Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02004R2092-20080801.pdf

2004R2092 — SV — 01.08.2008 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2092/2004

av den 8 december 2004

om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

(EGT L 362 9.12.2004, s. 4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1830/2006 av den 13 december 2006

  L 354

3

14.12.2006

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1965/2006 av den 22 december 2006

  L 408

26

30.12.2006

▸M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 749/2008 av den 30 juli 2008

  L 202

37

31.7.2008

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 047, 16.2.2007, s.  21 (nr 1965/2006)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2092/2004

av den 8 december 2004

om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

Artikel 1

1.  ▸M1 En avgiftsfri importkvot för torkat benfritt nötkött som omfattas av KN-nummer ex 0210 20 90 och har ursprung i Schweiz öppnas varje år med en årlig volym på 1 200 ton, räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december (nedan kallad ”kvoten”). ◂

Denna kvot skall ha ordningsnummer 09.4202.

2.  De regler om ursprung som skall tillämpas på de produkter som avses i punkt 1 skall vara de som föreskrivs i artikel 4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handeln med jordbruksprodukter.

3.  I denna förordning avses med ”torkat benfritt kött” styckningsdelar av lår från nötkreatur med en ålder på minst 18 månader, utan synligt intramuskulärt fett (3–7 %) och med ett pH-värde på mellan 5,4 och 6,0; saltat, kryddat, pressat, torkat i enbart frisk, torr luft och med utvecklad ädelröta (tillväxt av mikroskopiska svampar). Slutproduktens vikt är mellan 41 % och 53 % av råvarans vikt före saltning.

Artikel 2

1.  Vid import av de kvantiteter som avses i artikel 1.1 skall en importlicens uppvisas vid övergången till fri omsättning.

2.  Originalet av det äkthetsintyg som upprättats enligt bestämmelserna i artikel 3 skall tillsammans med en kopia uppvisas för den behöriga myndigheten samtidigt med ansökan om den första importlicens som är knuten till äkthetsintyget.

▾M1 —————

▾B

3.  Äkthetsintyg får användas för utfärdande av mer än en importlicens om den sammanlagda kvantiteten inte överstiger den som framgår av intyget. Om mer än en licens utfärdas utifrån ett och samma äkthetsintyg skall den behöriga myndigheten påteckna äkthetsintyget och ange vilken avskrivning det avser.

4.  Den behöriga myndigheten kan inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som finns i kommissionens veckomeddelanden. Därefter skall licensen utfärdas utan dröjsmål.

I undantagsfall och efter en väl motiverad ansökan får den behöriga myndigheten emellertid utfärda importlicenser på grundval av de relevanta äkthetsintygen innan uppgifterna från kommissionen har kommit in. I så fall skall den säkerhet som ställs för importlicensen vara lika stor som hela tullavgiften enligt gemenskapens tulltaxa. När uppgifterna om intyget har anlänt skall medlemsstaterna ersätta säkerheten med den som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/1995.

5.  Avdelning 20 i licensansökningarna och licenserna skall innehålla en av de angivelser som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1.  De äkthetsintyg som avses i artikel 2 skall utfärdas i ett original och två kopior, på vilka både den tryckta texten och de uppgifter som fylls i skall vara avfattade på ett av gemenskapens officiella språk, enligt förlagan i bilaga II. Intyget får också vara utfärdat och ifyllt på det eller de officiella språken i exportlandet.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om importlicens lämnas in får kräva att intyget översätts.

2.  Intygen skall ha formatet 210 × 297 mm. Papperet skall ha en lägsta vikt på 40 g/m2. Originalet skall vara vitt, den första kopian rosa och den andra kopian gul.

3.  Originalet och kopiorna av intyget får skrivas med maskin eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med svart bläck och med versaler.

4.  Varje intyg skall vara försett med ett individuellt löpnummer följt av namnet på det land där intyget utfärdas.

Kopiorna skall ha samma löpnummer och samma nationalitetsmärke som originalet.

5.  Den definition av torkat benfritt kött som fastställs i artikel 1.3 skall klart anges på intyget.

6.  Ett intyg är giltigt bara om det är korrekt påtecknat av en av de myndigheter som förtecknas i bilaga III.

Ett vederbörligen bestyrkt intyg skall ange ort och datum för utfärdandet, vara försett med den utfärdande myndighetens stämpel och undertecknat av den eller de personer som är bemyndigade att göra detta.

Artikel 4

1.  De utfärdande myndigheterna får införas i förteckningen i bilaga III endast om de

a) är godkända som sådana av det exporterande landet i fråga,

b) åtagit sig att kontrollera de uppgifter som anges i intygen,

c) har åtagit sig att minst en gång i veckan meddela kommissionen alla uppgifter som krävs för att kontrollera uppgifterna i äkthetsintygen, särskilt varje intygs nummer, exportör, mottagare, bestämmelseland, typ av produkt, nettovikt samt datum då intyget undertecknades.

2.  Kommissionen har rätt att ändra förteckningen i bilaga III om de krav som anges i punkt 1 a i den här artikeln inte längre är uppfyllda eller om den utfärdande myndigheten inte uppfyller sina skyldigheter.

▾M1

Artikel 5

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre månader från det datum då de utfärdats.

▾M3

Artikel 6

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (8), kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (9) och kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (10) ska tillämpas, om inte annat anges i den här förordningen.

▾B

Artikel 7

Myndigheterna i exportländerna skall till kommissionen översända avtryck av de stämplar som deras utfärdande myndigheter använder samt namn och underskrifter för de personer som är behöriga att underteckna äkthetsintygen. Eventuella förändringar av stämplar eller namn skall också meddelas kommissionen snarast möjligt. Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

▾M3

Artikel 7a

1.  Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a) senast den 28 februari efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b) senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.  Senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 januari 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 januari 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.  De meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska ske i enlighet med bilagorna IV, V och VI till den här förordningen, och de produktkategorier som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008 ska användas.

▾B

Artikel 8

Förordning (EG) nr 2424/1999 skall upphöra att gälla.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾C1


BILAGA I

Angivelser som avses i artikel 2.5

På bulgariska

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент (EО) № 2092/2004

På spanska

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2092/2004

På tjeckiska

:

Vykostené susené hovezí maso — narízení (ES) c. 2092/2004

På danska

:

Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2092/2004

På tyska

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2092/2004

På estniska

:

Kuivatatud kondita veiseliha — määrus (EÜ) nr 2092/2004

På grekiska

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004

På engelska

:

Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004

På franska

:

Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2092/2004

På italienska

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004

På lettiska

:

Zāvēta atkaulota liellopu gaļa — Regula (EK) Nr. 2092/2004

På litauiska

:

Dziovinta iskaulinėta jautiena — Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

På ungerska

:

Szárított kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendelet

På maltesiska

:

Ċanga mniexfa mingħajr għadam — Regolament (KE) Nru 2092/2004

På nederländska

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2092/2004

På polska

:

Suszona wołowina bez kości — Rozporządzenie (WE) nr 2092/2004

På portugisiska

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2092/2004

På rumänska

:

Carne de vita dezosata uscata — Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

På slovakiska

:

Susené vykostené hovädzie mäso — nariadenie (ES) c. 2092/2004

På slovenska

:

Posuseno goveje meso brez kosti — Uredba (ES) st. 2092/2004

På finska

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa — asetus (EY) N:o 2092/2004

På svenska

:

Τorkat benfritt nötkött — förordning (EG) nr 2092/2004

▾B


BILAGA II


BILAGA III

Förteckning över myndigheter i exportländer med befogenhet att utfärda äkthetsintyg

SCHWEIZ:

 Office vétérinaire fédéral/Bundesamt für Veterinärwesen/Ufficio federale di veterinaria

▾M3


BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – förordning (EG) nr 2092/2004

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – förordning (EG) nr 2092/2004

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som övergått till fri omsättning – förordning (EG) nr 2092/2004

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet som övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1899/2004 (EUT L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2) EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3) EGT L 114, 30.4.2002, s. 352.

(4) EGT L 294, 16.11.1999, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(5) EUT L 23, 28.1.2004, s. 27.

(6) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 25).

(7) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004.

(8) EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(9) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10) EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.