Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02004R0226-20040211.pdf

2004R0226 — SV — 11.02.2004 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 226/2004

av den 10 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

(EGT L 039, 11.2.2004, p.1)

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 375, 23.12.2004, s. 35  (226/04)


▾B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 226/2004

av den 10 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 december 1996 öppnade rådet genom förordning (EG) nr 2505/96 gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (1). Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.

(2)

Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa kvotmängder ökas med verkan från och med den 1 januari 2003 eller den 1 juli 2003, beroende på vilket datum kvoten trädde i kraft, och därför bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

(3)

Det är inte i gemenskapens intresse att under 2004 bibehålla en gemenskapstullkvot för vissa av de produkter som befriades från tull 2003. Dessa produkter bör således tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4)

Med hänsyn till det stora antalet ändringar och av tydlighetsskäl bör därför bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersättas i sin helhet.

(5)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.

(6)

Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att utnyttja de brådskande fall som avses i punkt I.3 i det protokoll som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2003 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

a) löpnummer 09.2979: kvotmängden skall ändras till 800 000 st.

b) löpnummer 09.2985: kvotmängden skall ändras till 600 000 st.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 31 december 2003 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

löpnummer 09.2935: kvotmängden skall ändras till 90 000 ton.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 med undantag för artikel 2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 och artikel 3 som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA


”BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Taric

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats

(%)

Kvotperiod

09.2602

ex292151 19

10

o-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1–31.12

09.2603

ex293100 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid

2 000 ton

0

1.1–31.12

09.2604

ex390530 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1–31.12

09.2605

ex382490 99

78

Silver- och palladiumbaserad kemisk dispersion av den typ som används för beläggning av bildskärmar och som innehåller högst 0,4 viktprocent av vardera silver och palladium

80 000 liter

0

1.1–31.12

09.2606

ex382490 99

79

Kiseldioxidlösning, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 ()

1 200 ton

0

1.1–31.12

09.2607

ex292250 00

60

Hydrogenfumarat av fesoterodin (INN)

30 kg

0

1.1–31.12

09.2609

ex281122 00

20

Pyrogen kiseldioxid, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 ()

1 000 ton

0

1.1–31.12

09.2610

ex292520 00

20

(Klorometylen)dimetylammoniumklorid

100 ton

0

1.1–31.12

09.2611

ex282619 00

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

55 ton

0

1.1–31.12

09.2612

ex292159 90

30

3,3'- Diklorobensidindihydroklorid

300 ton

3,5

1.1–31.12

09.2613

ex293299 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol

250 ton

3,3

1.1–31.12

09.2614

ex701120 00

85

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 91,8 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 78 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm

200 000 st

0

1.1–31.12

09.2615

ex293499 90

70

Ribonukleinsyra

110 ton

0

1.1–31.12

09.2616

ex391000 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1 300 ton

0

1.1–31.12

09.2618

ex291819 80

40

(R)-2-Kloromandelsyra

100 ton

0

1.1–31.12

09.2619

ex293499 90

71

2-Tienylacetonitril

120 ton

0

1.1–31.12

09.2620

ex852691 90

10

Enheter till GPS-system med positions-bestämmande funktion

100 000 st

0

1.1–31.12

09.2621

ex381230 80

50

Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne

1 800 ton

0

1.1–31.12

09.2703

ex282530 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar ()

13 000 ton

0

1.1–31.12

09.2713

  

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror ():

2 000 ton

 

1.1–31.12

ex200860 19

10

—  med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

10 (4)

ex200860 39

11/19

—  med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

10

09.2719

  

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror ():

2 000 ton

 

1.1–31.12

ex200860 19

20

—  med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

10 (4)

ex200860 39

20

—  med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

10

09.2727

ex390290 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1–31.12

09.2799

ex720249 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

50 000 ton

0

1.1–31.12

09.2809

ex380290 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper ()

10 000 ton

0

1.1–31.12

09.2829

ex382490 99

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

— en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

— ett syratal av högst 110 och

— en smältpunkt av minst 100 °C

1 600 ton

0

1.1–31.12

09.2837

ex290349 80

10

Bromklormetan

450 ton

0

1.1–31.12

09.2841

ex271290 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1–31.12

09.2849

ex071080 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för tillverkning av färdiga maträtter () ()

700 ton

0

1.1–31.12

09.2851

ex290712 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

20 000 ton

0

1.1–31.12

09.2853

ex293090 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1–31.12

09.2881

ex390190 90

92

Klorsulfonerat polyeten

6 000 ton

0

1.1–31.12

09.2882

ex290890 00

20

2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform

90 ton

0

1.1–31.12

09.2889

3805 10 90

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1–31.12

09.2902

ex854011 15

91

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 59 cm men högst 61 cm och en böjradie av minst 50 m

20 000 st

7

1.1–30.6.2004

09.2904

ex854011 19

95

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m

8 500 st

0

1.1–31.12

09.2913

ex240110 41

10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 ()

6 000 ton

0

1.1–31.12

ex240110 49

10

ex240110 50

10

ex240110 70

10

ex240110 90

10

ex240120 41

10

ex240120 49

10

ex240120 50

10

ex240120 70

10

ex240120 90

10

09.2914

ex382490 99

26

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1–31.12

09.2917

ex293090 13

90

Cystin

600 ton

0

1.1–31.12

09.2918

ex291090 00

50

1,2–Epoxibutan

500 ton

0

1.1–31.12

09.2919

ex870829 90

10

Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar ()

2 600 st

0

1.1–31.12

09.2933

ex290369 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1–31.12

09.2935

3806 10 10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

120 000 ton

0

1.1–30.6

09.2935

3806 10 10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

80 000 ton

0

1.7–31.12

09.2945

ex294000 00

▸C1 20 ◂

D-Xylos

400 ton

0

1.1–31.12

09.2947

ex390469 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall ()

1 300 ton

0

1.1–31.12

09.2950

ex290559 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 ()

6 500 ton

0

1.1–31.12

09.2955

ex293219 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1–31.12

09.2957

ex850790 98

10

Djupdragna cylindriska behållare av olegerat stål, ytbehandlade med nickel, för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm men högst 17 mm, och med en höjd av minst 27 mm men högst 70 mm

70 000 000 st

0

1.1–31.12

09.2964

ex550200 80

20

Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin ()

1 200 ton

0

1.1–31.12

09.2966

ex283919 00

20

Kristalliniskt dinatriumdisilikat, innehållande:

— minst 59 viktprocent kiseldioxid och

— minst 30 viktprocent dinatriumoxid

2 000 ton

0

1.1–31.12

09.2975

ex291830 00

10

Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid

500 ton

0

1.1–31.12

09.2976

ex840790 10

10

Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 ()

650 000 st ()

0

1.7.2003–30.6.2004

09.2979

ex701120 00

15

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 80,9 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm

600 000 st

0

1.1–31.12

09.2981

ex840733 90

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av:

— med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51,

— traktorer enligt nr 8701 90 11, vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller

— slättermaskiner med fyrtaktsmotor vars motorkapacitet är minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10 ()

210 000 st

0

1.1–31.12

ex840790 80

10

ex840790 90

10

09.2985

ex854091 00

33

Flata masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), med en slitsbredd i änden av den centrala vertikala axeln av 174 mikrometer (± 8 mikrometer)

400 000 st

0

1.1–31.12.2004

09.2986

ex382490 99

76

Blandning av tertiära aminer innehållande

— minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin

— minst 20 viktprocent dimety(tetradecyl)amin

— minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin

14 000 ton

0

1.1–31.12

09.2992

ex390230 00

93

Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 viktprocent men högst 68 viktprocent propen och minst 32 viktprocent men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3.000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 ()

1 000 ton

0

1.1–31.12

09.2993

ex392010 28

93

Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 23 mikrometer men högst 27 mikrometer och en vikt av minst 32 g/m2 men högst 42 g/m2 samt med en genomsläpplighet för vattenånga på minst 900 g/m2 per dag

120 000 000 m2

0

1.1–31.12

09.2995

ex853690 85

95

Tangentbord

— med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller

— helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 ()

20 000 000 st

0

1.1–31.12

ex853890 99

93

09.2998

ex292429 95

80

3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid

26 ton

0

1.1–31.12

09.2999

ex701120 00

10

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 72,4 cm (± 0,2 cm), och en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm

600 000 st

0

1.1–31.12

(1)   Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

(2)   Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)   De kvantiteter av de varor som omfattas av denna kvot och som i enlighet med förordning (EG) nr 1078/2003 övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2003 skall dras av helt och hållet från denna kvantitet.

(4)   Den specifika tilläggstullen är tillämplig.”


(1) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2003 (EGT L 156, 25.6.2003, s. 1).