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som kräver bidragslicens (varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E61

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver bidragslicens (varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E62

Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver bidragslicens (varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E63

I små mängder exporterade jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag och som inte beaktas vid beräkningen av den lägsta procentandel som skall kontrolleras

E71

Andra

Förfarande

Kod

Import

Befrielse från importtullar för returvaror (artikel 185 i kodexen)

F01

Befrielse från importtullar för returvaror (enligt de särskilda omständigheter som fastställs i artikel 844.1: jordbruksprodukter)

F02

Befrielse från importtullar för returvaror (enligt de särskilda omständigheter som fastställs i artikel 846.2: reparation eller återställande i gott skick)

F03

Förädlingsprodukter som återinförs till gemenskapen efter att ursprungligen ha exporterats eller återexporterats (artikel 187 i kodexen)

F04

Bearbetning under tullkontroll, i de fall där de ekonomiska villkoren anses vara uppfyllda (artikel 552.1 första stycket)

F11

Befrielse från importtullar för fiskeprodukter och andra produkter som hämtats ur ett tredjelands territorialvatten av fartyg som är anmälda för registrering eller registrerade i en medlemsstat och för denna medlemsstats flagg

F21

Befrielse från importtullar för produkter som framställts, med utgångspunkt i fiskeprodukter och andra produkter som hämtats ur ett tredjelands territorialvatten, ombord på fabriksfartyg som är anmälda för registrering eller registrerade i en medlemsstat och för denna medlemsstats flagg

F22

Varor inom förfarandet för passiv förädling som utan punktskatteuppskov hänförs till ett tullagerförfarande

F31

Varor inom förfarandet för aktiv förädling som utan punktskatteuppskov hänförs till ett tullagerförfarande

F32

Varor i en frizon av kontrolltyp II vilka utan punktskatteuppskov hänförs till ett tullagerförfarande

F33

Varor inom förfarandet för bearbetning under tullkontroll vilka utan punktskatteuppskov hänförs till ett tullagerförfarande

F34

Övergång till fri omsättning av varor avsedda för arrangemang eller försäljning och hänförda till förfarandet för temporär import på grundval av de taxeringsgrunder som är tillämpliga på varorna vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning godtas

F41

Övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter som belagts med för dem gällande importtullar (artikel 122 a i kodexen)

F42

Övergång till fri omsättning av till förfarandet för aktiv förädling hänförda varor, eller övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter utan kompensationsränta (artikel 519.4)

F43

Export

Exportvaror för militär användning

F51

Proviantering

F61

Proviantering av varor för vilka exportbidrag kan beviljas

F62

Placering i lokal under tullkontroll för proviantering (artiklarna 40–43 i förordning (EEG) nr 800/1999)

F63

Utförsel ur lokal under tullkontroll för proviantering av varor avsedda för proviantering

F64

2. Rent nationella koder skall utformas som en kod bestående av en siffra följd av två alfanumeriska tecken enligt varje medlemsstats egen nomenklatur.

Fält 40:   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

I detta fält skall anges alfanumeriska koder (an..26).

Varje kod består av tre olika delar. Varje del är avskild från de andra genom ett bindestreck (–). I den första delen (a1) anges en av tre bokstäver för att ange vilken av nedanstående kategorier av handlingar som avses. I den andra delen (an..3) anges siffror eller bokstäver eller en kombination av dessa för att ange typen av handling. I den tredje delen (an..20) anges de uppgifter om handlingen som krävs för att identifiera den, dvs. dess registreringsnummer eller annan igenkännbar hänvisning.

1.   Den första delen (a1):

Summarisk deklaration: X

Ursprunglig deklaration: Y

Tidigare handling: Z

2.   Den andra delen (an..3):

Ange en förkortning för handlingen från nedanstående förteckning över förkortningar för handlingar.

I denna förteckning upptas även koden ”CLE”, vilken anger ”Datum och referensuppgift för registrering av varorna i bokföringen” (artikel 76.1 c i kodexen). Datumet anges i följande form: ååååmmdd.

3.   Den tredje delen (an..20):

Det registreringsnummer eller en annan igenkännbar hänvisning som används för att identifiera handlingen skall anges här.

Exempel:

 Den tidigare handlingen är ett transiteringsdokument T1 som bestämmelsekontoret tilldelat numret ”238544”. Koden blir då ”Z-821-238544” (”Z” för tidigare handling, ”821” för transiteringsförfarandet och ”238544” för handlingens registreringsnummer (eller MRN (transiteringsreferensnummer) för NCTS-transaktioner)).

 Ett fraktmanifest med numret ”2222” används som summarisk deklaration. Koden blir då ”X-785-2222” (”X” för summarisk deklaration, ”785” för fraktmanifestet och ”2222” för fraktmanifestets registreringsnummer).

 Registreringen av varorna i bokföringen skedde den 14 februari 2002. Koden blir då ”Y-CLE-20020214-5” (”Y” för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration, ”CLE” för ”registrering i bokföringen”, ”20020214” för bokföringsdatumet, dvs. ”2002” för året, ”02” för månaden och ”14” för dagen, och ”5” som utgör referensuppgift för bokföringen).

Förteckning över förkortningar för dokument

Containerlista

235

Lastspecifikation

270

Packsedel

271

Proformafaktura

325

Handelsfaktura

380

Transportdokument

703

Huvudkonossement

704

Konnossement

705

CIM-fraktsedel (järnväg)

720

SMGS-följesedel

722

Vägtransportfraktsedel

730

Flygfraktsedel

740

Huvudflygfraktsedel

741

Leveransavi (paketpost)

750

Dokument för multimodal/kombinerad transport

760

Fraktmanifest

785

Bordereau

787

Deklaration för gemenskapstransitering – blandade sändningar (T)

820

Deklaration för extern gemenskapstransitering (T1)

821

Deklaration för intern gemenskapstransitering (T2)

822

Kontrollexemplar T5

823

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Referensuppgift/Datum för registrering av varorna i bokföringen

CLE

Informationsblad INF3

IF3

Informationsblad INF8

IF8

Fraktmanifest – förenklat förfarande

MNS

Deklaration för intern gemenskapstransitering – artikel 340c.1

T2F

T2M

T2M

Övrigt

ZZZ

▸C2 Om ovanstående handling ◂ upprättats på ett administrativt enhetsdokument, skall de koder som är tillämpliga för fält 1, första delfältet, användas som dokumentförkortningar (IM, EX, CO och EU).

Fält 43:   VM kod

Följande koder används för att ange de bestämmelser som tillämpats för att fastställa de importerande varornas tullvärde:

Kod

Artikel i kodexen

Metod

1

29.1

Importerade varors transaktionsvärde

2

30.2 a

Identiska varors transaktionsvärde

3

30.2 b

Liknande varors transaktionsvärde

4

30.2 c

Värde grundat på styckepris i gemenskapen

5

30.2 d

Beräknat värde

6

31

Värde grundat på tillgängliga uppgifter

Fält 44:   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

1.   Särskilda upplysningar

De särskilda upplysningarna på tullområdet anges i form av en numerisk kod bestående av fem siffror. Koden anges efter den berörda uppgiften utom när det i gemenskapens lagstiftning föreskrivs att koden ersätter texten.

Exempel: Inom ramen för förenklingar i fråga om exportdeklaration skall exemplar 3 innehålla uppgiften ”Förenklad export” (artikel 280.3). I fält 44 anges då: ”Förenklad export – 30100”.

Enligt gemenskapens lagstiftning skall vissa särskilda upplysningar anges i andra fält än fält 44. Koderna för dessa särskilda upplysningar skall dock anges enligt samma regler som för fält 44. Om det i gemenskapens lagstiftning inte anges i vilket fält en upplysning skall anges, skall den anges i fält 44.

Samtliga särskilda gemenskapsupplysningar anges i en förteckning i slutet av denna bilaga.

Medlemsstaterna får föreskriva att särskilda nationella upplysningar skall användas om deras kodstruktur skiljer sig från den som används för de särskilda gemenskapsupplysningarna.

2.   Bilagda handlingar, certifikat och tillstånd

a) De internationella eller i gemenskapen utfärdade handlingar, certifikat och tillstånd som uppvisas till stöd för en deklaration skall anges genom en kod bestående av fyra alfanumeriska tecken, följd av ett registreringsnummer eller någon annan igenkännbar referensuppgift. Förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder anges i Taric-databasen.

b) Nationella handlingar, certifikat och tillstånd som uppvisas till stöd för en deklaration skall anges genom en kod bestående av en siffra följd av tre alfanumeriska tecken (t.ex. 2123, 34d5 osv.) som eventuellt följs av ett registreringsnummer eller någon annan igenkännbar referensuppgift. Dessa koder om fyra tecken skall sättas samman enligt varje medlemsstats egen nomenklatur.

Fält 47:   Avgiftsberäkningar

Första kolumnen:   Slag av avgift

a) Följande koder är tillämpliga:

Tull på industriprodukter

A00

Tull på jordbruksprodukter

A10

Tilläggstull

A20

Slutgiltig antidumpningstull

A30

Preliminär antidumpningstull

A35

Slutgiltig utjämningstull

A40

Provisorisk utjämningstull

A45

Mervärdesskatt

B00

Kompensationsränta (mervärdesskatt)

B10

Dröjsmålsränta (mervärdesskatt)

B20

Exportavgift

C00

Exportavgift för jordbruksprodukter

C10

Dröjsmålsränta

D00

Kompensationsränta (t.ex. aktiv förädling)

D10

Tull som tas ut på andra länders vägnar

E00

b) Rent nationella koder skall utformas som en kod bestående av en siffra följd av två alfanumeriska tecken enligt varje medlemsstats egen nomenklatur.

Sista kolumnen:   Betalningssätt

Medlemsstaterna kan använda följande koder:

A▸C1 ————— ◂

:

Kontantbetalning.

B▸C1 ————— ◂

:

Betalning med kreditkort.

C▸C1 ————— ◂

:

Betalning med check.

D▸C1 ————— ◂

:

Annan betalning (t.ex. belastning av tullombuds konto).

E▸C1 ————— ◂

:

Uppskjuten betalning.

F▸C1 ————— ◂

:

Uppskjuten betalning – tullsystem.

G▸C1 ————— ◂

:

Uppskjuten betalning – mervärdesskattesystem (artikel 23 i direktiv 77/388/EEG).

H▸C1 ————— ◂

:

Elektronisk överföring.

J▸C1 ————— ◂

:

Betalning genom posten (postförsändelser) eller annan offentlig inrättning.

K▸C1 ————— ◂

:

Punktskattekredit eller återbetalning av punktskatt.

M▸C1 ————— ◂

:

Konsignation (inbegripet kontant deposition).

P▸C1 ————— ◂

:

Kontant deposition på tullombuds konto.

R▸C1 ————— ◂

:

Säkerhet.

S▸C1 ————— ◂

:

Individuell säkerhet.

T▸C1 ————— ◂

:

Säkerhet på tullombuds konto.

U▸C1 ————— ◂

:

Säkerhet på den berörda personens konto – permanent tillstånd.

V▸C1 ————— ◂

:

Säkerhet på den berörda personens konto – individuellt tillstånd.

O▸C1 ————— ◂

:

Säkerhet hos interventionsorgan.

Fält 49:   Identifiering av lager

Koden har följande struktur bestående av tre delar:

 En bokstav för att ange typ av tullager enligt den uppdelning som föreskrivs i artikel 525 (a1). För lager som inte nämns i artikel 525 anges

 

Y

:

för ett lager som inte är tullager,

Z

:

för en frizon eller ett frilager.

 Det identitetsnummer som tilldelats av medlemsstaten vid utfärdandet av tillståndet (an..14).

 Landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet och som anges i fält 2 (a2).

Fält 51:   Planerade transittullkontor (och länder)

De koder som avses i anmärkningen till fält 29 bör användas.

Fält 52:   Säkerhet

Ange typ av säkerhet.

Följande koder är tillämpliga:

Situation

Kod

Andra erforderliga uppgifter

Befrielse från ställande av säkerhet (artikel 94.4 i tullkodexen och artikel 380.3 i den här förordningen)

0

—  Nummer på intyg om befrielse från ställande av säkerhet

Samlad säkerhet

1

—  Nummer på intyg om samlad säkerhet

—  Garantikontor

Individuell säkerhet som ställs genom borgensman

2

—  Hänvisning till borgensförbindelse

—  Garantikontor

Individuell säkerhet i form av en kontant deposition

3

 

Individuell säkerhet med användning av garantikuponger

4

—  Nummer på garantikupong för individuell säkerhet

Befrielse från ställande av säkerhet (artikel 95 i kodexen)

6

 

Befrielse från ställande av säkerhet för vissa offentliga organ

8

 

Individuell säkerhet (punkt 3 i bilaga 47a)

9

—  Hänvisning till borgensförbindelse

—  Garantikontor

Ange uppgift om land efter ”gäller inte för”.

De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.

Fält 53:   Bestämmelsetullkontor (och land)

De koder som avses i anmärkningen till fält 29 bör användas.

Särskilda upplysningar – Kod XXXXX

Allmän kategori – Kod 0xxxx

Rättslig grund

Fråga

Särskild upplysning

Fält

Kod

Artikel 497.3

Ansökan om tillstånd på deklarationen för ett tullförfarande med ekonomisk verkan

”Förenklat tillstånd”

44

00100

Bilaga 37

Flera exportörer, mottagare eller tidigare dokument

”Flera”

2, 8 och 40

00200

Bilaga 37

Om deklaranten och avsändaren är samma person

”Avsändare”

14

00300

Bilaga 37

Om deklaranten och exportören är samma person

”Exportör”

14

00400

Bilaga 37

Om deklaranten och mottagaren är samma person

”Mottagare”

14

00500

Vid import – Kod 1xxxx

Artikel

Fråga

Särskild upplysning

Fält

Kod

2.1 i förordning (EG) nr 1147/2002

Tillfällig befrielse från autonoma tullar

”Import med stöd av luftvärdighetsbevis”

44

10100

549.1

Avslutande av den aktiva förädlingen (suspensionssystemet)

”AF/S-varor”

44

10200

549.2

Avslutande av den aktiva förädlingen (suspensionssystemet) (särskilda handelspolitiska åtgärder)

”AF/S-varor, Handelspolitik”

44

10300

550

Avslutande av den aktiva förädlingen (restitutionssystemet)

”AF/R-varor”

44

10400

583

Temporär import

”TI-varor”

44

10500

Vid export – Kod 3xxxx

Artikel

Fråga

Särskild upplysning

Fält

Kod

280.3

Ofullständig exportdeklaration

”Förenklad export”

44

30100

286.4

Lokalt klareringsförfarande

”Förenklad export” och tillståndets nummer och namnet på det tullkontor som har utfärdat det

44 på exemplar 3

30200

298

Export av jordbruksprodukter i samband med användning för särskilda ändamål

Artikel 298 i förordning (EEG) nr 2454/93 avseende användning för särskilda ändamål: varor avsedda för export – jordbruksbidrag ej tillämpliga

44

30300

793. 3

Önskan om att få tillbaka exemplar 3

”RET-EXP”

44

30400


BILAGA V

Bilaga 74 punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.   Mjölk och mjölkprodukter

Systemet med likvärdiga varor får tillämpas under följande omständigheter:

Den totala vikten av respektive mjölktorrsubstans, mjölkfett och mjölkprotein i de importerade varorna får inte överskrida den totala vikten av var och en av dessa beståndsdelar i de likvärdiga varorna. I de fall det ekonomiska värdet av de importerade varorna fastställs på grundval av endast en eller två av de ovannämnda beståndsdelarna kan vikten emellertid beräknas på grundval av denna eller dessa beståndsdelar. Tillståndet skall innehålla detaljerade uppgifter, bl.a. om den referensperiod för vilken den totala vikten skall beräknas. Referensperioden skall inte överskrida 4 månader.

Vikten av den eller de relevanta beståndsdelarna i de importerade varorna och i de likvärdiga varorna skall anges på tulldeklarationerna och på samtliga informationsblad INF9 eller INF5, så att det är möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera likvärdigheten på grundval av dessa upplysningar.

Fysiska kontroller skall utföras av minst 5 % av deklarationerna för importvarornas hänförande till förfarandet och av exportdeklarationerna (IM/EX) och skall omfatta såväl de importerade varor som de likvärdiga varor som berörs.

Fysiska kontroller skall utföras av minst 5 % av deklarationerna för export i förväg och av deklarationerna för hänförande till förfarandet (EX/IM). Dessa kontroller skall omfatta de likvärdiga varor som skall kontrolleras innan bearbetningen inleds och de importvaror som berörs när varorna hänförs till förfarandet.

Fysiska kontroller skall inbegripa en kontroll av deklarationen och de handlingar som bifogas denna, och representativa stickprov skall tas för att ett behörigt laboratorium skall kunna analysera beståndsdelarna.

Om medlemsstaten använder ett system för riskanalys får ett lägre procenttal av fysiska kontroller tillämpas.

För varje fysisk kontroll som utförs skall den tjänsteman som utfört kontrollen upprätta en detaljerad rapport. Dessa rapporter skall arkiveras centralt av de tullmyndigheter som utsetts i varje medlemstat.”


BILAGA VI


BILAGA 75

Förteckning över förädlingsprodukter på vilka importtullar tillämpas

(artikel 548.1)

Beskrivning av sekundära förädlingsprodukter

Förädlingsprocesser från vilka de härrör

(1)

(2)

Avfall, skrot, återstoder, spill och kasserade ämnen

All bearbetning eller behandling"


(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom anslutningsakten 2003.

(2) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

(3) De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i artikel 215.

(4) De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i artikel 215.

(5) De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i artikel 215.

(6) De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i artikel 215.

(7) Med beteckningen ”Efta” i denna bilaga avses inte bara Eftaländer utan även andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor, med undantag för gemenskapen.

(8) Tullsamarbetsrådets rekommendation om ett unikt referensnummer för sändningar för tulländamål (30 juni 2001).

(9) Tullsamarbetsrådets rekommendation om ett unikt referensnummer för sändningar för tulländamål (30 juni 2001).

(10) I denna bilaga omfattar begreppen export, återexport, import och återimport även avsändning, vidaresändning, införsel och återinförsel.

(11) Med beteckningen ”Efta” i denna bilaga avses inte bara Eftaländerna utan även andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor, med undantag för gemenskapen.

(12) Om den begärda tullkvoten förbrukats, får medlemsstaterna föreskriva att ansökan kan avse tillämpning av alla andra befintliga handelsförmåner.

(13) Om den begärda tullkvoten förbrukats, får medlemsstaterna föreskriva att ansökan kan avse tillämpning av alla andra befintliga handelsförmåner.

(14) Om den begärda tullkvoten förbrukats, får medlemsstaterna föreskriva att ansökan kan avse tillämpning av alla andra befintliga handelsförmåner.

(15) Om den begärda tullkvoten förbrukats, får medlemsstaterna föreskriva att ansökan kan avse tillämpning av alla andra befintliga handelsförmåner.