Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02008R0748-20090701.pdf

2008R0748 — SV — 01.07.2009 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 748/2008

av den 30 juli 2008

om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

(Omarbetning)

(EGT L 202, 31.7.2008, p.28)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 539/2009 av den 18 juni 2009

  L 160

3

23.6.2009


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 748/2008

av den 30 juli 2008

om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

(Omarbetning)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 996/97 av den 3 juni 1997 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (2) har ändrats väsentligt ett antal gånger (3). Eftersom nya ändringar ska göras, bör förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

I enlighet med lista CXL har gemenskapen förbundit sig att öppna en tullkvot för en årlig kvantitet om 1 500 ton fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91. Det är nödvändigt att öppna denna kvot på flerårsbasis för perioder om tolv månader som inleds den 1 juli och att fastställa tillämpningsföreskrifter.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (4) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. I kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (5) föreskrivs särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser inom nötköttssektorn.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) gäller för importlicenser för tullkvotperioder med början från och med den 1 januari 2007.

(5)

För att importen av kött som har sitt ursprung i och som kommer från Argentina ska skötas effektivt, bör landet utfärda äkthetsintyg för dessa produkter genom vilka deras ursprung garanteras. Det är nödvändigt att utforma en förlaga för dessa intyg och att föreskriva hur de ska användas.

(6)

Äkthetsintyget bör utfärdas av en myndighet i Argentina. Detta utfärdande organ bör ställa alla garantier som är nödvändiga för att säkerställa att systemet fungerar väl.

(7)

För att säkerställa att importen av fryst mellangärde som har sitt ursprung i och som kommer från Argentina förvaltas på ett korrekt sätt bör det i tillämpliga fall föreskrivas att det för utfärdandet av importlicenser ska krävas en kontroll, bland annat av uppgifterna på äkthetsintyget.

(8)

För andra länder är det lämpligt att förvalta kvoten enbart på grundval av importlicenser utfärdade av gemenskapen, samtidigt som man i vissa aspekter gör undantag från de tillämpliga bestämmelserna.

(9)

Det är lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna ska överlämna information om denna import.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  En tullkvot för import till gemenskapen av fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 öppnas härmed varje år för en årlig volym på 1 500 ton för perioder mellan den 1 juli och den 30 juni efterföljande år, nedan kallad tullkvotperioden.

▾M1 —————

▾B

2.  För den kvot som avses i punkt 1 ska värdetullen fastställas till 4 %.

3.  Den årliga kvantitet som omfattas av kvoten ska fördelas enligt följande:

a) 700 ton som har sitt ursprung i och som kommer från Argentina.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4460.

b) 800 ton som har sitt ursprung i och som kommer från andra tredjeländer.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4020.

4.  Endast hela mellangärden får importeras inom ramen för kvoten.

5.  I denna förordning avses med fryst mellangärde sådant mellangärde som vid införseln till gemenskapens tullområde företes i fryst skick och har en inre temperatur på högst – 12 °C.

6.  För de importordningar som avses i punkt 3 a i denna artikel ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, kapitel III i förordning (EG) nr 1301/2006 och förordning (EG) nr 382/2008 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

För de importordningar som avses i punkt 3 b i denna artikel ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, förordning (EG) nr 1301/2006 och förordning (EG) nr 382/2008 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

1.  Ansökan om licens och licensen ska innehålla följande:

a) I fält 8: uppgift om ursprungslandet, vid import av de kvantiteter som avses i artikel 1.3 a ska även ”ja” kryssas i.

b) I fält 20, minst en av de uppgifter som anges i bilaga I.

2.  Genom avvikelse från artikel 2.1 i förordning (EG) nr 382/2008 ska importlicenserna vara giltiga till och med utgången av tullkvotperioden.

Artikel 3

1.  Det äkthetsintyg som utfärdas av Argentina ska upprättas i ett original och minst en kopia på en sådan blankett vars förlaga återfinns i bilaga II.

Blankettens format ska vara omkring 210 × 297 mm. Papperet ska ha en vikt av minst 40 gr/m2.

2.  Blanketterna ska tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk; de får dessutom tryckas och fyllas i på det officiella språket i Argentina.

3.  Varje äkthetsintyg ska förses med ett löpnummer av det utfärdande organ som avses i bilaga III, nedan det utfärdande organet. Kopiorna ska ha samma löpnummer som originalet.

4.  Originalet och kopiorna ska fyllas i antingen på maskin eller för hand. Om de fylls i för hand ska svart bläck och stora tryckbokstäver användas.

Artikel 4

1.  Ett äkthetsintyg är giltig endast om det är vederbörligen ifyllt och bestyrkt i enlighet med anvisningarna i bilaga II av det utfärdande organet.

2.  Äkthetsintyget ska anses vara vederbörligen bestyrkt när ort och dag för utfärdandet är angivet, när det är försett med det utfärdande organets stämpel och är undertecknat av den eller dem som har befogenhet att underteckna det.

Stämpeln får ersättas med ett tryckt sigill såväl på originalet som på kopiorna.

Artikel 5

1.  Ett äkthetsintyg ska vara giltigt i tre månader från och med den dag då det utfärdas.

Intyget får dock inte framläggas för den behöriga nationella myndigheten efter den 30 juni efter dagen för utfärdandet.

2.  Äkthetsintyget, upprättat enligt bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 6, ska framläggas för den behöriga nationella myndigheten i original och en kopia samtidigt med ansökan om den första importlicensen för det kött som äkthetsintyget gäller.

Inom ramen för den kvantitet som uppges får ett äkthetsintyg användas för utfärdande av flera importlicenser. I sådant fall ska den behöriga nationella myndigheten bestyrka äkthetsintyget med avseende på tilldelad kvantitet.

Den behöriga nationella myndigheten får inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som anges på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som finns i kommissionens veckomeddelande. Därefter ska importlicensen omedelbart utfärdas.

3.  Genom undantag från bestämmelserna i punkt 2 tredje stycket får den behöriga nationella myndigheten, i undantagsfall och efter en vederbörligen motiverad begäran från den ansökande, utfärda en importlicens på grundval av ett äkthetsintyg innan den har erhållit upplysningar från kommissionen. I ett sådant fall ska säkerheten för importlicensen uppgå till 50 EUR per 100 kg nettovikt. När medlemsstaten har mottagit upplysningarna om intyget ska denna säkerhet ersättas med den säkerhet om 12 EUR per 100 kg nettovikt.

Artikel 6

1.  Det utfärdande organet ska

a) vara erkänt som sådant av Argentina,

b) åta sig att kontrollera de uppgifter som anges i äkthetsintyget,

c) åta sig att till kommissionen och medlemsstaterna på begäran lämna alla uppgifter som krävs för att möjliggöra en värdering av de upplysningar som anges i äkthetsintyget.

2.  Bilaga III ska revideras av kommissionen när det utfärdande organet inte längre erkänns som sådant, när det underlåter att uppfylla någon av de uppgifter det åtagit sig, eller när ett annat utfärdande organ har utsetts.

Artikel 7

För att omfattas av de importordningar som avses i artikel 1.3 b får den licensansökan som den sökande lämnar in högst avse 80 ton.

Artikel 8

1.  De licensansökningar som avses i artikel 7 får lämnas in endast under de tio första dagarna varje tullkvotperiod.

2.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen den totala kvantitet per ursprungsland som ansökningarna omfattar senast kl. 16.00 lokal tid i Bryssel den sjunde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökan har löpt ut.

3.  Importlicenserna ska utfärdas mellan den sjunde och den sextonde arbetsdagen efter det att den meddelandeperiod som anges i punkt 2 har löpt ut.

Artikel 9

1.  Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a) senast den 31 augusti efter slutet av varje tullkvotperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotperiod,

b) senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.  Senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.  I fråga om de meddelanden som avses i punkt 1 och punkt 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges i kilogram produktvikt och per produktkategori enligt bilaga V i förordning (EG) nr 382/2008.

Meddelandena angående de kvantiteter som anges i artikel 1.3 a i denna förordning ska lämnas på blankett enligt förlagorna i bilagorna IV, V och VI till denna förordning.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 996/97 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.1 b

På bulgariska

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (EО) № 748/2008),

På spanska

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

På tjeckiska

:

Okruzí a bránice (narízení (ES) c. 748/2008),

På danska

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

På tyska

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

På estniska

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

På grekiska

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

På engelska

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

På franska

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

På italienska

:

Pezzi detti ”hampes” [regolamento (CE) n. 748/2008],

På lettiska

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

På litauiska

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

På ungerska

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

På maltesiska

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

På nederländska

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

På polska

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

På portugisiska

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

På rumänska

:

Fleica [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

På slovakiska

:

Bránica (Nariadenie (ES) c. 748/2008),

På slovenska

:

Vampi (Uredba (ES) st. 748/2008),

På finska

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

På svenska

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


BILAGA II


BILAGA III

ORGAN I ARGENTINA SOM BEMYNDIGATS ATT UTFÄRDA ÄKTHETSINTYG

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

för mellangärde med ursprung i Argentina i enlighet med artikel 1.3 a.

▾M1


BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – Förordning (EG) nr 748/2008

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet som har övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4460

  

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – Förordning (EG) nr 748/2008

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

09.4460

  

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning – Förordning (EG) nr 748/2008

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet som har övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4460

  

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

▾B


BILAGA VII

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 996/97

(EGT L 144, 4.6.1997, s. 6)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2048/97

(EGT L 287, 21.10.1997, s. 10)

Endast när det gäller hänvisningen till artikel 1 i förordning (EG) nr 996/97

Kommissionens förordning (EG) nr 260/98

(EGT L 25, 31.1.1998, s. 42)

Endast artikel 6

Kommissionens förordning (EG) nr 1266/98

(EGT L 175, 19.6.1998, s. 9)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 649/2003

(EUT L 95, 11.4.2003, s. 13)

Endast artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2004

(EUT L 217, 17.6.2004, s. 10)

Endast artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2006

(EUT L 408, 30.12.2006, s. 27)

Endast artikel 3 och bilaga III

Kommissionens förordning (EG) nr 568/2007

(EUT L 133, 25.5.2007, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 962/2007

(EUT L 213, 15.8.2007, s. 6)

 

BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 996/97

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.2

Artikel 2.1

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artiklarna 3–8

Artiklarna 3–8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga I

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


(1) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2) EGT L 144, 4.6.1997, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 962/2007 (EUT L 213, 15.8.2007, s. 6).

(3) Se bilaga VII.

(4) EUT L 114, 26.4.2008, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150, 10.6.2008, s. 7).

(5) EUT L 115, 29.4.2008, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008.

(6) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).