Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974R1709.pdf

31974R1709

Kommissionens förordning (EEG) nr 1709/74 av den 2 juli 1974 om klassificering av varor enligt undernummer 20.06 B I i Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 180 , 03/07/1974 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 2 s. 0030

"Grekisk specialutgåva

" Område 02 Volym 1 s. 0251

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 2 s. 0030

Spansk specialutgåva: Område 02 Volym 2 s. 0163

Portugisisk specialutgåva: Område 02 Volym 2 s. 0163KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1709/74 av den 2 juli 1974 om klassificering av varor enligt undernummer 20.06 B I i Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 97/69(1) av den 16 januari 1969 om nödvändiga åtgärder för en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxenomenklaturen, senast ändrad genom den akt(2) som är bifogad fördraget om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknad i Bryssel den 22 januari 1972, särskilt artikel 3 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxenomenklaturen behövs det bestämmelser för klassificering av körsbär, tillfälligt konserverade i en blandning av vatten och alkohol, för att användas bl.a. vid framställning av chokladprodukter.

I Gemensamma tulltaxan, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 950/68(3) av den 28 juni 1968, senast ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 1615/74(4) av den 25 juni 1974, omfattar nr 08.11 "frukt, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men i föreliggande skick olämplig för direkt konsumtion".

Enligt de förklarande anmärkningarna till Brysselnomenklaturen omfattar nr 08.11 frukt som endast behandlats för tillfällig konservering under transport och lagring före användning, förutsatt att den i föreliggande skick förblir olämplig för direkt konsumtion. Detta nummer omfattar alltså inte frukt som behandlats så att den inte är olämplig för direkt konsumtion. Körsbär som ligger i en blandning av vatten och alkohol vars alkoholstyrka är tillräcklig för konservering under en begränsad tid är därigenom inte olämpliga för direkt konsumtion. Körsbär som är behandlade på detta sätt omfattas följaktligen inte av nr 08.11.

Däremot gäller undernummer 20.06 B I i Gemensamma tulltaxan för frukt, beredd eller konserverad på annat sätt, med tillsats av sprit och lämplig för direkt konsumtion.

Ovannämnda körsbär måste därför klassificeras enligt undernummer 20.06 B I i Gemensamma tulltaxan.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för Gemensamma tulltaxenomenklaturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Körsbär som ligger i en blandning av vatten och alkohol skall klassificeras som frukt lämplig för direkt konsumtion enligt följande undernummer i Gemensamma tulltaxan:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1974.

På kommissionens vägnar

François-Xavier ORTOLI

Ordförande

(1) EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 1.

(2) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14.

(3) EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

(4) EGT nr L 174, 28.6.1974, s. 4.