Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02008R0810-20080701.pdf

2008R0810 — SV — 01.07.2008 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 810/2008

av den 11 augusti 2008

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

(Omarbetning)

(EGT L 219, 14.8.2008, p.3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1136/2008 av den 17 november 2008

  L 307

3

18.11.2008


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 810/2008

av den 11 augusti 2008

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

(Omarbetning)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2) har ändrats väsentligt ett antal gånger (3). Eftersom nya ändringar ska göras, bör förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Inom ramen för de jordbruksavtal som slutits inom de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (4) har gemenskapen förbundit sig att öppna tullkvoter för nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött. Det är nödvändigt att öppna dessa kvoter på flerårig basis för perioder om tolv månader som inleds den 1 juli och att fastställa tillämpningsföreskrifter.

(3)

Exporterande tredjeländer har åtagit sig att utställa äkthetsintyg för sina produkter med garanti för deras ursprung. En förlaga bör utformas för dessa intyg, liksom instruktioner för hur de ska användas. Äkthetsintyget bör utfärdas av ett utfärdande organ i tredjeland. Detta organ bör ställa alla nödvändiga garantier för att säkerställa att ordningen i fråga fungerar väl.

(4)

Kvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas om inlämnandet av ansökningar och om de uppgifter som ska lämnas i ansökningarna och finnas med i licenserna, om nödvändigt genom undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5), samt i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (6).

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) fastställs närmare bestämmelser om ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdande av importlicenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte ska gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla importlicenser som utfärdats för kvoten i fråga, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor i den här förordningen.

(6)

För att säkerställa god förvaltning av importen av detta kött är det lämpligt att, i förekommande fall, föreskriva att importlicenserna inte utfärdas förrän efter det att de har kontrollerats, vilket i synnerhet gäller vissa uppgifter i äkthetsintygen.

(7)

Erfarenheten har visat att importörerna inte alltid informerar de behöriga myndigheter som utfärdat importlicenserna om de kvantiteter nötkött som importeras inom ramen för de aktuella kvoterna och om köttets ursprung. Dessa uppgifter är viktiga för att situationen på marknaden ska kunna bedömas. Det bör därför införas en säkerhet för att säkerställa att importörerna lämnar dessa uppgifter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  För perioder som sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 juni efterföljande år, nedan kallade tullkvotperioder för import ska följande tullkvoter öppnas varje år:

a) 60 250 ton nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst med KN-nummer 0201 och 0202 samt produkter med KN-nummer 0206 10 95 och 0206 29 91. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4002.

b) 2 250 ton benfritt buffelkött, fryst, med KN-nummer 0202 30 90, uttryckt i vikt av benfritt kött. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4001.

Vid beräkningen av de kvoter som avses i första stycket ska 100 kg icke urbenat kött motsvaras av 77 kg benfritt kött.

2.  I denna förordning avses med fryst kött sådant kött som vid införseln inom gemenskapens tullområde har en inre temperatur på högst – 12 oC.

3.  Inom ramen för den kvot som avses i punkt 1 ska värdetullen fastställas till 20 %.

Artikel 2

Den tullkvot för färskt, kylt eller fryst nötkött som avses i artikel 1.1 a ska fördelas enligt följande:

a) 28 000 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00 och 0206 10 95 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av stutar, ungstutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp genom bete. Slaktkroppar av stutar ska klassificeras som JJ, J, U eller U2 och slaktkroppar av ungstutar och kvigor ska klassificeras som AA, A eller B enligt den officiella klassificering av nötkött som har fastställts av det argentinska sekretariatet för jordbruk, djurhållning, fiske och livsmedel (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA)”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (8).

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

b) 7 150 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 och 0206 29 91 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av sådana slaktkroppar av stutar eller kvigor som är klassificerade inom en av de officiella kategorierna Y, YS, YG, YGS, YP och YPS enligt definitionen av AUS-MEAT Australia. Köttets färg ska överensstämma med AUS-MEAT:s köttfärgsreferensnormer 1 B–4, fettets färg med AUS-MEAT:s fettfärgsreferensnormer 0–4 och fettets tjocklek (mätt på P8-punkten) med AUS-MEAT:s fettklasser 2–5”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

c) 6 300 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00 och 0206 10 95 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av nötkött av stutar (novillo) eller kvigor (vaquillona) enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Uruguays nationella köttinstitut (Instituto Nacional de Carnes – INAC). De djur som används för produktion av nötkött av hög kvalitet har efter avvänjningen uteslutande fötts upp genom bete. Slaktkropparna ska klassificeras som I, N eller A, med fettansättning 1, 2 eller 3 enligt klassificeringen ovan”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

d) 5 000 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00 och 0206 10 95 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark. Slaktkropparna ska klassificeras som B med fettansättning 2 eller 3 enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Brasiliens ministerium för jordbruk, djurhållning och försörjning (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

e) 1 300 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 samt 0206 29 91 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av kylt eller fryst nötkött från boskap som endast hållits på betesmark och som har högst fyra permanenta framtänder och vars slaktkroppar väger högst 325 kg. Styckningsdelarna ska ha ett fast utseende med kött som har en god presentation vid styckningsytan och en ljus och jämn färg samt tillräcklig men inte för god fettansättning. Alla styckningsdelar ska vakuumförpackas och kallas ’kött av hög kvalitet’”.

f) 11 500 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 och 0206 29 91, som motsvarar följande definition:

”Slaktkroppar och alla styckningsdelar från nötkreatur som är trettio månader eller yngre, uppfödda under minst 100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll och utgörs av minst 70 % spannmål, med en total vikt på lägst 20 pund (lb) per dag. Kött som är märkt choice eller prime enligt de normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture, USDA) ingår automatiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice och Canada Prime, A1, A2 och A3, enligt de normer som ställts upp av den kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du Gouvernement du Canada), motsvarar denna definition”.

g) 1 000 ton urbenat kött, med KN-nummer 0201 30 00 och 0202 30 90, som motsvarar följande definition:

”Filé (lomito), biff och/eller entrecôte (lomo), rulle (rabadilla), innanlår (carnaza negra) som erhållits från utvalda korsavlade djur med mindre än 50 % av raser av zebutyp och som har fötts upp uteslutande på gräs från betesmark eller hö. De slaktade djuren ska vara stutar eller kvigor som tillhör klass ’V’ i Vacuna-systemet för klassificering av slaktkroppar och som ger slaktkroppar på högst 260 kg”.

Styckningsdelarna ska vara märkta i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

Artikel 3

1.  För import av de kvantiteter som avses i artikel 2 f ska följande handlingar uppvisas vid övergången till fri omsättning:

a) En importlicens utfärdad enligt bestämmelserna i artiklarna 4 och 5.

b) Ett äkthetsintyg utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 6.

2.  För import av den kvantitet som fastställs i artikel 2 f ska tullkvotperioden för import delas in i tolv delperioder på en månad vardera. Den disponibla kvantiteten för varje delperiod motsvarar en tolftedel av den totala kvantiteten.

Artikel 4

För att en sådan importlicens som avses enligt artikel 3 ska utfärdas krävs följande:

a) I licensansökan och i licensen ska ursprungslandet anges i fält 8 och ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska medföra skyldighet att importera från det berörda landet.

b) I fält 20 i licensansökan och i licensen ska en av de uppgifter som förtecknas i bilaga III anges.

Artikel 5

1.  De licensansökningar som avses i artikel 4 får endast lämnas in under de fem första dagarna varje månad för varje tullkvotperiod för import.

Trots artikel 5.1 i förordning (EG) nr 382/2008 får ansökningarna, för samma löpnummer, omfatta en eller flera av de produkter som omfattas av de KN-nummer eller KN-nummergrupper som anges i bilaga I till den förordningen. Om ansökningarna omfattar flera KN-nummer ska den ansökta kvantiteten per KN-nummer eller KN-nummergrupp anges. Samtliga KN-nummer ska alltid anges i fält 16 och deras varubeskrivning ska anges i fält 15 i licensansökan och i licensen.

2.  Andra arbetsdagen efter perioden för inlämnande av ansökan ska medlemsländerna senast kl. 16.00, lokal tid i Bryssel, meddela kommissionen den totala kvantitet som ansökningarna omfattar.

3.  Importlicenserna ska utfärdas den femtonde dagen i varje månad.

För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges per KN-nummer eller KN-nummergrupp.

Artikel 6

1.  Äkthetsintyget ska upprättas i ett original och minst en kopia på en blankett enligt förlagan i bilaga I.

Blankettens format ska vara omkring 210 × 297 mm, och papperets vikt ska vara minst 40 gram per kvadratmeter.

2.  Blanketterna ska vara tryckta och ifyllda på ett av gemenskapens officiella språk; de kan dessutom tryckas och fyllas i på exportlandets officiella språk eller ett av dessa.

På blankettens baksida bör tryckas definitionen som avses i artikel 2 avseende det kött som har ursprung i exportlandet.

3.  Varje äkthetsintyg ska förses med ett löpnummer tilldelat av den utfärdande myndigheten som avses i artikel 7. Kopiorna ska ha samma löpnummer som originalet.

4.  Originalet och kopiorna ska fyllas i antingen på maskin eller för hand. Om de fylls i för hand ska svart bläck och stora tryckbokstäver användas.

5.  Ett äkthetsintyg är giltigt endast om det är vederbörligen ifyllt och påtecknat enligt de anvisningar som finns i bilagorna I och II av en utfärdande myndighet som finns på förteckningen i bilaga II.

6.  Äkthetsintyget är vederbörligen påtecknat när det anger ort och datum för utfärdande och bär den utfärdande myndighetens stämpel samt underskrift av den eller dem som har befogenhet att påteckna.

Stämpeln kan ersättas av ett tryckt sigill såväl på originalet som på kopiorna av äkthetsintyget.

Artikel 7

1.  En utfärdande myndighet som återfinns på förteckningen i bilaga II ska

a) vara erkänd som sådan i exportlandet,

b) förpliktiga sig att bekräfta de uppgifter som återfinns i äkthetsintyget,

c) förpliktiga sig att varje onsdag förse kommissionen med varje upplysning som är av nytta för att bekräfta de uppgifter som återfinns på äkthetsintyget.

2.  Förteckningen i bilaga II kan revideras av kommissionen när en utfärdande myndighet inte längre är erkänd, när den inte längre uppfyller en eller flera av sina förpliktelser eller när en ny utfärdande myndighet utses.

Artikel 8

1.  Import av kvantiteter som avses i artiklarna 1.1 b och 2 a –e och g får ske endast om det vid övergång till fri omsättning uppvisas en importlicens som är utfärdad i enlighet med artikel 4 a och b samt med punkt 2 i den här artikeln.

2.  Äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna i artiklarna 6 och 7, ska föreläggas den behöriga myndigheten i original och i en kopia samtidigt med ansökan om den första importlicensen för det kött som äkthetsintyget gäller.

Inom ramen för den kvantitet som uppges kan ett äkthetsintyg användas för ansökningar om flera importlicenser. När mer än en licens utfärdas utifrån ett intyg ska den behöriga myndigheten påteckna äkthetsintyget i förhållande till avskrivningen.

Den behöriga myndigheten kan inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som kommissionen lämnar varje vecka. Därefter ska licensen omedelbart utfärdas.

3.  Genom undantag från de bestämmelser som anges i första och tredje styckena i punkt 2, och under förutsättning att punkterna 4, 5 och 6 följs, får den behöriga myndigheten utfärda en importlicens i följande fall:

a) Originalexemplaret av äkthetsintyget har visats upp men kommissionens uppgifter om detta har ännu inte mottagits.

b) Originalexemplaret av äkthetsintyget har inte visats upp.

c) Originalexemplaret av äkthetsintyget har visats upp och kommissionens uppgifter om detta har mottagits men vissa uppgifter är inte angivna enligt bestämmelserna.

4.  Genom undantag från artikel 4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 382/2008 ska det belopp som ställs som säkerhet för importlicensen i de fall som avses i punkt 3 motsvara de aktuella produkternas fulla tullsats enligt den gemensamma tulltaxa (GTT) som tillämpas den dag då ansökan om importlicens lämnas in.

Efter det att originalet av äkthetsintyget och kommissionens uppgifter om detta mottagits, och efter kontroll av att uppgifterna är angivna enligt bestämmelserna, kan medlemsstaterna frigöra denna säkerhet på villkor att den säkerhet som avses i artikel 4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 382/2008 ställs för samma importlicens.

5.  Uppvisande av originalexemplaret av äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna, för den behöriga myndigheten innan giltighetstiden för den aktuella importlicensen har löpt ut är ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (9) för den säkerhet som avses i första stycket i punkt 4.

6.  De belopp av den säkerhet som avses i första stycket i punkt 4 och som inte frigörs ska anses förverkade och behållas som tull.

Artikel 9

Äkthetsintyg och importlicenser ska vara giltiga i tre månader från dagen för utfärdandet. Äkthetsintygens giltighetstid utlöper dock senast den 30 juni efter dagen för utfärdandet.

Artikel 10

För den kvantitet som anges i artikel 2 f i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, förordning (EG) nr 1301/2006 och förordning (EG) nr 382/2008 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

För de kvantiteter som anges i artikel 1.1 b och i artikel 2 a–e och g i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, kapitel III i förordning (EG) nr 1301/2006 och förordning (EG) nr 382/2008 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 11

1.  Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a) senast den tionde dagen i varje månad meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad för importtullkvoten med löpnummer 09.4002, även om inga importlicenser utfärdades,

b) senast den 31 augusti efter slutet av varje tullkvotperiod för import meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotperiod för import för importtullkvoten med löpnummer 09.4001, även om inga importlicenser utfärdades,

c) även om inga ansökningar har lämnats in meddela kommissionen de produktkvantiteter som omfattas av helt eller delvis outnyttjade importlicenser, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser,

i) tillsammans med de meddelanden som avses i artikel 5.2 i denna förordning om ansökningar som lämnats in för den sista delperioden av tullkvotperioden för import,

ii) senast den 31 oktober efter utgången av varje tullkvotperiod för import.

2.  Senast den 31 oktober efter utgången av varje tullkvotperiod för import ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotperiod.

Från och med den tullkvotperiod för import som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.  I fråga om de meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges i kilogram produktvikt, per ursprungsland och per produktkategori i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

Meddelandena angående de kvantiteter som anges i artiklarna 1.1 b och 2 a–e och g i denna förordning ska lämnas på blankett i enlighet med förlagorna i bilagorna IV, V och VI till denna förordning.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 936/97 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Definition

Nötkött av hög kvalitet med ursprung i …

(tillämplig definition)

Buffelkött med ursprung i Australien


BILAGA II

Förteckning över myndigheter i exportländer med befogenhet att utfärda äkthetsintyg

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):

 för kött med ursprung i Argentina som motsvarar definitionen i artikel 2 a.

 DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:

 för kött med ursprung i Australien

 

a) som motsvarar definitionen i artikel 2 b,

b) som motsvarar definitionen i artikel 1.1 b.

 INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

 för kött med ursprung i Uruguay som motsvarar definitionen i artikel 2 c.

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

 för kött med ursprung i Brasilien som motsvarar definitionen i artikel 2 d.

 NEW ZEALAND MEAT BOARD:

 för kött med ursprung i Nya Zeeland som motsvarar definitionen i artikel 2 e.

 FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

 för kött med ursprung i Förenta staterna som motsvarar definitionen i artikel 2 f.

 CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:

 för kött med ursprung i Kanada som motsvarar definitionen i artikel 2 f.

▸M1 

 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL,DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:

 ◂

 för kött med ursprung i Paraguay som motsvarar definitionen i artikel 2 g.


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 4 b

På bulgariska

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (EО) № 810/2008)

På spanska

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

På tjeckiska

:

Vysoce jakostní hovezí/telecí maso (narízení (ES) c. 810/2008)

På danska

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

På tyska

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

På estniska

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

På grekiska

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

På engelska

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

På franska

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

På italienska

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

På lettiska

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

På litauiska

:

Aukstos kokybės jautiena ir (arba) versiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

På ungerska

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

På maltesiska

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

På nederländska

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

På polska

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

På portugisiska

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

På rumänska

:

Carne de vita/vițel de calitate superioara [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

På slovakiska

:

Vysoko kvalitné hovädzie/telacie mäso (Nariadenie (ES) c. 810/2008)

På slovenska

:

Visokokakovostno goveje/telecje meso (Uredba (ES) st. 810/2008)

På finska

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

På svenska

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)


BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – förordning (EG) nr 810/2008

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

  

Australien

09.4002

  

Argentina

Australien

Uruguay

Brasilien

Nya Zeeland

Paraguay

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – förordning (EG) nr 810/2008

Löpnummer

Produktkategori (er) (1)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

  

Australien

09.4002

  

Argentina

Australien

Uruguay

Brasilien

Nya Zeeland

Paraguay

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008


BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning – förordning (EG) nr 810/2008

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet som övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

  

Australien

09.4002

  

Argentina

Australien

Uruguay

Brasilien

Nya Zeeland

Paraguay

(1)   Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008


BILAGA VII

Upphävd förordning och ändringar av den i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 936/97

(EGT L 137, 28.5.1997, s. 10)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2048/97

(EGT L 287, 21.10.1997, s. 10)

Endast när det gäller hänvisningen till artikel 1 i förordning (EG) nr 936/97

Kommissionens förordning (EG) nr 31/98

(EGT L 5, 9.1.1998, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 260/98

(EGT L 25, 31.1.1998, s. 42)

Endast artikel 4

Kommissionens förordning (EG) nr 1299/98

(EGT L 180, 24.6.1998, s. 6)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1680/98

(EGT L 212, 30.7.1998, s. 36)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 134/1999

(EGT L 17, 22.1.1999, s. 22)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 361/2002

(EGT L 58, 28.2.2002, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1524/2002

(EGT L 229, 27.8.2002, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1781/2002

(EGT L 270, 8.10.2002, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 649/2003

(EUT L 95, 11.4.2003, s. 13)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2004

(EUT L 217, 17.6.2004, s. 10)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 2186/2005

(EUT L 347, 30.12.2005, s. 74)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 408/2006

(EUT L 71, 10.3.2006, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1745/2006

(EUT L 329, 25.11.2006, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2006

(EUT L 408, 30.12.2006, s. 26)

Endast artikel 2 och bilaga II

Kommissionens förordning (EG) nr 317/2007

(EUT L 84, 24.3.2007, s. 4)

 

BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 936/97

Denna förordning

Artikel 1.1 första stycket inledningsfrasen

Artikel 1.1 första stycket inledningsfrasen

Artikel 1.1 första stycket första strecksatsen

Artikel 1.1 första stycket led a

Artikel 1.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 1.1 första stycket led b

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 1.2 och 1.3

Artikel 1.2 och 1.3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3.1 inledningsfrasen

Artikel 3.1 inledningsfrasen

Artikel 3.1 första strecksatsen

Artikel 3.1 a

Artikel 3.1 andra strecksatsen

Artikel 3.1 b

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 4 inledningsfrasen

Artikel 4 inledningsfrasen

Artikel 4 c

Artikel 4 a

Artikel 4 d

Artikel 4 b

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8.1

Artikel 8.1

Artikel 8.2 a

Artikel 8.2 första stycket

Artikel 8.2 b

Artikel 8.2 andra stycket

Artikel 8.2 c

Artikel 8.2 tredje stycket

Artikel 8.3 första stycket inledningsfrasen

Artikel 8.3 första stycket inledningsfrasen

Artikel 8.3 första stycket första strecksatsen

Artikel 8.3 första stycket led a

Artikel 8.3 första stycket andra strecksatsen

Artikel 8.3 första stycket led b

Artikel 8.3 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 8.3 första stycket led c

Artikel 8.3 andra och tredje stycket

Artikel 8.4

Artikel 8.3 fjärde stycket

Artikel 8.5

Artikel 8.3 femte stycket

Artikel 8.6

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


(1) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 317/2007 (EUT L 84, 24.3.2007, s. 4).

(3) Se bilaga VII.

(4) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5) EGT L 114, 26.4.2008, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150, 10.6.2008, s. 7).

(6) EGT L 115, 29.4.2008, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008.

(7) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8) EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.